CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 

T1 : Lekcja organizacyjna (Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne, wagi ocen, wykaz lektur, egzamin maturalny i inne sprawy).

05 IX 18

 

Cel: poznanie ogólnych zasad dotyczących oceniania i wymagań związanych z pracą na języku polskim.

 

 

T2: Doświadczenie egzystencjalne w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

05 IX 18

 

T3: "Miasto w poezji" M. Głowińskiego i J. Sławińskiego (praca z tekstem).

06 IX 18

 

T4: Język potoczny jako centrum systemu stylowego polszczyzny.

07 IX 18

 

P.d. Poszukać tekstu, w którym pojawia się kolokwializacja i określić jej funkcje.

 

 

T6: Autotematyzm i funkcje kolokwializacji w wierszu "Poeto!" Juliana Tuwima.

10 IX 18

 

Tekst s. 43.

 

T7: Synestezyjny sposób odbioru świata w wierszu Wysokie drzewa L. Staffa.

10 IX 18

 

Tekst s. 45.

1. Notatka o klasycyzmie w oparciu o s. 44.

2. Zapis definicji synestezji.

3. Propozycja tezy interpretacyjnej i dwa argumenty.

 

 

T8: Moc słowa - konteksty interpretacyjne dla wiersza "Sitowie" Juliana Tuwima.

12 IX 18

 

1. Teza

 

     Wiersz ma charakter autotematyczny. Podmiot liryczny ubolewa nad faktem oderwania od rzeczywistości. Nie przypuszczał kiedyś, że bliskość świata przyrody, obudzony zachwyt płynący z kontaktu z przyrodą, przyniesie ostatecznie poczucie utraty, cierpienie i tęsknotę za tym, co minęło bezpowrotnie.

 

2. Czym się różnie sitowie od sitowia zwyczajnego?

 

T9: Tradycja klasyczna w poezji Jarosława Iwaszkiewicza.

12 IX 18

 

Pe lekturze wiersza Lipiec - sugestie interpretacyjne:

- dlaczego sady są "niebiańskie", a potem "niebieskie"?

- jak rozumieć przepływanie obłoków w podmiocie lirycznym?

- jak rozumieć "zlanie się" wszystkiego w "łagodną pogodę"?

 

Odpowiedzi na trzy wybrane pytania s. 50.

 

P.d. S. 50, zad. 4, 6, 7.

 

 

T10: Z Siedlec do Baku - losy rodziny Cezarego Baryki.

13 IX 18

 

Praca w grupach

 

Zredagujcie punkty do Rodowodu, starając się zawrzeć w nich określone problemy związane z losami ojca i matki Cezarego Baryki. Następnie przygotuj ustny komentarz do zaproponowanych punktów.

 

Pytania dotyczące problematyki Rodowodu:

 

1. Czego szukał Seweryn Baryka w Baku?

2. W jakich okolicznościach zawarł związek małżeński?

3. W jakich warunkach wychowywał się Cezary?

4. Jakie znaczenie miał zapis w pewnej książeczce o przodku Seweryna?

 

P.d.

1) Jaki wpływ miała rewolucja na Cezarego i jak zmieniał się z czasem stosunek Cezarego do rewolucji?

 

 

T11: Przyczyny fascynacji młodzieńczej Cezarego Baryki rewolucją.

14 IX 18

 

1. Okoliczności życiowe, w jakich znalazł się Cezary.

2. Poczucie wolności (?), uwolnienia od więzów różnego typu.

3. Fascynacja nowością i nowymi ideami.

 

Debata oksfordzka.

 

Teza 1: Rewolucja jest sposobem na zmianę rzeczywistości, sprawiedliwość społeczną i zbudowanie właściwych relacji międzyludzkich.

 

Teza 2: Rewolucja nie jest dobrym sposobem na zmianę świata i poprawę warunków funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

 

P.d. Analiza fr.: Cezary nad zwłokami Ormianki (co najmniej 1 str.)

 

 

T12: Wpływ podróży do Polski na Cezarego.

17 IX 18

 

Relacja z ojcem. 

Uświadomienie sobie brutalnych prawd o rewolucjonistach, którzy okazują się tyranami, pastwiącymi się nad polskim ludem (to nie bogacze i fabrykanci wracają pociągami) 

Racje ojca – rewolucja technologiczna.

 

T13: Obraz wojny polsko-bolszewickiej.

17 IX 18

 

P.d. Początek części drugiej - punkty do tematu.

 

T14: Nawłoć a Soplicowo.

19 IX 18

 

Spójrz na Nawłoć oczyma Cezarego Baryki. Opisz, co widzisz.  Punktem wyjścia uczyń wybrane fragmenty tekstu.

 

Poszukać fr. mających odniesienia do Soplicowa.

 

T15: Prozatorskie środki kreacji artystycznej obrazujące problematykę psychologiczną i społeczną.

20 IX 18

 

S. 113 - Cezary patrzy na Żyda

- kwestie społeczne: powtórzenia, paralelizmy, pytania, retoryczne - obraz biednego, umęczonego Żyda,

- kwestie psychologiczne - wyliczenia, powtórzenia - odczucia Cezarego pragnącego wejść między chłopstwo.

 

S. 166 - rozmowa między Cezarym a ks. Anastazym.

 

Pd. Jeden przykład dotyczący psychologii, jeden - problemów społecznych.

 

T16: Cezary - między Lulkiem a Gajowcem.

21 IX 18

 

1. Jakie odczytanie dalszego toku akcji sugeruje tytuł części trzeciej "Wiatr od Wschodu"?

- Rosja - mimo przegranej wojny polsko-bolszewickiej - pozostaje zagrożeniem,

- komuniści mają wpływ na świat robotników, a ich koncepcje budzą niepokój,

- prawdziwym wrogiem niepodległej Polski jest Lulek.

