CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

POLSKI LEKCJE TEMATY ROMANTYZM POZYTYWIZM

T1: Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne, wagi ocen, wykaz lektur i inne sprawy organizacyjne.

4 IX 18

 

T2: Analiza i interpretacja wybranych satyr Ignacego Krasickiego ("Świat zepsuty", "Do króla").

4 IX 18

 

1. Co się zepsuło w świecie Krasickiego?

2. Co wiąże poetę z epoką?

3. Co go różni?

4. Funkcje środków stylistycznych.

5. Autotematyzm.

6. Karykaturalizacja.

 

Przykład Rzymu - czemu posłużył Krasickiemu?

 

 

P.d.

1) Przygotować interpretację satyry "Do króla".

 

T3: Sylwetka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w satyrze Ignacego Krasickiego „Do króla”.

5 IX 18

 

Praca z tekstem:

 

1. Pytanie wstępne zasadnicze: “Jaki był stosunek Krasickiego do króla?”

 

2. Wypiszcie oddzielnie:

a)  cechy osobowości i charakteru króla,

b) fakty, dane.

 

T4: Jaka wizja świata wyłania się z bajek Ignacego Krasickiego?

7 IX 18

 

Bajki: Potok i rzeka, Kulawy i ślepy, Szczur i kot oraz bajka wybrana samodzielnie.

 

P.d.

1) Jaka wizja świata i człowieka wyłania się z satyr i bajek Ignacego Krasickiego?

lub

2) "Krasicki ciągle aktualny ..." (prezentacja np. w PP).

 

 

T5: Podsumowanie twórczości Ignacego Krasickiego.

10 IX 18

 

1. Rola Krasickiego w kształtowaniu postaw.

2. Środki artystyczne.

3. Sylwetka.

 

P.d. Pamięciowe opanowanie hymnu państwowego.

 

 

T6: Mazurek Dąbrowskiego, czyli nowy wymiar patriotyzmu.

11 IX 18

 

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego (s. 245) a oficjalna wersja hymnu państwowego.

 

Porównanie tekst hymnu państwowego z Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego. Jak sądzisz, z czego wynikają różnice.

 

Przygotuj wycieczkę po zabytkach i przestrzeniach związanych z sentymentalizmem w Polsce. Jesteś organizatorem i zarazem przewodnikiem i dobrze znasz literaturę sentymentalną.

 

 

T7: Czułość serca w epoce rozumu, czyli marzenia o powrocie do natury.

11 IX 18

 

Sentymentalizm jako uzupełnienie epoki rozumu o sferę uczuć i emocji.

 

P.d. Organizujesz wycieczkę po miejscach będących pamiątką sentymentalizmu. Jesteś zarazem przewodnikiem i znasz świetnie literaturę sentymentalną (na piątek).

 

T8: Serce czułe i piękne wzory, czyli sielanka sentymentalna.

12 IX 18

 

Praca z tekstem (podr. s. 251, 252)

 

1. Sentymentalizm a klasycyzm:

a) cechy klasycyzmu (ogrody francuskie),

b) literatura klasycyzmu i sposób ujmowania sfery uczuć (konwencjonalność).

2) Sentymentalizm:

a) rola Puław,

b) sielanka jako gatunek,

c) ogrody angielskie.

2. Sylwetka Franciszka Karpińskiego (garść informacji: guwerner, ziemianin dzięki wsparciu finansowemu jednej z Justyn).

3. Teza interpretacyjna do wiersza Do Justyny. Tęskność na wiosnę.

 

P.d. Teza do wiersza i 2-3 argumenty.

 

 

T9: Najsłynniejsza kolęda polska.

14 IX 18

 

Na ocenę:

 

Dokonaj interpretacji wybranego wiersza Franciszka Karpińskiego. Zorganizuj wypowiedź wykorzystując pytania pod tekstem lub koło interpretacji (zdeklaruj swój wybór). Jednak w wypowiedzi ustnej nie informuj, na które pytanie odpowiadasz, ani - ewentualnie - który element koła omawiasz. (UKRYTE PYTANIA / KOŁO)

 

Który środek stylistyczny nadaje się najlepiej do przedstawienia obrazu Boga?

 

P.d. Oksymorony i ich funkcje (s. 254).

 

T10: Śladami sentymentalizmu - projekt wycieczki.

17 IX 18

 

Prezentacja prac grup.

 

Wysłuchaj uważnie prezentacji grup i wykonaj poniższe działania:

a) czego nowego dowiedziałaś/--eś o sentymentalizmie,

b) co szczególnie spodobało ci się w sposobie prezentacji,

c) co doradziłbyś/-łabyś danej grupie,

d) na którą z zaproponowanych wycieczek wybrałbyś/-łabyś się chętnie i dlaczego.

 

 

T11: Język i styl w różnych epokach.

18 IX 18

 

 

T12: Analiza języka i stylu tekstów epok: średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia.

18 IX 18

 

P.d.

 

1) Charakterystyka języka epok, notatka w oparciu o s. 256-258.

2) S. 259, t I - nr 1-4, t II - nr 5-8, t III nr 9-13, t IV - nr 14-17

 

T13: Podsumowanie oświecenia.

19 IX 18

 

Spr. p.d.

 

Czy oświecenie było epoką mającą bardzo istotny wpływ na rozwój kultury naszego kraju? Uzasadnij odpowiedź.

 

T14: Przełom romantyczny.

21 IX 18

 

Drama (na skale twardej / na skale, która się kruszy / na zgliszczach).„

 

Fr. "Spowiedzi dziecięcia wieku” Alfreda de Musseta: „Żyjemy w czasach, w których nie wiadomo, czy stąpa się po zgliszczach, czy po zalążkach nowego”.

 

Interpretacja cytatu:

- niepewność ludzi epoki romantyzmu,

- przekonanie, że w świecie nie ma niczego trwałego,

- brak pewności, czy na gruzach dawnego świata absolutystycznych monarchii uda się zbudować coś nowego,

- niepewność, czy żyje się w czasach apokalipsy, czy kreowania odmiennej rzeczywistości,

- romantyzm  cechuje widzenie teraźniejszości w perspektywie historycznej,

- w tej epoce pojawiają się pytania o tajemnice ludzkiej egzystencji.

 

P.d

1) Poszukaj w dowolnych źródłach informacji o pochodzeniu nazwy epoki.

2) Wybierz jeden obraz, który wg Ciebie najtrafniej wyraża istotę romantyzmu i dokonaj jego interpretacji.

 

T15: Idee romantyczne na obrazach malarzy epoki.

24 IX 18

 

Interpretacja obrazów romantycznych.

 

P.d. Komplet obrazów pokazujących 12 cech epoki (s. 16). Padlet - kliknij!

 

 

T16: Młodość jako wartość ("Oda do młodości" Adama Mickiewicza).

25 IX 18

 

Analiza i interpretacja wiersza.

 

T17: Idee młodości, rewolucji i stworzenia nowego świata w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza.

25 IX 18

 

P.d. S. 34, zad. 4-10 (9 - dla ochotników).

 

 

T18: Poetycki manifest romantyzmu ("Romantyczność" Adama Mickiewicza).

26 IX 18

 

P.d. "Romantyczność" - wyjaśnienie tytułu. Środki stylistyczne - najciekawsze i najbardziej funkcjonalne.

 

 

T19: Styl naukowy.

1 X 18

 

"Romantyczność" - wyjaśnienie tytułu. Środki stylistyczne - najciekawsze i najbardziej funkcjonalne.

 

Style funkcjonalne - podział.

Cechy stylu naukowego.

Język.

 

P.d. Umieć scharakteryzować styl naukowy.

 

T20: Sporządzanie bibliografii i przypisów.

2 X 18

 

Podr. s. 42.

1) Co znaczy op.cit.

2) W oparciu o dostępne materiały sporządzić bibliografię i przypis.

 

 

T21: Romantyczny świat duchów i wyzwolonej wyobraźni.

2 X 18

 

T22: Literackie i malarskie środki służące ukazaniu dramatycznych przeżyć (J.W. Goethe, Król olch i wybrane obrazy romantyczne).

3 X 18

 

Współczesne ilustracje do ballad - padlet!

 

T23: Ballada romantyczna jako gatunek.

5 X 18

 

S. 51, ćw. 2, 3 (padlet)

 

T24: Miłość romantyczna. Nieszczęśliwi kochankowie.

8 X 18

 

Uwaga! 15 X (pon.) zaczynamy III część Dziadów Adama Mickiewicza.

 

T25: Różne wzorce miłości i różne sposoby mówienia o niej.

9 X 18

 

T26: Przeżycia podróżnego - podmiotu lirycznego sonetu Stepy Akermańskie, doświadczającego kontaktu z Orientem.

9 X 18

 

Przygotować interpretację Stepów Akermańskich. Na lekcji będzie rywalizacja dotycząca wnikliwości interpretacji.

 

T27: Artystyczne widzenie przestrzeni w sonecie Droga nad przepaścią w Czufut-Kale Adama Mickiewicza.

10 X 18

 

T28: Literackie i malarskie ujęcia obrazu morza (A. Mickiewicz Burza - T. Gericault Tratwa "Meduzy”).

12 X 18

 

P.d. Poszukać fr. będących potwierdzeniem sugestii Mickiewicza ze Wstępu (obrazy prześladowań).

 

T29: Obraz prześladowań naszkicowany przez we Wstępie do III cz. "Dziadów" w konfrontacji z sytuacjami ukazanymi w dramacie.

16 X 18

 

Opowieść Sobolewskiego.

Opowieść Adolfa o Cichowskim.

 

T30: Sens przemiany Gustawa w Konrada.

16 X 18

 

Kim jest Gustaw? Kim staje się Konrad?
 
P.d.
1. Na podstawie sceny I wyjaśnij, jakie pomysły odnośnie swoich dalszych losów mają więźniowie.

2. Dlaczego uznaje się pieśń Jankowskiego za bluźnierstwo?

3. Jak prawda wynika z opowieści Kaprala dotyczących czasów wojen napoleońskich?

4. Jaki charakter ma pieśń Feliksa
5. Dokonaj wnikliwej interpretacji tzw. małej improwizacji.
 
T31: Analiza i interpretacja pieśni bluźnierczej Jankowskiego, pieśni Feliksa i pieśni zemsty oraz małej improwizacji.

