CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

TESTY POLSKI PRZED MATURĄ

PANEL LEKCYJNY

T1: Lekcja organizacyjna, Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne, informacje dotyczące matury.

 

 

 

T2: Początek XX wieku – w kontekście procesów historycznych, politycznych, socjologicznych i kulturowych.

 

Sytuacja po wojnie światowej - bilans wojny.

Kierunki artystyczne początków XX wieku: ekspresjonizm, futuryzm, kubizm, dadaizm, surrealizm.

 

T3: Kierunki artystyczne w sztuce i ugrupowania artystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym.

18 XII 17

  

Od. str. 18.

Charakterystyka kierunków: ekspresjonizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm, kubizm, abstrakcjonizm.

Środki artystyczne typowe dla poszczególnych kierunków w sztuce. Analiza wybranych dzieł.

Ekspresjonizm (Munch i Kokoschka).

Surrealizm (Dali).

 

P.d.

1) Charakterystyka poszczególnych kierunków.

2) Interpretacja wskazanego dzieła sztuki reprezentującego dany kierunek.

3) Który kierunek mógł najtrafniej realizować idee oraz odczucia po I wojnie światowej. Argumenty.

 

 

T4: Poezja czasów Polski niepodległej.

 

 

Ugrupowania poetyckie dwudziestolecia.

Obraz miasta i motyw tańca w wierszu Chrystus miasta Juliana Tuwima.

Interprteacja wiersza J. Tuwima Do krytyków.

 

P.d.

1) Charakterystyka ugrupowań.

2) Interpretacja wierszy: Julian Tuwim, Do krytyków (s. 28); Julian Przyboś Wieczór (s. 33)

 

T5: Miasto w poezji dwudziestolecia międzywojennego.

 

 

Wiersze: Juliana Tuwima Do krytyków i  Juliana Przybosia Wieczór.

 

P.d.

1) Julian Przyboś Na kołach.

2) Praca z tekstem s. 35-36, odpowiedzi na pytania.

 

T6: Język potoczny - cechy stylu potocznego.

22 XII 17

 

T7: Wnioski z matury próbnej z Operonem (praca z tekstami nieliterackimi).

2 I 18

 

P.d. na piątek. Sporządź mapę mentalną: rodzina (nr. 1-5), wojna (6-10), rewolucja (11-15), wędrówka (16-20), ojczyzna (21-26).

 

T8: Wnioski z matury próbnej z Operonem (praca pisemna).

3 I 18

 

T76: Z Siedlec do Baku – losy rodziny Cezarego Baryki w kontekście problemów: rodzina, wojna, rewolucja, wędrówka, ojczyzna.

5 I 18

 

Spr. p.d. mapa mentalna: rodzina (nr. 1-5), wojna (6-10), rewolucja (11-15), wędrówka (16-20), ojczyzna (21-26).

 

P.d. Dlaczego Cezary jest zafascynowany rewolucją? Jak patrzy na rewolucję jego ojciec? Wskaż cytaty, przygotuj komentarze.

 

T77: Przyczyny fascynacji młodzieńczej Cezarego Baryki rewolucją.

8 I 18

 

Spr. p.d.:

 

Interpretacja fr. s. 54 – dyskusja między ojcem a synem o rewolucji.

Tekst s. 54, s. 21 (Barykowa).

 

T78: Wpływ podróży do Polski (przez Moskwę i Charków) na Cezarego i jej znaczenie dla Seweryna.

8 I 18

 

S. 56-72.

 

P.d. Rozwiń temat i powiąż go z poprzednim.

 

T79: Obraz wojny polsko-bolszewickiej w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego.

9 I 18

 

Literackie pomysły i środki artystyczne służące wykreowaniu obrazu wojny polsko-bolszewickiej (reakcje Cezarego, obraz bolszewików i tego, co po sobie zostawiają, opis działań i ruchów wojsk).

 

S. 31-34: 6 fr. do przekształcenia (redukcja ironii, szyderstwa).

 

P.d. Trzy przykłady arkadii w literaturze: Kochanowski, Rej, Mickiewicz.

 

T80: Nawłoć widziana oczyma Cezarego Baryki.

10 I 18

 

Świat ziemiański a świat chłopski w Nawłoci.

Zdziwienie Cezarego postawą uległościową chłopstwa.

 

P.d. Trzy fr. nawiązujące do Pana Tadeusza.

 

T81: Soplicowo a Nawłoć - podobne czy odmienne światy?

