CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

TESTY POLSKI PRZED MATURĄ

PANEL LEKCYJNY

T60: Stosunek Stefana Żeromskiego do powstania styczniowego (Wierna rzeka).

5 XII 17

 

Wnioski z p.d.

 

Praca z fr. tekstu podr. s. 204.

 

W jaki sposób sytuacja zewnętrzna (np. niewola narodowa, ograniczenia społeczne) determinuje stan ducha jednostki? (Stefan Żeromski, Wierna rzeka).

 

P.d.

1) Charakterystyka języka MP, s. 259

a) przemiany językowe – wszyscy,

b) styl artystyczny – wszyscy,

c) poezja – nr. 1-8,

d) proza – nr. 9-16,

e) dramat – nr. 17-26.

 

T61: Charakterystyka języka Młodej Polski .

6 XII 17

 

Podr. s. 259

 

Ćwiczenie:

Etap 1: redagowanie tekstu zawierającego wyrazy: historia, lekcja, interesy.

Etap 2: prezentacja tekstów.

Etap 3: zamiana form rzeczowników na formy z II połowy XIX w.: historyja, lekcyja, biblija.

 

T62: Obraz sytuacji mieszkańców Afryki w perspektywie postkolonializmu w Jądrze ciemności J. Conrada.

7 XII 17

 

Opracowanie tabeli: cytat (str.)     /    Obraz Afryki      /     Sposoby przedstawienia, środki stylistyczne i ich funkcje

 

P.d.

1) Narracja - numery 1-6.

2) Czas - 7-12.

3) Przestrzeń - 13-18.

4) Motyw podróży - 19-26.

 

T63: Narracja, czas i przestrzeń oraz motyw podróżny w utworze Josepha Conrada Jądro ciemności).

8 XII 17

 

T64: Podróż – poszukiwanie siebie czy odkrywanie świata?

11 XII 17

 

Catalano, Podróżnicy

W jaki sposób w sztuce przedstawiana jest podróż?

 

P.d. Podr. s. 212, zad. 1-4 (w sumie jedna strona notatek – do wszystkich punktów lub jednego, ale ustnie wszystkie).

 

T65: Klimat opisu podróży Marlowa w głąb Afryki i w głąb siebie (praca z fr. tekstu)

12 XII 17

 

Spr. p.d. podr. s. 212, zad. 1-4 (w sumie jedna strona notatek – do wszystkich punktów lub jednego, ale ustnie wszystkie).

 

P.d.

1) Znaleźć fr. prezentujące postać Kurtza z różnych perspektyw.

2) Zastanowić się nad sposobami kreacji postaci i uzyskanymi dzięki temu efektami.

 

T66: Sylwetka Kurtza widziana z różnych perspektyw.

13 XII 17

 

Praca w grupach - prezentacja postaci Kurtza.

 

Referat Kurtza s. 47.

 

Działalność Kurtza w Afryce – od s. 52.

1. Odkrycia Kurtza – s. 53.

2. Stosunek tubylców do niego – s. 53.

3. Palisada z głów – s. 54.

4. Brak hamulca moralnego – s. 55, s. 62

5. Jego wygląd – s. 56.

6. Ostatnie słowa – s. 65.

 

P.d. Pozostaje to, co wcześniej:

„Jądro ciemności” podr. s. 212-213:

Podstawą lekcji zad 2. – sylwetka Kurtza (jego głos, K. „rozprawiający”), s. 44.

Następnie zad. 3. – relacja Marlow – Kurtz.

 

Na pon. rozprawka: "Kurtz - bohater pozytywny czy negatywny?" (uczniowie sami wybierają stosowny fr. do interpretacji i odnoszą się do całości tekstu).

 

T67: Relacja Marlow - Kurtz.

14 XII 17

 

Na ocenę: moje spojrzenie na Kurtza; jak patrzy na Kurtza Marlow i co sobie uświadamia?

 

Realizacja tematu.Praca z fr. tekstu s. 67.

 

P.d. Podr. s. 216, zad. 1 lub 2 u góry.

 

T68: Czy Conrad ciągle jest pisarzem nowoczesnym?

15 XII 17

 

P.d. Rozprawka.

 

T69: Początek XX wieku – w kontekście procesów historycznych, politycznych, socjologicznych i kulturowych.

18 XII 17

 

Sytuacja po wojnie światowej - bilans wojny.

Kierunki artystyczne początków XX wieku: ekspresjonizm, futuryzm, kubizm, dadaizm, surrealizm.

 

 

T70: Kierunki artystyczne w sztuce i ugrupowania artystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym.

18 XII 17

  

Od. str. 18.

Charakterystyka kierunków: ekspresjonizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm, kubizm, abstrakcjonizm.

Środki artystyczne typowe dla poszczególnych kierunków w sztuce. Analiza wybranych dzieł.

Ekspresjonizm (Munch i Kokoschka).

Surrealizm (Dali).

 

P.d.

1) Charakterystyka poszczególnych kierunków.

2) Interpretacja wskazanego dzieła sztuki reprezentującego dany kierunek.

3) Który kierunek mógł najtrafniej realizować idee oraz odczucia po I wojnie światowej. Argumenty.

 

 

T71: Poezja czasów Polski niepodległej.

19 XII 17

 

Ugrupowania poetyckie dwudziestolecia.

Obraz miasta i motyw tańca w wierszu Chrystus miasta Juliana Tuwima.

Interprteacja wiersza J. Tuwima Do krytyków.

 

P.d.

1) Charakterystyka ugrupowań.

2) Interpretacja wierszy: Julian Tuwim, Do krytyków (s. 28); Julian Przyboś Wieczór (s. 33)

 

T72: Miasto w poezji dwudziestolecia międzywojennego.

20 XII 17

 

Wiersze: Juliana Tuwima Do krytyków i  Juliana Przybosia Wieczór.

 

P.d.

1) Julian Przyboś Na kołach.

2) Praca z tekstem s. 35-36, odpowiedzi na pytania.

 

T73: Język potoczny - cechy stylu potocznego.

22 XII 17

 

T74: Wnioski z matury próbnej z Operonem (praca z tekstami nieliterackimi).

2 I 18

 

P.d. na piątek. Sporządź mapę mentalną: rodzina (nr. 1-5), wojna (6-10), rewolucja (11-15), wędrówka (16-20), ojczyzna (21-26).

 

T75: Wnioski z matury próbnej z Operonem (praca pisemna).

3 I 18

 

T76: Z Siedlec do Baku – losy rodziny Cezarego Baryki w kontekście problemów: rodzina, wojna, rewolucja, wędrówka, ojczyzna.

5 I 18

 

Spr. p.d. mapa mentalna: rodzina (nr. 1-5), wojna (6-10), rewolucja (11-15), wędrówka (16-20), ojczyzna (21-26).

 

P.d. Dlaczego Cezary jest zafascynowany rewolucją? Jak patrzy na rewolucję jego ojciec? Wskaż cytaty, przygotuj komentarze.

 

T77: Przyczyny fascynacji młodzieńczej Cezarego Baryki rewolucją.

8 I 18

 

Spr. p.d.:

 

Interpretacja fr. s. 54 – dyskusja między ojcem a synem o rewolucji.

Tekst s. 54, s. 21 (Barykowa).

