CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

T32: Spojrzenie Mickiewicza na Rosję i Rosjan (interpretacja fr. Ustępu oraz wiersza Do przyjaciół Moskali).

28 XI 18

 

1. Wyodrębnij całostki we fr. Drogi do Rosji. i określ, jaki problem poruszony jest każdej z nich.

2. Wskaż środek stylistyczny, które pełni istotną funkcję w tworzeniu obrazu Rosjan lub Rosji.

3.Czy zgadzasz się z twierdzeniem Mickiewicza, że "każda twarz jest pomnikiem narodu"? Jak w tym kontekście Mickiewicz widzi twarz Rosjan i ich charakter?

4. Co nowego w spojrzeniu a Rosjan wnosi wiersz Do przyjaciół Moskali?

5. Czy opinia o innym narodzie ma szanse na obiektywność, czy też ma na ogół charakter subiektywny? Uzasadnij swoją opinię.

 

Pozytywna czy negatywna ocena Rosji i Rosjan w Ustępie do III części Dziadów oraz w wierszu Do przyjaciół Moskali?

Praca w trzech grupach.

 

 

T33: Pozytywny czy negatywny stosunek Mickiewicza do Rosji i Rosjan? Prezentacja prac grup.

29 XI 18

 

Wystąpienia grup.

 

 

T34: Piotr Wielki a Marek Aureliusz - portrety władców w III części Dziadów Adama Mickiewicza i w innych tekstach kultury.

3 XII 18

 

Porównanie obrazów władcy.

 

Na podstawie Pomnika Piotra Wielkiego wyjaśnij, co Mickiewicz sądzi na temat różnych stylów rządzenia swoim państwem. W wypowiedzi odnieś się do III części Dziadów oraz innego tekstu kultury. Ponadto w analizowanym fragmencie wskaż jeden środek stylistyczny pełniący istotną rolę i określ jego funkcje. (Notatka 1 str.)

 

 

T35: "Dziady" jako dramat romantyczny.

3 XII 18

 

Wykaz cech (16). Które z nich są najbardziej typowe dla romantyzmu?

 

T36: Idea małej ojczyzny w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

4 XII 18

 

1. Geneza (czas powstania).

2. Analiza porównawcza wersji pierwotnej i ostatecznej Inwokacji.

 

P.d.

1. Odp. na pyt. wg numerów.

2. Epilog.

 

T37: Między emigracją a krainą lat dziecięcych (konfrontacja Epilogu i Księgi I "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza).

5 XII 18

 

1. Jak wyglądało życie na emigracji i jaki miało wypływ na odczucia Mickiewicza? Znajdź fr. i zinterpretuj. (Sytuacja na emigracji i jej wpływ na powstanie poematu).

2. Jaki obraz przeszłości wyłania się z Epilogu?

3. Co poeta mówi o przyszłości?

 

T38: "Stary Dąbrowskiego posłyszeć mazurek…". Historia i współczesność w poemacie Mickiewicza.

6 XII 18

 

T39: Obrazy na ścianach soplicowskiego dworku.

6 XII 18

 

Podr. s. 115.

Kościuszko w czamarce.

 

P.d. S. 116, zad. 3 (wszyscy), zad. 4. nieparzyści, zad. 5 - parzyści. Do tego jedno wybrane.

 

T40: Koncert Jankiela - muzyczna wersja historii Polski.

10 XII 18

 

Ks. XII, w. 641-761

 

T41: Podkomorzy i Sędzia w dyskusji o grzeczności i wychowaniu.

10 XII 18

 

Analiza fr.

 

Cel  lekcji:

Przedstawienie dyskusji o grzeczności między Sędzią a Podkomorzym i wskazanie, który z bohaterów ma  rację. Uzasadnienie swojego rozstrzygnięcia.

 

Kryteria sukcesu:

1. Przedstawiam sytuację, która wywołała dyskusję.

2. Relacjonuję wypowiedzi bohaterów, rozpoznając w nich określone problemy i wprowadzam cytaty, które komentuję.

3. Rozstrzygam, który z bohaterów ma rację i podaję argumenty.

4. W podsumowaniu odnoszę się do problemu współczesnej młodzieży (savoir-vivre w sytuacjach towarzyskich).

5. W tok wypowiedzi (w różnych miejscach) wprowadzam refleksje o funkcjach wybranych środków stylistycznych.

 

T42: "Jestem szlachcic…; jestem Polak…". Droga od rodów do narodu w "Panu Tadeuszu".

11 XII 18

 

Obraz rozwarstwionej szlachty i stan jej świadomości.

 

T43: Plany polityczne księdza Robaka w konfrontacji z charakterem przedstawicieli szlachty.

12 XII 18

 

Podr. s. 122, od zad. 8.

 

T44: Interpretacja plakatów zainspirowanych "Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicza.

12 XII 18

 

Plakat przedstawiający dworek i flagę narodową.

 

T45: Jaki obraz charakteru narodowego Polaków wyłania się z literatury?

13 XII 18

 

Podr. s. 123 twt

 

Pd. Praca pisemna 2 str.

 

T46: Sprawdzian znajomości treści "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

17 XII 18

 

NZ-k

 

T47: "U nas dość głowę podnieść: ileż to widoków!". Obraz przyrody Północy w "Panu Tadeuszu".

17 XII 18

 

Podr. s. 125.

Zad. s. 129

 

P.d.

1) Pozostałe zad. s. 129

 

T48: Między przyrodą a historią w "Panu Tadeuszu".

18 XII 18

 

Początek Ks. IV.

 

Udowodnij tezę, że adresatami apostrof Mickiewicza są wszystkie lasy Litwy i Polski, jak i pojedyncze drzewa.

Wskaż fr. tekstu dotyczący problematyki polityczno-ekonomicznej. Wyjaśnij poruszone w nim zagadnienie.

 

P.d.

1) Dzieje Jacka Soplicy w dowolnej formie (np. PP)

lub

2) Przygotowanie do dyskusji podr. s. 134 u góry a-d.

 

T49: Dzieje Jacka Soplicy (przygotowanie do dyskusji).

19 XII 18

 

Podr. s. 134, zad. a-d.

 

S. 134, polecenia: 1, 2 3 - zaczęte.

 

P.d.

1) Dzieje Jacka Soplicy w dowolnej formie (np. PP).

2) C.d. zad. s. 134.

 

T50: Wnioski z analizy sprawdzianu znajomości treści "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

2 I 19

 

Omówienie wniosków.

 

P.d. S. 134, zad. 3,4,5,6,7

 

T51: Przygotowanie merytoryczne do rozprawy sądowej nad Jackiem Soplicą.

3 I 19

 

Praca nad punktami 1-11, s. 134.

 

 

P.d.

1) Nieparzyści - prokuratorzy:

a) sformułowanie zarzutów,

b) postawienie wniosku o zasądzenie wyroku.

2) Parzyści - obrońcy:

a) odpieranie zarzutów,

b) rozważenie wniosku o dobrowolnym poddaniu się karze (argumentacja w obu przypadkach).