12 I 18

 

T82: Analiza stylu Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

29 I 18

 

Podr. s. 61

- zad. 4, 5, 6 (dop) – z nich wynika temat lekcji

 

Uwaga! Na środę mieć Granicę Zofii Nałkowskiej - trzy pierwsze rozdziały.

 

T83: Funkcja wyobraźni  w działaniach wielkich reformatorów społeczny (postaci historycznych i literackich).

29 I 18

 

P.d.

1) Porównaj sylwetki Cezarego Baryki i Tomasza Judyma. Który z nich ma więcej cech typowych dla bohatera romantycznego?

 

T84: Synestezyjny sposób odbioru świata w wierszu Wysokie drzewa L. Staffa. Moc słowa - konteksty interpretacyjne dla wiersza Sitowie Juliana Tuwima.

30 I 18

 

Uwaga!

  1. Mieć na środę z sobą Granicę i przeczytane trzy pierwsze rozdziały.

  2. Poszukać fr. odnoszących się do tytułu.

 

Toposy otium i negotium w literaturze i sztuce.

 

Na ocenę:

Czym się wyróżnia klasycyzm? Co proponuje? Na przykładzie Wysokich drzew Staffa.

Przydzielony wiersz: teza, interpretacja.

 

Słowa-klucze w wierszach Jarosława Iwaszkiewicza.

 

 

T85: Młodość Zenona Ziembiewicza i wpływ Boleborzy na jego osobowość.

31 I 18

 

 

T86: Literacki obraz starości w Granicy Zofii Nałkowskiej (twarze-maski).

2 II 18

 

P.d. Znajdź trzy fr. odnoszące się do tematu starości i wyjaśnij, jakie aspekt starości są przedstawione i za pomocą jakich środków stylistycznych.

 

T87: Sprzedaż duszy, konformizm czy kompromis - sylwetka Zenona Ziembiewicza widziana z różnych perspektyw  (Zofia Nałkowska Granica)

5 II 18

   

R7

 

1. "Sprzedaż duszy" Czechlińskiemu - daleko idące poddanie swojego życia i swojej moralności wpływowemu człowiekowi

 

Daremne poszukiwanie życia właściwego („prowizorium” Zenona Ziembiewicza). S. 118, 121, 122

Spojrzeć na siebie oczami innych (dylematy Zenona Ziembiewicza). S. 122-123, 133.

Zastosowanie narracji personalnej i mowy pozornie zależnej w Granicy.

 

T88: Problematyka społeczna w Granicy Zofii Nałkowskiej.

5 II 18

 

R7, s. 77 (ludzie żyją na sobie „warstwami”). Do r. 10.

 

P.d.

Interpretacja fr. końcówki rozdziału nr 27 (pisemnie, dwie strony):

- nieparzyści od słów: "Uniósł się" do słów "kartki maszynopisu",

- parzyści od słów: "Często wieczorami" do słów "miejsce, w którym się jest".

 


T89: „Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak my myślimy”. Relatywność prawdy o człowieku w ujęciu Zofii Nałkowskiej w powieści Granica.

6 II 18

   

1. Przedstaw problematykę rozdziału, uwzględniając wybrane konteksty:

a) społeczny, b) etyczny,  c) psychologiczny,  d) literacki.

2. Scharakteryzuj bohatera.

3. Zaproponuj tytuł rozdziału i go uzasadnij.

 

 

T90: Motyw wędrówki oraz motywy ludowe i filozoficzne w poezji Bolesława Leśmiana.

7 II 18

 

Topielec s. 89    Dusiołek s. 91 (kolokowializacja, gwaryzacja)

 

P.d.

Przygotować interpretację wierszy (wybrać jeden):

a) Szewczyk,

b) Poeta,

c) Dziewczyna.

 

T91: Wymyślone, groteskowe światy i postacie w liryce Bolesława Leśmiana.

9 II 18

 

Na pon. Bruno Schulz Sklepy cynamonowe, z tego cyklu cztery pierwsze opowiadania: Sierpień, Nawiedzenie, Ptaki, Manekiny (na pon.); Sklepy cynamonowe (na wt.); Ulica Krokodyli (na śr.), Księga (na czw.).  

 

T92: Metafory (animizacje i personifikacje) oraz groteskowe metamorfozy i groteskowe maski w opowiadaniach Brunona Schulza.

12 II 18

 

Podr. s. 97, Sierpień z cyklu Sklepy cynamonowe

S. 103 – pytania do tekstu.

 

 

T93: Obraz ojca w opowiadaniach Nawiedzenie, Ptaki i Manekiny z cyklu Sklepy cynamonowe Brunona Schulza.