17 X 18

 

Wg punktów p.d. T30.

Analiza pieśni zemsty.

 

P.d. Wielka Improwizacja (na lekcji nie podano, ale promocja dla tych, którzy będą z WI przygotowani).

 

T32: Prometeizm w III części "Dziadów".

19 X 18

 

Pojęcie prometeizmu.

 

Interpretacja WI Jerzego Treli

 

P.d.

1) Odnieść się do fr. interpretacji Treli.

2) Dokładna interpretacja fr. z motywem naboju i działa oraz rachunku (pomyłki w rachunku).

3) Temat lekcji - prometeizm.

 

 

T33: Historia i proroctwo - idea mesjanizmu w „Widzeniu księdza Piotra”.

22 X 18

 

Pojęcie mesjanizmu.

 

T34: Diaboliczna sylwetka Senatora Nowosilcowa.

23 X 18

 

Kreacja sylwetki Nowosilcowa.

 

T35: Interpretacja Sceny VII: towarzystwo przy drzwiach a towarzystwo stolikowe.

23 X 18

 

Kryteria porównania. W ramach pracy domowej porównujemy obie grupy według ustalonych przez siebie kryteriów porównania.

 

T36: Interpretacja plakatów teatralnych (III część "Dziadów" A. Mickiewicza na deskach scenicznych).

24 X 18

 

Plakat Romana Cieślewicza.

 

P.d. Przygotować interpretację plakatu.

 

T37: Dramat Rollisonowej i obraz otoczenia Nowosilcowa.

26 X 18

 

Plakat kolejny.

 

Cel lekcji

Nazwanie środków artystycznych, jakimi w literaturze przedstawiane było cierpienie matki i określenie ich funkcji oraz porównanie ujęcia tego problemu w III części "Dziadów" z innym tekstem literackim.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wyodrębniasz fragmenty, w których widać funkcjonowanie różnych środków artystycznych obrazujących cierpienie Rollisonowej (5 przykładów) i nazywasz te środki.

2. Określasz funkcje wskazanych w punkcie 1. środków.

3. Wyjaśniasz sens tematu lekcji - wskazujesz na przyczynę powiązania problemu cierpienia matki z obrazem otoczenia Nowosilcowa.

4. Porównujesz sposób przedstawienia cierpienia matki w III części "Dziadów" z innym tekstem literackim, wskazując na jedną różnicę i jedno podobieństwo.

 

T38: Praca klasowa - interpretacja fragmentu III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

29 X 18

 

P.d. Przygotować wg kryteriów sukcesu zob. T37, punkty 1 - 4.

 

T39: W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiani są wrogowie ojczyzny?

30 X 18

 

Cel lekcji

Omówienie sposobów kreacji obrazów wrogów w różnych tekstach kultury i porównywanie z ujęciem tego obrazu w III części Dziadów.

 

Kryteria sukcesu

1. Przywołujesz trzy teksty kultury zawierające obraz wrogów (poza III częścią Dziadów), podajesz autora, tytuł tekstu i epokę, w której tekst powstał, oraz epokę, w której rozgrywa się akcja utworu.

2. Charakteryzujesz przedstawiony w tekstach z punktu 1. obraz wrogów.

3. Potrafisz omówić sposoby kreacji wizerunków wrogów (określasz funkcje środków stylistycznych, omawiasz pomysły artystyczne wykorzystane przez autora i uzyskane efekty).

4. Porównujesz ujęcie obrazu wrogów w przywołanych przez siebie tekstach z ujęciem Mickiewicza  w III części Dziadów.

 

T40: Elementy groteski w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza ("Bal").

30 X 18

 

Cel lekcji

Rozpoznawanie różnych przejawów groteski.

 

Kryteria sukcesu

1. Wskazujesz trzy fragmenty, w których pojawia się groteska.

2. Omawiasz środki stylistyczne i sytuacje wykreowane w utworze, za pomocą których budowana jest groteska.

3. Wyjaśniasz cel zastosowania groteski.

 

 

T41: Obraz despotyzmu carskiego w Ustępie do III części "Dziadów".

31 X 18

 

Analiza wybranych fragmentów.

 

T42: Spojrzenie Mickiewicza na Rosję i Rosjan (interpretacja Drogi do Rosji, fr. Ustępu oraz wiersza Do przyjaciół Moskali).

5 XI 18

 

1. Wyodrębnij całostki we fr. Drogi do Rosji. i określ, jaki problem poruszony jest każdej z nich.

2. Wskaż środek stylistyczny, które pełni istotną funkcję w tworzeniu obrazu Rosjan lub Rosji.

3.Czy zgadzasz się z twierdzeniem Mickiewicza, że "każda twarz jest pomnikiem narodu"? Jak w tym kontekście Mickiewicz widzi twarz Rosjan i ich charakter?

4. Co nowego w spojrzeniu a Rosjan wnosi wiersz Do przyjaciół Moskali?

5. Czy opinia o innym narodzie ma szanse na obiektywność, czy też ma na ogół charakter subiektywny? Uzasadnij swoją opinię.

 

P.d.

1) C.d. pracy z fr.

2) Przedmieścia stolicy.

 

T43: Piotr Wielki a Marek Aureliusz - portrety władców.

6 XI 18

 

Porównanie obrazów władcy.

 

Na podstawie Pomnika Piotra Wielkiego wyjaśnij, co Mickiewicz sądzi na temat różnych stylów rządzenia swoim państwem. W wypowiedzi odnieś się do III części Dziadów oraz innego tekstu kultury. Ponadto w analizowanym wskaż jeden środek stylistyczny pełniący istotną rolę i określ jego funkcje.

 

T44: Obraz Rosji, Rosjan i caratu we fragmentach „Ustępu” III cz. „Dziadów” („Petersburg”, "Przegląd wojska", "Oleszkiewicz").

6 XI 18

 

Obrazy na podstawie fr. Petersburga, Przeglądu wojska i Oleszkiewicza.

 

P.d. W sumie 6. fr.

 

T45: Pytania do III części "Dziadów" (obraz Rosji, Rosjan i caratu we fragmentach „Ustępu” III cz. „Dziadów”:„Petersburg”, "Przegląd wojska", "Oleszkiewicz", "Do przyjaciół Moskali").

7 XI 18

 

Praca w grupach - przydział fr. tekstu.

Uczniowie odpowiadają na pytania zaczynające się od zaimków pytających i zapisują na karcie pytań:

1. Kto? 2. Co? 3. Kiedy? 4. Gdzie? 5. Jak? 6. W jaki sposób? 7. Po co? 8. Dlaczego? Jaki, -a, -ie?

Grupy wymieniają się pytaniami i odpowiadają na pytanie otrzymane.

 

T45: Stosunek Mickiewicza do caratu i narodu rosyjskiego oraz przyjaciół w Rosji ("Do przyjaciół Moskali").

13 XI 18

 

Prezentacja pracy w grupach.

 

T46: Wnioski z analizy pracy klasowej (III część "Dziadów").

13 XI 18

 

Typologia błędów.

 

P.d.

1) Skomentuj fr. zamykający Przegląd wojska, zwróć uwagę na określenie "heroizm - niewoli".

2) Jaką rolę przypisuje Mickiewicz swojej poezji, jeśli chodzi o jej oddziaływanie na Rosjan?

 

T47: "Dziady" jako dramat romantyczny.

14 XI 18

 

Praca domowa: wykaz cech (16).

 

T48: Sceniczne interpretacje „Dziadów części III” Adama Mickiewicza („Lawa”).

16 XI 18

 

Analiza fr. filmu Film Lawa Tadeusza Konwickiego

 

T49: Zasady redagowania recenzji (recenzja "Lawy" Tadeusza Konwickiego).

19 XI 18

 

1. Jak długi fr. został obejrzany?

2. Co zwróciło uwagę?

3. Moja wstępna deklaracja wyboru filmu do recenzji.

 

 

Recenzja jako gatunek publicystyczny.

 

Bardzo proszę mieć podręczniki na jutro, czyli na wtorek 20 XI 2018.

 

T50: Praca z arkuszem maturalnym (operacje na tekście).

20 XI 18

 

T51: Poetyckie rozmowy z Bogiem (J. Słowacki - "Hymn").

20 XI 18

 

P.d.

1. Teza interpretacyjna do wiersza Hymn Juliusza Słowackiego. (Dla chętnych: argumenty, funkcje środków).

2. Jaki gatunek reprezentuje utwór? Uzasadnienie.

 

T53: Sylwetka Juliusza Słowackiego (biografia romantyka).

21 XI 18

 

1. Fakty, które wiele znaczą.

2. Przypadki i decyzje.

3. W poszukiwaniu źródeł informacji o poecie (poprawny zapis bibliograficzny - jedno źródło koniecznie książkowe).

 

Czytamy Pana Tadeusza:

- na pon. Epilog i Księga I

 

T54: Analiza i interpretacja wiersza "Pielgrzym" Cypriana Norwida.

26 XI 18

 

Na ocenę: sylwetka Juliusza Słowackiego.

 

Realizacja tematu: co można wyrazić rozstrzelonym drukiem?

 

Na ocenę na następnej lekcji pyt. s. 80 u góry.

 

T55: Wyobrażenia morza i motyw podróży w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu (praca z tekstem Józefa Bachórza, „Motywy akwatyczne: morze”).

27 XI 18

 

Podr. s. 80-81.

 

T56: Metafora, metonimia i synekdocha w języku.

27 XI 18

 

Podr. s. 83-87.

 

P.d. S. 86-87, zad. 5 i 6.

 

T57: Symbolika wody i płynięcia w liryku "Nad wodą wielką i czystą…" Adama Mickiewicza.

28 XI 18

 

Podr. s. 90. "Mnie płynąć, płynąć i płynąć" - symbolika.

 

Przeczytać list Słowackiego s. 93.

 

Od pon. Pan Tadeusz.

 

T58: Ubiór jako tekst.

30 XI 18

 

Juliusz Słowacki, List do matki s. 93; Ryszard Przybylski, Ubranie jako tekst, s. 96.