 

P.d.

1. Początek części III.

2. Kto ma rację w sporze o Polskę: Cezary czy Gajowiec? (s. 217-220) Pisemnie w dowolnej formie (np. tabela).

 

T17: Kto ma rację w sporze między Cezarym Baryką a Szymonem Gajowcem? Debata oksfordzka.

24 IX 18

 

Fr. 217-220.

 

T18: Konfrontacja powieści z dziełem filmowym ("Przedwiośnie" w reż. Filipa Bajona).

24 IX 18

 

Ocena zakończenia filmu zaproponowana przez reżysera. Czy została przekroczona pewna granica?

 

Wybierz pięć sytuacji do kręconego przez siebie filmu w oparciu o Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Opisz krótko, czego dotyczą. W jednej ze scen wprowadź dialogi. Zastanów się, czy reżyser ma prawo zmieniać elementy świata przedstawionego utworu literackiego. Jeśli stwierdzisz, że ma takie prawo, możesz zaproponować własną scenę.

 

 

T19: Motyw wędrówki oraz motywy ludowe i filozoficzne w poezji Bolesława Leśmiana.

26 IX 18

 

T20: Wypowiedź argumentacyjna - określanie problemu i ujmowanie stanowiska autora wobec problemu (Leszek Kołakowski "O szacunku dla natury").

28 IX 18

 

Zasady konstruowania wypowiedzi argumentacyjnej.

 

T21/22: Praca klasowa - wypracowanie w oparciu o fr. "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego.

1 X 18

 

P.d. Przygotowanie tezy interpretacyjnej i argumentów oraz funkcji dwóch  środków stylistycznych do wiersza Dusiołek Bolesława Leśmiana (s. 90). Z jakim tekstem kultury warto byłoby porównać ten utwór?

 

 

T23: Wymyślone, groteskowe światy i postacie w liryce Bolesława Leśmiana.

3 X 18

 

 

T24: Różne koncepcje poety (artysty) i poezji obecne w programach i utworach dwudziestolecia międzywojennego.

3 X 18

 

T25: Przemiany konwencji i praktyka ich łączenia (na przykładzie ballad Bolesława Leśmiana).

4 X 18

 

T26: Ballady Leśmiana a ballady romantyczne (analiza i interpretacja porównawcza wybranych tekstów dwudziestolecia międzywojennego z utworami romantycznymi).

5 X 18

 

Praca w grupach - ustalenie zasad, kryteriów porównania. Wybór tekstów do zestawienia.

 

P.d. groteska - wybrane teksty kultury

 

T27: Literackie ujęcia relacji między rodzicami a dziećmi („Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej a inne utwory).

8 X 18

 

T28: "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej jako powieść psychoanalityczna (konfrontacja z innymi tekstami).

8 X 18

 

Spowiedź życia (konfrontacja z Jackiem Soplicą).

Moment zwrotny w życiu bohaterki.

 

P.d. S. 75, obraz Delvaux Kobieta siedząca przed lustrem (pyt. 1-3 pod obrazem).

 

T29: Proza psychologiczna Jarosława Iwaszkiewicza („Panny z Wilka”).

10 X 18

 

Panny z wilka, s. 76.

 

T30: Wielka proza światowa (M. Proust, J. Yoyce, T. Mann).

10 X 18

 

s. 81.

 

P.d. Młodość Zenona Ziembiewicza.

 

T31: Młodość Zenona Ziembiewicza i wpływ Boleborzy na jego osobowość.

11 X 18

 

Sylwetka Zenona Ziembiewicza.

 

P.d. R. 2. i 3. Znaleźć utwory, które warto skonfrontować z fr. 3 (motyw starości).

 

T32: Literacki obraz starości.

12 X 18

 

Fr. r. 3 (motyw starości). Analiza środków stylistycznych i ich funkcji. Wskazanie dominanty (groteska i karykaturalizacja).

 

P.d. Rozdz. 4-7. 

 

T33: Wnioski z analizy pracy klasowej („Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego).

15 X 18

 

Typologia błędów, analiza prac.

 

T34: Sprzedaż duszy, konformizm czy kompromis (sylwetka Zenona Ziembiewicza).

15 X 18

 

Fr. ukazujące wymienione w temacie aspekty postrzegania głównego bohatera.

 

 

Praca z rozdziałem nr 6

Wypisz słowa kluczowe i wyjaśnij ich sens w kontekście rozdziału i całej powieści.

Jakie informacje o bohaterze pojawiają się w tym rozdziale i której sfery życia człowieka dotyczą </p>

Znajdź jeden środek artystyczny odgrywający istotną rolę i określ jego funkcje.

 

Praca z rozdziałem nr 7

 

P.d. Poszukaj rozdziału mającego związek z tematem.

 

T35: Problematyka społeczna w Granicy Zofii Nałkowskiej.

17 X 18

 

Padlet

 

T36: „Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak my myślimy”. Relatywność prawdy o człowieku w ujęciu Zofii Nałkowskiej w powieści „Granica”.

17 X 18

 

Fr.

 

T37: Analiza notatek interpretacyjnych na tablicy wirtualnej (padlet) - problematyka społeczna i artystyczne sposoby jej ujęcia ("Granica").

19 X 18

 

Adiustacja tekstu

 

P.d.

1) Dokończyć adiustację (5 przykładów).

2) Sylwetka Justyny - przedstawić w wybranej przez siebie formie.

 

T38: Literackie sposoby przedstawiania problemów kobiet (postać Justyny Bogutówny z "Granicy" Zofii Nałkowskiej).