12 II 18

 

Manekiny:

1) Jaką rolę odgrywa ojciec w wyobraźni bohatera-narratora?

2) Wyjaśnienie tytułu.

3) Dwa środki i ich funkcje.

 

P.d.

1) Przywołaj dwa dowolne teksty kultury i wyjaśnij, w jaki sposób jest w nich przedstawiony obraz miasta.

2) W jaki sposób patrzy na miasto bohater-narrator prozy Schulza. Odwołaj się do wybranych fr. opowiadań Sklepy cynamonowe i Ulica Krokodyli.

 

T94: Obrazy miasta w kulturze (oraz w opowiadaniach Sklepy cynamonowe i Ulica Krokodyli Brunona Schulza). 

13 II 18

 

Obraz miasta w wybranych tekstach kultury oraz w opowiadaniach Sklepy cynamonowe i Ulica Krokodyli.

 

T95: Rola artysty: kreacja czy odwzorowywanie rzeczywistości (grafiki Brunona Schulza).

14 II 18

 

Na ocenę: interpretacja grafiki z motywem ojca (w kontekście problemu: kreacja czy mimesis).

Rzeczywistość imitatywna.

 

P.d. Wiersz Zbigniewa Herberta Książka

 

T96: Motyw księgi w literaturze i w Księdze z cyklu Sanatorium pod Klepsydrą.

16 II 18

 

S. 121.

 

P.d.

Ferdydurke: II, III, VI, VII-X, XII, XIV.

 

T97: Praca klasowa (test – operacje na tekście).

19 II 18

 

T98: Praca klasowa (wypracowanie: rozprawka lub interpretacja tekstu poettckiego).

19 II 18

 

Ferdydurke: II, III, VI, VII-X, XII, XIV.

 

P.d. na wtorek rozdział II:

1. Charakterystyka Pimki (1-8):

- jego system wartości,

- cele,

- sposoby działania,

- czego może być metaforą.

2. Obraz szkoły (9-16):

- jej cechy,

- cele,

- sposoby działania,

- czego może być metaforą.

3. Syfon i Miętus (17-26):

- czym się różnią,

- ich system wartości,

- cele,

- sposoby działania,

- czego mogą być metaforą.

 

 

T99: Spotkanie dojrzałości z niedojrzałością (Ferdydurke W. Gombrowicza).

20 II 18

 

T100: Operacje na tekście (wnioski z analizy pracy klasowej).

26 II 18

 

T101: Interpretacja tekstów poetyckich i dramaturgicznych XX wieku (wnioski z pracy klasowej).

26 II 18

 

P.d.

1. Obowiązuje znajomość treści Ferdydurke (opis sytuacji, zachowania bohaterów, …).

2. Obraz szkoły u Gombrowicza – podsumowanie (wykaz cech).

3. Obraz rodziny Młodziaków - stosunek rodziców do córki.

 

 

T102: Co się kryje za groteskowym obrazem szkoły w Ferdydurke Witolda Gombrowicza?

27 II 18

         

P.d. Interpretacja fr. rozdziału II:

a) pokraczna mowa uczniów,

b) motyw niewinności.

 

T103: Józio wobec stylu nowoczesnego – jego konfrontacja z Młodziakami.

28 II 18

   

 

T104: W jaki sposób można próbować uciekać przed formą? Analiza i interpretacja fragmentu Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

2 III 18

 

T105: Pańskość i chłopskość – kolejne formy, którym przygląda się Józio.

5 III 18

 

T106: Interpretacja reprodukcji okładek „Ferdydurke” w kontekście powieści.

5 III 18

 

P.d.

1) Porównaj sposób ujęcia relacji społecznych w Ferdydurke i w Weselu (praca pisemna w dowolnej formie).

2)

 

T107: Język dwudziestolecia międzywojennego.

 

S. 158-159, ćw. 1-5 (język dwudziestolecia).

 

P.d.

1) Ćw. 1, 3.

2) W dalszym ciągu obowiązuje zad. z poprzednie lekcji: "Porównaj sposób ujęcia relacji społecznych w Ferdydurke i w Weselu (praca pisemna w dowolnej formie)".

 

T: Przeczucia katastroficzne w poezji lat trzydziestych (Cz. Miłosz, O książce).

 

 

Wiersz Miłosza O książce, podr. s. 167: tło, charakterystyka pokolenia, problem bezimienności; odniesienia do Conrada, Fausta, Hafisa, Norwida.

 

P.d. S. 169, trzy wybrane zadania pisemnie.