CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

BAROK - TESTY

 

 

TESTY

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Poniżej formularz zapytania o szczegóły.

Kliknięcie przycisku Wyślij oznacza akceptację naszej polityki prywatności.

1. Wybierz właściwy ciąg wartości, koncepcji, kierunków, pojęć i ideałów, z których wszystkie kojarzysz z Młodą Polską:

A - nirwana, sentymentalizm, impresjonizm, rozczarowanie,

B - dowartościowanie zmysłowego odczuwania świata, dekadentyzm,

C - symbolizm, tendencje ekspresjonistyczne, mesjanizm,

D - impresjonizm, secesja, praca organiczna.

 

2. Bezrozumny popęd, który nie może być nigdy zaspokojony, jest motorem życia i działania; osiągnięcie szczęścia kończy się dla człowieka niepowodzeniami; życie to pasmo cierpień. Rzeczywis-tość jest niepoznawalna, jest tylko wyobrażeniem poznającego umysłu. Wartością trwałą jest tylko sztuka. Chodzi o:

A - nietzscheanizm,

B - schopenhaueryzm,

C - bergsonizm,

D - witalizm.

 

3. Świat jest materialny i rozwija się przez walkę przeciwieństw. Życie społeczne zależne jest od stosunków gospodarczych. Sytuacja ekonomiczna wpływa na religię, filozofię, sztukę. Byt kształtuje świadomość. Te założenia pojawiają się w:

A - bergsonizmie,

B - filozofii Nietzschego.

C - filozofii Schopenhauera,

D - marksizmie,

 

4. Dowartościował intuicję, uznając ją ze jedno z najdoskonalszych narzędzi poznania świata:

A - H.Bergson,

B - F.Nietzsche,

C - A.Schopenhauer,

D - K.Marks.

 

5. Arthur Rimbaud, poeta, który przestał pisać mając zaledwie 20 lat, był:

A - słynnym dramaturgiem francuskim,

B - autorem ciekawych powieści, w których zwraca uwagę nowatorska kreacja narratora i różnorodność relacji narrator-bohater,

C - malarzem francuskim, na którego płótnach dominują wizje symboliczne, impresjonistyczne i ekspresjonistyczne,

D - prekursorem symbolizmu i surreralizmu, autorem Statku pijanego, który obrazuje w symboliczny sposób drogę życiową od euforii wolności po zgorzknienie i zniechęcenie.   

 

6. Artysta młodopolski kontrastowany był z:

A - kapłanem,

B - filozofem,

C - filistrem,

D - ziemianinem.

 

7. Hiperbolizacja, odrealnienie rzeczywistości, dynamika w  warstwie kolorystycznej, nierzadko obrazy odrażające i brutalna erotyka to cechy:

A - ekspresjonizmu,

B - impresjonizmu,

C - symbolizmu,

D - naturalizmu.

 

8. Cechami charakterystycznymi dla form secesyjnych były:

A - falista linia o niespokojnym rytmie, asymetria, a także wysmukłość i lekkość ; pojawiają się motywy przyrodnicze (lilie, irysy, orchidee, motyle, łabędzie); ulubiony kolor to zieleń,

B - deformacja kształtów i dynamika, krzykliwa kolorystyka,

C - zacieranie konturów, gra światła (błyski, odblaski, refleksy); ewokowana jest zmienność, płynność, nieuchwytność kształtów,

D - symetria, spokój, klasyczny umiar.

 

9. W niej  „istność pogrąża się cała /  w bezwładności, w omdleniu sennym, tajemniczym, / i nie czując przechodzi z wolna w nieistnienie.” (Nie wierzę w nic K.Przerwy-Tetmajera):

A - samotność,

B - miłość,

C - tęsknota,

D - nirwana.

 

10. Zenon Przesmycki, poeta i publicysta używający pseudonimu Miriam deklarował się jako zwolennik hasła:

A - życie jest piękne,

B - sztuka dla sztuki,

C - elan vital,

D - niech żyje twórczość.

 

11. Grupa młodych sformułowała postulat:

A - sztuki zaangażowanej w życie narodowe, społeczne i polityczne,

B - sztuki, która nie angażuje się w problemy narodowe, społeczne i polityczne, lecz stawia sobie cele artystyczne,

C - częściowo angażuje się w problemy polityczne, częściowo skupia na kwestiach artystycznych,

D - sztuki stosowanej.

 

12. Przeszedł ewolucję: od podejmowania tematów społecznych (nędza, krzywda, cierpienie,...) do buntu przeciw tłumowi nazywanemu wrogiem ducha i skupieniu się na indywidualnym odbiorze bodźców płynących z natury oraz kultury i przekształcaniu ich na wizje symboliczne i hiperboliczno-ekspre-sjonistyczne:

A - Kazimierz Przerwa-Tetmajer,

B - Stanisław Przybyszewski,

C - Jan Kasprowicz,

D - Leopold Staff.

 

13. Malarstwo Jacka Malczewskiego wiąże się głównie z:

A - impresjonizmem,

B - ekspresjonizmem,

C - symbolizmem,

D - realizmem.

 

14. Elementy impresjonizmu dominują w wierszach:

A - W chałupie Jana Kasprowicza,

B - Spleen Charlesa Beaudelaire’a,

C- Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej Kazimierza Przerwy-Tetmajera,

D - Kowal Leopolda Staffa.

 

15. Naturalizm cechuje:

A - obiektywne przedstawienie rzeczywistości, a zwłaszcza natury,

B - dominacja wątków przyrodniczych (kwiaty, ogrody, jeziora),

C - kreacja świata zwierząt,

D - maksymalne zbliżenie do rzeczywistości, odzwierciedlanie rzeczywistości w jej uwarunkowaniach łączących świat ludzki i przyrodę.