22 X 18

 

Sylwetka Justyny - przedstawić w wybranej przez siebie formie.

 

T39: Kreacje obrazu matki - analiza i interpretacja porównawcza ("Przedwiośnie" / "Granica").

22 X 18

 

Sylwetki matek.

 

T40: Rola tytułu tekstu kultury.

24 X 18

 

Analiza różnych tytułów.

 

T41: Metafory (animizacje i personifikacje) oraz groteskowe metamorfozy i groteskowe maski w opowiadaniach Brunona Schulza.

24 X 18

 

Proza Schulza - jej wyróżniki.

 

T42: Symbole kulturowe i znaki tradycji judaistycznej w opowiadaniu "Nawiedzenie" Brunona Schulza.

26 X 18

 

Proza Schulza - Nawiedzenie.

 

T43: Obraz ojca w opowiadaniach "Nawiedzenie", "Ptaki" i "Traktat o manekinach" z cyklu "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza.

29 X 18

 

Cel lekcji

Określenie funkcji środków artystycznych i pomysłów literackich służących kreacji postaci ojca w  opowiadaniach Brunona Schulza

 

Kryteria sukcesu

1. Rozpoznajesz pięć środków stylistycznych, pełniących istotną rolę w kreacji obrazu ojca.

2. Potrafisz określić funkcje środków wymienionych w punkcie 1.

3. Wyjaśniasz, kim staje się ojciec w wyobraźni narratora.

 

T44: Różnorodne ujęcia obrazu ojca w literaturze i sztuce na przestrzeni epok.

29 X 18

 

Cel lekcji

 

Omówienie, w jaki sposób przedstawiany jest ojciec w wybranych trzech tekstach kultury i na czym polega oryginalność ujęcia obrazu ojca u Schulza.

 

Kryteria sukcesu

1. Wyjaśniasz, na czym polega specyfika portretowania wizerunku ojca u Schulza.

2. Potrafisz omówić obraz ojca w trzech tekstach kultury innych niż opowiadania Schulza.

3. Porównujesz sposób przedstawienia ojca u Schulza z ujęciami w innym tekście kultury  - znajdujesz jedno podobieństwo i dwie różnice.

 

P.d. Opowiadanie Sklepy cynamonowe.

 

 

T45: Obrazy miasta w kulturze (oraz w opowiadaniach "Sklepy cynamonowe" i "Ulica Krokodyli").

31 X 18

 

Interpretacja wybranych fr. tekstu.

Odniesienia do innych tekstów kultury.

 

T46: Wykorzystanie w interpretacji opowiadań Brunona Schulza elementów znaczących dla odczytania sensu utworu (np. słowa-klucze, wyznaczniki kompozycji).

31 X 18

 

Interpretacja wybranych fr. tekstu.

 

P.d. Bruno Schulz, z cyklu Sanatorium pod Klepsydrą Księga  i Genialna Epoka.

 

 

T47: Czym jest księga w opowiadaniu Księga Brunona Schulza?

5 XI 18

 

Praca w grupach:

1. Wybór trzech fragmentów do interpretacji - określenie trzech kontekstów, w jakich pojawia się motyw księgi

2. Z fragmentów wypisać co najmniej jedno zdanie mające wydźwięk aforystyczny.

3. Propozycja grafiki lub znalezienie odpowiedniej grafiki w zasobach internetowych.

4. Trzy środki stylistyczne i ich funkcje.

 

 

T48: Motyw księgi w różnych tekstach kultury oraz w opowiadaniach Brunona Schulza.

5 XI 18

 

Odniesienia do innych tekstów kultury. Co najmniej dwa przykłady - porównać z ujęciem Schulza.

Zbigniew Herbert, Książka.

 

P.d.

1) Czym jest czas?

2) Co na temat czasu mówi nauka?

3) Interpretacja fr. I opowiadania Genialna epoka.

4) Co Schulz mówi o czasie w opowiadaniu Sanatorium pod Klepsydrą - wnioski.

 

 

T49: Sposoby ujęcia czasu w opowiadaniu Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza.

8 XI 18

 

P.d. Wybrać do interpretacji fr. opowiadania z tematu lekcji.

 

 

T50: Rola artysty: kreacja czy odwzorowywanie rzeczywistości (grafiki Brunona Schulza).

9 XI 18

 

Grafika B. Schulza Ojciec

 

T51: Motyw demiurga, kreatora, twórcy w literaturze i ikonografii.

14 XI 18

 

Wskazanie tekstów - interpretacja.

 

T52: „Proces” Franza Kafki w kontekście biblijnym, politycznym, egzystencjalnym i psychologicznym.

14 XI 18

 

Podr. s. 106 - przydział zadań wg pytań pod tekstem.

 

T53: Powieść Franza Kafki jako parabola ("Proces").

15 XI 18

 

1. Parabola religijna (Hiob).

2. Zniewolenie cywilizacyjno-biurokratyczne.

3. Ludzki los.

4. Totatlitaryzm.

 

T54: Stan oskarżenia i wykonanie wyroku - w poszukiwaniu podstawowego sensu "Procesu" F. Kafki.

16 XI 18

 

1. Co znaczy "być oskarżonym"?

2. Wykonanie wyroku.

 

P.d. Rozdział I Ferdydurke Witolda Gombrowicza

 

T55: Praca z arkuszem maturalnym (teksty).

19 XI 18

 

Operon

 

T56: Praca z arkuszem maturalnym (rozprawka oraz interpretacja wiersza).

19 XI 18

 

Operon

 

T57: Praca z arkuszem maturalnym (wypowiedź argumentacyjna).