 

P.d. Bardzo dokładna znajomość Epilogu i Ks. I Pana Tadeusza.

 

T59: Między emigracją a krainą lat dziecięcych (konfrontacja Epilogu i Księgi I "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza).

3 XII 18

 

1. Jak wyglądało życie na emigracji i jaki miało wypływ na odczucia Mickiewicza? Znajdź fr. i zinterpretuj. (Sytuacja na emigracji i jej wpływ na powstanie poematu).

2. Jaki obraz przeszłości wyłania się z Epilogu?

 

P.d. Interpretacja fr. dotyczących pkt. 2.

 

T60: Epilog i Księga I "Pana Tadeusza" w ujęciu filmowym Andrzeja Wajdy.

4 XII 18

 

Zad. Porównaj obejrzany fr. filmu z tekstem i skomentuj działania autora scenariusza. Zwróć uwagę na scenografię, kostiumy  i grę aktorską oraz muzykę. Zaproponuj fr., który warto byłoby wykorzystać w filmie. Ustal szczegóły scenograficzne i inne.

 

T61: Idea małej ojczyzny w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

4 XII 18

 

1. Geneza (czas powstania).

2. Analiza porównawcza wersji pierwotnej i ostatecznej Inwokacji.

 

P.d. Odp. na pyt. 1, 2 do fr. 108, 110.

 

T62: "Ut pictura poesis" Horacego a modyfikacja tej zasady przez Mickiewicza.

5 XII 18

 

"Poezja jako obraz".

 

P.d. Kto ma rację w dyskusji o grzeczności (Sędzia czy Podkomorzy)?

 

T63: Podkomorzy i Sędzia w dyskusji o grzeczności i wychowaniu.

7 XII 18

 

Analiza fr.

Cel  lekcji:

Przedstawienie dyskusji o grzeczności między Sędzią a Podkomorzym i wskazanie, który z bohaterów ma  rację. Uzasadnienie swojego rozstrzygnięcia.

 

1. Przedstawiam sytuację, która wywołała  dyskusję.

2. Relacjonuję wypowiedzi bohaterów, rozpoznając w nich określone problemy i uwzględniam cytaty.

3. Rozstrzygam, który z nich ma rację i podaję argumenty.

4. W podsumowaniu odnoszę się do problemu współczesnej młodzieży (savoir-vivre w sytuacjach towarzyskich).

5. W tok wypowiedzi, w różnych miejscach wprowadzam refleksje o funkcjach wybranych środków stylistycznych.

 

T64: Historia i współczesność w poemacie Mickiewicza.

10 XII 18

 

Obrazy na ścianach soplicowskiego dworku - Ks. I, 50-72 (NZ pyt. s. 115)

Kościuszko w czamarce. Podr. NZ s. 113.

Wskazywanie fr. obrazujących historię - ich interpretacja.

 

Ks. I, 55-72: Tadeusz Kościuszko w czamarce i inne postacie (Rejtan, Jasiński, Korsak)

Ks. I, 485-490: Sędzia o Napoleonie

Ks. I, 513-527: Rykow o Napoleonie

Ks. I, 893 - i dalej: pola bitew Napoleona

Ks. IV, 1 - dalej: historia początków Litwy i czasy Zygmunta II Augusta

Ks. IV, 316-319: ks. Robak o Napoleonie

Ks. VI, 180 - dalej: ks. Robak w karczmie o Napoleonie

 

Ks. VII, 16-30: Bartek Prusak o przejściu Francuzów przez Wartę i roku 1806.

Ks. XI, 1-90: o zbliżającej się wojnie, reakcjach zwierząt

Ks. XII, w. 240-311: słowa generała Dąbrowskiego

Ks. XII, 682-761: historia przełomu XVIII i XIX wieku w koncercie Jankiela

 

 

P.d.

KDŚ - fragmenty do interpretacji historii.

 

 

T65: Koncert Jankiela - muzyczna wersja historii Polski.

11 XII 18

 

Ks. XII, w. 641-761

1) Koncert Jankiela (Ks. XII, w. 641-761) - wydziel pięć części dotyczących pięciu wydarzeń historycznych i przedstaw treść każdej z nich.

2) Wskaż przykład instrumentacji głoskowej.

 

Wydziel w koncercie Jankiela pięć części. Przedstaw treść każdej z nich, odwołując się do wiedzy z historii.

Opisz reakcje słuchaczy i wyjaśnij, czego te reakcje dowodzą.

Opisz zachowanie Jankiela. O czym ono świadczy.

 

T66: Dzieje Jacka Soplicy z punktu widzenia Klucznika Gerwazego i z perspektywy księdza Robaka.

11 XII 18

 

Konfrontacja opowieści.

 

1. Relacjonuję losy Jacka Soplicy przedstawione przez Gerwazego Hrabiemu.

2. Przedstawiam historię Jacka w oparciu o jego spowiedź przed Gerwazym.

3. Porównuję obydwa ujęcia losów bohatera.

4. Wyjaśniam, skąd się wzięły różnice.

 

T67: Spowiedź ks. Robaka - funkcje środków stylistycznych.

12 XII 18

 

Ks. X, 459-875 (film 2g03')

1. Analiza sytuacji komunikacyjnej (Gerwazy i Sędzia - dwaj odmienni odbiorcy i ich reakcje).

2. Funkcje środków stylistycznych:

a) przerzutnie (856-857),

b) struktura graficzna tekstu,

c) wyliczenia.

 

Przydział indywidualny wersów (po 32)

 

1. O czym mówi Jacek Soplica, o których momentach swojego życia?

2. Jak odbierają te informacje Sędzia i Gerwazy (o czym wiedzą, co rozumieją, a czego się dopiero dowiadują i czego nie rozumieją)?

3. Jakie środki stylistyczne dominują i jakie pełnią funkcje?

4. Jakie informacje wprowadza komentarz narratora?

 

P.d.

1) Fr. przydzielony, jeden dodatkowy na dop,

 

T68: Sylwetka Tadeusza, tytułowego bohatera poematu Adama Mickiewicza (wypowiedź do określonego kręgu odbiorców - praca w grupach).

14 XII 18

 

Zadanie edukacyjne:

Przedstawiacie sylwetkę Tadeusza, chcąc zachęcić odbiorców do sięgnięcia po książkę i znalezienia w niej czegoś ciekawego i wartościowego. Waszymi odbiorcami są:

 

Gr. I - uczniowie szkoły podstawowej,

 

Gr II - rówieśnicy,

 

Gr III - żołnierze,

 

Gr IV - wybrany przez was odbiorca.

 

Podział na grupy wg pór roku ( I - wiosna, II - lato, III - jesień, IV - zima).

 

T69: Sprawdzian znajomości treści "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

17 XII 18

 

P.d. Zob. lekcję 68.

 

T70: Prezentacja sylwetki Tadeusza (wypowiedź do określonego kręgu odbiorców).

18 XII 18

 

Prezentacja w wybranej formie.
 

 

T71: Obraz przyrody Północy w "Panu Tadeuszu" (dyskusja między Hrabią a Tadeuszem).

18 XII 18

 

NZ podr. s. 125.

Zad. s. 129

 

1. Interpretacja fr. Ks. III, w.534-568, 631-653.

2. Odpowiedzi na pytania 1-11 (ksero).

 

P.d.

1) Zredagować analogiczne jak na lekcji pytania (zadania) do Ks. IV, w. 1-88.

 

T72: Opisy przyrody w powiązaniu z historią w "Panu Tadeuszu" (Ks. IV - redagowanie pytań).

19 XII 18

 

Zapis pytań. Odpowiedzi.

 

P.d. Dzieje Jacka Soplicy, (NZ s. 134, a-d.)

a) relacja Gerwazego  (ks. II, w. 263-330),

b) ujawnienie prawdy o sobie przed Sędzią (ks. VIII, w. 286-312),

c) spowiedź Jacka (ks. X. w. 499-902),

d) rehabilitacja pośmiertna (ks. XI, w. 236-291).

 

T73: Wnioski ze sprawdzianu znajomości treści „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

2 I 19

 

Sprawdzenie p.d. - dzieje Jacka Soplicy w oparciu o podane cztery fr.

 

Omówienie wniosków.

 

NZ s. 134, zad. 1-11 (kserokopie) - przygotowanie do rozprawy.

 

P.d. Na podstawie kserokopii przygotować zadanie zgodne z numerem z dziennika oraz dwa następne. Czyli nr 1. przygotowuje 1, 2 i 3. Nr 2 - 2, 3 i 4. Nr 12 rozpoczyna od zad. nr 1, 13 - 2, 14 - 3 itd.

 

T74: Przygotowanie merytoryczne do rozprawy sądowej nad Jackiem Soplicą.

4 I 19

 

P.d.

1) Nieparzyści - prokuratorzy:

a) sformułowanie zarzutów,

b) postawienie wniosku o zasądzenie wyroku.

2) Parzyści - obrońcy:

a) odpieranie zarzutów,

b) rozważenie wniosku o dobrowolnym poddaniu się karze (argumentacja w obu przypadkach).

 

Uwaga! Nieustannie odwołujemy się do tekstu, w nim szukamy wszelkich argumentów.

 

Na następnej lekcji klasa będzie rozliczana na ocenę z pytań 1-11. Jeśli jakaś grupa przygotuje rozprawę, nie będzie pytana z 1-11. Termin zgłoszenia chętnych upływa w sobotę o 24.00.

 

T75: Rozprawa sądowa nad Jackiem Soplicą.

7 I 19

 

Cel:

Zainscenizowanie sytuacji rozprawy dotyczącej Jacka Soplicy w powiązaniu z treścią i problematyką utworu.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wypowiadamy się zgodnie z przydzieloną lub wybraną rolą (pojawia się stosowna stylistyka wypowiedzi sądowej).

2. Wypowiedzi są wspierane odniesieniami do tekstu i zgodne z jego sensem.

3. Stwarzamy atmosferę przypominającą rozprawę sądową (powaga).

4. Formułujemy przekonujące argumenty.

5. Reagujemy na argumenty przeciwnej strony, odnosimy się do nich.

6. Jako ławnicy prezentujemy swoją opinię, odwołując się do argumentów prokuratora lub adwokata.

7. Jako dziennikarze przedstawiamy najważniejsze informacje obrazujące przebieg rozprawy.

 

 

T76: Wnioski z rozprawy sądowej nad bohaterem (rola argumentacji i umiejętności retorycznych).

