CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

KLASA 3 AB R

Testy - wymagania

POW

 

 

 

 

 

T1: Lekcja organizacyjna – zmiany w Przedmiotowym Ocenianiu Wewnątrzszkolnym z języka polskiego i informacja na temat egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,.

5 IX 17 T1 (T1)

 

 

P.d.

1) Podr. s. 152, zad. 1 (opis nadprzyrodzonych wypadków w Moskwie); zad. 2 (Iwan Bezdomny – wariat?)

2) Sformułuj przesłania, wnioski, uogólnienia, które wynikają z powieści.

Np. „Gorsze jest zło systemu totalitarnego, niż zło, które przynosi z sobą Woland uosabiający siły szatańskie”.

 

T2: Wkraczanie transcendencji w świat historii i polityki („Mistrz i Małgorzata”).

6 IX 17 T1 (T1)

 

– powiązanie elementów realistycznych i fantastycznych

– funkcje wprowadzenia motywów i elementów fantastycznych (metafizycznych)

– prawda o mieszkańcach Moskwy ujawniona przez Wolanda (obraz społeczeństwa w państwie totalitarnym)

 

P.d. S. 151, zad. 1-4, pisemnie.

 

T3: Tragizm czy komizm, realizm czy fantastyka? Konwencje i ich funkcje w "Mistrzu i Małgorzacie" Michaiła Bułhakowa.

8 IX 17 T1 (T1)

 

T4: Różne plany narracyjne powieści „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa – zasada kompozycyjna utworu.

8 IX 17 T1 (T1)

 

– obraz Moskwy lat 30. (różne aspekty życia w komunistycznej Rosji)

– działalność Wolanda i jego świty; sposób potraktowania i funkcja motywu satanistycznego w powieści

– sposób i cel wykorzystania motywów biblijnych

 

 

Przykładowe zadania: praca klasowa "Mistrz i Małgorzata"

 

T5: Sprawdzian znajomości treści, problematyki i umiejętności interpretacji ("Mistrz i Małgorzata)

12 IX 17 T2 (T2)

 

P.d.

1) W jaki sposób przedstawiona jest postać Jezusa? Porównaj z NT. (nieparzyści)

2) W jaki sposób przedstawiona jest postać Poncjusza Piłata? Porównaj z NT (parzyści)

 

T6: Groteskowość świata przedstawionego w "Mistrzu i Małgorzacie" Michaiła Bułhakowa.

13 IX 17 T2 (T2)

 

Pojęcie "groteska"

Tabela                                   Przykład (cz./r.ak.)                             Środki artystyczne, pomysły                            Funkcje, cel zastosowania

                                            cz. 2, r. 21, "Skoro tylko"                    formy czasownikowe ("żaby nadymały           kontrast między opisem realistyznym przyrody

                                                                                                        się", "przygrywały na fujarkach")                    a światem baśniowym, tajemniczym; pokazanie

                                                                                                        epitety ("świecące próchno")                           że rzeczywistość może mieć inny wymiar

 

T7: Postacie Jeszui oraz Poncjusza Piłata i sposób ich ukazania w powieści „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa.

15 IX 17 T2 (T2)

 

W jaki sposób Bułhakow nawiązuje do Biblii?

 

– rola Poncjusza Piłata w historii Jeszui i w powieści Michaiła Bułhakowa, porównanie tej postaci z Piłatem z Ewangelii

 

T8: Moralistyczne przesłanie powieści „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa (np. dotyczące prawdy, winy i kary, wierności sobie, dobra i zła).

15 IX 17 T2 (T2)

 

Edukacja Małgorzaty:

1. W pewnej mierze Małgorzata jest ukształtowana, ma świadomość, kim jest i chyba zdaje sobie sprawę z tego, jak może być odbierana przez otoczenie jako ta, która odchodzi od męża zapewniającego jej życie na odpowiednim poziomie.

