CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Biblia - strona wyjściowa

     Pismo Święte jest zbiorem ksiąg uważanych za święte, pisanych przez wiele wieków i wielu autorów. Składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu.

      W języku greckim słowo „biblion” znaczyło „księga”.

Księga stała się w kulturze jednym z najważniejszych symboli. Symbolizuje wiedzę i mądrość, źródło życia. Jest też powiązana z symbolem drogi (wędrówka wewnętrzna pozwala gromadzić doświadczenia). Słowo „księga” oznacza w przestrzeni chrześcijańskiej Biblię.

      Można przyjąć, iż od XIII w.  p.n.e. przekazywano ustnie treść ujętą następnie w formie pisemnej w językach: hebrajskim, aramejskim i greckim.  Najstarsza część Biblii spisywana między X a II wiekiem p.n.e. nazywana jest Starym Testamentem. Treść ksiąg ST to dzieje świata od jego stworzenia aż do narodzin Chrystusa. Biblię rozpoczyna Pięcioksiąg (pierwszych pięć ksiąg), którego autorstwo przypisuje się Mojżeszowi.

     Tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński dokonane w IV przez św. Hieronima nosi nazwę Wulgata.