 

Uwaga! Nieustannie odwołujemy się do tekstu, w nim szukamy wszelkich argumentów.

 

T52: Sprawdzian znajomości treści i problematyki "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

7 I 19

 

T53: "Zamknij drzwi…". Sąd nad Jackiem Soplicą.

7 I 19

 

Przydział ról.

 

Cel:

Zainscenizowanie sytuacji rozprawy dotyczącej Jacka Soplicy w powiązaniu z treścią i problematyką utworu.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wypowiadamy się zgodnie z przydzieloną lub wybraną rolą (pojawia się stosowna stylistyka wypowiedzi sądowej).

2. Wypowiedzi są wspierane odniesieniami do tekstu i zgodne z jego sensem.

3. Stwarza atmosferę przypominającą rozprawę sądową (powaga).

4. Formułujemy przekonujące argumenty.

5. Reagujemy na argumenty przeciwnej strony, odnosimy się do nich.

6. Jako ławnicy prezentujemy swoją opinię, odwołując się do argumentów prokuratora lub adwokata.

7. Jako dziennikarze przedstawiamy najważniejsze informacje obrazujące przebieg rozprawy.

 

T54: Wnioski z rozprawy sądowej nad Jackiem Soplicą (prezentacja materiałów dziennikarzy danej grupy).

8 I 19

 

Przydział ról.

 

P.d. Znaleźć ciekawy, obszerny fr. opisu przyrody i wskazać 5 środków stylistycznych oraz określić ich funkcje. Numery nieparzyste szukają w księgach nieparzystych, parzyste - w parzystych. Bierzemy pod uwagę wyłącznie księgi począwszy od V. Można jeszcze uwzględnić księgę IV, ale począwszy od wersu 480.

 

T55: W jaki sposób Adam Mickiewicz kreuje obrazy przyrody w "Panu Tadeuszu"? Funkcje środków stylistycznych.

16 I 19

 

Omówiono fr. ks. IV (matecznik), V (Zosia karmiąca ptactwo), XI (zachód Słońca)

 

P.d. Fr. opisu burzy (motyw Anioła) - ks. X, w. 79-84.

 

T56: Obyczaje ukazane w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza (praca w grupach).

23 I 19

 

Praca w grupach:

I - księgi nieparzyste (nr 11-13)

II - księgi parzyste (nr 8-10)

III - księgi I - VI (nr 5-7)

IV - księgi VII - XII (nr 1-4)

 

1. Opisujemy obyczaje szczegółowo.

2. Odnośnie punktu 1. podajemy stosowne fragmenty i w trakcie wypowiedzi cytujemy.

3. Wskazujemy pomysły literackie i środki artystyczne istotne ze względu na sposób pokazania obyczajów. Uzasadniamy wybór.

4. Odpowiadamy na pytanie, jaką rolę odgrywają obyczaje w społeczności soplicowskiej.

 

 

T57: Środki stylistyczne i pomysły literackiej służące kreacji obrazu obyczajów i sposobów ich oddziaływania na zmysły i sferę emocji bohaterów.

23 I 19

 

Rozpoczyna gr I od księgi I

 

T58: Praca klasowa - rozprawka w oparciu o fr. "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

24 I 19

 

T59: Wnioski z analizy pracy klasowej i omówienie informacji zwrotnej - przygotowanie do poprawy (rozprawka w oparciu o fr. "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza).

11 II 19

 

Wnioski całościowe.

Analiza przez uczniów informacji zwrotnej zanotowanej pod rozprawką.

Ustalenie zasad i terminu wykonania poprawy - do 21 IV (czwartek).

 

T60: "Ojczyzna myśli mojej...". Pejzaż wewnętrzny w lirykach lozańskich.

11 II 19

 

W jakim kierunku podąży wyobraźnia twórcy, który sięgnie po motyw morza, a w jakim wyobraźnia artysty przypatrującego się jezioru? Na czym skupi się zaś twórca podejmujący motyw rzeki?

 

Praca nad lirykiem ["Nad wodą wielką i czystą ..."] s. 138.

 

P.d. S. 139, zad. 1-7.

 

T61: Analiza i interpretacja porównawcza liryków ["Nad wodą wielką i czystą ..."] i ["Gdy tu mój trup ..."] Adama Mickiewicza.

12 II 19

 

Podr. s. 138.

 

P.d. na czw. - jedna strona notatki porównującej obydwa teksty.

 

 

T62: Sylwetka Juliusza Słowackiego - jego relacje rodzinne i podróże.

13 II 19

 

Podr. s. 141 oraz inne źródła (np. zasoby internetowe)

 

T63: "Jezioro z niebem dzielić …" Romantyczny kreacjonizm Juliusza Słowackiego obecny w wierszu "Rozłączenie".

14 II 19

 

Podr. s. 141. Temat niezrealizowany

 

Spróbuj sformułować cel lekcji oraz kryteria sukcesu (co najmniej 6).

 

T64: Porównanie obrazu miłości w wierszu "Rozłączenie" Juliusza Słowackiego z modelem miłości werterycznej.

18 II 19

 

Zestawienie w dowolnej formie (np. tabeli).

 

T65: Kontekst historyczny w kostiumie metafizycznym - interpretacja "Przygotowania" ("Kordian" Juliusza Słowackiego).

19 II 19

 

Cel lekcji:

 

Celem lekcji jest zrozumienie, jaką prawdę dotyczącą powstania listopadowego i roli przywódców chce przekazać Słowacki oraz w jaki sposób postrzega problem wpływu sił metafizycznych na historię.

 

Kryteria sukcesu

 

1. Potrafię scharakteryzować siły Zła i sposób ich przedstawienia w tekście.

2. Wyjaśniam, w jaki sposób ujawnia się problem ograniczenia mocy szatańskich.

3. Interpretuję fragment zawierający motyw czasu.

4. Interpretuję fragment, w którym Szatan charakteryzuje naród polski.

5. Charakteryzują  tworzonych przez siły Zła przywódców powstania listopadowego i wyjaśniam, w jaki sposób tworzona jest w wypowiedziach diabłów etymologia nazwisk tych przywódców.

6. Omawiam problem relacji między siłami Zła i siłami Dobra, zwracając uwagę na koniec Przygotowania.

7. W jaki sposób charakteryzuje naród polski Archanioł.

 

Trzy koncepcje poezji i roli poety w Prologu "Kordiana" Juliusza Słowackiego. Praca z tekstem s. 16-17.

 

T66: "Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój …". Dylematy egzystencjalne Kordiana - tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego.

20 II 19

 

Podr. s. 145.

 

Interpretacja monologu Kordiana ze sceny I aktu I.

 

Cel lekcji:

Celem lekcji jest przyjrzenie się Kordianowi z punktu widzenia psychologicznego i rozpoznanie głównego problemu, z jakim boryka się bohater.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wyjaśniam, co się zmieniło w podejściu Kordiana do problemu śmierci samobójczej.