 

T78: Wpływ podróży do Polski (przez Moskwę i Charków) na Cezarego i jej znaczenie dla Seweryna.

8 I 18

 

S. 56-72.

 

P.d. Rozwiń temat i powiąż go z poprzednim.

 

T79: Obraz wojny polsko-bolszewickiej w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego.

9 I 18

 

Literackie pomysły i środki artystyczne służące wykreowaniu obrazu wojny polsko-bolszewickiej (reakcje Cezarego, obraz bolszewików i tego, co po sobie zostawiają, opis działań i ruchów wojsk).

 

S. 31-34: 6 fr. do przekształcenia (redukcja ironii, szyderstwa).

 

P.d. Trzy przykłady arkadii w literaturze: Kochanowski, Rej, Mickiewicz.

 

T80: Nawłoć widziana oczyma Cezarego Baryki.

10 I 18

 

Świat ziemiański a świat chłopski w Nawłoci.

Zdziwienie Cezarego postawą uległościową chłopstwa.

 

P.d. Trzy fr. nawiązujące do Pana Tadeusza.

 

T81: Soplicowo a Nawłoć - podobne czy odmienne światy?

12 I 18

 

T82: Analiza stylu Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

29 I 18

 

Podr. s. 61

- zad. 4, 5, 6 (dop) – z nich wynika temat lekcji

 

Uwaga! Na środę mieć Granicę Zofii Nałkowskiej - trzy pierwsze rozdziały.

 

T83: Funkcja wyobraźni  w działaniach wielkich reformatorów społeczny (postaci historycznych i literackich).

29 I 18

 

P.d.

1) Porównaj sylwetki Cezarego Baryki i Tomasza Judyma. Który z nich ma więcej cech typowych dla bohatera romantycznego?

 

T84: Synestezyjny sposób odbioru świata w wierszu Wysokie drzewa L. Staffa. Moc słowa - konteksty interpretacyjne dla wiersza Sitowie Juliana Tuwima.

30 I 18

 

Uwaga!

 1. Mieć na środę z sobą Granicę i przeczytane trzy pierwsze rozdziały.

 2. Poszukać fr. odnoszących się do tytułu.

 

Toposy otium i negotium w literaturze i sztuce.

 

Na ocenę:

Czym się wyróżnia klasycyzm? Co proponuje? Na przykładzie Wysokich drzew Staffa.

Przydzielony wiersz: teza, interpretacja.

 

Słowa-klucze w wierszach Jarosława Iwaszkiewicza.

 

 

T85: Młodość Zenona Ziembiewicza i wpływ Boleborzy na jego osobowość.

31 I 18

 

 

T86: Literacki obraz starości w Granicy Zofii Nałkowskiej (twarze-maski).

2 II 18

 

P.d. Znajdź trzy fr. odnoszące się do tematu starości i wyjaśnij, jakie aspekt starości są przedstawione i za pomocą jakich środków stylistycznych.

 

T87: Sprzedaż duszy, konformizm czy kompromis - sylwetka Zenona Ziembiewicza widziana z różnych perspektyw  (Zofia Nałkowska Granica)

5 II 18

   

R7

 

1. "Sprzedaż duszy" Czechlińskiemu - daleko idące poddanie swojego życia i swojej moralności wpływowemu człowiekowi

 

Daremne poszukiwanie życia właściwego („prowizorium” Zenona Ziembiewicza). S. 118, 121, 122

Spojrzeć na siebie oczami innych (dylematy Zenona Ziembiewicza). S. 122-123, 133.

Zastosowanie narracji personalnej i mowy pozornie zależnej w Granicy.

 

T88: Problematyka społeczna w Granicy Zofii Nałkowskiej.

5 II 18

 

R7, s. 77 (ludzie żyją na sobie „warstwami”). Do r. 10.

 

P.d.

Interpretacja fr. końcówki rozdziału nr 27 (pisemnie, dwie strony):

- nieparzyści od słów: "Uniósł się" do słów "kartki maszynopisu",

- parzyści od słów: "Często wieczorami" do słów "miejsce, w którym się jest".

 


T89: „Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak my myślimy”. Relatywność prawdy o człowieku w ujęciu Zofii Nałkowskiej w powieści Granica.

6 II 18

   

1. Przedstaw problematykę rozdziału, uwzględniając wybrane konteksty:

a) społeczny, b) etyczny,  c) psychologiczny,  d) literacki.

2. Scharakteryzuj bohatera.

3. Zaproponuj tytuł rozdziału i go uzasadnij.

 

 

T90: Motyw wędrówki oraz motywy ludowe i filozoficzne w poezji Bolesława Leśmiana.

7 II 18

 

Topielec s. 89    Dusiołek s. 91 (kolokowializacja, gwaryzacja)

 

P.d.

Przygotować interpretację wierszy (wybrać jeden):

a) Szewczyk,

b) Poeta,

c) Dziewczyna.

 

T91: Wymyślone, groteskowe światy i postacie w liryce Bolesława Leśmiana.

9 II 18

 

Na pon. Bruno Schulz Sklepy cynamonowe, z tego cyklu cztery pierwsze opowiadania: Sierpień, Nawiedzenie, Ptaki, Manekiny (na pon.); Sklepy cynamonowe (na wt.); Ulica Krokodyli (na śr.), Księga (na czw.).  

 

T92: Metafory (animizacje i personifikacje) oraz groteskowe metamorfozy i groteskowe maski w opowiadaniach Brunona Schulza.

12 II 18

 

Podr. s. 97, Sierpień z cyklu Sklepy cynamonowe

S. 103 – pytania do tekstu.

 

 

T93: Obraz ojca w opowiadaniach Nawiedzenie, Ptaki i Manekiny z cyklu Sklepy cynamonowe Brunona Schulza.

12 II 18

 

Manekiny:

1) Jaką rolę odgrywa ojciec w wyobraźni bohatera-narratora?

2) Wyjaśnienie tytułu.

3) Dwa środki i ich funkcje.

 

P.d.

1) Przywołaj dwa dowolne teksty kultury i wyjaśnij, w jaki sposób jest w nich przedstawiony obraz miasta.

2) W jaki sposób patrzy na miasto bohater-narrator prozy Schulza. Odwołaj się do wybranych fr. opowiadań Sklepy cynamonowe i Ulica Krokodyli.

 

T94: Obrazy miasta w kulturze (oraz w opowiadaniach Sklepy cynamonowe i Ulica Krokodyli Brunona Schulza). 

13 II 18

 

Obraz miasta w wybranych tekstach kultury oraz w opowiadaniach Sklepy cynamonowe i Ulica Krokodyli.

 

T95: Rola artysty: kreacja czy odwzorowywanie rzeczywistości (grafiki Brunona Schulza).

14 II 18

 

Na ocenę: interpretacja grafiki z motywem ojca (w kontekście problemu: kreacja czy mimesis).

Rzeczywistość imitatywna.

 

P.d. Wiersz Zbigniewa Herberta Książka

 

T96: Motyw księgi w literaturze i w Księdze z cyklu Sanatorium pod Klepsydrą.

16 II 18

 

S. 121.

 

P.d.

Ferdydurke: II, III, VI, VII-X, XII, XIV.

 

T97: Praca klasowa (test – operacje na tekście).

19 II 18

 

T98: Praca klasowa (wypracowanie: rozprawka lub interpretacja tekstu poettckiego).