2. Jednocześnie do tej pory nie znajdowała się w takiej sytuacji, w jakiej przyszło jej zaistnieć na balu u Wolanda, gdzie pełniła rolę gospodyni.

 

 

P.d. Czego Małgorzata nauczyła się od Wolanda? Zobacz kilka sugestii ...

 

T9: „Mistrz i Małgorzata” – forma, problematyka i przesłanie.

19 IX 17 T3 (T3)

 

1. Powieść realistyczno-fantastyczna (metafizyczna); motywy symboliczne (np. ogień, burza, woda, lot, światło słońca i światło księżyca, noc)

2. Problematyka zła – motto powieści.

3. Zło systemu gorsze niż siły sztańskie.

 

P.d.

1) Związki frazeologiczne z wyrazem "diabeł".

2) Narrator - gdzie się ujawnia.

 

 

T10: Motyw mistrza i ucznia oraz motywy faustowskie w „Mistrzu i Małgorzacie” M. Bułhakowa.

20 IX 17 T3 (T3)

 

Spr. p.d.

1) Związki frazeologiczne z wyrazem "diabeł":

- "diabli wiedzą czemu" (s. 58);

- "zaprzedałabym duszę diabłu, żeby się tylko dowiedzieć, czy on żyje?" (s. 310);

- "diabli to wiedzą"

 

Funkcje:

- przywoływanie sił diabelskich w sytuacjach trudnych,

- wykorzystywanie dość popularnej tendencji w języku potocznym do używania tego rodzaju związków frazeologicznych,

- uzmysłowienie swoistej prawdy o wiedzy szatana o przyszłości i o tajemnicach człowieka.

 

2) Narrator - gdzie się ujawnia.

- "Ale dość tego, wracajmy do tematu, zaczynasz się nudzić czytelniku! Za mną!..." (Warszawa 2001, s.78);

- "O, bogowie, o, bogowie moi, trucizny, trucizny!..." (s. 83);

- "Tymczasem wróbel usiadł na ofiarowanym niegdyś profesorowi kałamarzu, napaskudził na niego (ja nie żartuję!) (s. 296);

- "Nie wiemy, jakie jeszcze przedziwne rzeczy działy się w Moskwie tej nocy, i oczywiście nie zamierzamy tego dociekać, tym bardziej że czas już, abyśmy przeszli do rugiej części tej jakże prawdziwej opowieści. Za mną, czytelniku!: (s. 296-297);

 

- (s. 301-302);

- (s. 532)

 

Funkcje:

- ukazywanie emocji narratora i zarazem pisarza, ujawnianie swojego ludzkiego oblicza,

- gra z czytelnikiem, zapobieganie nudzie

 

– funkcjonowanie w powieści motywu mistrza i ucznia, wprowadza kontekst innych znanych sobie tekstów kultury

– motywy faustowskie

 

T11: Co przyciąga ludzi do teatru? Interpretacja fr. powieści „Nana” Emile’a Zoli.

26 IX 17 T4 (T4)

 

Interpretacja obrazu Edouarda Manet "Nana"

 

– system wartości Nany oraz przedstawicieli poszczególnych grup społecznych

– obraz społeczeństwa epoki Drugiego Cesarstwa

– metaforyka „złotej muchy”

– zakończenie powieści w kontekście indywidualnych losów Nany oraz w odniesieniu do społeczeństwa francuskiego

– pojęcie bowaryzmu, jego słownikowa definicja

– charakterystyka Nany

– prezentacja motywu miasta (Paryża)

 

T12: Eksperyment powieściowy Emile'a Zoli - technika punktów widzenia w "Nanie".

27 IX 17 T4 (T4)

 

Praca z fr. tekstu.

1. Na czym polega eksperyment powieściowy Zoli?

2. Technika punktów widzenia.

 

P.d.s. 67 - pyt. do "Pani Bovary" G. Flauberta.