8 I 19

 

Analiza rozprawy w kontekście merytorycznym i językowym.

 

 

T77: W jaki sposób Adam Mickiewicz kreuje obrazy przyrody w "Panu Tadeuszu"? Funkcje środków stylistycznych.

8 I 19

 

Cel lekcji - zobacz temat

 

Kryteria sukcesu:

1. Znajduję fragmenty zawierające różne ujęcia obrazów przyrody i potrafię wykazać ich różnorodność.

2. Interpretuję fragmenty i znajduję w nich problemy dotyczące nie tylko samej przyrody, ale również innych sfer życia.

3. Znajduję różne środki stylistyczne i określam ich funkcje (co najmniej 5 środków).

4. Tworzę dłuższą wypowiedź, która jest poprawna językowo i w miarę płynna.

 

Uwagi techniczne

Numery nieparzyste szukają w księgach nieparzystych, parzyste - w parzystych. Bierzemy pod uwagę wyłącznie księgi począwszy od V. Można jeszcze uwzględnić księgę IV, ale począwszy od wersu 480.

 

T78: Analiza funkcji środków artystycznych we fragmentach opisowych poematu.

9 I 19

 

Praca w parach wg kryteriów jak na lekcji 77.

 

P.d. Zob. T79.

 

T79: Obyczaje ukazane w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza (praca w grupach).

11 I 19

 

Praca w grupach:

I - księgi nieparzyste (nr 13-17)

II - księgi parzyste (nr 9-12)

III - księgi I - VI (nr 5-8)

IV - księgi VII - XII (nr 1-4)

 

1. Określamy obyczaje i wyjaśniamy ich przebieg.

2. Odnośnie punktu 1. podajemy stosowne fragmenty i w trakcie wypowiedzi cytujemy.

3. Wskazujemy pomysły literackie i środki artystyczne istotne ze względu na sposób pokazania obyczajów. Uzasadniamy wybór.

4. Odpowiadamy na pytanie, jaką rolę odgrywają obyczaje w społeczności soplicowskiej.

 

Rozpoczyna grupa ochotników. Jeśli jakaś grupa nie zdąży zaprezentować wyniki swojej pracy, to jest zobowiązana przesłać elektronicznie wypracowany materiał.

 

P.d.

 

Przedstawiamy w dowolnej formie obraz obyczajów w Panu Tadeuszu wg kryteriów podanych wyżej.

 

T80: W poszukiwaniu plakatów i grafik ilustrujących "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i wskazujących na nowe sposoby odczytania utworu.

 14 I 19

 

Na ocenę:

1. Przedstaw obyczaje ukazane w "Panu Tadeuszu":

a) wymień je,

b) krótko opisz,

c) określ funkcje, jakie pełnią obyczaje w społeczności soplicowskiej,

d) wskaż trzy środki stylistyczne, które pełnią szczególnie ważną rolę w sposobie przedstawienia obyczajów.

2. W jaki sposób obyczaje oddziałują na sferę uczuć i zmysłów bohaterów poematu?

 

P.d. Plakaty (wskazano na lekcji cztery) lub wybrany przez siebie. Lub: obraz szlachty.

 

T81: Obraz szlachty w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

15 I 19

 

Praca w grupach. Grupa otrzymuje plakat i ma 5 minut na przygotowanie wystąpienia. Następuje losowanie i uczeń zabiera głos. Kontrolowany jest czas.

Plakaty (wskazano na lekcji cztery) lub wybrany przez siebie. Lub: obraz szlachty.

 

T82: Sylwetka Macieja Dobrzyńskiego na tle szlachty dobrzyńskiej.

15 I 19

 

Końcówka ks. VII, 491-553.

1. Charakterystyka sytuacji społecznej, w jakiej funkcjonuje szlachta w zaścianku dobrzyńskim.

2. Maciej Dobrzyński jako nieformalny przywódca szlachty dobrzyńskiej (jego relacje z otoczeniem).

3. Maciej Dobrzyński na szerszym tle swojej grupy społecznej.

 

P.d. Znajdź taki fr. "Pana Tadeusza", który dotyczy zagadnienia do tej pory nieporuszonego na lekcji (objętość ok. 1 str., zwróć również uwagę na funkcje środków stylistycznych).

 

T83: Metamorfozy bohaterów indywidualnych i metamorfozy społeczności soplicowskiej (idea wspólnoty narodowej).

16 I 19

 

Sprawdzenie p.d.

 

Cel lekcji:

Znalezienie odpowiedzi na pytania:

1. Którzy z bohaterów ulegli - w jakiejś mierze - przemianie?

2. U których trudno zauważyć transformację osobowości i systemu wartości?

 

Kryteria sukcesu:

1. Wskazuję bohaterów, którzy ulegli przemianie.

2. Motywuję swoje zdanie.

3. Wskazuję bohaterów, którzy nie zmienili swojego systemu wartości, osobowości i wrażliwości.

4. Motywuję swoje zdanie.

5. Odnoszę się również do bohaterów dynamicznych spoza "Pana Tadeusza" i dokonuję porównania w omawianym zakresie.

6. Wyjaśniam problem zawarty w drugiej części tematu lekcji.

 

T84: Praca klasowa - rozprawka w oparciu o fr. "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

23 I 19

 

P.d. pozostaje taka sama jak po lekcji 83.

 

T85: Gatunki i artyzm "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

25 I 19

 

Cel lekcji: charakterystyka "Pana Tadeusza" pod kątem występujących w nim gatunków i dominujących środków stylistycznych.

 

1. epopeja

2. powieść

3. powieść poetycka

4. sielanka

5. baśń

6. poemat satyryczny

7. komedia

8. gawęda

 

Tabela: Kolumna 1. - gatunek; kolumna 2 - definicja gatunku; 3 - księga i wiersz 4 - argumentacja

 

Uczniowie losują gatunek, który opracowują w grupach (wg losowania).

 

Praca nad definiowaniem gatunku i udowadnianiem jego obecności w "Panu Tadeuszu"

ad. 1) epopeja - utwór poetycki, wielowątkowy, z narratorem wszechwiedzącym, obecnością bohatera zbiorowego, z tematem dotyczącym momentu przełomowego dla danej zbiorowości

ad. 2) powieść

ad. 3) powieść poetycka

 

Pozostałe p.d.

 

T86: Wnioski z analizy pracy klasowej i omówienie informacji zwrotnej - przygotowanie do poprawy (rozprawka w oparciu o fr. "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza).

11 II 19

 

Wnioski, informacja zwrotna, ustalenie szczegółów i terminu poprawy indywidualnej. Termin - dwa tygodnie.

Nad czym - w przypadku rozprawki - muszę jeszcze popracować?

 

P.d. Zapisz tezę interpretacyjną i dwa argumenty do wiersza Marionetki Cypriana Norwida (s. 94).

 

T87: Analiza i interpretacja wiersza „Marionetki” Cypriana Norwida.

12 II 19

 

Podr. s. 94.

Zapis tez interpretacyjnych i ich analiza. Przedstawienie argumentów w powiązaniu z zadaniami 1-6 s. 96.

 

T88: Znaczenie wyrazów (słownikowe, realne, etymologiczne).

12 II 19

 

Podr. s. 97.

Znaczenie etymologiczne i realne wyrazów: górnik, bielizna, listopada.

 

P.d. S. 100, zad. 1-6.

 

T89: Słowo i czyn - czyli o polskim wybijaniu się na niepodległość - romantyczna wizja historii.

13 II 19

 

Podr. s. 102 - 109. Zwrócenie uwagi na postać Napoleona, na obrazy przedstawiające bohaterów (Tadeusz Kościuszko, książę Józef Poniatowski), motyw Sybiru.

 

Praca w grupach nad materiałem 102-109. Co wynika z tych materiałów? Zapiszcie wnioski i przedstawcie klasie słowa-klucze, które wg Was są niezbędne do wyłowienia zasadniczych myśli zawartych w analizowanym materiale.

 

Kontynuacja pracy w ramach p.d.

Wypożyczyć Kordiana Juliusza Słowackiego.

 

T90: Między Termopilami a Cheroneą, czyli polski poeta na grobie Agamemnona (Polska - ale jaka?).

15 II 19

 

Podr. s. 110-113.

 

Redagowanie tezy interpretacyjnej: najpierw indywidualnie, potem w parach,następnie w czwórkach. Wylosowani uczniowie przedstawiają ustaloną w czwórkach tezę i porównują ją z własną pierwotną wersją.

 

Konteksty:

 

historyczny, społeczny, literacki, psychologiczny, językowo-artystyczny

 

Praca w pięciu grupach - każda grupa otrzymuje jeden kontekst i wybiera pytania ze str. 113, które wiążą się z tym kontekstem.

 

 

Omówiono strofy 13-17, wyjaśniono symbolikę (Termopile i Cheronea).

 

P.d. Przygotować interpretację całości (pytania potraktować jako pomoc).

 

T91: Interpretacja "Grobu Agamemnona" Juliusza Słowackiego w różnych kontekstach: historycznym, społecznym, literackim, psychologicznym i językowo-artystycznym.

18 II 19

 

Podr. s. 110-113.

 

Praca w pięciu grupach - każda grupa otrzymuje jeden kontekst i wybiera pytania ze str. 113, które wiążą się z tym kontekstem.

 

P.d. "Przygotowanie" (Kordian Juliusza Słowackiego)

 

T92: Kontekst historyczny w kostiumie metafizycznym - interpretacja "Przygotowania" ("Kordian" Juliusza Słowackiego).

19 II 19

 

Kryteria sukcesu

 

1. Potrafię scharakteryzować siły Zła i sposób ich przedstawienia w tekście.

2. Wyjaśniam, w jaki sposób ujawnia się problem ograniczenia mocy szatańskich.

3. Interpretuję fragment zawierający motyw czasu.

4. Interpretuję fragment, w którym Szatan charakteryzuje naród polski.

5. Charakteryzuję  tworzonych przez siły Zła przywódców powstania listopadowego i wyjaśniam, w jaki sposób tworzona jest w wypowiedziach diabłów etymologia nazwisk tych przywódców.