2. Potrafię objaśnić symbolikę ognia, kwiatów, liści i drzew - za pomocą których Kordian mówi o swojej egzystencji.

3. W charakterystyce bohatera potrafię podać pięć epitetów wskazujących na określone reakcje i zachowania Kordiana (muszą to być zatem określenia inne niż "młody").

4. Wyjaśniam, na czym polega główny problem bohatera.

 

P.d. Wyobraź sobie siebie za 30 lat, kiedy już wiele wiesz o życiu, zdajesz sobie sprawę, jak łatwo popełnia się błędy i jak czasami okrężnymi drogami zmierza do celu. Mając tę prawie pięćdziesiątkę na karku spotykasz osobę młodą, powiedzmy siedemnastoletnią, która nie ma bladego pojęcia, co ma robić w życiu, co robić po szkole średniej. jaką wybrać drogę życiową. Nie wie, co w pewnej perspektywie czasowej jest ważne, a co zupełnie nieistotne. Co byś zrobił/-ła w tej sytuacji, żeby wpłynąć na tę osobę, jakie byś podjął/podjęła działania? Przedstaw swoją propozycję w dowolnej formie.

 

T67: Jak zmotywować młodego człowieka do poszukiwania celu swojego życia? Interpretacja opowieści Grzegorza w I scenie I aktu "Kordiana" Juliusza Słowackiego.

21 II 19

 

Prezentacja p.d.

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię w skrócie zrekonstruować opowieść Grzegorza  o Janku, co psom szył buty.

2. Wyjaśniam cel, jaki chciał osiągnąć sługa poprzez tę opowieść.

3. Interpretuję fragment, w którym Grzegorz mówi o swoich doświadczeniach z czasów walki w Egipcie przy boku Napoleona - określam cel, jaki chciał zrealizować sługa.

4. Przedstawiam opowiedziane przez Grzegorza losy Kazimierza - wyjaśniam cel, jakim kierował się Grzegorz opowiadając tę historię.

5. Opisuję reakcje Kordiana na opowieści Grzegorza i zwracam uwagę na pewną zmianę, która pojawia się w wypowiedzi bohatera na samym końcu sceny 1.

 

                                                                                                                                                                                 (zmiany zob. 2b)

 

P.d. Podróże Kordiana po Europie - co mu dały?

 

T68"Obym się sam ocenił, skoro świat ocenię…". Kordian w poszukiwaniu wartości (jego podróże pod Europie).

25 II 19

 

Podr. s. 150

 

T69: "Polska Winkelriedem narodów!" "Kordian" jako polemika z III częścią "Dziadów".

25 II 19

 

Podr. s. 154

 

P.d. S. 156-157, zad. 1-9.

 

T70: Która z koncepcji poświęcenia dla ojczyzny jest bardziej realistyczna i warta wprowadzenia w czyn - Adama Mickiewicza z III części "Dziadów", z "Pana Tadeusza" czy Juliusza Słowackiego z "Kordiana"? Debata klasowa.

26 II 19

 

Podr. s. 157

 

Cel lekcji - określony w temacie.

 

Zadanie edukacyjne

Pracując w grupach przeanalizujcie romantyczne koncepcje poświęcenia dla ojczyzny i oceńcie, która z nich jest bardziej realistyczna i warta wprowadzenia w czyn. Uwzględnijcie III część Dziadów oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, a także Kordiana Juliusza Słowackiego oraz ewentualnie inne utwory związane z zagadnieniem. Przedstawcie zagadnienie w ciekawej formie (np. dyskusji w grupie, prezentacji itp.).

 

Kryteria sukcesu

1. Potrafię omówić co najmniej trzy romantyczne koncepcje poświęcenia dla ojczyzny.

2. Dokonuję wyboru koncepcji najbardziej realistycznej i wartej wprowadzenia w czyn oraz potrafię swój wybór umotywować.

3. Zabieram głos w dyskusji i potrafię przekonać rozmówców do swoich argumentów

   lub

4. Komentuję materiał graficzny i odpowiadam na pytania odbiorców.

 

T71: "Ty chciałeś zabić widmo, poświęcić się za nic…". Dramat o przyczynach upadku powstania listopadowego.

28 II 19

 

Podr. s. 160

Analiza fr. tekstu: akt III, scena IV / akt III, scena V / szpital.

 

1. Przedstaw argumenty Prezesa przeciw carobójstwu.

2. Wyjaśnij, czym są dla Kordiana postacie pojawiające się pod drzwiami sypialni cara.

 

P.d. Pytania pod fragmentami tekstu do lekcji.

 

T72: "Płynąc po świecie…". Modlitwa poetycka w poezji romantycznej (Juliusz Słowacki, "Hymn").

4 III 19

 

Na ocenę:

 

Przybliż sylwetkę Kordiana (przypomnij jego dzieje, zwracając uwagę na doświadczenia związane z podróżami). Oceń, czy koncepcja winkelriedyzmu miała szanse na powodzenie. Zinterpretuj fr. dialogu Kordiana z Doktorem i wyjaśnij, jaki wpływ mogła mieć ta rozmowa na psychikę bohatera.

 

Cel lekcji - interpretacja wiersza ukierunkowana na opis przeżyć podmiotu lirycznego, zawierająca refleksje dotyczące spojrzenia poety ns swoje życie, wyjaśniająca motywy smutku i podróży.

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię przedstawić przeżycia podmiotu lirycznego ukazane w poszczególnych strofach.

2. Przedstawiam stosunek podmiotu lirycznego do Boga.

3. Interpretuję strofę ostatnią jako uniwersalne przesłanie skierowane do ludzi.

4. Wskazuję środek dominujący w wierszu i określam jego funkcje.

 

Uwaga! Ochotnicy mogą przygotować w dowolnej formie wiersz Ernesta Brylla Lekcja polskiego - Słowacki.

 

T73: "Sięgnę do wnętrza twych trzew…". Słowackiego bolesny rozrachunek z narodem w "Grobie Agamemnona".

4 III 19

 

Podr. s. 171.

 

P.d.

1) Wyjaśnij temat - krótka notatka.

2) Wybierz jedno zadanie ze s. 174-175.

 

T74: Czy zgadzasz się z oceną Polaków dokonaną przez Juliusza Słowackiego w "Grobie Agamemnona"?

5 III 19

 

Słowa-klucze:

Termopile, O Polsko!, grób (Agamemnona), Cheronea, czerep rubaszny, dusza anielska, posąg  - z jednej bryły

strofa 12

 

Podr. s. 175, zad. 12.

 

T75: "Wieszcza najjaśniejsza chwała…". Jak poeci żegnają się ze światem (Juliusz Słowacki ["Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała...]).

6 III 19

 

Odpowiedź w parach.

Podr. s. 176.

Trzy wybrane zadania s. 177-178.

 

T76: "Żegnaj mi, ogródku i domku...". Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.

7 III 19

 

Podr. s. 180

 

T77: Sztuka dyskusji: argumentacja i kontrargumentacja.

7 III 19 (zastępstwo)

 

Podr. s. 184-186

 

Praca indywidualna - wykonać minimum trzy polecenia ze s. 190

 

P.d.