 

T13: „Strumień rzeczy”, miłość bowarystowska i psychologia według Gustave’a Flauberta („Pani Bovary”).

29 IX 17 T4 (T4)

 

- Pani Bovary oraz Nana - wyrazy pochodzące z języka francuskiego,

- słownik etymologiczny, znaczenie wybranych zapożyczeń,

- związek między językiem i rzeczywistością opisaną w powieściach

 

Ustalić terminy prezentacji książek.

 

T14: Praca z tekstem Agnieszki Drotkiewicz, „Emma Bovary tańczy na parkietach”.

29 IX 17 T4 (T4)

 

– twórcze wykorzystanie teksty Agnieszki Drotkiewicz, wskazanie związku między kreacją głównej bohaterki powieści Flauberta z dylematami kultury współczesnej

– interpretacja dzieła sztuki realistycznej - związek między malarstwem XIX w. i postulatami pozytywizmu

 

Tworzenie samodzielnej wypowiedzi argumentacyjnej według podstawowych zasad logiki i retoryki:

  1. postawienie tezy lub hipotezy,

  2. dobór argumentów,

  3. porządkowanie argumentów,

  4. hierarchizacja argumentów,

  5. ich selekcja pod względem użyteczności w wypowiedzi,

  6. podsumowanie,

  7. dobór przykładów ilustrujących wywód myślowy,

  8. przeprowadzenie prawidłowego wnioskowania.

 

Podr. s. 140 – praca domowa.

 

T15: Wnioski z analizy pracy klasowej ("Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa).

3 X 17 T1 (T5)

 

Omówienie pracy klasowej. Zwrócenie uwagi na niezwykłość świata przedstawionego, zdominowanego przez groteskę, ale przemieszaną z realiami komunistycznej Moskwy, systemu totalitarnego.

 

P.d. Zebrać materiał do porównania wierszy w T16.

 

T16: Analiza i interpretacja porównawcza wiersza „* O przyjdź” Stanisława Koraba Brzozowskiego z utworem „Hymn do Nirwany” Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

4 X 17 T1 (T5)

 

1. Redagowanie wstępu:

- artyści wszystkich epok prezentują swój stosunek do życia, który w liryce wyraża się przez określone emocje (w średniowieczu lęk przed śmiercią połączony z uwielbieniem dla Boga, w renesansie radość życia i zachwyt nad człowiekiem i jego możliwościami, ...)

- każda więc epoka kształtuje u artystów stosunek do życia i sposób jego przeżywania,

- na tym tle Młoda Polska wyróżnia się dominacją odczuć pesymistycznych, dekadenckich,

 

2. Formułowanie tezy interpretacyjnej (koncepcji porównania):

- wiersze wyrażają postawy i emocje typowe dla modernizmu,

- poeci, posługując się innymi rozwiązaniami artystycznymi i odmienną stylistyką, dochodzą do podobnych wniosków,

- w obydwu tekstach można zauważyć pewne dominujące rozwiązania, pomysły, które są zaskakujące i mają swoją dynamikę,

- istotnym elementem obydwu jest kontrast.

 

3. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej:

- w obydwu wierszach manifestowana jest niechęć do życia, przy czym Tetmajer proponuje ucieczkę w kierunku stanu nirwany (zapomnienia, odrzucenia wszelkich pragnień i potrzeb, odwrócenia się od więzi ze społeczeństwem), zaś Brzozowski pragnie śmierci [Uwaga! Jeśli w pracy rozwiniecie refleksję na temat biografii Koraba-Brzozowskiego i jego samobójczej śmierci, to wprowadzacie KONTEKST BIOGRAFICZNY]

 

 

T17: Motywy śmierci w literaturze i ikonografii modernistycznej.

6 X 17 T1 (T5)

 

Hugo Simberg, Ogród śmierci, s. 140.

Malarstwo Jacka Malczewskiego - interpretacja różny wersji motywu Thanatos.

