12/08/2017

O romantyzmie całościowo

     Określenia „romantyzm” nie można zawęzić tylko do literatury i sztuki, gdyż ogarniał wiele sfer życia. Przymiotnik „romantyczny” pojawił się po raz pierwszy w Anglii w XVII wieku.

 

     Jako daty graniczne romantyzmu w Europie wyznacza się przedział między końcem XVIII wieku i połową wieku XIX. Wpływ na kształ tej epoki w Polsce miał okres nazywany w kulturze niemieckiej czasami „burzy i naporu” („Sturm und Drang”) przypadający na lata 1767 - 1785. Popularyzatorami nowych tendencji byli: J. W. Goethe (1749 - 1832), F.Schiller (1759 - 1805). Romantyzm angielski reprezentują: G.Byron (1788 - 1824) i W. Scott (1771 - 1832). Za najwybitniejszego rosyjskiego poetę romantycznego uchodzi A. Puszkin (1799 - 1837). Do wielkich twórców romantyzmu francuskiego należą: Standhal (1783 - 1842), A.Dumas (ojciec; 1802 - 1870), V. Hugo (1802 - 1885).

 

     W Polsce romantyzm wyznaczają dwie daty graniczne: 1822 r. - wydanie Ballad i romansów A. Mickiewicza oraz 1863 - wybuch powstania styczniowego.

 

     Wyjątkowa sytuacja porozbiorowej Polski miała istotny wpływ na rozwój literatury romantycznej w naszym kraju. Warunki historyczne spowodowały, że jej najistotniejszym postulatem stał się patriotyzm. Romantyczna koncepcja czynu wskazała drogę do wolności - powstanie zbrojne. Po upadku powstania listopadowego (1830 - 1831) zaowocował krytyczną analizą samotnej rewolucji szlacheckiej i dyskusją nad formą przyszłego powstania. Okres rozrachunkowy zamknęła rewolucja krakowska w 1846 roku. Nie przyniosła jednak spodziewanych skutków. Nie spełniła nadziei Polaków Wiosna Ludów. Powstanie styczniowe (1863 - 1864) okazało się najbardziej krwawym ze wszystkich zrywów, jego upadek pociągnął za sobą najcięższe represje ze strony zaborców..

CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www