19 II 18

 

Ferdydurke: II, III, VI, VII-X, XII, XIV.

 

P.d. na wtorek rozdział II:

1. Charakterystyka Pimki (1-8):

- jego system wartości,

- cele,

- sposoby działania,

- czego może być metaforą.

2. Obraz szkoły (9-16):

- jej cechy,

- cele,

- sposoby działania,

- czego może być metaforą.

3. Syfon i Miętus (17-26):

- czym się różnią,

- ich system wartości,

- cele,

- sposoby działania,

- czego mogą być metaforą.

 

 

T99: Spotkanie dojrzałości z niedojrzałością (Ferdydurke W. Gombrowicza).

20 II 18

 

T100: Operacje na tekście (wnioski z analizy pracy klasowej).

26 II 18

 

T101: Interpretacja tekstów poetyckich i dramaturgicznych XX wieku (wnioski z pracy klasowej).

26 II 18

 

P.d.

1. Obowiązuje znajomość treści Ferdydurke (opis sytuacji, zachowania bohaterów, …).

2. Obraz szkoły u Gombrowicza – podsumowanie (wykaz cech).

3. Obraz rodziny Młodziaków - stosunek rodziców do córki.

 

 

T102: Co się kryje za groteskowym obrazem szkoły w Ferdydurke Witolda Gombrowicza?

27 II 18

         

P.d. Interpretacja fr. rozdziału II:

a) pokraczna mowa uczniów,

b) motyw niewinności.

 

T103: Józio wobec stylu nowoczesnego – jego konfrontacja z Młodziakami.

28 II 18

   

 

T104: W jaki sposób można próbować uciekać przed formą? Analiza i interpretacja fragmentu Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

2 III 18

 

T105: Pańskość i chłopskość – kolejne formy, którym przygląda się Józio.

5 III 18

 

T106: Interpretacja reprodukcji okładek „Ferdydurke” w kontekście powieści.

5 III 18

 

P.d.

1) Porównaj sposób ujęcia relacji społecznych w Ferdydurke i w Weselu (praca pisemna w dowolnej formie).

2)

 

 

T107: Język dwudziestolecia międzywojennego.

6 III 18

 

S. 158-159, ćw. 1-5 (język dwudziestolecia).

 

P.d.

1) Ćw. 1, 3.

2) W dalszym ciągu obowiązuje zad. z poprzednie lekcji: "Porównaj sposób ujęcia relacji społecznych w Ferdydurke i w Weselu (praca pisemna w dowolnej formie)".

 

T108: Przeczucia katastroficzne w poezji lat trzydziestych (Cz. Miłosz, O książce).

7 III 18

 

Wiersz Miłosza O książce, podr. s. 167: tło, charakterystyka pokolenia, problem bezimienności; odniesienia do Conrada, Fausta, Hafisa, Norwida.

 

P.d. S. 169, trzy wybrane zadania pisemnie.

 

T109: Pokolenie herosów czy pokolenie troglodytów? Wiersz Pokolenie K. K. Baczyńskiego: jego wizyjność i symbolika.

9 III 18

 

Tezy interpretacyjne do wiersza Pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:
 

„Edukacja” młodego pokolenia w warunkach „spełnionej apokalipsy”.

Realia czasu wojny w wierszach K. K. Baczyńskiego.

 

P.d.

1) Na następnej lekcji interpretacja jednego wiersza wybranego przez ucznia i jednego, wskazanego przez nauczyciela: Elegia o … [chłopcu polskim], Z lasu, Wyroki, *** [Niebo złote ci otworzę …].

 

Plan na przyszły tydzień:

Tadeusz Borowski:

Pożegnanie z Marią (13 III),

U nas, w Auschwitzu… (14 III),

Proszę państwa  do gazu (16 III),

Dzień na Harmenzach (16 III).

 

T110: Symbolika motywów ze świata natury w wierszu Wyroki K. K. Baczyńskiego.

12 III 18

 

Niebo złote, Ci, otworzę… - wiara w moc słowa i wyobraźnię poetycką.

 

T111: Wyobraźnia poetów spełnionej apokalipsy.

12 III 18

 

Pytania s. 178.

 

P.d.

1) Znajomość wierszy Baczyńskiego - umiejętność interpretacji jednego wskazanego, drugiego - wybranego przez ucznia (z wyjątkiem Pokolenia).

2) S. 178, pyt.

3) Jaki obraz rzeczywistości okupacyjnej wyłania się z opowiadania Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego?

4) Przypomniec sobie: A. Asnyk Do młodych, Lament świętokrzyski.

 

T112: Rzeczywistość okupacyjna w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego Pożegnanie z Marią.

13 III 18

 

Pożegnanie z Marią - opowiadanie o sile wartości istotnych dla człowieka, o ich upadku czy też tekst podejmujący inne zagadnienie, istotniejsze od wspomnianych? 

 

T113: Refleksja nad kulturą i cywilizacją europejską w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego U nas, w Auschwitzu… .

14 III 18

 

Praca w grupach:

1. Sytuacja w rozdziale.

2. Ważne refleksje i ich interpretacja.

3. Środki stylistyczne, pomysły literackie - ich funkcja.

 

Sugestie dodatkowe:

 

Przedstaw wnioski dotyczące tego, jakie refleksje nad kulturą i cywilizacją europejską snuje Borowski.

s. 99 (piramidy egipskie – zbrodnia),

s. 100-101 (pytanie o przyszłość),

Co Borowski zauważa w zachowaniu więźniów?

Czy są to wyłącznie zachowania świadczące o odhumanizowaniu, strachu i budzeniu się niższych instynktów?

 

T114: Charakterystyka życia w obozie i człowieka zlagrowanego w opowiadaniu Borowskiego Proszę państwa  do gazu.

16 III 18

 

P. d.

1) O Borowskim z podręcznika.

2) Dzień na Harmenzach.

3) Sytuacja komunikacyjna i funkcje tekstu podr. s. 179-180.

 

T115: Postawy ludzkie w sytuacjach ekstremalnych i literackie sposoby ich przedstawiania (opowiadania Tadeusza Borowskiego).

19 III 18

 

1. Definicja sytuacji ekstremalnej.

2. Przykłady z opowiadań (głód, lęk przed śmiercią, ...).

3. Swoiste zasady panujące w obozie:

a) cytat,

b) komentarz.

4. W czym można upatrywać przejawów człowieczeństwa?

 

P. d.

1) Sytuacja komunikacyjna i funkcje tekstu podr. s. 179-184.

:

a) zad. 1 i 6 - wszyscy,

b) zad. 2, 4 - parzyści, zad. 3, 5 - nieparzyści.

2) Na przyszły tydzień wskazane fr. Innego świata Grudzińskiego:

a) sześć wybranych rozdziałów - na dop,

b) dziewięć - na dst (itd.)

 

T116: Warsztaty dla klas maturalnych na temat komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem maturalnym.

21 III 18

 

T117: Elementy sytuacji komunikacyjnej i funkcje tekstu.

23 III 18

 

podr. s. 179-184.

 

Oraz elementy sytuacji komunikacyjnej.

Z podr. s. 202 tabela.

 

T118: Liryczny obraz człowieka okaleczonego wojną („Ocalony” Tadeusza Różewicza).