 

P.d.

1) Wybrać co najmniej 6 obrazów z modernistycznymi motywami śmierci (Paula, Anna, Paulina).

2) "Każda epoka na swój sposób ujmuje motyw śmierci" (Julia, Martyna, Aneta, Dominika).

 

T18: Dekadencja a koncepcja ewolucji (Teresa Walas, „Światopogląd dekadencki”).

6 X 17 T1 (T5)

 

Podr. s. 144 - omówiono wymagania CKE dotyczące wypowiedzi argumentacyjnej.

 

P.d. Przygotowanie interpretacji wybranych obrazów z motywem śmierci:

a) z różnych epok,

b) z Młodej Polski.

 

T19: Obrazy śmierci w tekstach kultury na przestrzeni epok.

10 X 17 T2 (T6)

 

Prezentacja prac w dowolnej formie (PP, ...).

1. Motywy śmierci w mitologii (Thanatos, Orfeusz w Hadesie, ...) i obecność tych wyobrażeń w ikonografii.

2. Średniowieczne motywy: "danse macabre", "ars moriendi", "memento mori". Malarstwo Hansa Holbeina.

3. Renesans - rzadkość występowania tego motywu.

4. Motyw "vanitas" w bariku (rola kontrastów w przedstawianiu śmierci).

5. Znajomość fizjologii w oświeceniu.

6. Motywy śmierci samobójczej i śmierci w obronie wyższych wartości w romantyzmie (Delacroix).

 

P.d.  Odpowiedzi na pytania do tekstu T. Walas, s. 146.

 

T20: Wypowiedź argumentacyjna i zasady jej konstruowania.

11 X 17 T2 (T6)

 

Na ocenę: ikonografia Młodej Polski - motywy śmierci.

 

Spr. p.d. Odpowiedzi na pytania do tekstu T. Walas, s. 146 lub  wypowiedź argumentacyjna.

 

T21: Nowa estetyka Charles’a Baudelaire’a („Padlina”).

13 X 17 T2 (T6)

 

Analiza i interpretacja wg koła interpretacji.

 

T22: Analiza i interpretacja porównawcza wierszy: „Do M*” Adama Mickiewicza i „Padlina” Charlesa Baudelaire’a.

13 X 17 T2 (T6)

 

P.d. (na czwartek)

 

T23: Rzeźba w okresie modernizmu (interpretacja wybranych dzieł Rodina, Vigelanda, Laszczki i Dunikowskiego).

17 X 17 T3 (T7)

 

Praca w grupach:

1. Czym się wyróżnia rzeźba na tle innych dziedzin sztuki? Jej plusy i minusy.

2. Interpretacja rzeźb s. 158-160 (każda z grup otrzymuje jedną rzeźbę do interpretacji, drugą wybiera sama).

3. Jaką rolę odgrywa motyw rzeźby w znanych tekstach literackich?

 

Ad. 1) Kształt, wielowymiarowość, materiał, powierzchnie gładkie lub chropawe, niewielki zakres mozliwości oddziaływania - stąd szukanie optymalnej formy wyrazu.

Ad. 3) motyw Pigmaliona i Galatei w mitach, "Lalka" i posąg Apollina, "Ludzie bezdomni" i "Wenus z Milo".

 

P.d. Określ problemy podjęte przez Bożenę Sadkowską w tekście "Homo dandys" (s. 161). Odnieś się do sposobu ujęcie tych problemów przez autorkę (czy zgadzasz się z jej twierdzeniami? Podaj argumenty).

 

T24: Dandysowskie pojęcie piękna (praca z tekstem Bożeny Sadkowskiej „Homo dandys”).

18 X 17 T3 (T7)

 

Czy tekst Sadkowskiej nadaje się na wypowiedź argumantacyjną?

 

Na jutro analiza i interpretacja - zob. T22. oraz "Sztuka poetycka" Verlaine'a. s. 177.

