CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Średniowiecze - sprawdzian z języka polskiego 

wersja A

Sprawdzian ze średniowiecza: pojęcia, gatunki, utwory

 

1. Uzupełnij tekst wpisując odpowiedni termin. 1 pkt

 

Kultura średniowiecza była podobna w różnych krajach Europy. Sprzyjała temu jedność religijna i wspólny język łaciński. Filozofia, sztuka i literatura podejmowały podobne tematy, sięgały po te same motywy. Tę jednolitość kultury średniowiecza określa się jako ……………………………………..…… .

 

2. Podaj tytuł utworu średniowiecznego, z którego pochodzi przytoczony fragment. 1 pkt

 

          Twoja głowka krzywo wisa, tęć bych ja podparła,

          Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła,

          picia wołasz, picia-ć bych ci dała,

          ale nie lza dosiąc twego święteg[o] ciała.

 

……………………………………………………………………………

 

3. O którym gatunku średniowiecznego piśmiennictwa mówi poniższe zdanie? Wskaż poprawną odpowiedź. 1 pkt

 

Były to teksty niekanoniczne, przedstawiające zdarzenia z historii świętej tak, by przybliżyć ją odbiorcom prostym i niewykształconym. Historie biblijne wzbogacano więc o szczegóły mówiące np. o codziennym życiu świętych.

 

     A. psalmy      B. pieśni pasyjne      C. apokryfy      D. hymny

 

4. Wpisz nazwiska świętego i zarazem filozofa, którego najważniejsze myśli zostały przedstawionej poniżej. 1 pkt

 

Nawiązywał do filozofii Platona. W świecie dostrzegał wyraźny podział na sferę materialną i duchową. Twierdził, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Zło natomiast jest brakiem dobra – jest nicością i wynika z wolności ludzkiej. Dzieło: Wyznania. Był to  …………......…………………… .

 

5. Ważną postacią w życiu i literaturze średniowiecza był rycerz. Podaj imiona trzech literackich rycerzy. 1 pkt

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

6. Podane nazwy gatunków literackich średniowiecza połącz z tytułami utworów, które je reprezentują. 1 pkt

 

Gatunki Utwory:

A. plankt 1. Pieśń o Rolandzie

B. pieśń o czynach 2. Bogurodzica

C. hymn 3. Lament świętokrzyski

 

7. Przeczytaj uważniej fragment średniowiecznej pieśni Posłuchajcie bracia miła… .

 

          Synku miły i wybrany,

          Rrozdziel z matką swoją rany.

          A wszakom cię, Synku miły, w swem sercu nosiła,

          A takież tobie wiernie służyła.

          Przemow k matce, bych się ucieszyła,

          Bo już jidziesz ode mnie, moja nadzieja miła.

 

          Synku, bych cię nisko miała, niecoć bych ci wspomagała.

          Twoja głowka krzywo wisa, tęć bych ja podparła,

          Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła,

          Picia wołasz, picia-ć bych ci dała,

          Ale nie lza dosiąc twego święteg[o] ciała.

 

 

6.1. Przeanalizuj podany fragment, nazwij osobę mówiącą w wierszu i zacytuj słowa uzasadniające twoją wypowiedź.10 pkt

 

6.2. Na podstawie pieśni scharakteryzuj w dwóch zdaniach Matkę Boską. Zwróć uwagę na jej język. 3 pkt

 

 

6.3. Przedstaw krótko sytuację liryczną ukazaną w pieśni. 3 pkt

 

 

6.4. W dwu zdaniach scharakteryzuj plankt jako gatunek literacki. 2 pkt

 

7. Uzupełnij zdanie, wpisując odpowiednie słowo. 1 pkt

 

Przedstawienie Matki Boskiej płaczącej nad złożonym na jej kolanach ciałem Chrystusa nazywa się w sztukach plastycznych

 

8. Wpisz odpowiednią nazwę stylu architektonicznego przy jego krótkim opisie. 1 pkt

 

Wysokie, strzeliste budowle, o skomplikowanej konstrukcji i dużych oknach ozdobionych witrażami - ……………………………

 

9. . Przeczytaj uważnie fragment Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią.

 

          Uźrzał człowieka nagiego,

          Przyrodzenia niewieściego, Obraza wielmi skaradego, Łoktuszą przepasanego. Chuda, blada, żołte lice Łszczy się jako miednica; Upadł ci jej koniec nosa, Z oczu płynie krwawa rosa; Przewiązała głowę chustą Jako samojedź krzywousta; Nie było warg u jej gęby, Poziewając skrżyta zęby; Miece oczy zawracając, Groźną kosę w ręku mając; Goła głowa, przykra mowa, Ze wszech stron skarada postawa - Wypięła żebra i kości, Groźno siecze przez lutości. Mistrz widząc obraz skarady, Żołte oczy, żywot blady, Groźno się tego przelęknął, Padł na ziemię, eże stęknął. Gdy leżał wznak jako wiła, Śmierć do niego przemowiła.

 

10.1. Przedstaw w trzech zdaniach wizerunek śmierci ukazany w utworze. 3 pkt

 

10.2. Jak zachowuje się mistrz na widok śmierci? Odpowiedz jednym zdaniem. 1 pkt

 

 

10.3. Wypisz z tekstu jeden archaizm leksykalny. 1 pkt

 

 

11. Dlaczego człowiek średniowieczny był oswojony ze śmiercią? Podaj trzy przyczyny. 2 pkt

 

12. Twórcy sztuki średniowiecznej posługiwali się często alegoriami. Co oznaczały znane średniowieczne alegorie? Uzupełnij Połącz linią. 4 pkt

 

Alegorie: Znaczenia:

A. lis                            1. rozwiązłość

B. las                           2. chytrość, obłuda

C. drabina                    3. grzech, pokusy świata

D. zieleń                      4. droga do nieba

                                   5. nadzieja, odrodzenie

 

13. Podaj tytuł utworu średniowiecznego, z którego pochodzi przytoczony fragment. 1 pkt

 

Otóż zdarzyło się, że leśniczy znalazł w lesie miejsce, gdzie trawy były zdeptane; poprzedniego dnia kochankowie tam spali. Nie poznał odcisku ich; poszedł za śladami i dotarł do legowiska. Ujrzał, jak spali, poznał ich i uciekł, lękając się straszliwego przebudzenia.

 

14. Bohatera legend o świętych, który – by osiągnąć zbawienie – wyrzekał się wszelkich ziemskich przyjemności, dobrowolnie przyjmował cierpienie i modlił się, określamy mianem 1 pkt

 

15. Zaznacz, do której grupy języków słowiańskich należy język polski. 1 pkt

 

A. zachodniosłowiańskie B. wschodniosłowiańskie C. zachodniosłowiańskie

 

16. Porównaj ideały i wartości średniowiecznego rycerza i ascety. 10 pkt

 

 

Punktów merytorycznych (50): ………Styl (5): ……... Poprawność językowa (12): ……….. Zapis (ort., int.) (3): …….. RAZEM (70): ……

 

 

TESTY