21 XI 18

 

Problem, jego rozwiązanie przez autora, własne stanowisko.

 

T58: Praca z arkuszem maturalnym (analiza i interpretacja porównawcza).

21 XI 18

 

Koncepcja porównania - płaszczyzny porównania.

 

T59: Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej oraz analizy i interpretacji porównawczej.

22 XI 18

 

Analiza standardów maturalnych.

 

Witold Gombrowicz, Ferdydurke: r. I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV.

 

 

T60: Groteskowa symbolika Gombrowicza ("Ferdydurke").

26 XI 18

 

Symbole groteskowe Gombrowicza: twarz, gęba, łydka, pupa, ... .

 

T61: Co się kryje za groteskowym obrazem szkoły w "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza?

26 XI 18

 

Obraz szkoły. Czego metaforą może być szkoła?

Cechy szkoły.

 

C.d. r II (cechy szkoły).

 

 

T62: „Ferdydurke” W. Gombrowicza wobec problemów psychologicznych, społecznych i kulturowych.

28 XI 18

 

Interakcje.

 

T63: Józio wobec stylu nowoczesnego - jego konfrontacja z Młodziakami.

28 XI 18

 

Przydział pracy - rozdz. 6-10.

 

1. Przedstaw w skrócie wydarzenia i bohaterów.

2. Wybierz trzy fragmenty, które są wg ciebie ważne lub po prostu ciekawe.

3. Zwróć uwagę na fragmenty, w których pojawia się problem formy i jej wpływu na ludzi. Skomentuj je.

 

T64: W jaki sposób można próbować uciekać przed formą?

29 XI 18

 

Prezentacja rozdz. 6-10.

1. Strategia Józia:

a) kompot (cyt. s. 140),

b) "mamusia".

 

Pd. Wymyśl jakąś strategię dla Józia.

 

T65: Pańskość i chłopskość - kolejne formy, którym przygląda się Józio.

30 XI 18

 

Spr. p.d. Pomysł na strategię Józia.

 

C.d. prezentacji prac indywidualnych.

 

Omówiono r. XIII, s. 193-195.

 

P.d.

1) Trzy fr. r. XIII do interpretacji.

2) R. XIV - co znaczy "bra...tać się".

 

T66: Obraz dworu wiejskiego i ziemiaństwa w "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza.

5 XII 18

 

Analiza fr.

1. Lęk przed nieznanym, niedefiniowalnym, nieokreślonym ("bra...tanie") - lęk przed brakiem formy.

2. Obcość, alienacja ziemiaństwa na wsi.

3. Brak logicznych uzasadnień dla dominującej pozycji ziemiaństwa. Istotną rolę odgrywa argument siły (tłuczenie Walka po mordzie, s. 252). Akcentowanie rasowości ziemiaństwa.

4. Eksploatowanie wsi, wyzysk ("ssanie krwi" i "ssanie mleczka" (s. 234).

5. Infantylizacja dworu (s. 246).

6. Pękniecie "mistycznej klamry" łączącej ziemiaństwo i lud (s. 25)

 

P.d. Kryteria porównania "Ferdydurke" i "Wesela"

 

T67: Konfrontacja „Ferdydurke” W. Gombrowicza z „Weselem” S. Wyspiańskiego i innymi tekstami kultury odnoszącymi się do problematyki wsi.

5 XII 18

 

Ustalenie kryteriów porównania.

1. Zjawisko "chłopomanii" (s. 241)

2. Stosunek inteligencji (ziemiaństwa) do chłopów.

3. Relacje między grupami społecznymi.

4. Problematyka poruszana w utworach.

5. Środki artystyczne, cechy gatunkowe.

 

Na ocenę w pt. do wyboru: porównanie utworów lub interpretacja plakatu.

 

T68: Interpretacja reprodukcji okładek "Ferdydurke" oraz plakatów teatralnych i filmowych.

6 XII 18

 

Plakat jako inspiracja do wypowiedzi o utworze.

T68 nie został podany

 

T69: "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza - podsumowanie.

7 XII 18

 

Wpływ schematów na życie.

 

 

T70: Wnioski z analizy matury próbnej z Operonem (rozumienie czytanego tekstu).

10 XII 18

 

T71: W10 XII 18nioski z analizy matury próbnej z Operonem (rozprawka, interpretacja utworu poetyckiego).

 

 

T72: Standardy wymagań maturalnych w części ustnej egzaminu z języka polskiego.

12 XII 18

 

T73: Teksty dotyczące nauki o języku (matura ustna).

12 XII 18

 

T74: Zasady etykiety i netykiety językowej.

13 XII 18

 

 

O netykiecie w Wikipedii.

 

T75: Praca z tekstem wywiadu ("Wszystko zależy od przyimka...").

14 XII 18

 

Etykieta i netykieta.

 

P.d. Witkacy, Szewcy, s. 127.

 

T76: Wnioski z analizy matury próbnej z Operonem na poziomie rozszerzonym (wypowiedź argumentacyjna).

17 XII 18

 

T77: Wnioski z analizy matury próbnej z Operonem na poziomie rozszerzonym (interpretacja porównawcza).

17 XII 18

 

P.d. Witkacy, Szewcy, s. 127 - dalej fr. tekstu

Zad. s. 142:

Fr. I - zad. 1 - nr 1, zad. 2 - nr 2, zda. 3 - nr 3,

Fr. II - zad. 1 - nr 4, zad. 2 - nr 5, zad. 3 - nr 6, zad. 4 - nr 7.

 

T78: Witkacy - pierwsze wrażenia z kontaktu z jego tekstami.