1) Zapoznać się z tekstem 184-186. Oraz wstępne przygotowanie się do dyskusji w oparciu o ćw. s. 186.

2) Nieobecni - wybrać sześć zadań ze s. 190 i je wnikliwie wykonać.

 

T78: Czy każda rewolucja musi przynieść złe skutki? Debata oksfordzka.

11 III 19

 

Podr. s. 186, ćw.

 

T79: "Gdybym był tobą, wiem, co bym uczynił…". Dialektyka racji cząstkowych w "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.

11 III 19

 

Podr. s. 187.

 

Kto ma rację? Argumenty jednego i drugiego.

 

T80: "Słowo pociechy i mordu…" Obraz rewolucji w dramacie Krasińskiego "Nie-Boska komedia".

12 III 19

 

Podr. s. 196.

 

P.d.

1) Nieparzyści - zadania parzyste.

2) Parzyści - zadania nieparzyste.

 

T81: Relacja: lud - przywódca w świetle "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego i innych utworów.

13 III 19

 

Podr. s. 196 - podstawą lekcją zad. 3.

 

Plakat przedstawiający dłoń z pierścieniem

 

Kryteria sukcesu

1. Opisuję plakat, zwracając uwagę na wszystkie szczegóły, które mogą mieć znaczenie związane z utworem i problematyką rewolucji.

2. Potrafię tak zinterpretować dany element graficzny, by wyjaśnić jego symbolikę i następnie powiązać go z tekstem.

3. Komponuję wypowiedź w tradycyjny sposób: wstęp, rozwinięcie, zakończenie.

 

Realizacja tematu lekcji

Analiza akapitu 2. i 3. (s. 193-194)

Obraz przywódcy:

 

T82: "Bym z rozpaczy nie oszalał...". Obraz miłości romantycznej w listach Zygmunta Krasińskiego.

13 III 19 (zastępstwo)

 

Podr. s. 197.

 

T83: Odpowiedź Delfiny Potockiej i odpowiedź Jerzego Lubomirskiego na listy Zygmunta Krasińskiego (redagowanie tekstu i stylizacja na język romantyczny).

14 III 19

 

Podr. s. 199

 

Uczennice odpowiadają na list jako Delfina Potocka.

Uczniowie odpowiadają na list jako Jerzy Lubomirski.

 

Redagowanie zasady obowiązującej przy odpowiadaniu na list:

"W odpowiedzi nawiązujemy do treści listu, na który odpowiadamy".

 

T84: "Jak gdyby głazom tylko wierzyć można…". Wartość inności w wierszach Norwida ("Adam Krafft").

18 III 19

 

Podr. s. 205

 

Cel lekcji: zrozumienie pojęcia antropologii romantycznej (refleksji o człowieku) przyznającej wartość jednostkom, które nie spełniają społecznej  normy, są wykluczone i często określane jednostkowo jako Inny.

 

Zadanie edukacyjne

 

Zapoznaj się z wierszem Cypriana Norwida pt. Adam Krafft i skonfrontuj go z dziełami Adama Kraffta: fragment ołtarza w kościele św. Wawrzyńca w Norymberdze oraz kamienna płaskorzeźba Chrystus dźwigający krzyż. Przedstaw w dowolnej formie wnioski z porównania, koncentrując się na problemie inności i niezrozumienia.

 

Kryteria sukcesu:

1. Rozumiem podejście antropologii romantycznej do problemu inności (kim jest Inny).

2. Znam podstawowe informacje o twórczości rzeźbiarskiej Adama Kraffta.

3. Interpretuję symbolikę głazów w pierwszej strofie wiersza Cypriana Norwida Adam Krafft.

 

T85: Porównanie poglądów Cypriana Norwida wyrażonych w wierszu W Weronie z tezami o poznawaniu świata w Romantyczności Adama Mickiewicza.

18 III 19

 

Podr. s. 208

 

T86: Co człowiek może zrobić z kamieniem? A czy kamień może coś zrobić z człowiekiem?

19 III 19

 

Cel lekcji

Potrafię zinterpretować różne ujęcia motywu kamienia w literaturze, malarstwie, rzeźbie i architekturze. Odpowiadam na pytanie: "Co człowiek może zrobić z kamieniem? A czy kamień może coś zrobić z człowiekiem?".

 

Zadanie edukacyjne

Pracując w grupach przygotujcie w oparciu o dostarczone materiały mapę myśli na dużym formacie. Waszym zadaniem jest przedstawienie różnych ujęć motywu kamienia. Macie do dyspozycji:

- wiersz Cypriana Norwida Adam Krafft (podr. NZ s. 205),

- fotografię fragmentu ołtarza w kościele św. Wawrzyńca w Norymberdze autorstwa Adama Kraffta (podr. s. 206),

- kserokopię fragmentu ołtarza w kościele św. Wawrzyńca w Norymberdze autorstwa Adama Kraffta (inne ujęcie),

- wiersz Cypriana Norwida W Weronie (podr. s. 208),

- wiersz Zbigniewa Herberta Kamyk,

- wiersz Wisławy Szymborskiej Rozmowa z kamieniem,

- fotografię katedry Notre-Dame w Paryżu,

- fotografię przedstawiającą rzeźbę Katedra, której autorem jest Auguste Rodin,

- fotografię przedstawiającą obraz Rembrandta Ukamienowanie Szczepana

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię wyjaśnić, w jakim celu w danym tekście kultury artysta sięgnął po motyw kamienia.

2. Omawiam mapę myśli przygotowaną przez grupę, zwracając uwagę na spójność wypowiedzi.

3. Przedstawiam wnioski przygotowane przez grupę.

4. Odpowiadam na pytanie określone w celu lekcji: "Co człowiek może zrobić z kamieniem? A czy kamień może coś zrobić z człowiekiem?".

 

 

T87: "Czemu, Cieniu, odjeżdżasz…". Jednostka w dziejach (Cyprian Norwid "Bema pamięci żałobny-rapsod").

20 III 19

 

Cel lekcji

Sformułowanie tezy interpretacyjnej oraz podanie argumentów uzasadniających tezę. Ważnym elementem celu lekcji jest połączenie analizy środków stylistycznych z argumentacją (co najmniej jeden przykład).

 

Kryteria sukcesu

1. Potrafię sformułować tezę do wiersza zawierającą kilka ważnych wskazań do interpretacji.

2. Formułuję argumenty uzasadniające tezę.

3. Wskazuję środek stylistyczny i określam jego funkcje w taki sposób, by wnioski stały się argumentem wspierającym tezę.

                                                                                                                                                                               (zadedu)

 

P.d. Trzy wybrane pytania pod tekstem (kryteria można wybrać zamiast)

 

T88: Wizerunek Bema w wierszu Cypriana Norwida "Bema pamięci żałobny-rapsod" a kreacje antycznych i średniowiecznych rycerzy.