6. Omawiam problem relacji między siłami Zła i siłami Dobra, zwracając uwagę na koniec Przygotowania.

7. Wyjaśniam, w jaki sposób Archanioł charakteryzuje naród polski.

 

Trzy koncepcje poezji i roli poety w Prologu "Kordiana" Juliusza Słowackiego. Dla ochotników.

 

T93: "Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój …". Dylematy egzystencjalne Kordiana - tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego.

19 II 19

 

Interpretacja monologu Kordiana ze sceny I aktu I.

 

Cel lekcji:

Celem lekcji jest przyjrzenie się Kordianowi z punktu widzenia psychologicznego i rozpoznanie głównego problemu, z jakim boryka się bohater.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wyjaśniam, co się zmieniło w podejściu Kordiana do problemu śmierci samobójczej.

2. Potrafię objaśnić symbolikę ognia, kwiatów, liści i drzew - za pomocą których Kordian mówi o swojej egzystencji.

3. W charakterystyce bohatera potrafię podać co najmniej pięć epitetów wskazujących na określone reakcje i zachowania Kordiana (muszą to być zatem określenia inne niż "młody").

4. Wyjaśniam, na czym polega główny problem bohatera.

 

T94: Jak zmotywować młodego człowieka do poszukiwania celu swojego życia? Interpretacja opowieści Grzegorza w I scenie I aktu "Kordiana" Juliusza Słowackiego.

20 II 19

 

Wyobraź sobie siebie za 30 lat, kiedy już wiele wiesz o życiu, zdajesz sobie sprawę, jak łatwo popełnia się błędy i jak czasami okrężnymi drogami zmierza do celu. Mając tę prawie pięćdziesiątkę na karku spotykasz osobę młodą, powiedzmy siedemnastoletnią, która nie ma bladego pojęcia, co ma robić w życiu, co robić po szkole średniej. jaką wybrać drogę życiową. Nie wie, co w pewnej perspektywie czasowej jest ważne, a co zupełnie nieistotne. Co byś zrobił/-ła w tej sytuacji, żeby wpłynąć na tę osobę, jakie byś podjął/podjęła działania? Przedstaw swoją propozycję w dowolnej formie.

 

P.d Kryteria sukcesu do tematu lekcji.

 

T95: Analiza zaproponowanych przez uczniów kryteriów sukcesu - praca w oparciu o wybrane z nich.

22 II 19

 

Kryteria sukcesu:

1. Streszczam opowieść Grzegorza  o Janku, co psom szył buty.

2. Formułuję morał wypływający z tej bajki.

3. Wyjaśniam cel, jaki chciał osiągnąć sługa poprzez tę opowieść.

3. Interpretuję fragment, w którym Grzegorz mówi o swoich doświadczeniach z czasów walki w Egipcie przy boku Napoleona - określam cel, jaki chciał zrealizować sługa.

4. Przedstawiam opowiedziane przez Grzegorza losy Kazimierza - wyjaśniam cel, jakim kierował się Grzegorz opowiadając tę historię.

5. Opisuję reakcje Kordiana na opowieści Grzegorza i zwracam uwagę na pewną zmianę, która pojawia się w wypowiedzi bohatera na samym końcu sceny 1.

 

P.d.

1) Fr. wypowiedzi Grzegorza o postaci rycerza na szczycie piramid - interpretacja.

2) Akt II - wędrówki Kordiana po Europie - przeczytać.

 

T96: Podróże Kordiana po Europie i ich efekty.

25 II 19

 

Dokonaj interpretacji fr. wypowiedzi Kordiana z końcówki sceny I aktu I od słów "Boże! jak  ten stary ..."

Wyjaśnij sens odwołań do mitu o Edypie.

Przedstaw niepokoje egzystencjalne Kordiana.

Określ, na czym polega jego  hamletyzm.

Co według Ciebie wpływa na postępowanie młodego Kordiana: jego wiek, wychowanie czy charakter? Uzasadnij odpowiedź.

 

Relacje z Laurą (jej protekcjonalna wyższość).

 

Kordian: Weltschmerz i hamletyzm.

Etapy podróży Kordiana i rozpoznania bohatera. Poznanie świata i poznanie siebie.

Anglia - kapitalizm i demokracja nowożytna (zob. NZ s. 152).

 

Wizyta w James Parku i rozmowa z Dozorcą:

a) czego Kordian poszukuje w Anglii,

b) jak postrzegany jest kapitalizm i demokracja w świetle wypowiedzi bohaterów,

c) na czym polega konfrontacja romantycznych wyobrażeń o świecie z zastaną rzeczywistością.

 

Zaproponuj pytania dotyczące:

a) relacji Kordiana z Wiolettą,

b) wizyty w Watykanie.

 

Kilka uwag o pobycie w Londynie. Zaczęto o Wioletcie.

 

 

T97: "Polska Winkelriedem narodów!" "Kordian" jako polemika z III częścią "Dziadów".

26 II 19

 

Podr. NZ s. 154

 

T98: Która z koncepcji poświęcenia dla ojczyzny jest bardziej realistyczna i warta wprowadzenia w czyn - Adama Mickiewicza z III części "Dziadów", z "Pana Tadeusza" czy Juliusza Słowackiego z "Kordiana", czy też jeszcze inna.

26 II 19

 

Podr. NZ s. 157

 

Cel lekcji - określony w temacie.

 

Zadanie edukacyjne

Pracując w grupach przeanalizujcie romantyczne koncepcje poświęcenia dla ojczyzny i oceńcie, która z nich jest bardziej realistyczna i warta wprowadzenia w czyn. Uwzględnijcie III część Dziadów oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, a także Kordiana Juliusza Słowackiego oraz ewentualnie inne utwory związane z zagadnieniem. Przedstawcie zagadnienie w ciekawej formie (np. dyskusji w grupie, prezentacji itp.).

 

Kryteria sukcesu

1. Potrafię omówić co najmniej trzy romantyczne koncepcje poświęcenia dla ojczyzny.

2. Dokonuję wyboru koncepcji najbardziej realistycznej i wartej wprowadzenia w czyn oraz potrafię swój wybór umotywować.

3. Zabieram głos w dyskusji i potrafię przekonać rozmówców do swoich argumentów

   lub

4. Komentuję materiał graficzny i odpowiadam na pytania odbiorców.

 

 

T99: "Ty chciałeś zabić widmo, poświęcić się za nic…". Dramat o przyczynach upadku powstania listopadowego.

27 II 19

 

Podr. NZ s. 160

Analiza fr. tekstu: akt III, scena IV / akt III, scena V / szpital.

 

1. Przedstaw argumenty Prezesa przeciw carobójstwu.

2. Wyjaśnij, czym są dla Kordiana postacie pojawiające się pod drzwiami sypialni cara.

 

T100: Bohater w poszukiwaniu wartości ("Kordian" Juliusza Słowackiego - podsumowanie).

1 III 19

 

Zob. kryteria T98.

 

Grupy dokończą na następnej lekcji.

 

T101: Rola jednostki wybitnej w historii według Cypriana Norwida ("Bema pamięci żałobny-rapsod").

4 III 19

 

Podr. s. 114.

 

T102: Analiza i interpretacja wiersza "Bema pamięci żałobny-rapsod" Cypriana Norwida.

5 III 19

 

Podr. s. 114-115.

 

Cel lekcji

Sformułowanie tezy interpretacyjnej oraz podanie argumentów uzasadniających tezę. Ważnym elementem celu lekcji jest połączenie analizy środków stylistycznych z argumentacją (co najmniej jeden przykład).

 

Kryteria sukcesu

1. Potrafię sformułować tezę do wiersza zawierającą kilka ważnych wskazań do interpretacji.

2. Formułuję argumenty uzasadniające tezę.

3. Wskazuję środek stylistyczny i określam jego funkcje w taki sposób, by wnioski stały się argumentem wspierającym tezę.

                                                                                                                                                                                                  (zadedu)

 

T103: Porozbiorowe symbole i legendy narodowe (praca z tekstem nieliterackim: „Rząd dusz i pospolitość życia” Jerzego Jedlickiego).

5 III 19

 

Podr. s. 117. Nieparzyści pytania nieparzyste, parzyści parzyste.

 

T104: Zmiany znaczeniowe w polszczyźnie.

6 III 1

 

Podr. s. 119.

Najważniejsze zmiany znaczeniowe:

a) rozszerzenie (np. wyraz "piwnica"),

b) zawężenie (np. wyraz "odór"),

c) przesunięcie znaczenia (książę - księżyc).

 

P.d. S. 121-122: wybrać dwa ćw.

 

T105: Obraz rewolucji w „Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.

8 III 19

 

Podr. s. 144.

 

P.d. Do wyboru: pytania do fr. s. 148 lub przygotowanie się do odpowiedzi związanych z samym tekstem.

 

T106: Racje hrabiego Henryka a racje Pankracego.

11 III 19

 

Podr. s. 145.

 

T107: Czy każda rewolucja musi przynieść złe skutki? Debata oksfordzka.

12 III 19

 

Podr. NZ s. 186, ćw.

 

T108: Interpretacja ikonograficznych tekstów kultury związanych z tematyką "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.

12 III 19

 

Podr. . 146-147.

 

Jaką interpretację "Nie-Boskiej komedii" sugeruje plakat i jak autor postrzega problem rewolucji? Omów zagadnienie w oparciu o plakat, odnieś się do dramatu Krasińskiego i wybranego tekstu kultury.

 

1. W oparciu o s. 148 wyjaśnij, jaki jest stosunek samego Krasińskiego do rewolucji i do arystokracji.

2. Wyjaśnij pojęcie tragizmu i socjalizmu utopijnego.

 

Pd Wybrać grafikę dotyczącą "Nie-Boskiej komedii" i przygotować interpretację wyjaśniającą problemu: jakie rozumienie utworu sugeruje plakat.

