CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 

TESTY

 

1. Wybierz właściwy ciąg wartości, koncepcji, pojęć i ideałów, z których wszystkie kojarzysz z pozytywizmem:

A - optymizm poznawczy, praca organiczna, zainteresowanie metafizyką, ewolucjonizm, 

B - solidaryzm społeczny, walka zbrojna o niepodległość, tolerancja religijna, liberalizm,

C - emancypacja kobiet, praca u podstaw, kult wiedzy i nauki, demokratyzm, liberalizm,

D - praca organiczna, praca u podstaw, intuicja, monizm.

 

2. Pogląd etyczny głoszący, że dobre jest to, co jest pożyteczne i przynosi maksimum szczęścia, zaś dążenie człowieka do określonego celu jest wtedy moralne, gdy człowiek zabiegając o interes własny, służy ogółowi - to:

A - scjentyzm,

B - utylitaryzm,

C - agnostycyzm,

D - liberalizm.

 

3. Swój system filozoficzny oparł na ewolucjonizmie. Uważał, że prawo rozwoju funkcjonuje w świecie materialnym i duchowym, w przyrodzie i w przestrzeni społecznej. W Zasadach socjologii napisał, że społeczeństwo jest organizmem:

A - Herbert Spencer,

B - August Comte,

C - John Stuart Mill,

D - Aleksander Świętochowski.

 

4. Wierność w odzwierciedlaniu rzeczywistości, ukazywanie różnych typów ludzkich w ich cechach reprezentatywnych, ale też w zindywidualizowaniu; szkicowanie zobiektywizowanych rysów środowisk społecznych, realistyczne odtworzenie reakcji psychiczno-emocjonalnych i fizjologicznych, wreszcie wierny obraz procesów, zjawisk i dążeń społecznych to cechy:

A - realizmu,

B - naturalizmu,

C - scjentyzmu,

D - utylitaryzmu.

 

5. Przeżytki szlachetczyzny, tradycyjny a nowy model życia, sposoby gospodarowania - postęp, technika, tradycja a religia, nauka, światopogląd mieszczański i ziemiański - te zagadnienia były przedmiotem:

A - rozważań Bolesława Prusa na łamach prasy,

B - tematów podejmowanych przez nowelistykę pozytywistyczną,

C - sporu „młodych” i „starych”,

D - felietonów Aleksandra Świętochowskiego.

 

 

6. Dążenie literatury do przekazywania odbiorcom określonych tez, poglądów i postaw określane jest jako:

A - moralizowanie,

B - tendencyjność,

C - altruizm,

D - naturalizm.

 

7. Trudne warunki egzystencji, antysemityzm, ciężka praca, funkcjonowanie szkoły, problemy ludzi starych to zagadnienia pojawiające się w dużym natężeniu w:

A - powieściach Henryka Sienkiewicza,

B - poezji Adama Asnyka,

C - nowelistyce pozytywistycznej,

D - Listach z podróży Henryka Sienkiewicza.

 

8. Ślady nowej cywilizacji, wieku pary i elektryczności, postępu technicznego, pomysłów technicznych, takich jak: pociąg, pomysł machiny latającej pojawiają się w powieści:

A - Lalka Bolesława Prusa,

B - Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka,

C - Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego,

D - Zając Adolfa Dygasińskiego.

 

9. Propagowanie nowoczesnych form ekonomicznych w przemyśle, handlu i rolnictwie; umocnienie i „zsolidaryzowanie” społeczeństwa; rozwój przemysłu na bazie narodowej, a nie obcej to elementy:

A - pracy u podstaw,

B - pracy organicznej,

C - liberalizmu,

D - naturalizmu.

 

10. Na jego płótnach realizm łączył się z dramatyzacją przeżyć wewnętrznych (Trumna chłopska). Na obrazie Powiśle wiernie odtworzył nadwiślański pejzaż:

A - Józef Chełmoński,

B - Aleksander Gierymski,

C - Jan Matejko,

D - Henryk Siemiradzki.