26 III 18

        

Podr. s. 217.

 

P.d. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

 

T119: Poetyka „ściśniętego gardła” – poezja Tadeusza Różewicza („Termopile polskie” i „Lament”).

26 III 18

 

T120: „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako opis państwa totalitarnego.

27 III 18

 

 

T121: Obraz funkcjonowania łagru w utworze „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

28 III 18

 

Formułowanie zasad rządzących życiem obozowym.

- rządy urków (poza wszelką kontrolą),

- zemsta na tych, którzy niegdyś współtworzyli system stalinowski (Gorcew).

 

Uwaga! Na środę potrzebny będzie podręcznik niebieski (s. 114, Zbigniew Herbert Przesłanie Pana Cogito). Tekst potrzebny do konfrontacji z fr. książki Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

 

T122: „Lepiej umrzeć niż żyć na kolanach” – interpretacja wybranych fragmentów książki Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

4 IV 18

 

Cytat z rozdziału Zapiski z martwego domu, s. 233 - słowa rewolucjonistki hiszpańskiej Dolores Ibarruri (Pasionarii).

 

Cytat jako punkt wyjścia do rozprawki: umrzeć czy żyć na kolanach?

 

Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana Cogito (ostatni podr. s. 114).

 

 

1. Marusia   2. Ponomarenko.   3. Gorcew   4. „Zabójca Stalina”.  5. Natalia Lwowna.  6. Narrator:

 

Co musieli przeżyć i czego doświadczyć? Jak postrzegał te postacie obóz? Jaką prawdę o systemie stalinowskim odsłania ich los?

 

Jak oprzeć się systemowi, który niszczy jednostkę? Losy Kostylewa. Ludzkie postawy w sytuacji ekstremalnej.

 

Interpretacja rozdziału Epilog: upadek Paryża.

 

 

P.d. Notatka do tematu lekcji.

 

T123: Rola motta jako istotnego odniesienia interpretacyjnego tekstu kultury.

6 IV 18

 

 

T124: Czym jest śmierć i godność człowieka, bohaterstwo, piękno i brzydota w tradycyjnym rozumieniu i w kontekście wydarzeń w getcie?

9 IV 18

 

Podr. s. 210-217.

„Nie dać się wepchnąć na beczkę” – ta i inne sytuacje symboliczne obrazujące sytuację Żydów.

 

T125: Postawy ludzi wobec śmierci i cierpienia w świetle utworu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

9 IV 18

 

Interpretacja wybranych fr. tekstu (motyw Żyda na beczce, pojęcie godności i bohaterstwa w ujęciu Marka Edelmana i  w konfrontacji z modelem amerykańskim, ...).

 

P.d.

1) Karta pracy nr 6, punkt ostatni pisemnie.

2) Perswazja a manipulacja (podr. s. 246-248).

 

 

T126: Manipulacja językowa w tekstach reklamowych, w języku polityków i dziennikarzy.

10 IV 18

 

Perswazja a manipulacja (podr. s. 246 i dalej).

Manipulacja w reklamie.

Neonowomowa w reklamie.

 

P.d.

1) S. 252, ćw. 7, 8.

2) Podręcznik niebieski, s. 12-14 - do zreferowania.

3) Interpretacja wiersza Kufer Kazimierza Wierzyńskiego (dla ochotników).

 

 

T127: Literackie powroty do krain dzieciństwa i mit Kresów.

11 IV 18

 

Samotność tułaczy w poezji emigracyjnej.

Kochajmy tyle Litwy, ile jej zostało… .

Jak przygotować i wygłosić wypowiedź na ustnej maturze z polskiego

 

P.d. Dżuma Alberta Camus Na 13 IV 2018 (pt.)

 

T128: Powieść Alberta Camus Dżuma jako filozoficzna parabola.

13 IV 18

 

P.d.

1) S. 43 - odpowiedzi pisemne na pytania do fr.

2) S. 44 - pyt. 1-10 wg numerów, 11 i 12 - wszyscy.

3) Zredagować temat rozprawki do wiersza Kazimierza Wierzyńskiego Kufer.

4) Przemyśleć sens motta.

 

T129: „Każdy z nas nosi w sobie dżumę” – sylwetka Tarrou, bohatera powieści Dżuma Alberta Camus.

16 IV 18

 

 

T130: Postawy bohaterów powieści Alberta Camus wobec dżumy.

16 IV 18

 

T131: Lekcja życia "po końcu świata" (poezja Tadeusza Różewicza).

17 IV 18

 

T132: Dialogi Tadeusz Różewicza z przeszłością.

18 IV 18

 

P.d.

1) Analiza didaskalium.

2) Analiza aktu I.

 

T133: Obraz rodziny w utworze Sławomira Mrożka Tango.

20 IV 18

 

T134: Tango Sławomira Mrożka metaforą problemów uniwersalnych: społecznych, politycznych i artystycznych.

23 IV 18

 

Odpowiedzi na pytania do fr. tekstu (podr. s. 81).

 

T135: Tango Sławomira Mrożka - interpretacja plakatów teatralnych.

 

T136: Sztuka myślenia Wisławy Szymborskiej.

T1: Lekcja organizacyjna, Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne, informacje dotyczące matury.

 

P.d.

 

1) Spojrzenie całościowe na Raskolnikowa – pomysł na „grafosymbolikę” („Co te oczy mogły widzieć, co uszy – usłyszeć, serce – odczuć, rozum – pojąć, nogi – przejść itd.).

 

T2: Raskolnikow – portret psychologiczny (Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego).

 

Uwaga! Sprawdzian ze "Zbrodni i kary" - 13 IX.

 

Prezentacja pomysłów graficznych.

 

Sylwetka człowieka: oczy, uszy (audiosfera), nogi, rozum, włosy, ...

 

NOGI: Podświadome kierowanie swoich kroków do Soni (są w analogicznej sytuacji), ale też szukanie u niej wskazówki, ratunku, kierunku życia.

 

USZY: Przpadkowe wysłuchanie rozmowy między studentem a oficerem. Przypadkowe usłyszenie informacji, że Lizawiety nie będzie u Alony następnego dnia między siódmą a ósmą wieczorem.

 

ROZUM: filozofia Nietzschego (idea nadczłowieka)

 

 

Wyjaśnienie pojęcia „powieść polifoniczna” (wielogłosowa) - tego nie omówiono.

 

P.d.

1) S. 111, pyt. u góry do fr. tekstu s. 109-110.

 

T3: Wędrówka Raskolnikowa ulicami Petersburga – miasta-demona, miasta-Sodomy, miasta-wieży Babel.

 

 

S. 111, pyt. u góry do fr. tekstu s. 109-110.

 

Pd.

1) Redagowanie pytań do tekstu Lwa Szestowa Wybory Raskolnikowa, s. 112-113. Przykładowe pytanie: "Dlaczego tak ważny jest dla Raskolnikowa moty wskrzeszenia Łazarza?"

2) Sylwetka Swidrygajłowa i ocena postaci.

T9: Młoda Polska, modernizm, neoromantyzm, fin de siècle czy dekadentyzm? Wokół nazwy i istoty nowej epoki.

  

Uwaga! „Wesele” w całości na 25 IX pon.

 

T10: Dekadentyzm jako postawa wobec życia – Koniec wieku XIX Kazimierza Przerwy – Tetmajera.