21 III 19

 

Cel lekcji - jak w temacie

 

Kryteria sukcesu

1. Wskazuję te elementy wiersza, które kreują wizerunek Bema jako rycerza.

2. Przywołuję wizerunki rycerzy ukazanych w "Iliadzie" (Achilles i Hektor) i charakteryzuję bohaterów, zwracają uwagę na środki stylistyczne służące kreacji postaci.

3. Streszczam wydarzenia związane z Rolandem.

4. Porównuję wizerunki postaci.

 

T89: Poetycki obraz muzyki wielkiego mistrza w wierszu "Fortepian Szopena" Cypriana Norwida.

25 III 19

 

W jaki sposób w tekstach kultury może być heroizowany bohater i czemu służy proces heroizacji? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Bema pamięci żałobny-rapsod Cypriana i odnieś się do innych tekstów kultury.

 

1. Geneza wiersza.

2. Interpretacja odniesień do kultury greckiej, czasów piastowskich i motywów religijnych.

 

 

T90: "I była w tem Polska…". Cypriana Norwida myśl o sztuce.

25 III 19

 

Uniwersalizm i polskość (ludowość) w muzyce Chopina.

 

P.d.

Redagowanie wypowiedzi na temat: Czy możliwy jest taki wpływ sztuki na człowieka, aby uległ on przemianie doskonalącej?

 

 

T91: Wędrówka przez sprzeczności i paradoksy literatury romantyzmu.

26 III 19

 

Praca w parach z hexami - pytania stawiane przez romantyków.

 

T92: Odpowiedzi na pytania stawiane przez romantyków.

1 IV 19

 

Wg przydziału - pyt. s. 233.

 

T93: Zadania testowe - operacje na tekście.

1 IV 19

 

Wykonaj zadania do trzech tekstów od str. 238 do 249. Po wykonaniu każdego zestawu zadań sprawdź swoją pracę z modelem, przyznaj sobie punkty i zapisz tę informację w zeszycie. Wynotuj hasłowo, które zagadnienia sprawiły ci trudność i które problemy powinny być na lekcji wnikliwie omówione.

 

T94: Jakie wnioski nasuwają się po wykonaniu testów sprawdzających rozumienie tekstu czytanego i wykonywanie operacji na tekście?

2 IV 19

 

Zapis wniosków.

 

P.d. Zestaw 3. s. 246.

 

T95: Przygotowanie do pracy pisemnej - interpretacja sonetu Droga nad przepaścią w Czufut-Kale Adama Mickiewicza.

3 IV 19

 

S. 250.

 

T96: Praca klasowa - interpretacja wiersza romantycznego.

4 IV 19

 

T97: Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja wiersza Testament mój Juliusza Słowackiego).

6 V 19

 

Uczniowie jeszcze raz czytają tekst i zapisują zasadniczy sens utworu (co może stanowić tezę interpretacyjną).

 

T98: Pozytywizm, czyli literatura na miarę "wieku pary i elektryczności".

6 V 19

 

S. 266.

 

1. Nazwa epoki w Polsce i w Europie.

2. Czas trwania pozytywizmu i problem zazębiania się pozytywizmu i Młodej Polska.

3. Istotne fakty kształtujące oblicze pozytywizmu:

a) "noc postyczniowa",

b) akt uwłaszczeniowy przeprowadzony przez cara Aleksandra II w 1864 r. i jego skutki.

4. Porównanie pozytywizmu i romantyzmu w sferach:

a) społeczno-politycznej,

b) ideowej,

c) w obszarze sztuki.

5. System wartości i wynikające z niego hasła pozytywistów:

a) praca organiczna,

b) praca u podstaw,

c) scjentyzm.

6. Istotne problemy społeczne podejmowane przez twórców pozytywizmu:

a) emancypacja kobiet,

b) asymilacja Żydów,

c) sytuacja chłopów (zwłaszcza sytuacja dzieci chłopskich).

7. Osiągnięcia polskiego pozytywizmu:

a) rozwój prasy,

b) coraz większe znaczenie nauki polskiej,

c) częstsze wprowadzanie zasad pragmatyki i praktycyzmu zamiast myślenia romantycznego,

d) przełamywanie tabu obyczajowego i wprowadzanie do literatury nowych tematów.

 

T99: Józef Chełmoński - przedstawiciel realizmu w malarstwie polskim XIX w.

7 V 19

 

S. 272.

 

1. Scharakteryzuj pozytywizm, zwracając uwagę na wartości i hasła pozytywistyczne.

2. Jakimi problemami zajmowali się artyści pozytywizmu i który z tych problemów wydaje Ci się najważniejszy? Uzasadni

3. Porównaj pozytywizm z romantyzmem.

 

 

T100: "Duch fizyki społecznej…". Filozofia pozytywizmu.

9 V 19

 

S. 276.

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię scharakteryzować poglądy Augusta Comte'a, zwracając uwagę na to, czym wg autora Kursu filozofii pozytywnej powinna się zajmować filozofia.

2. Charakteryzuję poglądy Johna Milla i wyjaśniam pojęcia: indukcja, utylitaryzm i liberalizm.

3. Potrafię wyjaśnić koncepcje Karola Darwina, przede wszystkim teorię ewolucjonizmu.

4. Znam i rozumiem pojęcia: materializm historyczny, marksizm, socjalizm, ateizm, agnostycyzm.

5. Potrafię odpowiedzieć na pytania 1-6 s. 279.

 

T101: "Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi…". Wiersz programowy "Do młodych" Adama Asnyka.

13 V 19

 

S. 282.

 

Przygotuj wypowiedź na temat pozytywizmu w oparciu o grafikę s. 280-281. W Twojej wypowiedzi powinny się pojawić pojęcia i hasła z ostatnich lekcji.

 

T102: "U zbiegu dwu dróg…". Nadniemeńska epopeja (Eliza Orzeszkowa, "Nad Niemnem").

13 V 19

 

S. 285.

1. Znaczące elementy biografii Elizy Orzeszkowej.

2. Powieść a epopeja.

3. Porównanie powieści Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej z Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza.

 

P.d. S. 295, zad. 1-8, parzyści, nieparzyści.

 

T103: "Idź na mogiłę ojca…". Dyskusja o patriotyzmie w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

15 V 19

 

S. 295, zad. 1-8, parzyści, nieparzyści.

 

T104: Obraz dworu u Orzeszkowej i Mickiewicza.

16 V 19

 

S. 298.

 

T105: "Za co oni mają wszystkich Żydów bić?" Pozytywizm przeciw antysemityzmowi.

20 V 19

 

S. 312.

Praca metodą metaplanu.

1. Jak jest?

2. Jak powinno być?

3. Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

4. Co można zrobić, aby było tak, jak powinno być?

 

T106: Obowiązki względem ludzkości i cywilizacji. Hasła pozytywizmu w felietonie "Jubileusz i współczesność" Bolesława Prusa.

20 V 19

 

S. 317.

 

T107: Cały ten świat lalek… Poetyka polskiej powieści realistycznej na przykładzie "Lalki" Bolesława Prusa.

