CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Porady - wypowiedź argumentacyjna

Materiał opracowany oparciu o wytyczne CKE

 

Wypowiedź argumentacyjna

 

Ma charakter problemowy. Tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (w formie rozprawki lub szkicu) wymaga odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego lub krytycznoliterackiego.

 

Rozprawka

 

Ma charakter problemowy - podobnie jak na poziomie podstawowym.

Zadanie składa się z polecenia i tekstu teoretycznego (krytycznoliterackiego, historycznoliterackiego lub teoretycznoliterackiego).

 

Od zdającego wymaga się

 

 • zrozumienia załączonego do polecenia tekstu krytycznoliterackiego, historycznoliterackiego lub teoretycznoliterackiego;
 • określenia głównego problemu przedstawionego w tekście tekst wybrany do analizy musi zawierać problem wymagający rozstrzygnięcia krytycznego.

 

Zdający

 

 • rozpoznaje problem, opisuje go, proponuje rozwinięcie,

 • rozważa i ocenia rozwiązanie problemu, które przedstawił autor tekstu,

 • formułuje argumenty dowodzące słuszności stanowiska autora lub argumenty potwierdzające krytyczny stosunek wobec tego stanowiska,

 • w argumentacji wykorzystuje inne teksty kultury.

 

Szkic krytyczny to druga z form wypowiedzi argumentacyjnej, którą może napisać zdający.

 

Może mieć charakter eseju lub artykułu krytyczno-literackiego. Napisanie szkicu krytycznego wymaga wyrazistego zarysowania problemu i rozwiązania go w sposób ujawniający wyraźnie indywidualną interpretację problemu. Problem może zostać zasygnalizowany tytułem. W szkicu krytycznym wymagana jest w przejrzysta kompozycja, co nie wyklucza asocjacyjnego charakteru wypowiedzi. W wypowiedzi powinno się wyraźnie zaznaczyć dążenie do syntetycznego ujęcia analizowanego zagadnienia.

 

Praktyczne wskazówki do pisania szkicu krytycznego

 

W pisaniu eseju istotne jest wyodrębnienie i ostre zarysowanie konkretnego tematu. Ta forma wypowiedzi charakteryzuje się erudycyjnością i syntetyczną przejrzystą kompozycją właściwą dla struktury gatunku i indywidualnej (autorskiej) interpretacji problemu. Często znajdują się w szkicu aneksy, przypisy, bibliografia. To forma bardzo wymaga.

 

Najważniejsze w tworzeniu szkicu jest 12 etapów:

 

 1. staranne przeanalizowanie tematu i materiału źródłowego (odczytanie problemu, pojęć, sformułowanie tezy/tez/hipotezy/hipotez, czyli interpretowanie problemu różnymi sposobami i metodami),

 2. szerokie kojarzenie problemu z innymi możliwymi odniesieniami (tekstami kultury),

 3. funkcjonalne dobranie i uporządkowanie tekstów kultury (selekcjonowanie możliwych źródeł zastosowanych jako egzemplifikacja założeń, argumentacja i kontekstowe odniesienia),

 4. ustalenie ostatecznych zasad doboru przykładów i ich układu (rezygnacja z banalnych, zbyt często wykorzystywanych dzieł, wybranie najbardziej nośnych, ciekawych),

 5. opisanie związków i analogii pomiędzy poszczególnymi stwierdzeniami i przykładami dzieł (zarysowanie układu, logiki wywodu, czyli rozbudowanej, ale i jednorodnej całości wypowiedzi),

 6. poszerzanie wiedzy o wybranym materiale źródłowym (doskonalenie kompetencji poznawczych),

 7. tworzenie polemicznego ujęcia (ewentualnie) – różne refleksje o tym samym,

 8. konfrontacja swojego stanowiska z poglądami innych osób (wnioski z lektury i rozmawiania),

 9. komponowanie całości – zgromadzenie wszystkich myśli w samodzielne całostki znaczeniowe (redakcja językowa, stosowanie akapitów, funkcjonowanie słów-kluczy, motywu przewodniego w trosce o spójność całości wypowiedzi),

 10. ostateczna analiza układu akapitów i argumentacji (unikanie przypadkowości wyliczania),

 11.  „ogarnięcie” całości, czyli pisanie wprowadzenia, w którym może znaleźć się informacja o najważniejszym wątku, osi konstrukcyjnej, skojarzeniach, przywołania czyjejś myśli,

 12. korekta całości, szczególnie struktury po upływie jakiegoś czasu (słynne „biurko Horacego”).