 

T25: Analiza i interpretacja wiersza „Sztuka poetycka” Paula Verlaine’a.

20 X 17 T3 (T7)

 

Spr. p.d. pisemnej - analiza i interpretacja porównawcza wierszy: „Do M*” Adama Mickiewicza i „Padlina” Charlesa Baudelaire’a.

 

Podr. s. 177.

 

T26: Topos okrętu w wierszu Arthura Rimbaud „Statek pijany”.

20 X 17 T3 (T7)

 

Na ocenę:

 

W jaki sposób artyści przedstawiają sztukę? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Paula Verlaine'a "Sztuka poetycka" i odnieś się wnikliwie do wybranego utworu poetyckiego.

 

Podr. s. 179.

Omówiono do strofy 9.

 

T27: Motyw okrętu na przestrzeni epok.

24 X 17 T4 (T8)

 

P.d.

1) Cztery ostatnie strofy - wszyscy.

2) Wybrać tekst z motywem okrętu do konfrontacji.

 

T28: Analiza i interpretacja porównawcza wiersza "Statek pijany" A. Rimbaud z wybranym utworem poetyckim.

25 X 17 T4 (T8)

 

Dokończyć omawianie wiersza "Statek pijany".

Propozycje do porównań:

- Adam Mickiewicz, Żeglarz,

- motyw okrętu w Kazaniach sejmowych Piotra Skargi i podobne jego ujęcie w satyrze Świat zepsuty Ignacego Krasickiego.

 

T29: Praca klasowa (wypowiedź argumentacyjna).

27 X 17 T4 (T8)

 

T30: Praca klasowa (analiza i interpretacja porównawcza).

27 X 17 T4 (T8)

 

T31: Tatry w ujęciu Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

31 X 17

 

Podr. s. 220-221. Analiza i interpretacja wybranych utworów. Analiza języka i stylu.

 

P.d. S. 221

 

T32: Młoda Polska Tatrzańska (Franciszek Mirandola, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Tadeusz Miciński, Stanisław Witkiewicz, ...).

3 XI 17

 

Podr. s. 221. Analiza i interpretacja wybranych utworów Tadeusza Micińskiego, Franciszka Mirandoli. Analiza języka i stylu.

 

T33: Tatry w malarstwie. Malarstwo a fotografia.

 3 XI 17
 

Obrazy Eljasza Walerego Radzikowskiego i Nepomucena Głowackiego.

 

P.d. Po dwa obrazy do interpretacji pisemnej.

 

T34: Wnioski z analizy pracy klasowej (wypowiedź argumentacyjna).

7 XI 17

 

1. Jaki problem podejmuje autor?

2. Jakie proponuje rozwiązanie tego problemu?

3. Jakie jest twoje stanowisko wobec rozwiązania zaproponowanego przez autora?

 

T35: Wnioski z analizy pracy klasowej (analiza i interpretacja porównawcza).

8 XI 17

 

Koncepcja porównania obu utworów (płaszczyzny porównania).

 

T36: Prezentacja problematyki utworów stanowiących konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole.

10 XI 17

 

T37: Obrazy miłości w poezji (Petrarka, Kochanowski, Gałczyński).

10 XI 17

 

P.d.

1) Praca w gr. wg przydziału.

 

T38: Motywy miłości w poezji - od Petrarki do Gałczyńskiego.

14 XI 17

 

Analiza i interpretacja porównawcza.

 

 

T39: Analiza i interpretacja porównawcza wierszy Petrarki i Kochanowskiego.

15 XI 17

 

Analiza i interpretacja Sonetu 85 Petrarki oraz Pieśni XXI z Ksiąg wtórych Jana Kochanowskiego.

 

P.d.

1. Odpowiedzi na cztery pytania do wiersza Kochanowskiego.

2. Podr. zielony, s. 240 (dla ochotników zad. 3).

 

T40: Liryka Stanisława Wyspiańskiego..