21 V 19

 

S. 327.

 

T108: "I Bóg wie, co by dla kraju mógł zrobić taki jak on człowiek...". Wokulski jako bohater nowych czasów.

22 V 19

 

S. 327.

 

T109: Literacki obraz hermetycznego kręgu arystokracji (metaplan, praca z tekstem, spojrzenie z różnych punktów widzenia).

23 V 19

 

Praca w grupach metodą metaplanu.

 

1. Jak jest?

2. Jak powinno być?

3. Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

4. Co można zrobić, aby było tak, jak powinno być?

 

Ad. 1) Mocne i słabe strony arystokracji.

 

T I, r. 2.

Wokulski jako bohater realizujący hasło pracy organicznej i mający dobre podstawy działalności w tym zakresie (zdobył olbrzymi majątek w czasie wojny między Rosją a Turcją), zakłada w Warszawie spółkę do handlu ze Wschodem. W jej skład mają wejść polscy arystokraci i kupcy, ale też przedstawiciele mieszczaństwa żydowskiego.

 

Fragmenty, którym warto się przyjrzeć.

 

Fragment 1.

 

W czasie spotkania organizacyjnego zabiera głos książę, nadużywający w swoich wypowiedziach sloganów patriotycznych, z których nic konkretnego nie wynika. Podany fragment jest o tyle ciekawy, że pokazuje relacje między arystokracją a innymi grupami społecznymi

 

- Wiadomo panom - zaczął Wokulski - że Warszawa jest handlową stacją między Europą zachodnią i wschodnią. Tu zbiera się i przechodzi przez nasze ręce część towarów francuskich i niemieckich przeznaczonych dla Rosji, z czego moglibyśmy mieć pewne zyski, gdyby nasz handel...

- Nie znajdował się w ręku Żydów - wtrącił półgłosem ktoś od stołu, gdzie siedzieli kupcy i przemysłowcy.

- Nie - odparł Wokulski. - Zyski istniałyby wówczas, gdyby nasz handel był prowadzony porządnie.

- Z Żydami nie może być porządny...

- Dziś jednak - przerwał adwokat księcia - szanowny pan Wokulski daje nam możność podstawienia kapitałów chrześcijańskich w miejsce kapitału starozakonnych...

- Pan Wokulski sam wprowadza Żydów do handlu - bryznął oponent ze stanu kupieckiego.

Zrobiło się cicho.

- Ze sposobu prowadzenia moich interesów nie zdaję sprawy przed nikim - ciągnął dalej Wokulski. - Wskazuję panom drogę uporządkowania handlu Warszawy z zagranicą, co stanowi pierwszą połowę mego projektu i jedno źródło zysku dla krajowych kapitałów. Drugim źródłem jest handel z Rosją. Znajdują się tam towary poszukiwane u nas i tanie. Spółka, która zajęłaby się nimi, mogłaby mieć piętnaście do dwudziestu procentów rocznie od wyłożonego kapitału. Na pierwszym miejscu stawiam tkaniny...

- To jest podkopywanie naszego przemysłu - odezwał się oponent z grupy kupieckiej.

- Mnie nie obchodzą fabrykanci, tylko konsumenci... - odpowiedział Wokulski.

Kupcy i przemysłowcy poczęli szeptać między sobą w sposób mało życzliwy dla Wokulskiego.

- Otóż i dotarliśmy do interesu publicznego! zawołał wzruszonym głosem książę. - Kwestia zarysowuje się tak: czy projekta szanownego pana Wokulskiego są objawem pomyślnym dla kraju?... Panie mecenasie... - zwrócił się książę do adwokata, czując potrzebę wyręczenia się nim w kłopotliwej nieco sytuacji.

- Szanowny pan Wokulski - zabrał głos adwokat - z właściwą mu gruntownością raczy nas objaśnić: czy sprowadzanie owych tkanin, aż z tak daleka, nie przyniesie uszczerbku naszym fabrykom?

- Przede wszystkim - rzekł Wokulski - owe nasze fabryki nie są naszymi, lecz niemieckimi...

- Oho!... - zawołał oponent z grupy kupców.

- Jestem gotów - mówił Wokulski - natychmiast wyliczyć fabryki, w których cała administracja i wszyscy lepiej płatni robotnicy są Niemcami, których kapitał jest niemiecki, a rada zarządzająca rezyduje w Niemczech; gdzie nareszcie robotnik nasz nie ma możności ukształcić się wyżej w swoim fachu, ale jest parobkiem źle płatnym, źle traktowanym i na dobitkę germanizowanym...

 

P.d. 3 przykłady środków stylistycznych, za pomocą których Prus kreuje postać Izabeli oraz jeden fr., który zawiera ciekawy pomysł artystyczny służący pokazaniu bohaterki.

 

T110: Sposoby kreacji postaci Izabeli Łęckiej.

27 V 19

 

Praca z tekstem: poszukiwanie fragmentów zawierających różne środki stylistyczne, pomysły artystyczne, chwyty narracyjne, które służą prezentacji postaci bohaterki.

 

Praca w parach  - analiza fr. (model).

 

P.d. 3 środki, 2 pomysły artystyczne służące kreacji Izabeli. Ich funkcje.

 

T111: "Zmarnowaliście życie moje... Zatruliście dwa pokolenia!" Miłość w czasach nieromantycznych.

27 V 19

 

Podr. s. 335.

 

Kto zmarnował życie dwóch pokoleń?

 

P.d. Wokulski jako romantyk i jako pozytywista - tabela s. 339.

 

T112: Wokulski jako romantyk i jako pozytywista.

28 V 19

 

Tabela

 

P.d. Tabela do całościowego uzupełnienia. Mile widziane nowe kryteria porównania.

 

T113: Różne ujęcia motywu drogi w literaturze i sztuce.

29 V 19

 

 

DROGA - skojarzenia: hasło, słowo-klucz, autor i tekst

podróż - J. Słowacki, Kordian,

wędrówka - C.D. Friedrich, Wędrowiec ponad chmurami,

emigracja - A. Mickiewicz, Pan Tadeusz,

pielgrzymka - C. Norwid, Pielgrzym,

Golgota - symbol cierpienia i zbawienia,

wędrówka-kara (symbol życia)  - wypędzenie z raju, zesłanie na Sybir

 

Interpretacja wiersza Pielgrzym Adama Mickiewicza.

 

P.d.

1) Jeszcze jeden aspekt motywu drogi.

2) Odniesienie wiersza do Lalki - motyw drogi w Lalce.

 

T114: Sprawdzian znajomości treści i problematyki Lalki Bolesława Prusa.

30 V 19

 

Fragmenty humorystyczne - funkcje humoru.

Znajdź trzy fr. humorystyczne.

Opisz sytuację i wyjaśnij, co stanowi źródło humoru.

Jaką funkcję pełni humor w tej sytuacji.

Wskaż jeden ważny środek artystyczny podkreślający efekty humorystyczne i określ jego funkcje.

Podaj trzy inne utwory i wyjaśnij, jaką funkcję pełni w nich humor.