11. Wybierz ten ciąg, w którym wszystkie skojarzenia dotyczące problematyki utworów są prawidłowe:

A - „wielki (krytyczny, dojrzały) realizm” - Balzac,

B - człowiek może skutecznie przeciwstawić się przeznaczeniu - Miłosierdzie gminy M.Konopnickiej.

C - licytacja in minus - Z legend dawnego Egiptu B.Prusa.

D - przedstawienie polskich idealistów na tle społecznego rozkładu - Potop H.Sienkiewicza,

 

12. Wybierz ten ciąg, w którym wszystkie skojarzenia dotyczące bohaterów powieści i nowel są prawidłowe:

A - Vautrin - Ołży-Śmierć; Swidrygajłow - nihilizm; Lisiecki, Zięba - subiekci sklepowi; zginął przywalony resztkami feudalizmu - Ignacy Rzecki;

B - wicehrabina de Beauséant - krewna, protektorka Eugeniusza de Rastignac; Raskolnikow  „zbrodnia wyrozumowana”; „organizm społeczny”, „walka o byt” - Powracająca fala  B.Prusa; mąż Małgosi Pfeifer - Wokulski;

C - Sonia Marmieładowa - historia Łazarza; Michał Szuman - Żyd, katolik; czuła się robaczkiem u podstaw wielkiej budowy - Joanna Lipska; żartowniś i samochwał - Janusz Radziwiłł,

D - Ignacy Rzecki - pamiętnik; Raskolnikow - siekiera; Mendel Gdański - kamizelka;

 

13. Henryk Sienkiewicz jako korespondent „Gazety Polskiej” podążył za nią do Ameryki:

A - Helena Modrzejewska,

B - Ewelina Hańska,

C - Eliza Orzeszkowa,

D - Maria Konopnicka.

 

14. Powodowany uczuciem, przekracza bariery społeczne, podważa konwenanse i stereotypy. Mierzy zamiary na siły, a nie odwrotnie. W sposób karkołomny zdobywa majątek i wdziera się w kręgi arystokracji.

A - Stanisław Wokulski,

B - Eugeniusz de Rastignac,

C - Andrzej Kmicic,

D - Ignacy Rzecki.

 

15. Język „zdradza” bohaterów, mówi o nich więcej, niż oni chcieliby o sobie powiedzieć. Który z bohaterów Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego obnaża w poniższym dialogu swoje cechy charakteru:

- Zdarzyło mi się wczoraj, mimochodem, zamienić dwa słowa z nieszczęsną Katarzyną Iwanowną. Dwa słowa wystarczyły, by stwierdzić, że jest ona w sytuacji - przciwnaturalnej, jeżeli wolno tak się wyrazić ... (...)

- Albo też, mówiąc prościej i zrozumialej, w sytuacji chorej.(...)

- Mm - tak. Otóż powodowany uczuciem humanitarności i-i-i-i, że tak powiem, współubolewaniem, pragnąłbym ze swej strony przy- czynić się niejako ... przewidując nieuchronnie nieszczęsną jej dolę (...)

A - Raskolnikow,

B - Razumichin,

C - Łużyn,

D - Porfiry Pietrowicz.

 

 

16. Ta postać ze Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego uosabia wartości duchowe prawosławia i istotę chrześcijaństwa poprzez takie cechy, jak: pokorna wiara, wyrzeczenie się siebie, pełna cierpienia ofiara złożona dla ratowania najbliższych:

A - Raskolnikow,

B - Razumichin,

C - Sonia Marmieładowa,

D - matka Raskolnikowa.

 

17. Szczupły, delikatny, o jasnej twarzy, niebieskich oczach i ciemnych włosach (typ południowca). Inteligentny i ambitny, szuka w życiu celu i miejsca w społeczeństwie, w pewnym momencie ogarnia go żądza wybicia się, zrobienia kariery:

A - Rodion Raskolnikow,

B - Stanisław Wokulski,

C - Andrzej Kmicic,

D - Eugeniusz de Rastignac.

