CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

JĘZYK POLSKI LEKCJE LIVE DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

TESTY POLSKI PRZED MATURĄ

PANEL LEKCYJNY

T1: Lekcja organizacyjna, Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne, informacje dotyczące matury.

 

 

 

T2: Początek XX wieku – w kontekście procesów historycznych, politycznych, socjologicznych i kulturowych.

 

Sytuacja po wojnie światowej - bilans wojny.

Kierunki artystyczne początków XX wieku: ekspresjonizm, futuryzm, kubizm, dadaizm, surrealizm.

 

T3: Kierunki artystyczne w sztuce i ugrupowania artystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym.

18 XII 17

  

Od. str. 18.

Charakterystyka kierunków: ekspresjonizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm, kubizm, abstrakcjonizm.

Środki artystyczne typowe dla poszczególnych kierunków w sztuce. Analiza wybranych dzieł.

Ekspresjonizm (Munch i Kokoschka).

Surrealizm (Dali).

 

P.d.

1) Charakterystyka poszczególnych kierunków.

2) Interpretacja wskazanego dzieła sztuki reprezentującego dany kierunek.

3) Który kierunek mógł najtrafniej realizować idee oraz odczucia po I wojnie światowej. Argumenty.

 

 

T4: Poezja czasów Polski niepodległej.

 

 

Ugrupowania poetyckie dwudziestolecia.

Obraz miasta i motyw tańca w wierszu Chrystus miasta Juliana Tuwima.

Interprteacja wiersza J. Tuwima Do krytyków.

 

P.d.

1) Charakterystyka ugrupowań.

2) Interpretacja wierszy: Julian Tuwim, Do krytyków (s. 28); Julian Przyboś Wieczór (s. 33)

 

T5: Miasto w poezji dwudziestolecia międzywojennego.

 

 

Wiersze: Juliana Tuwima Do krytyków i  Juliana Przybosia Wieczór.

 

P.d.

1) Julian Przyboś Na kołach.

2) Praca z tekstem s. 35-36, odpowiedzi na pytania.

 

T6: Język potoczny - cechy stylu potocznego.

22 XII 17

 

T7: Wnioski z matury próbnej z Operonem (praca z tekstami nieliterackimi).

2 I 18

 

P.d. na piątek. Sporządź mapę mentalną: rodzina (nr. 1-5), wojna (6-10), rewolucja (11-15), wędrówka (16-20), ojczyzna (21-26).

 

T8: Wnioski z matury próbnej z Operonem (praca pisemna).

3 I 18

 

T76: Z Siedlec do Baku – losy rodziny Cezarego Baryki w kontekście problemów: rodzina, wojna, rewolucja, wędrówka, ojczyzna.

5 I 18

 

Spr. p.d. mapa mentalna: rodzina (nr. 1-5), wojna (6-10), rewolucja (11-15), wędrówka (16-20), ojczyzna (21-26).

 

P.d. Dlaczego Cezary jest zafascynowany rewolucją? Jak patrzy na rewolucję jego ojciec? Wskaż cytaty, przygotuj komentarze.

 

T77: Przyczyny fascynacji młodzieńczej Cezarego Baryki rewolucją.

8 I 18

 

Spr. p.d.:

 

Interpretacja fr. s. 54 – dyskusja między ojcem a synem o rewolucji.

Tekst s. 54, s. 21 (Barykowa).

 

T78: Wpływ podróży do Polski (przez Moskwę i Charków) na Cezarego i jej znaczenie dla Seweryna.

8 I 18

 

S. 56-72.

 

P.d. Rozwiń temat i powiąż go z poprzednim.

 

T79: Obraz wojny polsko-bolszewickiej w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego.

9 I 18

 

Literackie pomysły i środki artystyczne służące wykreowaniu obrazu wojny polsko-bolszewickiej (reakcje Cezarego, obraz bolszewików i tego, co po sobie zostawiają, opis działań i ruchów wojsk).

 

S. 31-34: 6 fr. do przekształcenia (redukcja ironii, szyderstwa).

 

P.d. Trzy przykłady arkadii w literaturze: Kochanowski, Rej, Mickiewicz.

 

T80: Nawłoć widziana oczyma Cezarego Baryki.

10 I 18

 

Świat ziemiański a świat chłopski w Nawłoci.

Zdziwienie Cezarego postawą uległościową chłopstwa.

 

P.d. Trzy fr. nawiązujące do Pana Tadeusza.

 

T81: Soplicowo a Nawłoć - podobne czy odmienne światy?