 

T115: Wnioski z analizy sprawdzianu znajomości treści i problematyki "Lalki" Bolesława Prusa.

3 VI 19

 

Omówienie sprawdzianu.

 

 

T116: Humor w "Lalce" Bolesława Prusa - jego funkcje.

 3 VI 19

 

Fragmenty humorystyczne - funkcje humoru.

 

S. 62-63: przybycie Izabeli do sklepu, reakcje osób znajdujących się w sklepie, zachowanie Mraczewskiego,

jego talent handlowy, obserwacje Rzeckiego, liczby Wokulskiego.

Prus pokazuje, jak silnie oddziałującą osobowością jest Łęcka, jakie wywołuje reakcje.

Ale też przy okazuje przedstawia umiejętności Mraczewskiego, jego zachowanie jako subiekta.

 

254

457

 

P.d.

1. S. 343, zad. 1-3.

2. S. 343, zad. 4 - nr 1,9; zad. 5 - 2, 10; zad. 6 - 3, 11; zad. 7 - 4, 12; zad. 8 - 5, 13; zad. 9 - 6, zad. 10 - 7; zad. 11 - 8.,

 

T117: "Z komórki przy sklepie do buduaru hrabiny, co za skok!" Obraz społeczeństwa w "Lalce" Bolesława Prusa.

4 VI 19

 

Interpretacja cytatu w temacie lekcji.

 

T118: "Przypnę ludzkości skrzydła...". Utopia naukowa w "Lalce" Bolesława Prusa.

5 VI 19

 

Scjentyzm, utopia.

 

T119: Stylowe zróżnicowanie języka polskiego.

6 VI 19

 

S. 351.

 

T120: "Wszyscy chorujemy na nerwy...". Pozytywistyczne rewizje Jana Tomkowskiego - praca z tekstem nieliterackim.

10 VI 19

 

S. 356.

 

Analiza słowotwórcza wyrazu neurotyczny. Wydzielanie formantów

 

T121: Wzorzec damy i rycerza ... . Emancypacja w oczach feministki.

10 VI 19

 

S. 360

 

T122: "Pani Bovary to ja...". Nowoczesny portret kobiety w powieści Gustave'a Flauberta "Pani Bovary".

11 VI 19

 

S. 364

 

1. Scharakteryzuj Emm Bovary (w formie podpunktów):

- marzycielka,

-  wysokie aspiracje, duże oczekiwania od życia,

- oderwana od rzeczywistości,

- wrażliwa,

- potrzebowała wrażeń.

2. Bowaryzm:

- nieprzystosowanie do rzeczywistości,

- postrzeganie życia jako szarego, banalnego, bezsensownego,

- marzycielstwo, którego źródłem jest literatura,

- nieumiejętność dostrzegania piękna w codzienności,

- niezdolność do budowania trwałych relacji z innymi.

 

 

T123: "Wszystko zdawało się pogrążone w głębokim śnie...". Obraz prowincji w Pani Bovary.

12 VI 19

 

S. 369

 

T124: "Chciałbym napisać książkę o niczym…". Nowatorska konstrukcja powieści Flauberta.

13 VI 19

 

S.

 

   

 

         
           
           
           
           
           
           
           
         

Lekcje języka polskiego w technikum - pomysły, sugestie ...

 

T1 : Lekcja organizacyjna (Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne, wagi ocen, wykaz lektur, egzamin maturalny i inne sprawy).

 

T2 : Jedźmy, nikt nie woła… Nastrojowość i refleksyjność Sonetów krymskich Adama Mickiewicza.

 

Podr. s. 61

 

T3: Gdzież jesteś, o miłości, potęgo i chwało? Refleksje historiozoficzne w Sonetach krymskich.

 

P.d.

1) Sporządź notatkę do Stepów akermańskich (wiersz na s. 61).

2) W związku z sonetem Bakczysaraj w nocy (s. 67) odpowiedz na trzy wybrane pytania z poleceń do tekstu lub wykonaj jedno zadanie z p.d. lub tworzenia tekstu.

 

T4: Analiza i interpretacja porównawcza sonetów: "Bakczysaraj" i "Bakczysaraj w nocy" Adama Mickiewicza.

 

Praca w grupach.

 

T5: "Trzeba być lisem i lwem...". O walce moralnej i niemoralnej

 

S. 69, fr. Konrada Wallenroda

 

T6: Wallenrodyzm a makiawelizm.

 

S. 72.

 

P.d. Wstęp Mickiewicza do III części Dziadów, scena I aktu I.

 

T7: Sens przemiany Gustawa w Konrada w III części Dziadów Adama Mickiewicza.

 

Na podstawie wstępu Mickiewicza wyodrębnij istotne fakty, które obrazują sytuację w Wilnie w związku z pojawieniem się w mieście Nowosilcowa.

 

P.d.

1) Notatka do tematu - sens przemiany.

2) Interpretacja wypowiedzi Ducha z końca Prologu.

3) Scena I - umiejętność interpretacji wskazanych fr.

AUTORZY ALFABETYCZNIE

T19: Konfrontacja dzieła filmowego i dramatu (projekcja filmu "Lawa" Tadeusza Konwickiego).

 

Film Lawa Tadeusza Konwickiego

 

T20: Sylwetka Senatora (Nowosilcowa).

 

Cel lekcji

Omówienie sposobów kreacji obrazu systemu carskiego i ludzi związanych z carem.

 

Pytanie kluczowe:

W jaki sposób Mickiewicz kreuje postać Nowosilcowa?

 

Kryteria sukcesu

1. Interpretujesz dwa fr. Sceny VI, w których odnajdujesz jakiś ciekawy sposób artystyczny kreacji postaci i wyjaśniasz uzyskane przez poetę efekty.

2. Wskazujesz wybrany fr. Sce ny VII, w którym ujawnia się jakiś rys charakteru Nowosilcowa.

3. Wybierasz fr. spoza Sceny VI i VII, który zawiera jakiś ciekawy pomysł literacki lub środek stylistyczny pokazujący Nowosilcowa.

4. Zastanawiasz się, czy znasz jakiś inny tekst kultury przedstawiający obraz wrogów i próbujesz skrótowo omówić ten obraz wroga.

5. Przedstawiasz wnioski końcowe, które zawierają obligatoryjnie odpowiedź na pytanie kluczowe.

 

T21: W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiani są wrogowie ojczyzny?

 

Cel lekcji

Omówienie sposobów kreacji obrazów wrogów w różnych tekstach kultury i porównywanie z ujęciem tego obrazu w III części Dziadów.

 

Kryteria sukcesu

1. Przywołujesz trzy teksty kultury zawierające obraz wrogów (poza III częścią Dziadów), podajesz autora, tytuł tekstu i epokę, w której tekst powstał, oraz epokę, w której rozgrywa się akcja utworu.

2. Charakteryzujesz przedstawiony w tekstach z punktu 1. obraz wrogów.

3. Potrafisz omówić sposoby kreacji wizerunków wrogów (określasz funkcje środków stylistycznych, omawiasz pomysły artystyczne wykorzystane przez autora i uzyskane efekty).