 

T109: Samodzielny wybór plakatu związanego z "Nie-Boską komedią" Zygmunta Krasińskiego i przygotowanie interpretacji oraz jej prezentacja w formie ustnej.

13 III 19

 

Zadanie edukacyjne - jak w temacie

 

Kryteria sukcesu

1. Opisuję plakat, zwracając uwagę na wszystkie szczegóły, które mogą mieć znaczenie związane z utworem i problematyką rewolucji.

2. Potrafię tak zinterpretować dany element graficzny, by wyjaśnić jego symbolikę i następnie powiązać go z tekstem.

3. Komponuję wypowiedź w tradycyjny sposób: wstęp, rozwinięcie, zakończenie.

 

T110: Poezja wieszczów i jej oddziaływanie na naród.

15 III 19

 

Na ocenę: interpretacja plakatu wg kryteriów sukcesu.

 

Podr. s. 177. Streszczanie segmentów tekstu (praca w grupach) w wymiarze 40-60 słów.

 

lub

 

Zapoznaj się z materiałami s. 177-180 i wykonaj następujące działania:

1. Jeden podrozdział streść.

2. Jeden - ujmij w punkty.

3. Jeszcze innych - w słowa-klucze.

4. Kolejny - w tabeli.

5. A jeden w wybrany przez siebie sposób, inny niż w punktach 1-4.

 

Przedstawiono sugestie do punktów 1-3. Wszystkie punkty są do przygotowania.

 

T111: Poetycki testament (Juliusz Słowacki "Testament mój").

18 III 19

 

Podrozdziały - omówienie w wybranych formach.

Wiersz Testament mój można wybrać do recytacji.

 

Po głośnym odczytaniu praca nad wierszem wg indywidualnych wyborów uczniów.

 

T112: Poezja o muzyce. Muzyka w poezji? Poetyckie środki wobec muzyki (Cyprian Norwid, "Fortepian Szopena").

19 III 19

 

Nokturn 20

Podr. s. 182. Praca indywidualna lub w parach nad pytaniami s. 187.

 

 

T113: Czy możliwy jest taki wpływ sztuki na człowieka, aby uległ on przemianie doskonalącej?

19 III 19

 

Odpowiedź pisemna.

 

T114: Norwid o niezrozumieniu wielkich postaci przez społeczeństwo ("Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...").

20 III 19

 

Podr. s. 188.

 

Jaką rolę może odgrywać artysta i sztuka? Omów zagadnienie w oparciu o fr. wiersza Testament mój Juliusza Słowackiego oraz odnieś się do utworu Fortepian Szopena Cypriana Norwida oraz innego tekstu kultury.

 

P.d. Tekst Marii Janion s. 89, zad. 1-4 lub tylko 5.

 

T115: Czy "poetycka filozofia egzystencji"epoki romantyzmu może zainteresować człowieka XXI wieku? Praca z wywiadem z Marią Janion.

22 III 19

 

W jaki sposób w tekstach kultury przedstawiane są fakty historyczne i biograficzne i czemu służy określony sposób ich ujęcia? Omów zagadnienie w oparciu o fr. utworu Fortepian Szopena Cypriana Norwida. Odnieś się do wiersza Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie ... i do innego tekstu kultury

 

Podr. s. 189.

 

P.d. S. 194, zad. 3 (po przeczytaniu charakterystyki stylu epoki romantyzmu).

 

T116: Cechy języka i stylu romantyzmu (synteza).

25 III 19

 

Analiza tekstów romantycznych pod kątem cech języka i stylu.

 

T117: Praca klasowa - interpretacja wiersza romantycznego.

26 III 19

 

T118: Podsumowanie romantyzmu - wartości, idee, dążenia, natura, historia, bohaterowie ... .

26 III 19

 

Pytania stawiane przez romantyków

1. Kim jest człowiek? Czy jednostka wybitna może wpływać na losy świata?

2. Jak wyglądają relacje między człowiekiem a zbiorowością? Jakie są obowiązki jednostki wobec innych? Jak zbiorowość wpływa na jednostkę?

3. Czym jest świat zewnętrzny, w którym żyje człowiek? Jesteśmy kształtowani bardziej przez naturę czy przez historię?

4. Jakie prawa rządzą historią? Jaki powinien być stosunek artysty do historii?

5. Jaki jest stosunek człowieka do jego codziennej egzystencji, zatem jak romantyk odnajduje się w świecie cywilizacji oraz jak postrzega przestrzeń oddaloną do cywilizacji?

6. W co wierzy człowiek? Jaki jest jego stosunek do Boga i świata metafizycznego?

7. Co to jest talent artystyczny? Z czego rodzi się dzieło sztuki?

8. ... - propozycja ucznia.

 

Jak na powyższe pytania odpowiadali romantycy? Odnieś się do różnych tekstów kultury.

 

P.d.

1. Nieparzyści 1,3,5,7,9 odpowiadają na pytania 1. i 3. oraz 8.

2. Nieparzyści 11, 13, 15, 17 - na pytania 5. i 7 oraz 8.

3. Parzyści 2, 4, 6, 8 - na pytania 2. i 4. oraz 8.

4. Parzyści 10, 12, 14, 16 - na pytania 4. i 6. oraz 8.

 

T119: Odpowiedzi na pytania stawiane przez romantyków.

1 IV 19

 

Wg przydziału.

 

Rozdanie prac klasowych - praca samodzielna nad poprawą.

Zadanie: kim jest Laura z wiersza Do Niemna? Dlaczego Mickiewicz użył tego imienia?

Jaki gatunek reprezentuje ten utwór? Co trzeba wiedzieć o tym gatunku?

 

Do pytania nr 4 (grupa ma jeszcze rozważyć Grób Agamemnona i Konrada Wallenroda).

 

T120: Na czym polega pogłębienie uzasadnienia interpretacji wiersza? Wnioski z analizy pracy klasowej.

2 IV 19

 

Wnioski z analizy pracy klasowej.

 

T121: Relacje semantyczne między wyrazami (synonimia, antonimia, polisemia, homonimia).

2 IV 19

 

(S. 173).

 

1. Synonimia:

a) synonimia absolutna i częściowa,

b) synonimia tekstowa i składniowa.

2. Antonimia:

a) antonimia przymiotnikowa a czasownikowa,

b) zasady rządzące zjawiskiem antonimii:

- odnoszenie się do tej samej cechy,

- stopniowalność,

- jednakowa odległość na skali od centrum.

3. Hiperonimia i hiponimia.

4. Polisemia.

5. Homonimia.

 

P.d. S. 175-176, zad. 2, 4, 6, 8 - parzyści; 3, 5, 7.

 

T122: Nawiązania do romantyzmu w poezji współczesnej (Wisława Szymborska).

3 IV 19

 

1. W oparciu o pytania, jakie stawiali sobie romantycy i na podstawie udzielanych na te pytania odpowiedzi  scharakteryzuj epokę romantyzmu, zwracają uwagę na jej system wartości, dążenia i idee.

2. Omów relacje semantyczne między wyrazami, definiując pojęcia określające te relacje i podając przykłady językowe ilustrujące omawiane relacje semantyczne.

 

S. 197, Prospekt

 

Zredaguj tezę interpretacyjną i uwzględnij w niej problem odniesienia do romantyzmu. Następnie podaj argumenty. Określ dominujący w tekście  środek stylistyczny i wyjaśnij, czy jego funkcje wiążą się z tezą.

 

Na piątek nowy podręcznik.

 

T123: Pozytywizm w konfrontacji z ideami i wartościami romantyzmu.

5 IV 19

 

Tabela porównawcza.

 

T124: Liryka epoki pozytywizmu - Adam Asnyk, Daremne żale.

9 IV 19

 

Podr. s. 18

 

Praca w grupach w następującym układzie:

Gr. 1 – jury (dwu- lub trzyosobowe)

Grupy trzy- lub czteroosobowe.

 

Grupy przygotowują interpretację wg własnego pomysłu.

 

Jury ocenia wystąpienia w skali 1-10, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- merytoryczność,

- zróżnicowanie,

- oryginalność.

 

T125: Bliżej pozytywizmu czy romantyzmu? Analiza fr. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej Powstańcza mogiła.

9 IV 19

 

Podr. s. 18

 

Symbolika mogiły w powieści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

 

Wartość pracy jako źródła nadającego sens życiu człowieka.

 

T126: Powieści historyczne Henryka Sienkiewicza.

10 IV 19

 

Podr. s. 23.

 

Po wskazaniu zadania ze str. 23 przeprowadź rozmowę z osobą wytypowaną do tego samego zadania i po wysłuchaniu jej propozycji odpowiedzi  przygotuj relację, w której zastosujesz elementy:

a) mowy zależnej,

b) mowy niezależnej,

c) mowy pozornie zależnej.

Następnie przedstaw własną wersję odpowiedzi na przydzielone pytanie.

 

T127: Konflikty wartości w epoce postyczniowej (Jerzy W. Borejsza, "Noc postyczniowa").

12 IV 19

 

Podr. s. 24.

 

Czy fikcja literacka służy pokazaniu prawdy historycznej, czy też prowadzi do zafałszowania faktów historycznych?

 

T128: Cechy stylu urzędowego i odmiany tego stylu - redagowanie CV.

15 IV 19

 

Podr. s. 30 - praca nad tekstami I i II: cechy stylu urzędowego.

Wybrane elementy ćw. s. 31.

Cv s. 32.

 

P.d.

Cv swoje z perspektywy roku 2030

 

T129: Program polskich pozytywistów: problematyka wsi, emancypacja kobiet oraz asymilacja Żydów.

16 IV 19

 

Podr. s. 34

 

Praca bez podręcznika: jakie tematy mogli podejmować polscy pozytywiści? Sporządźcie wykaz.

 

Konfrontacja z podręcznikiem.

 

Konfrontacja z podręcznikiem - rozdziały: Społeczne zadania literatury i Palące tematy.

 

Praca w grupach

I Wieś M. Konopnicka Wolny najmita (s.121), E. Orzeszkowa Żniwa w Bohatyrowiczach s. 38

II Żydzi M. Konopnicka Mendel Gdański

III Kobiety E. Orzeszkowa Kilka słów o kobietach s. 39

 

T130: Nowela jako jeden z głównych gatunków pozytywistycznych ("Kamizelka" Bolesława Prusa).