19 XII 18

 

Przedstawienie swoich odczuć po przeczytaniu fr. Szewców.

 

T79: Język bohaterów „Szewców” Witkacego.

19 XII 18

 

T80: Groteska katastroficzna i teoria Czystej Formy Stanisława Ignacego Witkiewicza.

20 XII 18

 

Podr. s. 127.

 

T81: „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa  -  forma, problematyka i przesłanie.

21 XII 18

 

Podr. s. 142

 

T82: Zasady i kryteria oceny prezentacji materiałów prasowych (dziennik, tygodnik opinii, miesięcznik, kwartalnik).

2 I 19

 

1. Uczeń losuje rodzaj czasopisma:

- dziennik

- tygodnik

- dwutygodnik

- miesięcznik

- dwumiesięcznik

- kwartalnik

- półrocznik

- rocznik.

2. Przedstawia informacje na temat danego rodzaju czasopisma (które jest najpopularniejsze, jakie są nakłady, perspektywy wersji papierowej i wersji elektronicznej).

3. Wybiera tekst o dowolnej tematyce.

4. Uzasadnia wybór.

5. Prezentuje tekst.

6. Kryteria oceny:

a) zawartość merytoryczna (czego nowego dowiedziała się klasa, dlaczego jest to ważne, czemu może służyć wiedza na poruszony temat ...),

b) pomysł na włączenie klasy do dyskusji wiążącej się z tematyką tekstu,

c) jakość językowa wypowiedzi (komunikatywność, płynność, poprawność),

d) kompozycja wypowiedzi,

e) sposoby prezentacji (przygotowanie materiałów dodatkowych, np. kserokopii, quizów, prezentacji multimedialnej).

 

 

T83: Język dwudziestolecia międzywojennego.

2 I 19


Podr. s. 154 - praca w grupach.

 

P.d. S. 158, zad. 1, 2, 3.

 

T84: Język dwudziestolecia międzywojennego - ćwiczenia i analiza tekstów.

3 I 19


Style: awangardowy, prozy realistycznej i psychologicznej, skamandrycki, prozy nowatorskiej, futurystyczny ...

 

T85: Przeczucia katastroficzne w poezji lat trzydziestych (Cz. Miłosz, "O książce").

4 I 19


S. 167.

 

1. Zapisz tezę interpretacyjną.

2. Uzasadnij tezę podając dwa argumenty.

3. Wybierz dwa elementy koła interpretacji, które wg Ciebie są kluczowe dla utworu i i je szczegółowo wyjaśnij.

 

T86: Analiza i interpretacja porównawcza wiersza "O książce" Czesława Miłosza i utworu "Książka" Zbigniewa Herberta.

7 I 19


S. 167.

Zaproponuj płaszczyzny porównania obu tekstów:

 

 

T87: Karnawałowa odmiana katastrofizmu w wierszu "Koniec świata. Wizje świętego Ildefonsa, czyli Satyra na wszechświat" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

7 I 19


S. 169.

 

P.d. S. 170, zad. 1 -nr 1,5, zad. 2 - 2, 6, zad. 3 - 3, 7, zad. 4 - 4.

 

T88: Analiza i interpretacja porównawcza wiersza "Koniec świata ..." K. I. Gałczyńskiego z utworem "U wrót doliny" Zbigniewa Herberta.

11 I 19


Koncepcja interpretacyjna - płaszczyzny porównania.

 

P.d. Do wyboru: zad. 1-11, s. 99 kserokopii lub zad. 1 albo 2 z tworzenia własnego tekstu.

 

T89: Jak organizować pracę nad analizą i interpretacją porównawczą?

16 I 19

 

Spr. p.d. Do wyboru: zad. 1-11, s. 99 kserokopii lub zad. 1 albo 2 z tworzenia własnego tekstu.

 

T90: Elementy sytuacji komunikacyjnej i funkcje tekstu.

16 I 19

 

Podr. s. 179.

Wykonano ćw. 1, 4, 6.

 

P.d. S. 183, zad. 2, (parzyści) 3 (nieparzyści), 5 (wszyscy)

 

T91/92: Praca klasowa - dwudziestolecie międzywojenne.

23 I 19

 

T93: Funkcje tekstu - praca z materiałem z zakresu nauki o języku (Jacek Kozak, "Widzisz Pan?").

23 I 19

 

Podr. s. 183.

 

T94: Pokolenie herosów czy pokolenie troglodytów? Wiersz Pokolenie K. K. Baczyńskiego: jego wizyjność i symbolika.

24 I 19

 

Podr. s. 173.

 

Teza interpretacyjna - 2 argumenty - 2 środki i ich funkcje.

 

T95: Realia czasu wojny w wierszach K. K. Baczyńskiego.

25 I 19

 

 

T96: Symbolika motywów ze świata natury w wierszu Wyroki K. K. Baczyńskiego.

25 I 19

 

Niebo złote, Ci, otworzę… - wiara w moc słowa i wyobraźnię poetycką.

 

P.d. Opowiadanie T. Borowskiego "Pożegnanie z Marią".

 

T97: Wnioski z analizy pracy klasowej z zakresu dwudziestolecia międzywojennego.

11 II 19

 

Typy błędów.

Uczniowie kończą poniższe zdanie.

Po analizie swojej pracy stwierdzam, że muszę jeszcze popracować nad

 

P.d. Jak wyglądało życie w okupowanej Warszawie? Zapisz wnioski w dowolnej formie. W tekście zaznacz ważne fragmenty.

 

T98: Rzeczywistość okupacyjna w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego "Pożegnanie z Marią".

13 II 19

 

Uczniowie przedstawiają wnioski będące odpowiedzią na pytanie, jak wyglądało życie w okupowanej Warszawie.