4. Porównujesz ujęcie obrazu wrogów w przywołanych przez siebie tekstach z ujęciem Mickiewicza w III części Dziadów.

 

T22: "Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi…". "Lawa" Tadeusza Konwickiego.

 

Cel lekcji: wskazanie pomysłów interpretacyjnych reżysera i określenie ich wpływu na rozumienie Dziadów.

 

Zamiast tego można wykonać zad. s. 107.

 

T23: Co się stało z mitologią słowiańską? Romantyzm polski wobec wierzeń dawnych Słowian.

 

Praca z tekstem s. 105-107.

 

T24: Praca klasowa - interpretacja fragmentu III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Sz czc 18

T8: Obraz prześladowań młodzieży w świetle sceny I III części „Dziadów” A. Mickiewicza.

 

  1. Postawa Frejenda wobec Tomasza i Konrada (s. 102)

  2. Opowieść Jana Sobolewskiego o Janczewskim i Wasilewskim (s. 104)

  3. Sens bajki Goreckiego przypomnianej przez  Żegotę (s. 108)

  4. Pieśń bluźniercza Jankowskiego i reakcja Konrada (109)

  5. Opowieść Kaprala o opiece Matki Boskiej (110)

  6. Pieśń Feliksa (s. 111)

  7. Pieśń Konrada o zemście (s. 113)

  8. Mała improwizacja (s. 113

 

T9: Opowieść Jana Sobolewskiego interpretowana w różnych kontekstach.

 

 

W jaki sposób językowy wypowiada się bohater? Zapis na karteczkach nazw środków stylistycznych z określeniami ich funkcji.

 

T10: "Taka pieśń jest nieśmiertelność!" Wizja poety i poezji w Wielkiej Improwizacji.

 

S. 77

 

T11: Konrad wobec Boga, świata i własnej poezji.

 

Jaki wpływ na rozumienie problematyki III części Dziadów ma plakat Jaromira Aleksiuna (Teatr Współczesny - Wrocław).

 

T12: "Wielka Improwizacja" a wiersz "Poeta" Andrzeja Bursy (analiza i interpretacja porównawcza).

 

Ustalenie płaszczyzn porównania.

 

T13: "Dzień, noc śpiewamy...". "Dziady" jako dramat romantyczny.

 

Podr. s. 81.

 

T14: Funkcje fantastyki i sposoby obecności metafizyki w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza - konfrontacja z dramatami Szekspira.

 

1. Obecność diabłów w czasie monologu Konrada w Wielkiej Improwizacji (scena II).

2. Egzorcyzmy - dialog Księdza Piotra z Duchem (scena III):

a) przedstawienie szatana jako istoty władającej różnymi językami,

b) strategia Ducha wobec Ks. Piotra.

3. Funkcja archaniołów w stosunku do Konrada: oskarżenie i obrona bohatera.

4. Sens sporu archaniołów o Konrada w kontekście całego utworu.

 

T15: "Obowiązek cierpieć za was, przyjaciele...". Zbiorowy wymiar cierpienia w "Dziadach" drezdeńskich.

 

T16: Setna rocznica odzyskania niepodległości (Przedwiośnie Stefana Żeromskiego).

 

Co zwróciło Twoją uwagę w poznanych fragmentach powieści? Jakie problemy poruszane przez pisarza zauważyłeś/-łaś?

 

T17: Dyktando niepodległościowe.

 

T18: "A imię jego czterdzieści i cztery...". Myśl mesjanistyczna Adama Mickiewicza.

 

Cel lekcji

 

Interpretacja Sceny V w kontekście pojęć mesjanizmu, profetyzmu i martyrologii oraz w związku z innymi fragmentami "Dziadów", w których pojawia się problem mesjanizmu, a także wyjaśnienie symboliki "44".

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafisz scharakteryzować Księdza Piotra, wskazując na jego odmienność w konfrontacji z Konradem.

2. Wyjaśniasz precyzyjnie, na czym polega związek wypowiedzi Ks. Piotra - mówiącego o losach Polski i Europy - z wydarzeniami dotyczącymi losów Chrystusa.

3. Interpretujesz symbol "44", odwołując się do różnych kontekstów (biblijnego, biograficznego, historycznego, ...)

 T25: Interpretacja Sceny VII: towarzystwo przy drzwiach a towarzystwo stolikowe.

 

Kryteria porównania. W ramach pracy domowej porównujemy obie grupy według ustalonych przez siebie kryteriów porównania. 5 kryteriów.

 

T26: Historia Cichowskiego (środki artystyczne ukazujące cierpienie jednostki i martyrologię narodu).

 

P.d. Przygotować interpretację plakatu.

 

T27: Interpretacja plakatów teatralnych (III część "Dziadów" A. Mickiewicza na deskach scenicznych).

 

Plakat Romana Cieślewicza.

 

P.d.

1. Scharakteryzuj Doktora, Pelikana i Bajkowa.

2. Co dzieje się z tymi postaciami w dalszym toku akcji?

 

 

T28: Dramat Rollisonowej i obraz otoczenia Nowosilcowa.

 

Plakat kolejny.

 

Cel lekcji

Nazwanie środków artystycznych, jakimi w literaturze przedstawiane było cierpienie matki i określenie ich funkcji oraz porównanie ujęcia tego problemu w III części "Dziadów" z innym tekstem literackim.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wyodrębniasz fragmenty, w których widać funkcjonowanie różnych środków artystycznych obrazujących cierpienie Rollisonowej (5 przykładów) i nazywasz te środki.

2. Określasz funkcje wskazanych w punkcie 1. środków.

3. Wyjaśniasz sens tematu lekcji - wskazujesz na przyczynę powiązania problemu cierpienia matki z obrazem otoczenia Nowosilcowa.

4. Porównujesz sposób przedstawienia cierpienia matki w III części "Dziadów" z innym tekstem literackim, wskazując na jedną różnicę i jedno podobieństwo.

 

T29: Wnioski z analizy pracy klasowej (III część "Dziadów" Adama Mickiewicza.

 

Kryteria sukcesu poprzednia lekcja.

 

 

T30: Elementy groteski w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza ("Bal").

 

Cel lekcji

Rozpoznawanie różnych przejawów groteski.

 

Kryteria sukcesu

1. Wskazujesz trzy fragmenty, w których pojawia się groteska.

2. Omawiasz środki stylistyczne i sytuacje wykreowane w utworze, za pomocą których budowana jest groteska.

3. Wyjaśniasz cel zastosowania groteski.

 

P.d. Znajomość treści fr. Ustępu: Droga do Rosji, Przedmieścia stolicy, Petersburg.

 

 

T31: Obraz despotyzmu carskiego w Ustępie do III części "Dziadów".

 

Analiza wybranych fragmentów.

 

P.d.

1) Wskazane fr. na lekcji wersy 90-105.

2) Fr. przygotowane na lekcji wg punktów: tytuł, problem, środek, uzasadnienie wyboru.