  

Nieparzyści Anioł Pański, parzyści Deszcz jesienny.

 

T11: Nastrojowość i psychizacja pejzażu w liryce młodopolskiej: Kazimierz Przerwa-Tetmajer Anioł Pański, Leopold Staff Deszcz jesienny.

  

Praca w dwóch grupach: N i U.

 

T12: Leopolda Staffa walka ze słabością (Kowal).

 

Związki z filozofią Nietzschego, pragnienie siły, kształtowanie własnej osobowości - bogatej, ale wymagającej dalszego formowania w trudzie.

 

P.d. Własne wnioski interpretacyjne, dopiero potem propozycja interpretacyjna z podręcznika.

 

T13: Inteligenckie zauroczenie wsią (akt I Wesela Stanisława Wyspiańskiego).

 

 

T14: Fantazmaty Pana Młodego, Poety i Gospodarza (akt I Wesela Stanisława Wyspiańskiego, sceny 23-26).

    

T15: Problematyka społeczna i dramaturgiczne sposoby jej przedstawienia w akcie I „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

 

T16: Obraz chłopstwa i inteligencji w świetle I aktu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego (metaplan).

 

T17: Wnioski z analizy pracy klasowej ("Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego).

 

Omówienie wniosków - model i omówienie kliknij ...

 

P.d.

1) Początkowe sceny aktu II, do spotkania Dziennikarza i Stańczyka.

a) Isia - Chochoł w kontekście psychologicznym,

b) Marysia - Widmo w kontekście literackim (romantyzm),

c) Dziennikarz - Stańczyk: co wnosi obecność błazna, jakie spojrzenie na teraźniejszość i przeszłość sugeruje.

T4: Redagowanie pytań do testu Lwa Szestowa Wybory Raskolnikowa.

 

P.d.

1. C.d. odpowiedzi na pytania z tablicy.

2. Pisemne odpowiedzi na pyt. pod tekstem s. 113 (pyt. 3 na co najmniej pół str.).

3. W dalszym ciągu Swidrygajłow (s. 415).

 

Pytania z lekcji nr 1-4 (pytania z imieniem zapisane na tablicy

 1. 1. Jakie czynniki wpłynęły na to, że Raskolnikow nie dopuszczał do siebie myśli o swojej winie? (Julia)

 2. 2. Dlaczego właśnie w Soni Raskolinkow dostrzegł najwierniejszego powiernika? (Julia)

 3. 3. Jaka była reakcja Raskolnikowa po przeczytaniu przez Sonię historii wskrzeszenia Łazarza? (Julia)

 4. 4. Dlaczego Raskolnikow usiłuje szukać pomocy i odpowiedzi na rozterki w Biblii? (Paweł)

 5. 5. Co znaczą słowa Szestowa „ A wyższa idea na ziemi jest tylko jedna, mianowicie idea nieśmiertelności duszy ludzkiej”? (Paweł

 6. 6. Dlaczego tak ważny dla Raskolnikowa jest motyw wskrzeszenia Łazarza?

 7. 7. Skąd u Raskolnikowa przekonanie, że wartości, którymi żyje Sonia, mu pomogą?

 8. 8. Co łączy Dostojewskiego z Raskolnikowem?

 9. 9. Dlaczego Raskolnikow nie czuł skruchy po dokonaniu zbrodni?

 

T5: W jaki sposób artyści przedstawiają sen i jakie pełni on funkcje w utworze? Wypowiedź na podstawie fr. „Zbrodni i kary” oraz wybranych tekstów kultury.

 

Spr. p.d.

 1. S. 113, 1,2,3 (pisemnie) – motyw główny: wybory Raskolnikowa.

 

Sen w różnych tekstach kultury:

III część „Dziadów” – sen Więźnia

„Lalka” – sny Rzeckiego, sen Izabeli o grze w karty o nią

 

Sen w „Zbrodni i karze”

- kobyłka (s. 47)

- pastwienie się nad gospodynią (s. 99)

- powtórka zbrodni, śmiech lichwiarki (s. 228)

- sen Swidrygajłowa o trumnie i czternastoletniej dziewczynce, która popełniła samobójstwa (s. 421-422)

- sen Swidrygajłowa o pięciolatce (s. 423)

- sen Raskolnikowa o zagładzie ludzkości i zarazie powodującej przekonanie o mądrości i racji (s. 453)

 

P.d.

1) Sylwetki trzech wybranych postaci drugoplanowych:

a) ich system wartości,

b) stosunek do Raskolnikowa,

c) ocena.

 

Wymagania do sprawdziany 13 IX:  https://www.cyfropol.eu/test-wymagania-3-b

 

T6: Łużyn, Swidrygajłow, Razumichin, Marmieładow, Lebieziatnikow – literacki obraz drugoplanowych postaci „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego.

 

T7: Praca klasowa – „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego.

 

P.d.

1. S. 114, zas. 2.

2. S. 114, "Stan języka polskiego w czasie pozytywizmu".

3. S. 115, "Wpływ języków zaborców na polszczyznę" - nr 1-5.

4. S. 115, "Języ w powieści realistycznej i naturalistycznej" - nr 6-10.

5. S. 116, "Techniki opisów" - nr 11-15.

6. S. 116-117, Językowa charakterystyka bohaterów - nr 16-20.

7. S. 116, "Archaizacja w literaturze poztywizmu" - nr 21-26.

 

T8: Język i styl pozytywizmu.

T18:  Stańczyk i Dziennikarz – wokół kwestii odpowiedzialności za losy ojczyzny.

 

obraz Jana Matejki Stańczyk (na dworze królowej Bony) z 1862.

„Teka Stańczyka” - konserwatyści krakowscy.

Motyw "Społem", Puszczyk, nieszczęście, symnbolika kaduceusza

 

T19:  Kto gorszy wróg? Co wynika z konfrontacji: Poeta – Rycerz, Hetman – Pan Młody, Upiór – Dziad, Wernyhora - Gospodarz?

   

P.d.

1) A II, sc. 9, w.513 - pisemna interpretacja pół str.

2) Przydział wg numerów: 1-6 Poeta - Rycerz, 7-12 Hetman - Pan Młody itd. Co wynika z konfrontacji?

 

T20: „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w kontekście historycznym i ikonograficznym.

 

Spr. p.d.

Pozostałe obrazy Jana Matejki: Hołd pruski (1882), Zawieszenie dzwonu Zygmunta (1874),

Praca z tekstem „Wesela”: s. 102 i dalej.

Kontekst historyczny: historia obecna w symbolice postaci Wernyhory (idea Polski w sojuszu z Ukrainą, od morza do morza, ale też przypomnienie koliszczyzny 1768 r. - bunt chłopski przeciw panom polskim).

 

T21:  Co zostało z „olbrzymów dzieła”? – „Śmierć - - - Noc!” (Rycerz – Poeta). Postaci fantastyczno-symboliczne i prawda o bohaterach dramatu oraz narodzie wynikająca z konfrontacji osób z dramatu z bohaterami i ich rzeczywistością.

 

Interpretacja konfrontacji Poety z Rycerzem.

 

P.d.

1) Interpretacja wypowiedzi Poety w scenie 9.

2) Trzy fr. dotyczące konfrontacji Pan Młody - Hetman.