 

 

T99: Refleksja nad kulturą i cywilizacją europejską w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego "U nas, w Auschwitzu…".

14 II 19

 

1. Przedstaw sytuację ukazaną w rozdziale.

2. Zacytuj ważne wg Ciebie fragmenty i dokonaj ich interpretacji.

3. Wybierz jeden istotny  środek stylistyczny mający wpływ na wymowę rozdziału i określ jego funkcje.

 

P.d. Dzień na Harmenzach.

 

T100: Motyw nadziei w różnych tekstach kultury oraz w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego.

15 II 19

 

U nas w Auschwitzu, s. 88-89.

 

T101: Jeden dzień z życia więźnia obozu w Oświęcimiu ("Dzień na Harmenzach").

15 II 19

 

Dzień na Harmenzach, s. 121.

 

Metoda "Stop, chciałbym się tym podzielić ...".

 

T102: Charakterystyka życia w obozie i człowieka zlagrowanego w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego "Dzień na Harmenzach" i "Proszę państwa do gazu".

18 II 19

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię opisać życie więźniów w obozie w Oświęcimiu.

2. Przedstawiam portret człowieka zlagrowanego, odnosząc się do różnych sytuacji obozowych pokazujących na czym polega proces zlagrowania.

3. Interpretuję scenę s. 164-165 i wyjaśniam, jaki cel mógł mieć Borowski przedstawiając tak  a nie inaczej zachowanie matki wobec dziecka oraz więźniów wobec matki.

4. Wybieram trzy fragmenty, w których pojawia się określony środek stylistyczny lub pomysł artystyczny mający istotny wpływ na wymowę utworu - określam jego funkcje.

 

Omówiono s. 166-167. Kryteria na następnej lekcji.

 

P.d.

1) Na środę: Witebsk - Leningrad - Wołogda wg schematu:

          1. Przedstaw sytuację ukazaną w rozdziale.

          2. Zacytuj ważne wg Ciebie fragmenty i dokonaj ich interpretacji.

          3. Wybierz jeden istotny  środek stylistyczny mający wpływ na wymowę tekstu - określ jego funkcje.

 

2) Na czw. Nocne łowy - kryteria świadczące o zrozumieniu rozdziału, minimum pięć.

 

 

T103: Funkcje motywu lustra w literaturze i sztuce (w oparciu o wiersz "Spojrzenie" K.K. Baczyńskiego i inne teksty kultury.

20 II 19

 

P.d. Jak na poprzedniej lekcji, czyli kryteria świadczące o zrozumieniu Nocnych łowów.

 

T104: Droga Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na Syberię. Za co NKWD skazywało ludzi na pobyt w łagrze?

20 II 19

 

P.d. Jak na poprzedniej lekcji.

 

P.d. Przygotuj kryteria sukcesu do lekcji, której celem jest przedstawienie życia kobiet w sowieckim łagrze:

1) Nocne łowy.

2) Zmartwychwstanie.

3) inny fragment, w którym pojawia się problem związany z celem lekcji.

 

T105: Jak wyglądało życie kobiet w sowieckim łagrze? Na podstawie rozdziału "Nocne łowy" i wybranych innych fragmentów książki "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

21 II 19

 

Prezentacja kryteriów  i uzgodnienie ich ostatecznej wersji.

Praca nad kryteriami. Wymiana kryteriów i sprawdzenie ich działania w parach?

 

Ustalenie kryteriów tylko do Nocnych łowów.

 

Jeśli starczy czasu, przejść do Zmartwychwstania

 

 

P.d. Praca z trzema kolejnymi podrozdziałami oraz Ręka w ogniu.

 

T106: Obraz funkcjonowania łagru i mechanizmu określających zachowania ludzi oraz relacje międzyludzkie ("Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego).

22 II 19

 

Cel lekcji:

Celem lekcji jest przywołanie różnych sytuacji ukazanych w "Innym świecie" dla zobrazowania funkcjonowania łagrów, życia więźniów, traktowania ich w obozie i relacji panujących między nimi.

 

Zadanie edukacyjne:

Znajdźcie różne fragmenty tekstu, w których dostrzegacie opis jakiegoś mechanizmu działania obozu i wpływ tego mechanizmu na reakcje ludzi, relacje międzyludzkie i zachowania. Wskażcie te fragmenty i przygotujcie plan wypowiedzi, na podstawie którego przedstawicie wnioski dotyczące celu lekcji.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wyodrębniam fragmenty tekstu, w których autor odsłania jakiś mechanizm działania obozu wpływający na reakcje ludzkie i relacje między więźniami oraz zachowania.

2. W oparciu o wyodrębnione fr. z pkt. 1. nazywam i opisuję mechanizm omówiony w punkcie pierwszym - przedstawiam reakcje ludzkie, relacje między więźniami i ich zachowania.

3. Na podstawie sporządzonego planu wypowiedzi prezentuję spójną wypowiedź dotyczącą celu lekcji.

 

 

T107: Marusia, Ponomarenko, Gorcew ... . Jaką prawdę o stalinowskim systemie totalitarnym niosą z sobą losy tych ludzi?

22 II 19

 

Uczniowie sami określają cel lekcji i kryteria sukcesu.

 

Jaką prawdę o stalinowskim systemie totalitarnym niosą z sobą losy różnych postaci przedstawionych przez Grudzińskiego?

 

 

T108: Interpretacja plakatów inspirowanych książką Gustawa Herlinga-Grudzińskiego "Inny świat".