17 XI 17

 

*** [Niech nikt nad grobem mi nie płacze] (s. 240).

 

T41: Poetyckie testamenty (Słowacki, Wyspiański, Gałczyński).

17 XI 17

 

P. d. Zad. s. 262-264 (trzy zad. na dst itd).

 

T42: Analiza języka tekstów młodopolskich (Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer).

24 XI 17

 

T43: Liryka młodopolska na tle poezji epok poprzednich epok.

24 XI 17

 

T44: Cechy sztuki awangardowej początku XX wieku.

28 XI 17

 

1. Sytuacja w Europie po I wojnie światowej - ideologie masowe (faszym, nazim, komunizm):

a) bilans I wojny,

b) ucieczka od wolności.

2. Nowe oblicze cywilizacji:

a) społeczeństwo masowe i jego wpływ na kulturę,

b) wzrost znaczenia kultury masowej.

3. Idee futurystyczne.

 

P.d.

1) Podr. s. 21 - jedno zadanie do wyboru.

 

T45: Rozwój psychologii - koncepcje Freuda i Junga oraz ich echa w sztuce.

29 XI 17

 

Najpierw osoby wykonujące zad. 1. s. 21 (bezpośrednio związane z tematem).

 

Rozwój psychologii (Martyna i Dominika):

a) psychoanaliza i pojęcie "nieświadomości",

b) koncepcje Zygmunta Freuda,

c) poglądy Junga - archetypy i symbole oraz nieświadomość zbiorowa.

 

P.d. Reklama - dzieło sztuki? Przykłady i argumenty.

 

T46: Redagowanie manifestów artystycznych oraz wierszy okolicznościowych (futuryzm, ekspresjonizm, surrealizm, ...).

1 XII 17

 

T47: Prezentacja książki stanowiącej kontekst dla tekstów kultury poznawanych w szkole.

1 XII 17

 

P.d.

1) Manifest futurystów i ekspresjonistów (Paulina).

2) Julian Tuwim Chrystus miasta (s. 26): teza, dwa argumenty, dwa środki i funkcje.

 

T48: Analiza i interpretacja wiersza Chrystus miasta Juliana Tuwima w różnych kontekstach.

5 XII 17

 

Praca na wierszem w grupach:

I - koło interpretacji

II - pytania pod tekstem

III - forma dowolna

 

P.d.

1) Motyw tańca w tekstach reprezentujących poszczególne rodzaje literackie oraz w ikonografii.

2) Jaką funkcję pełni taniec w tych dziełach?

3) Jakimi środkami jest kreowany? Jaką funkcję pełnią te środki?

 

T49: Motyw tańca w literaturze i ikonografii na przestrzeni epok.

6 XII 17

 

Spr. p.d.

 

Średniowiecze - danse macabre (środki kreacji: groteska osiągana przez kontrast)

Romantyzm - polonez w Panu Tadeuszu

Młoda Polska - chocholi taniec w zakończeniu Wesela

                     - taniec weselny w Chłopach W.S Reymonta

 

Taniec – pierwotna ekspresja (film Taniec godowy ptaków).

 

P.d.

1) Język potoczny – s. 37: całość podzielono na 14 części (części wg 1-7 wg numerów i dalej analogicznie, nr 8 – część 1, 9 – 2 itd.).

2) S. 41, ćw. 1.

 

T50: Język potoczny – centrum stylowe polszczyzny.

8 XII 17

 

1. Warstwa neutralna i emocjonalna języka potocznego.

2, Argumenty potwierdzające, że język potoczny stanowi centrum stylowe polszczyzny.

 

P.d.

1) Pozostałe punkty.

2) Wiersz Poeto! J. Tuwima s. 43 - pisemnie teza oraz funkcje kolokwializmów.