3) Trzy fr. dotyczące konfrontacji Dziad - Upiór.

4) Tekst z podr. o Wernyhorze.

T52: Obraz wsi i jej mieszkańców w świetle powieści Chłopi W.S. Reymonta.

 

Jak funkcjonuje gromada? Jakie mechanizmy nią rządzą? Jakie wartości w niej obowiązują? Przydział rozdziałów pod T51.

 

P.d. Jakie czynniki mają wpływ na funkcjonowanie gromady? Cztery cytaty.

 

T53: Mechanizmy rządzące gromadą – funkcjonowanie gromady w czasie i przestrzeni.

   

W jaki sposób ukazany jest konflikt pokoleń? Jakie są jego przyczyny i skutki? Jak to wpływa na losy jednostki i zbiorowości?

 

P.d. Regulamin wsi. 

 

T54: Zasady obowiązujące w Lipcach (redagowanie regulaminu wsi).

 

Regulamin wsi.

 

P.d. Sylwetka Jagny - postać widziana z różnych perspektyw.

 

T55: Sylwetka Jagny na tle społeczności lipeckiej.

 

Sylwetka Jagny: jaki typ kobiety reprezentuje, jak wpływa na funkcjonowanie gromady i jak jest przez nią traktowana?

Praca w grupach - polecenia: zobacz!

 

P.d.

1) S. 228, zad. na dole strony.

 

T56: Literackie obrazy śmierci (od literatury antycznej po motyw śmierci Kuby w Chłopach).

 

Dokonaj interpretacji fr. przedstawiającego śmierć Kuby (r. IX, s. . Porównaj z jednym tekstem kultury z poszczególnych epok.

Warto też zwrócić uwagę na motyw obrzędu dziadów (s. 102).

 

P.d.

1) Interpretacja sceny śmierci Kuby.

 

T57: Społeczność Lipiec wobec ludzi starych.

 

Interpretacja fr. rozmowy Hanki z Bylicą.

Losy: Agaty, Kuby, Dominikowej, Jagustynki, Jambrożego.

Konteksty: Hans Holbein Taniec śmierci (śmierć prowadząca starca).

 

P.d.

1) Podr. s. 227, zad. 3 - fr. opisujący sytuację po śmierci Boryny.

2) S. 218-219: wybrać trzy obrazy do interpretacji.

 

T58: Chłop malowany (interpretacja obrazów Leona Wyczółkowskiego, Włodzimierza Przerwy-Tetmajera i Ferdynanda Ruszczyca).

 

1) s. 218-219: powiązania z „Chłopami” oraz innym tekstem kultury:

a) Leon Wyczółkowski, „Siewca”,

b) Leon Wyczółkowski, „Kopanie buraków”,

c) Włodzimierz Tetmajer, „Zaloty” („W karczmie”),

d) Ferdynand Ruszczyc, „Ziemia”.

 

P.d.

1. Trzy narracje.

2. Na ocenę wskazany obraz s. 218-219 jako sugestia do interpretacji Chłopów.

 

T59: Artyzm Chłopów: styl, kierunki, narratorzy oraz kwestie gatunkowe (komentowanie estetycznych wartości utworu literackiego).

 

Na ocenę: obraz s. 218-219 jako sugestia do interpretacji Chłopów.

 

Koncepcja losu ludzkiego w Chłopach W. S. Reymonta.

 

Chłopi Władysława Stanisława Reymonta – konfrontacja tekstu z dziełem filmowym.

 

P.d.

1) W jaki sposób artyści odnoszą się do wydarzeń historycznych? Przedstaw wnioski w oparciu o trzy wybrane teksty kultury, z których jeden jest ikonograficzny.

2) Na czw. 7 XII „Jądro ciemności” rozdz. I (ok. 30 str.).

Sz czc 18

T22: Jakie prawdy o polskiej historii i relacjach społecznych przynoszą konfrontacje: Pan Młody – Hetman oraz Dziad – Upiór?

9 X 17 T2 (T6)

 

Spr. p.d.

1. Interpretacja słów Poety a II sc. 10 (s. 125-126).

2. Komentarz do trzech wybranych fr. dotyczących relacji Pan Młody – Hetman.

3. Komentarz do trzech wybranych fr. dotyczących relacji Dziad – Upiór.

 

Pan Młody - Hetman:

1. Sylwetka Franciszka Ksawerego Branickiego - pierwowzoru Hetmana (hetman wielki koronny, współorganizator konfederacji targowickiej - spisku magnackiego z 1792 roku, będącego wyrazem oporu przeciw reformom Sejmu Czteroletniego; podczas powstania kościuszkowskiego skazany zaocznie na śmierć; był finansowany przez carycę Katarzynę II - poślubił jej córkę Aleksandrę Engelhardtównę).

2. W dramacie podkreślany jest motyw pieniędzy, które Hetman otrzymywał od carycy ("braliśta pieniążek moskieski" - ciekawe jest zdrobnienie wyrazu "pieniądz" - tworzy to pewną sprzeczność, bo Branicki brał niemałe pieniądze i uosabiał bogactwo wyrosłe na zdradzie ojczyzny).

3. Chór, nazywany przez Hetmana "sztabem moskieskim", chce porwać wielkiego pana w tan i chce się z nim na swój sposób bratać (pocałunek), ale jest to piekielny taniec i zdradziecki pocałunek.

4. Kara, jaka spotyka Hetmana (szarpanie przez diabły, picie jego krwi, gnanie przez bory) przypomina obrazy scen w "Boskiej Komedii" Dantego (sceny dantejskie).

5. W scenie 12 wyeksponowana jest "pańskość, Hetmana, magnacka pycha ("mnie na Piekło stać"), piekielna megalomania.

6. W obecnej sytuacji Hetman oczywiście chciałby się pozbyć złota, które go pali; chciałby też modlitwy, która przyniosłaby mu ulgę.

7. Pan Młody oskarża Hetmana o fatalne "przewodzenie" narodowi - "a my dzisiaj w psiej niewoli / nie hetmany, strzęp, łachmany, gruz".

 

 

Dziad - Upiór

1. Sylwetka Jakuba Szeli, pierwowzoru Upiora (przywódca rabacji galicyjskiej,buntu chłopskiego przeciw szlachcie, przygotowując powstanie i - paradoksalnie - planującej zwrócenie uwagi na sytuację chłopską; rabację prowokował administracja austriacka; powstanie chłopskie, którego celem była likwidacja pańszczyzny, musiała w następnym etapie wygaszać ta sama administracja; Szela otrzymał w nagrodę 30-morgowe gospodarstwo i był pod nadzorem policji).

2. Motywem powtarzającym się w wypowiedzi Upiora jest kubeł wody, który symbolizuje pragnienie oczyszczenia się z win, zmycia brudu - co oczywiście jest nieosiągalne dla tego, który mordował, a potem jeszcze był nagradzany.

 

 

P.d.

1. Streszczenie tekstu „Przepowiednie Wernyhory“ (s. 255).

2. W oparciu o streszczenie umieć zrelacjonować zawartość problemową.

 

T23:  Symbolika postaci Wernyhory i znaczenie złotego rogu oraz innych przedmiotów symbolicznych.

10 X 17 T2 (T6)

 

Jaką rolę odgrywają przedmioty w różnych tekstach kultury? Omów zagadnienie w oparciu o fr. s. 162-164. Odnieś się do plakatu. Pokaż grafikę w ramach p.d.