25 II 19

 

Dokonajcie analizy plakatu teatralnego (grupa I - plakat Teatru i. L. Solskiego w Tarnowie, grupa II - plakat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach). Przygotujcie plan inspirowany plakatem i na jego podstawie przedstawcie wypowiedź interpretacyjną dotyczącą powieści "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

 

P.d. Wypowiedź 10'.

 

T109: Interpretacja rozdziału "Epilog": upadek Paryża ("Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego).

27 II 19

 

Interpretacja plakatów.

 

Jaki wpływ może mieć Epilog na odczytanie książki Inny świat?

 

T110: Liryczny obraz człowieka okaleczonego wojną („Ocalony” Tadeusza Różewicza).

27 II 19

 

Podr. s. 217.

Karta pracy nr 19. Zrobiono pkt 1, 2, 3 i 4. Reszta w domu.

 

P.d.

1) Na pt. H. Krall Zdążyć przed Panem Bogiem.

 

T111: Poetyka „ściśniętego gardła” – poezja Tadeusza Różewicza („Termopile polskie” i „Lament”).

28 II 19

 

T112: Operacje na tekstach nieliterackich - ćwiczenia testowe.

28 II 19

 

T113: Czym jest śmierć i godność człowieka, bohaterstwo w tradycyjnym rozumieniu i w kontekście wydarzeń w getcie?

1 III 19

 

T114: Postawy ludzi wobec śmierci i cierpienia w świetle utworu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem.

1 III 19

 

T115: „Nie dać się wepchnąć na beczkę” - ta i inne sytuacje symboliczne obrazujące sytuację Żydów.

4 III 19

 

Karta pracy nr 5.

 

Cel lekcji - celem lekcji jest interpretacja fragmentu książki Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" z motywem symbolicznym beczki, na którą wepchnięty został Żyd. Istotnym elementem celu jest opis zachowania ludzi przyglądających się sytuacji oraz wyjaśnienie reakcji Marka Edelmana.

 

Zadanie edukacyjne - na karcie pracy nr 5.

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię zinterpretować podany fragment tekstu i wyciągnąć wnioski dotyczą przyczyn takiego a nie innego zachowania ludzi.

2. Wyjaśniam problem śmiechu w kontekście eksterminacji Żydów.

3. Potrafię wyjaśnić, jaki wpływ miała ta sytuacja na późniejsze życie Edelmana.

4. Określam powody, dla których Marek Edelman przedstawił Hannie Krall tę sytuację.

 

T116: Cechy reportażu w utworze Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem".

6 III 19

 

Celem lekcji jest odnalezienie w książce Hanny Krall cech reportażu i sformułowanie wniosku dotyczącego wpływu cech gatunkowych tekstu na jego wymowę i oddziaływanie na odbiorcę.

 

Zadanie edukacyjne

Korzystając z zasobów internetowych sporządź notatkę zawierającą istotne informacje na temat reportażu jako gatunku. Następnie dokonaj analizy książki Hanny Krall i poszukaj w niej obecności cech reportażu. Na tej podstawie zredaguj wnioski dotyczące wpływu cech gatunkowych utworu "Zdążyć przed Panem Bogiem" na wymowę książki i oddziaływanie na odbiorców.

 

Kryteria sukcesu:

1. Sporządzam - w oparciu o zasoby internetowe - skrótową notatkę zawierającą istotne cechy gatunkowe reportażu.

2. Odnajduję cechy gatunkowe reportażu w książce Hanny Krall.

3. Redaguję wnioski dotyczące wpływu cech reportażu na wymowę utworu i oddziaływanie na odbiorców.

 

P.d. Mój fragment dla współczesnego odbiorcy. Wybierz, przedstaw, skomentuj. Zwróć się do odbiorców.

 

T117: Przemyślenia Marka Edelmana na temat możliwości godnego życia  i godnej śmierci w utworze Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem".

6 III 19

 

T118: Mój fragment książki Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem".

7 III 19

 

T119: Poetyckie spojrzenia na sytuacje z czasów okupacji hitlerowskiej (Władysław Broniewski, Anna Świrszczyńska).

8 III 19

 

Podr. s. 222-223.

 

Zredaguj tezę interpretacyjną do wiersza Władysława Broniewskiego "Ballady i romanse". Zapoznaj się najpierw z pytaniami pod tekstem i po prezentacji tezy wyjaśnij, które pytania pomogły Ci w zrozumieniu utworu i w redagowaniu tezy.

 

T120: Rozrachunki ze stalinizmem.

8 III 19

 

Podr. s. 226 - referowanie poszczególnych segmentów.

 

T121: Wyróżniki stylu reportażu - praca z fr. "Lapidarium" Ryszarda Kapuścińskiego.

11 III 19

 

Sprawdzenie znajomości pojęć z poprzedniej lekcji: indoktrynacja, kult jednostki, ...

Podano temat 122.

 

P.d. S. 251, zad. 4 (w oparciu o materiał s.244-248).

 

 

T122: Językowe cechy polskiej nowomowy, jej specyficzne funkcje i zjawisko neonowomowy.

13 III 19

 

Podr. s. 244 - nowomowa i jej cechy językowe

 

P.d. Orwell, Rok 1984, praca z tekstem s. 232-236 (pyt. 1-6 s. 237).

 

T123: Manipulacja językowa w tekstach reklamowych, w języku polityków i dziennikarzy.

13 III 19 (zastępstwo)

 

T124: Obraz systemu totalitarnego w antyutopii Orwella „Rok 1984” i innych tekstach kultury.

13 III 19

 

T125: Świat orwellowski i obraz zmagania świadomości jednostki z presją systemu.

14 III 19

 

T126: Samotność tułaczy w poezji emigracyjnej.

15 III 19

 

Podr. s. 12.