16 IV 19

 

Podr. s. 40.

Czy kłamstwo można usprawiedliwić? Czy kłamstwo pojawiające się w Kamizelce można usprawiedliwić?

Jaką funkcję odgrywa sokół noweli w Kamizelce?

Dokonaj interpretacji zakończenia. Czy wg Ciebie jest to zakończenie zgodne z duchem pozytywizmu, czy raczej bliższe innej epoce? Uzasadnij.

Czy zgadzasz się z Balzakiem, który powiedział, że aby poznać dzieje ludzkości, trzeba by przedstawić historię kobiet, mężczyzn i ich przedmiotów?

 

P.d. Lalka.

 

T131: Cechy stylu dziennikarsko-publicystycznego.

17 IV 19

 

Podr. s.42

 

T132: Cechy felietonu obecne w tekście B. Prusa "Wieża paryska".

24 IV 19

 

Omówienie cv

Podr. s.48

 

T133: Poszukiwanie prawdy o rzeczywistości (realizm a naturalizm w literaturze i malarstwie).

26 IV 19

 

Podr. s.50, 54.

 

T134: Motywacja ludzkiego działania z perspektywy Rzeckiego (motyw lalek, zabawek) i z innych punktów widzenia.

29 IV 19

 

Na ocenę:

- cv,

- porównanie odmian stylu dziennikarsko-publicystycznego,

- cechy felietonu,

- realizm a naturalizm.

 

Celem lekcji jest przedstawienie różnych ujęć problemu motywacji działania bohaterów Lalki Bolesława Prusa.

 

Zadanie edukacyjne:

Znajdźcie fragmenty zwierające zagadnienie motywacji działania człowieka. Dokonajcie i ich interpretacji i przedstawcie wnioski stanowiące odpowiedź na pytanie, co stanowi motywację działania Wokulskiego, Rzeckiego i innej wybranej postaci powieści. Do wypowiedzi wprowadźcie własne refleksje dotyczące omawianego zagadnienia - sami zdecydujcie, w którym momencie je umieścić (np. jako wstęp albo zakończenie).

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię zinterpretować fragmenty zawierające problem motywacji działania i na tej podstawie określić, co stanowi ową motywację w przypadku Wokulskiego, Rzeckiego i innej wybranej postaci.

2. Przedstawiam własne spojrzenie na kwestię motywacji działania.

3. Swoją wypowiedź odpowiednio komponuję.

 

T135: Literackie sposoby wyrażania tęsknoty za ojczyzną.

30 IV 19

 

Lalka, s. 32; Adam Mickiewicz Stepy Akermańskie, Juliusz Słowacki Rozłączenie, Hymn.

 

Zaznacz we fr. Lalki zdania, które wiążą się z danym tekstem poetyckim i wykaż związek między tymi utworami, a następnie porównaj zastosowane środki stylistyczne służące zobrazowaniu tęsknoty za ojczyzną.

 

T136: Marzenie senne jako sposób prezentowania postaci literackiej.

30 IV 19

 

Lalka, s. 56.

 

T137: Sylwetka Wokulskiego - sprzeczności charakteru, piętno dwóch epok.

10 V 19

 

Cel lekcji:

 

Celem lekcji jest zrozumienie, jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne ukształtowały osobowość Stanisława Wokulskiego i jego system wartości. Istotnym celem lekcji jest również sformułowanie wniosków dotyczących literackich sposobów i środków stylistycznych, za pomocą których wykreowana została postać Wokulskiego.

 

Zadanie edukacyjne:

 

Pracując w grupach znajdźcie fragmenty Lalki, które wg Was zawierają ważne informacje dotyczące czynników kształtujących osobowość i system wartości Wokulskiego. Sporządźcie wykaz faktów tworzących biografię bohatera. Następnie - na podstawie fragmentów - określcie, jakie czynniki miały wpływ na bohatera i zdecydujcie, które z nich pochodziły z zewnątrz, a które miały charakter wewnętrzny, niezależny od świata zewnętrznego. Na koniec sprawdźcie, do których punktów ze str. 90-91 podręcznika udzieliliście w swojej pracy odpowiedzi.

 

Gr. I - t. I, rozdz. 1-10

Gr. II - t. I rozdz 11-21

Gr. III - t. II rozdz. 1-9

Gr. IV - t. II, rozdz. 10-17

 

Kryteria sukcesu

1. Znam biografię Stanisława Wokulskiego i potrafię go scharakteryzować, zwracając uwagę na sprzeczności jego charakteru.

2. Wyjaśniam, jakie fakty zewnętrzne i które cechy charakteru i osobowości ukształtowały bohatera.

3. Potrafię wyjaśnić, na czym polega związek bohatera z romantyzmem, przy jednoczesnej obecności cech pozytywistycznych.

 

P.d.

4. ...  - zredaguj kryterium wynikające z ostatniego zdania celów lekcji.

 

T138: Prezentacja postaci Wokulskiego (charakterystyka postaci z różnych punktów widzenia, metaplan).

13 V 19

 

Grupy prezentują wnioski.

Nieobecni na poprzedniej lekcji - sprawdzenie znajomości treści Lalki.

 

P.d. Podr. s. 89, pyt. 1-7, parzyści, nieparzyści

 

T139: W jaki sposób w różnych tekstach przedstawiana jest psychika bohatera? Analiza fr. "Wokulski w Paryżu".

14 V 19

 

Wokulski widziany z różnych perspektyw (kryteria sukcesu z lekcji 137).

 

T140: Ignacy Rzecki jako narrator i bohater - sposoby kreacji postaci.

14 V 19

 

Rzecki widziany z różnych perspektyw:

 

Jak widzą Rzeckiego różni bohaterowie i sam narrator trzecioosobowy oraz co można powiedzieć o nim na podstawie jego pamiętnika. Znajdź trzy fragmenty i je skomentuj zgodnie z wytycznymi podanymi na lekcji. Za każdym razem zwracaj uwagę na środki stylistyczne.

 

1. Bohater o Rzeckim.

2. Narrator o Rzeckim.

3. Rzecki o sobie samym.

 

Do każdego z punktów zapisz tom, rozdział, stronę i trzy pierwsze wyrazy akapity

Przy każdym z punktów zapisz kluczowy środek stylistyczny i określ jego funkcje.

Na koniec sformułuj wnioski, w ramach których scharakteryzujesz Rzeckiego, opiszesz jego system wartości i przedstawisz relacje z innymi.

 

Ad. 1. Bohaterowie o Rzeckim:

 

Szuman o Rzeckim, t. II, r. 15, s. 586:

- Szuman w rozmowie z Wokulskim o Rzeckim mówi o tym, że przeżyją tylko ci, którzy patrzą trzeźwo na świat - sugeruje więc, że poglądy Rzeckiego są anachroniczne, że nie przystaje do epoki - jest "starym romantykiem",

- język Szumana jest ostry, zwięzły, rzeczowy; wielokropki sugerują jednak jego silne emocje,

 

Ad. 2. Narrator o Rzeckim

 

Wizyta w teatrze, t. I, r. XVIII, s. 239.

- reakcje publiczności na ubiór i zachowanie Rzeckiego,

- styl: metafory ("osmagany szyderstwem"); komentarze głośne.

 

Ad. 3. Rzecki o sobie

- t. II, r. XVI,

 

T141: Stosunek Ignacego Rzeckiego do kwestii żydowskiej.

15 V 19

 

Rzecki wobec Żydów (podr. s. 87).

 

P.d. W jaki sposób Prus przedstawia problematykę dotyczącą sytuacji Żydów.

 

T142: Fascynacja życiem czy jego negacja? Interpretacja fr. Lalki Bolesława Prusa).

17 V 19

 

T. I., r. 2: Rządy starego subiekta.

 

Zredaguj plan rozprawki składający się z propozycji wstępu, postawienia tezy, kilku argumentów, z których przynajmniej jeden będzie wynikał z analizy wybranego środka stylistycznego lub pomysłu artystycznego.

 

T143: Literacki obraz hermetycznego kręgu arystokracji (metaplan, praca z tekstem, spojrzenie z różnych punktów widzenia).

20 V 19

 

Praca w grupach metodą metaplanu.

 

1. Jak jest?

2. Jak powinno być?

3. Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

4. Co można zrobić, aby było tak, jak powinno być?

 

Ad. 1) Mocne i słabe strony arystokracji.

 

T I, r. 2.

Wokulski jako bohater realizujący hasło pracy organicznej i mający dobre podstawy działalności w tym zakresie (zdobył olbrzymi majątek w czasie wojny między Rosją a Turcją), zakłada w Warszawie spółkę do handlu ze Wschodem. W jej skład mają wejść polscy arystokraci i kupcy, ale też przedstawiciele mieszczaństwa żydowskiego.

 

Fragmenty, którym warto się przyjrzeć.

 

Fragment 1.

 

W czasie spotkania organizacyjnego zabiera głos książę, nadużywający w swoich wypowiedziach sloganów patriotycznych, z których nic konkretnego nie wynika. Podany fragment jest o tyle ciekawy, że pokazuje relacje między arystokracją a innymi grupami społecznymi

 

     - Wiadomo panom - zaczął Wokulski - że Warszawa jest handlową stacją między Europą zachodnią i wschodnią. Tu zbiera się i przechodzi przez nasze ręce część towarów francuskich i niemieckich przeznaczonych dla Rosji, z czego moglibyśmy mieć pewne zyski, gdyby nasz handel... 

     - Nie znajdował się w ręku Żydów - wtrącił półgłosem ktoś od stołu, gdzie siedzieli kupcy i przemysłowcy.

     - Nie - odparł Wokulski. - Zyski istniałyby wówczas, gdyby nasz handel był prowadzony porządnie.

     - Z Żydami nie może być porządny...

     - Dziś jednak - przerwał adwokat księcia - szanowny pan Wokulski daje nam możność podstawienia kapitałów chrześcijańskich w miejsce kapitału starozakonnych...

     - Pan Wokulski sam wprowadza Żydów do handlu - bryznął oponent ze stanu kupieckiego.

     Zrobiło się cicho.