 

T51: Prezentacja książki Philipa K. Dicka Człowiek z Wysokiego Zamku.

8 XII 17

 

T52: Język potoczny – centrum stylowe polszczyzny.

12 XII 17

 

1) Język potoczny – s. 37: całość podzielono na 12 części (części wg 1-7 wg numerów i dalej analogicznie, nr 8 – część 1, 9 – 2 itd.).

2) S. 41, ćw. 1.

 

 

T53: Funkcje kolokwializacji w tekstach poetyckich.

13 XII 17

 

Podr. s. 43, ćw. 5 (wiersz Poeto! Juliana Tuwima).

 

P.d.

1) Teza - pisemnie.

2) Każda strofa - przeciw czemu (rodzinie, codzienności, ...).

 

T54: Prezentacja książki - uzasadnienie wyboru (Alloma Gilbert, Ocal mnie od zlego).

15 XII 17

 

 

T55: Różne koncepcje poety (artysty) i poezji obecne w programach i utworach dwudziestolecia międzywojennego.

15 XII 17

 

1. Przemiany w poezji:

a. Juliana Tuwima – od „barbarzyńcy w mieście” do poety „słowiarza”, s. 47-48

b. Julian Przyboś - od fascynacji miastem do fascynacji pejzażami wiejskimi, s. 32-33

2. Koncepcje poety (artysty):

a. „barbarzyńca”,

b. „kabaretowy prześmiewca”,

c. „poszukiwacz słowa”,

d. „eksperymentator w laboratorium sztuki”

 

 

T56: Analiza i interpretacja wybranych wierszy Juliana Przybosia, Juliana Tuwima i Leopolda Staffa.

20 XII 17

 

Julian Przybość, Na kołach, Wieczór.

 

P.d.

1) Zob. T55.

2) Julian Przyboś, Lipiec

 

T57: Bogactwo tematyki i rozmaitość formy artystycznej liryki dwudziestolecia międzywojennego.

20 XII 17

 

T58: Poezja Jarosława Iwaszkiewicza (rola motywów związanych ze sztuką).

21 XII 17

 

Poniższe zagadnienia i powyższy temat powinien być uwzględniony przez grupę przygotowującą quiz z danego rozdziału:

– budowa wierszy Jarosława Iwaszkiewicza (Lipiec, Źródło Aretuzy), ich formalna doskonałość.

– przywołane dzieła sztuki (motywy związane ze sztuką), ich lokalizacja oraz znaczenia metaforyczne i symboliczne

 

T59: Liryka dwudziestolecia i kierunki w sztuce - podsumowanie (wykorzystanie platformy create.kahoot.it).

21 XII 17

 

Redagowanie pytań do rozdziałów 1, 2 lub 3 (nieobecni mają r. 3). Należy zalogować się na stronie: create.kahoot.it. I tam tworzymy pytania oraz proponujemy odpowiedzi. W razie pytań proszę wejść na stronę: https://padlet.com/andrzejlopata04/kahootpolski

 

T60: Wnioski z analizy matury próbnej z Operonem (wypowiedź argumentacyjna).

3 I 18

 

Jak wygląda praca nad kahootem – liryka dwudziestolecia?

 

T61: Wnioski z analizy matury próbnej z Operonem (analiza i interpretacja porównawcza).

3 I 18

 

P.d.

1) Kahoot.

2) Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka s. 70, zad. s. 76, polecenia do fr. I i II

 

 

T62: Czy człowiek jest z natury dobry czy zły? Wokół książki Paulo Coelho Demon i panna Prym (prezentacja powieści spoza kanonu lektur szkolnych).

4 I 18

 

T63: Literackie ujęcia relacji między rodzicami a dziećmi („Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej).

4 I 18

 

– streszczanie historii Róży z Cudzoziemki, sposób, w jaki autorka zapoznaje z nią czytelnika

– zróżnicowanie narracji: fr. zawierające subiektywny punkt widzenia bohaterki (bądź perspektywę Władysia) oraz obiektywna relacja narratora

język bohaterki, formy świadczące o jej językowej obcości; ich funkcja

 

P.d.