 

16. Wybierz ten ciąg, w którym wszystkie skojarzenia dotyczące bohaterów literackich są prawidłowe:

A - Oczumiełow - kameleon, Sonia Marmieładowa - Ewangelia,

B - doktor Czernisz - salon, Jagna - Cisy,

C - profesor Geist - metal lżejszy od powietrza, pani Dulska - wyczucie smaku,

D - lord Jim - Pakistan, Tomasz Judym - lekarz.

 

17. Ten bohater Ludzi bezdomnych S.Żeromskiego zmienia ciągle pracę, czyta literaturę wywrotową, wyjeżdża wreszcie do Szwajcarii; jego obecność w powieści i relacje z innymi bohaterami mogą sugerować istnienie w utworze wątku konspiracyjnego:

A - Tomasz Judym,

B - Wiktor Judym,

C - inżynier Korzecki,

D - doktor Czernisz.

 

18. Fragment końcowy Ludzi bezdomnych, w którym pojawia się obraz rozdartej sosny można zinterpretować jako:

A - symbol tragizmu Judyma, który musi dokonać wyboru międzyz szczęściem osobistym a poświęceniem dla innych,

B - puentujący powieść opis, który można odnieść do większości bohaterów utworu,

C - zwykły opis przyrody,

D - skutek ingerencji człowieka w przyrodę.

 

19. Istotną rolę polegającą na pokazaniu stosunku ludzi do problemów krzywdy społecznej odegrał w powieści Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego motyw obrazu:

A - Ubogi rybak Puvis de Chavannesa,

B - Pejzaż wieczorny  Jana Stanisławskiego,

C - Głos zła Georgesa de Feure,

D - Krzyk Edwarda Muncha.

 

20. Wstęga wokół księżyca, przeźroczysta mgła nasycona kolorami tęczy od księżycowego światła; błękitna głąb, spadająca gwiazda; puch mlecza, sowy w kręgu i nietoperz - to elementy wizualne budujące przestrzeń liryczną wiersza:

A - Melodia mgieł nocnych Kazimierza Przerwy-Tetmajera,

B - Kowal  Leopolda Staffa,

C - Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach Jana Kasprowicza,

D - Wiatr morski Stephana Mallarmé.

 

21. Tytułowe kwiaty zła Charlesa Beaudelaire’a to:

A - personifikacja,

B - metonimia,

C - oksymoron,

D - peryfraza.

 

22. Zyskał popularność już po ukazaniu się pierwszej serii Poezji (1891). Był także prozaikiem. Jego pierwsze wiersze mówią o zwątpieniu, rozpaczy i zniechęceniu, w późniejszych motywy erotyczne przeplatają się z refleksjami o nirwanie i śmierci:

A - Jan Kasprowicz,

B - Kazimierz Przerwa-Tetmajer,

C - Stanisław Wyspiański,

D - Leopold Staff.          

 

23. Leopold Staff:

A - we wszystkich swoich tomikach poetyckich zachowuje swoistą równowagę wewnętrzną, będąc dalekim od nastrojów typowych dla modernizmu,

B - w każdym tomiku wyraża nastroje i postawy całkowicie zbieżne z modernizmem i dlań typowe, nie wyróżniając się specyfiką i odmiennością stylu,

C - w debiutanckim tomie Sny o potędze nawiązuje do nietzscheanizmu (przeciwstawia się dekadentyzmowi i pesymizmowi; w tomie Gałąź kwitnąca wyraża franciszkańskie pogodzenie się z życiem; natomiast tomem Dzień duszy potwierdza powszechność nastrojów pesymizmu i zwątpienia,

D - jest poetą religijnym, o czym świadczy franciszkanizm w jego poezji i tłumaczenie kwiatków świętego Franciszka; inne niż religijne tematy są u niego rzadkie.

 

24. Obyczajowość przedstawiona w Chłopach W.S.Reymonta wiąże się z następującymi sytuacjami:

A - wesele, siekanie kapusty, targ w Lipcach,

B - siekanie kapusty, wesele, święto zmarłych, targ w Tymowie,

C - wesele, pogrzeb, rytuał polowania,

D - wesele, zrękowiny, podróż.

 

25. Fragment pochodzący z Wesela S.Wyspiańskiego Co się w duszy komu gra, / co kto w swoich widzi snach wiąże się z:

A - wątkiem muzycznym w utworze,

B - rozważaniami o duszy,

C - wizjami sennymi, na których koncentruje się dramat,

D - pojawieniem się „osób dramatu” będących projekcją wyobraźni bohaterów.

 

26. Komu w Weselu S.Wyspiańskiego zjawia się Hetman, komu Upiór, a komu Chochoł?

A - Panu Młodemu, Dziadowi, Isi,

B - Gospodarzowi, Marysi, Pannie Młodej,

C - Czepcowi, Dziennikarzowi, Pannie Młodej,

D - Isi, Nosowi, Marysi.

 

27. Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej to:

A - tragedia,

B - komedia,

C - tragifarsa,

D - farsa.

 

28. Cecha wymowy, wyraz, związek wyrazowy lub konstrukcja składniowa właściwe mowie danego regionu, niekiedy upowszechnione w języku ogólnym to:

A - gwaryzm,

B - regionalizm,

C - archaizm,

D - neologizm.

 

29. Na obszarze między górną Notecią a Wisłą usytuowane są dialekty:

A - warmińskie,

B - kaszubskie,

C - kujawskie,

D - kaszubskie.

 

30. Zanik szczelinowości w spółgłoskach przedniojęzykowo-dziąsłowych to:

A - sziakanie,

B - mazurzenie,

C - kaszubienie,

D - żadne z powyższych zjawisk