12 I 18

 

T82: Analiza stylu Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

29 I 18

 

Podr. s. 61

- zad. 4, 5, 6 (dop) – z nich wynika temat lekcji

 

Uwaga! Na środę mieć Granicę Zofii Nałkowskiej - trzy pierwsze rozdziały.

 

T83: Funkcja wyobraźni  w działaniach wielkich reformatorów społeczny (postaci historycznych i literackich).

29 I 18

 

P.d.

1) Porównaj sylwetki Cezarego Baryki i Tomasza Judyma. Który z nich ma więcej cech typowych dla bohatera romantycznego?

 

T84: Synestezyjny sposób odbioru świata w wierszu Wysokie drzewa L. Staffa. Moc słowa - konteksty interpretacyjne dla wiersza Sitowie Juliana Tuwima.

30 I 18

 

Uwaga!

  1. Mieć na środę z sobą Granicę i przeczytane trzy pierwsze rozdziały.

  2. Poszukać fr. odnoszących się do tytułu.

 

Toposy otium i negotium w literaturze i sztuce.

 

Na ocenę:

Czym się wyróżnia klasycyzm? Co proponuje? Na przykładzie Wysokich drzew Staffa.

Przydzielony wiersz: teza, interpretacja.

 

Słowa-klucze w wierszach Jarosława Iwaszkiewicza.

 

 

T85: Młodość Zenona Ziembiewicza i wpływ Boleborzy na jego osobowość.

31 I 18

 

 

T86: Literacki obraz starości w Granicy Zofii Nałkowskiej (twarze-maski).

2 II 18

 

P.d. Znajdź trzy fr. odnoszące się do tematu starości i wyjaśnij, jakie aspekt starości są przedstawione i za pomocą jakich środków stylistycznych.

 

T87: Sprzedaż duszy, konformizm czy kompromis - sylwetka Zenona Ziembiewicza widziana z różnych perspektyw  (Zofia Nałkowska Granica)

5 II 18

   

R7

 

1. "Sprzedaż duszy" Czechlińskiemu - daleko idące poddanie swojego życia i swojej moralności wpływowemu człowiekowi

 

Daremne poszukiwanie życia właściwego („prowizorium” Zenona Ziembiewicza). S. 118, 121, 122

Spojrzeć na siebie oczami innych (dylematy Zenona Ziembiewicza). S. 122-123, 133.

Zastosowanie narracji personalnej i mowy pozornie zależnej w Granicy.

 

T88: Problematyka społeczna w Granicy Zofii Nałkowskiej.

5 II 18

 

R7, s. 77 (ludzie żyją na sobie „warstwami”). Do r. 10.

 

P.d.

Interpretacja fr. końcówki rozdziału nr 27 (pisemnie, dwie strony):

- nieparzyści od słów: "Uniósł się" do słów "kartki maszynopisu",

- parzyści od słów: "Często wieczorami" do słów "miejsce, w którym się jest".

 


T89: „Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak my myślimy”. Relatywność prawdy o człowieku w ujęciu Zofii Nałkowskiej w powieści Granica.

6 II 18

   

1. Przedstaw problematykę rozdziału, uwzględniając wybrane konteksty:

a) społeczny, b) etyczny,  c) psychologiczny,  d) literacki.

2. Scharakteryzuj bohatera.

3. Zaproponuj tytuł rozdziału i go uzasadnij.

 

 

T90: Motyw wędrówki oraz motywy ludowe i filozoficzne w poezji Bolesława Leśmiana.

7 II 18

 

Topielec s. 89    Dusiołek s. 91 (kolokowializacja, gwaryzacja)

 

P.d.

Przygotować interpretację wierszy (wybrać jeden):

a) Szewczyk,

b) Poeta,

c) Dziewczyna.

 

T91: Wymyślone, groteskowe światy i postacie w liryce Bolesława Leśmiana.

9 II 18

 

Na pon. Bruno Schulz Sklepy cynamonowe, z tego cyklu cztery pierwsze opowiadania: Sierpień, Nawiedzenie, Ptaki, Manekiny (na pon.); Sklepy cynamonowe (na wt.); Ulica Krokodyli (na śr.), Księga (na czw.).  

 

T92: Metafory (animizacje i personifikacje) oraz groteskowe metamorfozy i groteskowe maski w opowiadaniach Brunona Schulza.

12 II 18

 

Podr. s. 97, Sierpień z cyklu Sklepy cynamonowe

S. 103 – pytania do tekstu.

 

 

T93: Obraz ojca w opowiadaniach Nawiedzenie, Ptaki i Manekiny z cyklu Sklepy cynamonowe Brunona Schulza.