 

18. W czasie spaceru Wokulskiego po Powiślu pojawia się w jego świadomości myśl o:

A - obowiązkowej i właściwie wynagradzanej pracy, która przyczyniłaby się do zwalczenia nędzy,

B - pomysł machiny latającej,

C - wyjeździe do Bułgarii celem zdobycia pieniędzy na dostawach wojskowych,

D - zerwaniu z Izabelą Łęcką.

 

19. Wielkim graczem politycznym, intrygantem wielkiego formatu i człowiekiem o chorych ambicjach (pragnął zostać królem Polski) był:

A - Bogusław Radziwiłł,

B - Janusz Radziwiłł,

C - Stefan Czarniecki,

D - Andrzej Kmicic.

 

20.                   Trzeba z żywymi naprzód iść

                                   Po życie sięgać nowe,

                        A nie w uwiędłych laurów liść

                                   z uporem stroić głowę.

Powyższy fragment pochodzi z utworu Adama Asnyka:

A - Daremne żale, próżny trud...

B - Do młodych,

C - Prośba,

D - Sen grobów.

21. Przeszłość nie umiera, lecz powraca w nowych kształtach, jest „życiodajną strugą”; nawet przemocą nie można odebrać narodowi prawdziwego poczucia wolności, jeśli ten nie podda się rozpaczy i zwątpieniu; nowa, wolna Polska nie odrodzi się taką, jak była - to problemy wpisane w utwór A.Asnyka:

A - Do młodych,

B - Daremne żale, próżny trud,

C - Nad głębiami,

D - Sen grobów.

 

22. Główny motyw noweli nazywany jest:

A - „sokołem noweli”,

B - puentą,

C - wątkiem,

D - motywem.

 

23. Drugi narrator pojawia się w utworze:

A - Potop Henryka Sienkiewicza,

B - Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej,

C - Lalka Bolesława Prusa,

D - Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego.

 

24. Cechą tego gatunku jest jednowątkowa akcja prowadząca ku wydarzeniu kulminacyjnemu:

A - nowela,

B - powieść,

C - obrazek,

D - szkic powieściowy.

 

25. Ironia oskarżająca wpisana jest w utwór:

A - ABC Elizy Orzeszkowej,

B - Miłosierdzie gminy Marii Konopnickiej,

C - Kamizelka Bolesława Prusa,

D - Tadeusz Elizy Orzeszkowej.

26. Potop H.Sienkiewicza łączy w sobie cechy powieści historycznej, sensacyjnej i przygodowej, epopei, baśni, westernu i:

A - poematu,

B - dramatu,

C - romansu,

D - powieści naturalistycznej.

 

27. Lalka Bolesława Prusa jest:

A - powieścią awanturniczą,

B - panoramiczną powieścią realistyczną,

C - powieścią sentymentalną,

D - powieścią naturalistyczną.

 

28. Stylizacje na kronikę, herbarz, komentarz historyczny, pamiętnik występują w powieści:

A - Lalka Bolesława Prusa,

B - Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej,

C - Potop Henryka Sienkiewicza,

D - Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka.

 

29. Ukrainizmy: dzieuczata, heto hrech, hetyj pojawiły się w:

A - Mendlu Gdańskim Marii Konopnickiej,

B - Tadeuszu Elizy Orzeszkowej,

C - Powracającej fali Bolesława Prusa,

D - Miłosierdziu gminy Marii Konopnickiej.

 

30. Słownictwo o charakterze neutralnym, wyrazy ekspresywne, wyrazy nacechowane emocjonalnie,  używanie stałych związków frazeologicznych, zaimków w funkcji wskazującej i zaimków w funkcji nawiązującej do poprzednich fragmentów wypowiedzi, częste stosowanie zaimków nieokreślonych, partykuły emocjonalne, wykrzykniki, wyrazy dźwiękonaśladowcze stanowią cechy:

A - polszczyzny mówionej w jej potocznej odmianie,

B - języka pisanego,

C - stylu urzędowego,

D - języków gwarowych.

 

31. Anakoluty to:

A - wykolejenia składniowe (np. Idąc przez most spadła mu czapka),+

B - paralelizmy składniowe,

D - synonim fonetycznych środków stylistycznych,

E - to inaczej dźwiękonaśladownictwo.