 

Film do 1g 13‘41‘‘ – do cięcia obrazów przez Gospodarza

 

Narysować przedmioty symboliczne i je zinterpretować.

 

P.d.

1) Poszukać fr. z motywem ojczyzny – dokonać interpretacji, wyciągnąć wnioski.

T24:  Bohaterowie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego o sobie i o ojczyźnie.

 

S. 197, 215.

Zaznaczyć fragmenty wypowiedzi bohaterów na temat ojczyzny (np. akt II, sc. 20 – wypowiedź Zosi; akt III, scena 8 – wypowiedź Maryny; akt III, scena 16 – wypowiedź Panny Młodej) – dokonać interpretacji tych fragmentów).

 

P.d.

1) Jak twórcy różnych epok ukazują marzenia? Omów zagadnienie w oparciu o 3 teksty kultury i fr. „Wesela”.

 

T25:  Jak twórcy różnych epok ukazują marzenia?

 

Marzenia bohaterów "Wesela" (wolność ojczyzny, ale też wolność od ... słabości, bezradności, niewoli, ...).

Marzenia w różnych tekstach kultury:

- machina latająca w "Lalce",

- marzenia wolnościowe w romantyzmie,

- motyw marzenia w micie o Dedalu i Ikarze

Konfrontacja tekstu J. Kofty Trzeba marzyć z Weselem Stanisława Wyspiańskiego.

 

O czym marzyli ludzie poszczególnych epok?

 

P.d. Obraz chłopstwa i inteligencji w akcie III (metaplan)

 

T26:  Obraz chłopstwa i inteligencji (mieszczaństwa) w Weselu – metaplan (na podstawie aktu III).

 

Metaplan:

1. Jak jest? 2. Jak powinno być? 3. Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? 4. Co zrobić, żeby było tak, jak powinno być?

 

W drugim etapie pracy, do pytania pierwszego dorzucamy:

Jak to jest przedstawione? Za pomocą jakich pomysłów dramaturgicznych? Jakich środków artystycznych?

 

I Jak jest?

1. Inteligencja lekceważy chłopów, nawet nimi gardzi.

2. Unika głębszych więzi, prawdziwego zbliżenia warstw społecznych.

3. Jest przekonana o własnej wartości, a nawet wyższości (megalomania).

4. Chłopomania ma charakter powierzchowny, jest to fascynacja ty, co zewnętrzne (strój, chłopski wigor, ...).

5. Chłopi mają świadomość tego, co zapisano wyżej.

6. Chłopstwo nie ma swojego przywódcy i nawet o tym nie myśli (to raczej inteligencja sugeruje, żeby sobie znaleźli jakiegoś króla Piasta).

7. Nie istnieje też ktoś, kto nadawałby się na wodza obu grup (Gospodarz się do tego nie nadaje).

 

II Jak powinno być?

1. Inteligencja powinna lepiej poznać życie i system wartości chłopów, stan ich świadomości.

 

III Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

1. Inteligencja interesuje się tym, co powierzchowne - taki charakter ma chłopomania (szukanie na wsi barwności, ucieczki od miasta, obrazu wsi spokojnej i wesołej - jak u Reja).

 

IV Co zrobić, żeby było tak, jak powinno być?

1. Autentyczne zbliżenie i dialog.

2. Inteligencja powinna zauważyć ambicje niepodległościowe chłopów.

 

T27: Interpretacja zakończenia "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego (symbolika chocholego tańca).

 

Opis sytuacji symbolicznej: od momentu uświadomienia sobie przez Gospodarza faktu, że był u niego Wernyhora, do samego końca.

 

Interpretacja znaczeń symbolicznych wpisanych w tę sytuację.

 

P.d. Obejrzyj fr. zakończenia "Wesela" w reż. A. Wajdy: co wnosi jego interpretacja do rozumienia sensu dramatu?

 

T28: Film Andrzeja Wajdy „Wesele” a tekst Stanisława Wyspiańskiego.

 

Wnioski z p.d.:

- rola pejzażu, nastrojowości sugerowanej obrazami i dźwiękami filmowymi (wierzby, sposób poruszania się Jaśka i jego rozpacz),

- śpiew Czesława Niemena (jego ekspresja, siła - co z tego wynika).

 

 

T29: Dialekty i dialektyzacja.

 

Na ocenę:

1. Kto jest kim w "Weselu"? Przedstawiciele grup społecznych i ich pierwowzory.

2. Interpretacja sceny 37 aktu III.

3. Funkcje gwaryzacji.

 

Defnicja dialektu i gwary. Dialekty polskie i ich wyróżniki. Strona internetowa: gwary polskie UW.

 

P.d. Na dst trzy cechy każdego dialektu, na db - cztery cechy (podr. s. 230).

 

T30: Zróżnicowanie terytorialne polszczyzny.

 

Rodzaje regionalizmów: fonetyczne, fleksyjne, składniowie, leksykalne, semantyczne.

 

P.d.

1) Praca z tekstem Kwiryny Handke (zad. 5).

 

Wymagania do pracy klasowej z "Wesela"

 

T31: Praca klasowa - interpretacja fr. "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

 

P.d. Jak na poprzedniej lekcji.

 

T32: Funkcje gwary i jej relacje z językiem ogólnym (praca z tekstem Kwiryny Handke, „Terytorialne odmiany polszczyzny”).

 

Uwaga! Na przyszły tydzień „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego

 

Spr. p.d.

1) S. 234, zad. a-h.

 

Artysta modernistyczny a pozytywistyczny (s. 147). Praca z tekstem.

 

P.d.

1) S. 147-148 (artysta i tłum).

2) Nieparzyści - Evviva l'arte s. 154; parzyści - Confiteor s. 155

 

T33: Artyści młodopolscy o sztuce (Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Evviva l’arte”, Stanisław Przybyszewski „Confiteor”).

    

Spr. p.d. s. 147.

 

Porównanie roli artysty w romantyzmie, pozytywizmie i Młodej Polsce. Czy rola współczesnych artystów jest podobnie postrzegana? Uzasadnij swoją odpowiedź, zwracają swoją uwagę na opozycje: artysta – filister, artysta – tłum.

Podr. s. 154-155.

 

P.d.

a) mapa mentalna s. 162-164,

b) cztery ćwiczenia 165-167 (z wyjątkiem Miodka),

c) tekst Miodka do zreferowania.

 

T47: Koteria, zamknięty krąg konformistów czy grupa zarządzająca i wspierająca inicjatywę? (Niewadzki, Leszczykowski, Węglichowski, Chobrzański …).

   

Spr. p.d.

1) Pisemna interpretacja fr. rozdz. W drodze (reakcja Judymowej na widok gór).

2) Charakterystyka postaci z Cisów: Krzywosąd Chobrzański, Węglichowski, Karbowski, Les-Leszczykowski (t. I, Cisy; t II, Starcy, Szewska pasja).

 

Czym jest koteria? Pojęcie konformizmu. Ocena grupy cisowskiej.

Konfrontacja "starców" z Judymem.

 

P.d.