12 II 18

 

Manekiny:

1) Jaką rolę odgrywa ojciec w wyobraźni bohatera-narratora?

2) Wyjaśnienie tytułu.

3) Dwa środki i ich funkcje.

 

P.d.

1) Przywołaj dwa dowolne teksty kultury i wyjaśnij, w jaki sposób jest w nich przedstawiony obraz miasta.

2) W jaki sposób patrzy na miasto bohater-narrator prozy Schulza. Odwołaj się do wybranych fr. opowiadań Sklepy cynamonowe i Ulica Krokodyli.

 

T94: Obrazy miasta w kulturze (oraz w opowiadaniach Sklepy cynamonowe i Ulica Krokodyli Brunona Schulza). 

13 II 18

 

Obraz miasta w wybranych tekstach kultury oraz w opowiadaniach Sklepy cynamonowe i Ulica Krokodyli.

 

T95: Rola artysty: kreacja czy odwzorowywanie rzeczywistości (grafiki Brunona Schulza).

14 II 18

 

Na ocenę: interpretacja grafiki z motywem ojca (w kontekście problemu: kreacja czy mimesis).

Rzeczywistość imitatywna.

 

P.d. Wiersz Zbigniewa Herberta Książka

 

T96: Motyw księgi w literaturze i w Księdze z cyklu Sanatorium pod Klepsydrą.

16 II 18

 

S. 121.

 

P.d.

Ferdydurke: II, III, VI, VII-X, XII, XIV.

 

T97: Praca klasowa (test – operacje na tekście).

19 II 18

 

T98: Praca klasowa (wypracowanie: rozprawka lub interpretacja tekstu poettckiego).

19 II 18

 

Ferdydurke: II, III, VI, VII-X, XII, XIV.

 

P.d. na wtorek rozdział II:

1. Charakterystyka Pimki (1-8):

- jego system wartości,

- cele,

- sposoby działania,

- czego może być metaforą.

2. Obraz szkoły (9-16):

- jej cechy,

- cele,

- sposoby działania,

- czego może być metaforą.

3. Syfon i Miętus (17-26):

- czym się różnią,

- ich system wartości,

- cele,

- sposoby działania,

- czego mogą być metaforą.

 

 

T99: Spotkanie dojrzałości z niedojrzałością (Ferdydurke W. Gombrowicza).

20 II 18

 

T100: Operacje na tekście (wnioski z analizy pracy klasowej).

26 II 18

 

T101: Interpretacja tekstów poetyckich i dramaturgicznych XX wieku (wnioski z pracy klasowej).

26 II 18

 

P.d.

1. Obowiązuje znajomość treści Ferdydurke (opis sytuacji, zachowania bohaterów, …).

2. Obraz szkoły u Gombrowicza – podsumowanie (wykaz cech).

3. Obraz rodziny Młodziaków - stosunek rodziców do córki.

 

 

T102: Co się kryje za groteskowym obrazem szkoły w Ferdydurke Witolda Gombrowicza?

27 II 18

         

P.d. Interpretacja fr. rozdziału II:

a) pokraczna mowa uczniów,

b) motyw niewinności.

 

T103: Józio wobec stylu nowoczesnego – jego konfrontacja z Młodziakami.

28 II 18

   

 

T104: W jaki sposób można próbować uciekać przed formą? Analiza i interpretacja fragmentu Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

2 III 18

 

T105: Pańskość i chłopskość – kolejne formy, którym przygląda się Józio.

5 III 18

 

T106: Interpretacja reprodukcji okładek „Ferdydurke” w kontekście powieści.

5 III 18

 

P.d.

1) Porównaj sposób ujęcia relacji społecznych w Ferdydurke i w Weselu (praca pisemna w dowolnej formie).

2)

 

T107: Język dwudziestolecia międzywojennego.

 

S. 158-159, ćw. 1-5 (język dwudziestolecia).

 

P.d.

1) Ćw. 1, 3.

2) W dalszym ciągu obowiązuje zad. z poprzednie lekcji: "Porównaj sposób ujęcia relacji społecznych w Ferdydurke i w Weselu (praca pisemna w dowolnej formie)".

 

T: Przeczucia katastroficzne w poezji lat trzydziestych (Cz. Miłosz, O książce).

 

 

Wiersz Miłosza O książce, podr. s. 167: tło, charakterystyka pokolenia, problem bezimienności; odniesienia do Conrada, Fausta, Hafisa, Norwida.

 

P.d. S. 169, trzy wybrane zadania pisemnie.