Zapoznaj się z materiałami s. 12-14 i wykonaj następujące działania:

1. Jeden podrozdział streść.

2. Jeden - ujmij w punkty.

3. Inny - w punkty i podpunkty.

4. Jeszcze innych - w słowa-klucze.

5. Kolejny - w tabeli.

6. A jeden w wybrany przez siebie sposób, inny niże w punktach 1-5.

 

T127: "Kochajmy tyle Litwy, ile jej zostało…". "Kronika wypadków miłosnych" Tadeusza Konwickiego i inne teksty o Litwie.

15 III 19

 

Podr. s. 17.

 

P.d. S. 20, zad. 1-3 lub 4a lub 4b.

 

T128: Literackie powroty do krain dzieciństwa i mit Litwy.

18 III 19

 

Podr. s. 20 - "ziemia guślarzy i wróżbitów", "ziemia proroków i mesjaszy".

 

P.d. S. 28 zad. 6 - wszyscy, jedno wybrane.

 

T129: Wygnanie jako egzystencjalne doświadczenie człowieka (esej Czesława Miłosza „O wygnaniu”).

20 III 19

 

Podr. s. 26

 

Tekst a hipertekst (poszukiwanie w bazie cyfrowej motywu wygnania)

 

T130: Językowy obraz świata (mapa mentalna).

20 III 19

 

Podr. s. 29

 

Praca w grupach nad mapą mentalną.

 

P.d. S. 33, ćw. 2 (włączyć do mapy mentalnej)

 

T131: Wizerunek Bema w wierszu Cypriana Norwida "Bema pamięci żałobny-rapsod" a kreacje antycznych i średniowiecznych rycerzy.

21 III 19 (zastępstwo)

 

Cel lekcji - jak w temacie

 

Kryteria sukcesu

1. Wskazuję te elementy wiersza, które kreują wizerunek Bema jako rycerza.

2. Przywołuję wizerunki rycerzy ukazanych w "Iliadzie" (Achilles i Hektor) i charakteryzuję bohaterów, zwracają uwagę na środki stylistyczne służące kreacji postaci.

3. Streszczam wydarzenia związane z Rolandem.

4. Porównuję wizerunki postaci.

 

T132: Praca z fr. tekstu J. Bartmińskiego "Stereotypy mieszkają w języku ...".

21 III 19

 

Prezentacja map mentalnych ze zwróceniem uwagi na przykłady językowe.

 

Podr. s. 34-35.

 

T133: Egzystencjalizm i człowiek absurdalny.

22 III 19

 

Praca z podręcznikiem.

 

Porównaj wybraną rzeźbę renesansową z dziełem Alberto Giacomettiego "Idący człowiek".

- proporcje, symetria, harmonia - zachwiane proporcje,

- statyczność - ruch, ale pozorny, ziemia jak gdyby przytrzymuje postać,

- ciało przedstawione w sposób zgodny z rzeczywistością (realizm) - karykaturalizacja,

- piękno - brzydota,

- szczegółowość - brak szczegółowości,

 

1. Krótka charakterystyka egzystencjalizmu:

- odrzucenie tradycji i idei Boga,

- pytania o sens samotnego życia,

2. Jak Sartre definiuje wolność?

3. Poglądy i koncepcje Alberta Camus:

a) człowiek samotny (w świecie natury), bezradny (wobec losu), obcy (wśród innych),

c) co odnalazł Albert Camus w micie o Syzyfie?

 

T134: Powieść "Dżuma" Alberta Camus jako filozoficzna parabola.

22 III 19

 

Praca z tekstem.

 

1. Definicja pojęcia paraboli (sens dosłowny i sens przenośny, metaforyczny).

2. Interpretacja motta  (Daniel Defoe).

 

P.d. Przeczytaj uważnie część I i zredaguj kryteria sukcesu (3-5).

 

T135: "Nikt nie będzie wolny, jak długo będą istniały zarazy." Obraz miasta w obliczu epidemii w "Dżumie" Alberta Camus.

1 IV 19

 

Część I

Prezentacja kryteriów sukcesu. Praca wg ustalonych kryteriów.

 

Kryteria sukcesu:

1. Opisuję miasto Oran oraz zachowanie ludzi.

 

P.d. 4 fr. - postawy bohaterów wobec dżumy i obrazujące działania podejmowane przez nich.

 

T136/137: Praca klasowa - rozumienie czytanego tekstu, operacje na tekście.

3 IV 19

 

T138: Postawy bohaterów wobec dżumy.

4 IV 19

 

T139/140: Praca klasowa: rozprawka lub interpretacja wiersza.

5 IV 19

 

T141: Czy "w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę"?

 IV 19

 

Celem lekcji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione w temacie i podanie argumentów, a także przygotowanie odpowiedniej konstrukcji wypowiedzi (wstęp, odwołania do fragmentu, całego tekstu i innych utworów).

 

Zadanie edukacyjne

Znajdź fragment Dżumy Alberta Camus, w którym dostrzegasz problem zawarty w temacie lekcji. Dokonaj interpretacji tego fragmentu, postaw tezę i znajdź argumenty w podanym fragmencie, całym utworze oraz odnieś się do innych tekstów kultury.

 

Kryteria sukcesu

1. Przygotowuję wstęp do rozważań wiążących się z pytaniem, czy "w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę".

2. Znajduję odpowiedni fragment Dżumy A. Camus wiążący się z omawianym zagadnieniem.

3. Zajmuję stanowisko wobec pytania z tematu lekcji.

4. Podaję argumenty popierające moje stanowisko, bazując na wybranym fragmencie i odnosząc się do całego utworu oraz innych tekstów kultury.

Zna