Zadanie do wykonania w wybranej formie (notatka, tabela, padlet, ...):

1. Sporządź hierarchicznie ułożoną listę problemów, z jakimi musiała się borykać Joanna Podborska.

2. Przedstaw dany problem posługując się cytatami.

3. Jak ten problem wygląda współcześnie i jak jest rozwiązywany? A jeśli nie jest rozwiązany, to przedstaw swoją propozycję jego rozwiązania.

4. W jakich tekstach kultury pojawiał się już dany problem (porównaj).

 

T48: Zwierzenia młodej guwernantki Joanny Podborskiej przyczynkiem do refleksji na temat problemów kobiet.

 

Padlet

 

Prezentacja listy problemów kobiet opisanych przez Joannę Podborską.

Stosowne cytaty.

Wskazany problem i jego współczesne oblicze oraz sposoby rozwiązania.

Tenże problem w innych tekstach kultury.

 

P.d. Kolejne problemy zauważone przez Joannę.

 

T49: Różne oblicza bezdomności.

  

Znaleźć po jednym cytacie ilustrującym poszczególne typy bezdomności.

Jak przedstawiona jest szkoła w Ludziach bezdomnych? S. 169, 171.

 

P.d. Płacz w literaturze i sztuce – 2 przykłady + zakończenie utworu.

 

T50: Motyw płaczu i jego przyczyny (interpretacja fragmentu zamykającego powieść Ludzie bezdomni w konfrontacji z tekstem Adama Mickiewicza Polały się łzy... z Liryków lozańskich).

 

Płacz w literaturze i sztuce – 2 przykłady + zakończenie utworu.

 

T51: Tomasz Judym a etos inteligencki.

 

Omówić wreszcie wpisany temat dotyczący porównania postaw Joanny i Tomasza.

W oparciu o podr. s. 201:

 

P.d.

1. Jak funkcjonuje gromada – co się w niej dzieje? Jakie mechanizmy nią rządzą, jaką rolę odgrywają bohaterowie? Jakie wartości w niej obowiązują? Na te pytania odpowiedzieć, odnosząc się do przydzielonych rozdziałów (r. 1 – nr 1, 13, 25, r. 2 – nr 2, 14, 26, …, r. 12 – nr 12,  24).

 

Matura próbna z Operonem.

T41: Język jako system znaków.

 

S. 197, ćw. 1, s. 198, ćw. 2, ćw. 3.

 

P.d. Człowiek wobec dzieła sztuki (reakcje bohaterów Ludzi bezdomnych na dzieła sztuki.

 

T42: Człowiek wobec dzieła sztuki (na podst. fr. Ludzi bezdomnych S. Żeromskiego i Lalki B. Prusa).

 

Interpretacja fr. (Wenus z Milo, Chavannes Ubogi rybak).

 

P.d. Znaleźć fr. w t I szczególnie ciekawy, ważny, zawierający określony problem i dokonać jego interpretacji.

 

T43: Widok ulicy Krochmalnej i Ciepłej w Warszawie (problematyka społeczna w "Ludziach bezdomnych" .

 

Praca w oparciu o fr. zaproponowane przez uczniów.

Fragment wiodący - wynikający z tematu.

 

T44: Stylistyczne wyznaczniki impresjonizmu, ekspresjonizmu, symbolizmu, naturalizmu i realizmu w Ludziach bezdomnych.

 

Konwencje artystyczne i językowe narzędzia ich kreacji.

Funkcje konwencji i ich oddziaływanie artystyczne.

 

Naturalizm – s. 37,

Symbolizm – s. 38, 86, ……, ……., ……., 224, zakończenie

Impresjonizm – s. 54, ……, …….., …….,

Ekspresjonizm – s. 70-71, …..,

 

Praca z tekstem do s. 54, rozpoczęcie 55.

 

P.d. Zajmij stanowisko wobec wystąpień Judyma, Czernisza i Kaleckiego (t I, r. Mrzonki).

 

T45: Kto ma rację w dyskusji na temat roli lekarzy w społeczeństwie?

 

Na ocenę:

Konwencje i ich funkcje (zwłaszcza s. 226, 230, zakończenie, …).

Przedstawić stanowisko wobec wystąpień lekarzy.

 

P.d.

1) Wpływ podróży na człowieka: s. 70-71 (Swawolny Dyzio), s. 160 oraz 168-169 (t. II, W drodze)

 

T46: Literacki opis podróży i emocji podróżującego (wyjazd Judyma z Warszawy oraz wyjazd Judymowej do Wiednia).

 

Spr. p.d.

s. 70-71 (Swawolny Dyzio),

s. 160

168-169 (t. II, W drodze)

 

P.d.

1) Pisemna interpretacja fr. rozdz. W drodze (reakcja Judymowej na widok gór).

2) Charakterystyka postaci z Cisów: Krzywosąd Chobrzański, Węglichowski, Karbowski, Les-Leszczykowski (t. I, Cisy; t II, Starcy, Szewska pasja). Zadanie ustne.

Sz czc 18

T34: Zapożyczenia we współczesnym języku polskim.

 

Spr. p.d. - jak wyżej (zadania do wyboru)

 

T35: Wypowiedź monologowa w oparciu o tekst popularnonaukowy z zakresu nauki o języku (Jan Miodek, „Jestem za ekstraodlotem”).

 

Praca z materiałem pozapodręcznikowym dotyczącym słów modnych.

 

P.d.

1) Młodopolska rzeczywistość duszy i krajobrazy wewnętrzne oraz subiektywizm (podr. s. 169).

2) Impresjonizm w malarstwie i poezji (s. 169-170).

3) Synestezja (s. 170).

4) Literatura i sny, oniryzm (s. 171).

 

T36: Technika impresjonistyczna i jej efekty w liryce (Kazimierz Przerwa-Tetmajer Melodia mgieł nocnych).

 

Interpretacja obrazów impresjonistycznych s. 170, 172, 173.

 

Wiersz s. 177.

 

P.d. Symbolizm (s. 170-171, obrazy 174 - jeden wybrać, jeden wskażę ja do interpretacji).

 

T37: Symbolizm – próba dotarcia do tajemnicy istnienia (J. Kasprowicz Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach).

 

Notatka interpretacyjna.

 

P.d.

1) Ekspresjonizm - wyjaśnić zjawisko w oparciu o wybrany obraz i wybrany tekst.

 

T38: Od naturalizmu (Sonety z chałupy) poprzez ekspresjonizm (Hymny) po franciszkanizm (Księga ubogich). O przemianach liryki Jana Kasprowicza, autora wiersza Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach (symbolizm).

 

Sonet XIII, XV, XXXVII

Naturalizm 1891, Symbolizm 1898, Ekspresjonizm „Hymny” 1902, „Księga ubogich” I wojna.

 

P.d.

1) Omówić przemiany liryki Kasprowicza w oparciu o wybrane przez siebie teksty lub ich fragmenty.

lub

2) J.w. - w oparciu o utwory wskazane przez nauczyciela.

 

T39: Klasycyzm poezji Leopolda Staffa (Przedśpiew).

 

Tez interpretacyjna i argumenty.

 

P.d.

1) "Przedśpiew"

2) Tekst "Zasada sugestii" - pyt. 194.

3) "Ludzie bezdomni".

 

Uwaga: osoby obecne w piątek mogą wybrać zagadnienie spośród trzech podanych.

 

T40: Wnioski z analizy pracy klasowej.

 

Wyspiański - rozprawka - model