     - Ze sposobu prowadzenia moich interesów nie zdaję sprawy przed nikim - ciągnął dalej Wokulski. - Wskazuję panom drogę uporządkowania handlu Warszawy z zagranicą, co stanowi pierwszą połowę mego projektu i jedno źródło zysku dla krajowych kapitałów. Drugim źródłem jest handel z Rosją.  Znajdują się tam towary poszukiwane u nas i tanie. Spółka, która zajęłaby się nimi, mogłaby mieć piętnaście do dwudziestu procentów rocznie od wyłożonego kapitału. Na pierwszym miejscu stawiam tkaniny... 

     - To jest podkopywanie naszego przemysłu - odezwał się oponent z grupy kupieckiej.

     - Mnie nie obchodzą fabrykanci, tylko konsumenci... - odpowiedział Wokulski.

     Kupcy i przemysłowcy poczęli szeptać między sobą w sposób mało życzliwy dla Wokulskiego.

     - Otóż i dotarliśmy do interesu publicznego! zawołał wzruszonym głosem książę. - Kwestia zarysowuje się tak: czy projekta szanownego pana Wokulskiego są objawem pomyślnym dla kraju?... Panie mecenasie... - zwrócił się książę do adwokata, czując potrzebę wyręczenia się nim w kłopotliwej nieco sytuacji.

     - Szanowny pan Wokulski - zabrał głos adwokat - z właściwą mu gruntownością raczy nas objaśnić: czy sprowadzanie owych tkanin, aż z tak daleka, nie przyniesie uszczerbku naszym fabrykom?

     - Przede wszystkim - rzekł Wokulski - owe nasze fabryki nie są naszymi, lecz niemieckimi...

     - Oho!... - zawołał oponent z grupy kupców.

     - Jestem gotów - mówił Wokulski - natychmiast wyliczyć fabryki, w których cała administracja i wszyscy lepiej płatni robotnicy są Niemcami, których kapitał jest niemiecki, a rada zarządzająca rezyduje w Niemczech; gdzie nareszcie robotnik nasz nie ma możności ukształcić się wyżej w swoim fachu, ale jest parobkiem źle płatnym, źle traktowanym i na dobitkę germanizowanym...

 

T144: Sposoby kreacji postaci Izabeli Łęckiej.

21 V 19

 

Praca z tekstem: poszukiwanie fragmentów zawierających różne środki stylistyczne, pomysły artystyczne, chwyty narracyjne, które służą prezentacji postaci bohaterki.

 

P.d. 3 środki, 2 pomysły artystyczne służące kreacji Izabeli. Ich funkcje.

 

T145: Stanisław Wokulski w polu widzenia Izabeli Łęckiej - skomplikowane interakcje (w kontekście aktu komunikacji).

21 V 19

 

Temat 145 nie został zrealizowany. Zostanie omówiony na następnej lekcji.

 

Praca w parach lub czwórkach - podtekstowanie:

- co bohater mówi,

- co myśli.

 

Praca nad fr. s. 64 (Łęcka rozmawia z Wokulskim o wykupionym serwisie i srebrze).

 

T146: Środki językowe i pomysły artystyczne w "Lalce" Bolesława Prusa - cel ich zastosowania.

22 V 19

 

1. W jaki sposób w "Lalce" kreowany jest obraz arystokracji? Czy jest to obraz obiektywny czy subiektywny? Uzasadnij. Jaką rolę odgrywa w tej kreacji karykaturalizacja.

2. W jaki sposób kreowany jest obraz Łęckiej?

 

Analiza środków i ich funkcji.

 

Przygotujcie tzw. podtekstowanie (s. 64) polegające na tym, że po przeczytania zdania tworzącego dialog wprowadzicie wypowiedź odzwierciedlającą myśli bohatera.

 

T147: Literacki obraz szczęścia (analiza i interpretacja fr. rozdz. XVII t. I „Lalki” B. Prusa).

24 V 19

 

Uczniowie proponują wybrane przez siebie fragmenty.

T. I, r. 17, s. 232.

 

P.d.

1) S. 424 - środki obrazujące szczęście i ich funkcje.

2) Fr. wybrany przez siebie.

 

T148: "Zmarnowaliście życie moje... Zatruliście dwa pokolenia!" Miłość w epoce pozytywizmu.

27 V 19

 

Interpretacja fr. r. 4, t. II (NZ s. 335)

 

Tabela: Wokulski jako romantyk i pozytywista - zob. NZ s. 339.

 

P.d. Dokończyć tabelę. (zrobiono kryterium edukacja i nauka).

 

T149: Wokulski jako romantyk i jako pozytywista.

28 V 19

 

Jakie koncepcje i idee pozytywistyczne promuje Bolesław Prus w Lalce i jakim środkami artystycznymi się posługuje, aby ten problem zobrazować? Omów zagadnienie w oparciu o fr. s. 75 (t. I, r. 8), zaczynający się od słów: "Ale Wokulski już nie słuchał; szedł w stronę Wisły ..."

 

Tabela - spr. p.d.

 

T150: Różne ujęcia motywu drogi w literaturze i sztuce.

28 V 19

 

DROGA - skojarzenia: hasło, słowo-klucz, autor i tekst

podróż - J. Słowacki, Kordian,

wędrówka - C.D. Friedrich, Wędrowiec ponad chmurami,

emigracja - A. Mickiewicz, Pan Tadeusz,

pielgrzymka - C. Norwid, Pielgrzym,

Golgota - symbol cierpienia i zbawienia,

wędrówka-kara (symbol życia)  - wypędzenie z raju, zesłanie na Sybir

 

Interpretacja wiersza Pielgrzym Adama Mickiewicza.

 

P.d.

1) Jeszcze jeden aspekt motywu drogi.

2) Odniesienie wiersza do Lalki - motyw drogi w Lalce.

 

T151: Humor w "Lalce" Bolesława Prusa - jego funkcje.

29 V 19

 

Przypomnienie motywu drogi, trzy fr. z Lalki.

 

Fragmenty humorystyczne - funkcje humoru.

Znajdź fr. humorystyczne.

Opisz sytuację i wyjaśnij, co stanowi źródło humoru.

Wyjaśnij, jaką funkcję pełni humor w tej sytuacji.

Wskaż jeden ważny środek artystyczny i określ jego funkcje.

Podaj trzy inne utwory i wyjaśnij, jaką funkcję pełni w nich humor.

 

S. 62-63: przybycie Izabeli do sklepu, reakcje osób znajdujących się w sklepie, zachowanie Mraczewskiego,

jego talent handlowy, obserwacje Rzeckiego, liczby Wokulskiego.

Prus pokazuje, jak silnie oddziałującą osobowością jest Łęcka, jakie wywołuje reakcje.

Ale też przy okazuje przedstawia umiejętności Mraczewskiego, jego zachowanie jako subiekta.

 

254

457

 

T152: Socjolekt, argotyzm, profesjolekt - problem zróżnicowania środowiskowego i zawodowego polszczyzny.

31 V 19

 

Podr. s. 97.

 

P.d. S. 100, zad. 2., 3.

 

T153: Sprawdzian znajomości treści i problematyki Lalki Bolesława Prusa.

3 VI 19

 

Gr. I, II.

 

P.d. Jak niżej, szkic rozprawki na podany niżej temat.

 

T154: Pozytywny czy negatywny wizerunek Żyda w literaturze polskiej?

4 V 19

 

Omów zagadnienie w oparciu o wybrany fr. Lalki i odnieś się do innych tekstów kultury.

Temat 155 został podany.

 

T155: Sukces czy porażka bohaterów literackich różnych epok (Wokulski i inni).

4 V 19

 

Teza i argument oraz inne teksty kultury.

 

Propozycja ciekawego tematu rozprawki.

 

T156: Obrazy miasta w literaturze II połowy XIX wieku (B. Prus, F. Dostojewski).

5 V 19

 

Podr. s. 101 i dalej. fr. s. 109.

 

T157: Wnioski z analizy sprawdzianu znajomości treści i problematyki "Lalki" Bolesława Prusa.

10 VI 19

 

Omówienie sprawdzianu.

 

T158: Raskolnikow - portret psychologiczny (prozatorskie sposoby kreacji postaci głównego bohatera).

11 VI 19

 

Praca z fr. zaproponowanymi przez uczniów i nauczyciela.

1. Introwertyk.

2. Samotnik.

3. Człowiek wyalienowany (wyobcowany) ze społeczeństwa.

4. Ekscentryk.

5. Racjonalista.

6. Często działający irracjonalnie.

7. Indywidualista.

8. Idealista.

9. Skrajny immoralista.

10. Człowiek wrażliwy.

11. Chwiejny emocjonalnie i psychicznie.

12. Skłonny do stanów depresyjno-maniakalnych.

13. Pełen sprzeczności.

14. Zagubiony.

15. Refleksyjny.

16. .....................................

 

T159: „Co to znaczy nie mieć dokąd pójść?” Sylwetka Marmieładowa i styl jego wypowiedzi oraz reakcje odbiorców.

11 VI 19

 

Sylwetka alkoholika. Śmieszność czy wzniosłość w jego kreacji?

 

P.d. Dlaczego Raskolnikow popełnił zbrodnię? Podaj kilka przyczyn i uzasadnij swoje zdanie.

 

T160: Jakie czynniki miały wpływ na decyzję o popełnieniu zbrodni przez Raskolnikowa?

12 VI 19

 

Burza mózgów. Argumentacja - fragmenty.

 

Przyczyny zbrodni:

1. Chęć wzbogacenia.

2. Pomoc rodzinie (zapobieżenie małżeństwu Duni z  Łużynem).

3. Negatywny wpływ środowiska.

4. Przekonanie, że należy do kategorii ludzi niezwykłych (przekonanie o własnej wyższości).

5. Choroba psychiczna.

6. Sprzyjające okoliczności.

7. Zaburzenia  psychiczne.

8. Przeświadczenie, że zabija "ludzką wesz".

 

Uczniowie decydują, czy wchodzą w rolę prokuratora czy obrońcy.

 

T161: "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego jako powieść psychologiczna i polifoniczna.

14 VI 19

 

Powieść kryminalna a powieść psychologiczna.