1) Dwa przykłady literackie „spowiedzi życia” (zob. zad. 3, s. 76 – do III fr.).

 

T64: „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej jako powieść psychoanalityczna.

10 I 18

 

Podr. s. 69.

 

– realizacja założeń Zygmunta Freuda w powieści,

- czym jest czas psychologiczny i jak jego odkrycie wpłynęło na rozwój powieści (wiadomości z podręcznika, m.in. z ramki Wielka proza światowa), odniesienie tego pojęcia do powieści Marii Kuncewiczowej,

– funkcja różnych czasów narracji (teraźniejszego i przeszłego),

– retrospekcja jako zasada kompozycyjna powieści,

– „powieść psychoanalityczna” - odniesienia do konstrukcji utworu i postaci bohaterki,

– tytuł, źródła „cudzoziemskości” Róży.

 

T65: "Spowiedzi życia" w literaturze różnych epok - ich stylistyka i funkcja.

10 I 18

 

Praca z grupach - zadania:

1. Porównajcie sposoby przedstawienia "spowiedzi życia" w Cudzoziemce i w Panu Tadeuszu.

2. Odnieście swoje rozważania do obrazu w podręczniku.

3. Przywołajcie innyc tekst kultury z motywem "spowiedzi życia" - co nowego on wnosi?

 

T66: Obraz krajów Trzeciego Świata w literaturze (Waris Dirie, "Kwiat pustyni").

11 I 18

 

 

T67: Proza psychologiczna Jarosława Iwaszkiewicza („Panny z Wilka”).

11 I 18

 

T68: Analiza i interpretacja porównawcza wiersza Topielec Bolesława Leśmiana z wybranym utworem lirycznym.

31 I 18

 

Podr. s. 89.

1. Zapis proponowanych tez interpretacyjnych (praca w grupach):

- zachwyt nad przyrodą prowadzący do zatracenia się człowieka w naturze,

- przyroda nęci człowieka, kusi,

- przyroda ma swoje życie, swoją specyficzną naturę,

- istotną rolę w kreacji przestrzeni lirycznej odgrywa wyobraźnia, w tym wyobraźnia językowa (neologizmy),

 

2. Formułowanie argumentów:

- bohater liryczny zatraca się w przyrodzie, wchodzi w zieleń,

- można mówić o "odczłowieczeniu" - oddalaniu się od tego, co ludzkie, ku przyrodzie,

 

3. Środki stylistyczne i ich funkcje.

 

4. Na czym polega wyjątkowość poezji Leśmiana?

 

Praca z tekstem Wysokie drzewa Leopolda Staffa (przypomnienie tezy: zachwyt nad pięknem przyrody przypominające artystę kształtującęgo swój materiał twórczy).

 

Określanie płaszczyzn porównania:

1. Porównanie tez

 

P.d. Analiza i interpretacja porównawcza wiersza Topielec Leśmiana i Sitowie Tuwima (s. 47).

 

T69: Przemiany konwencji i praktyka ich łączenia (na przykładzie ballad Bolesława Leśmiana).

1 II 18

 

T70: W poszukiwaniu Boga (analiza i interpretacja porównawcza wybranych tekstów dwudziestolecia międzywojennego z utworami romantycznymi).

1 II 18

 

Przedstaw obraz Boga oraz relacji Bóg – człowiek:

a) w wierszu Szewczyk,

b) Poeta,

c) w innym tekście literackim.

Jaki środek stylistyczny dominuje w kreacji obrazu Boga lub w przedstawianiu relacji Bóg – człowiek?

 

 

T72: Analiza i interpretacja wiersza Czyhanie na Boga Juliana Tuwima w konfrontacji z utworami Bolesława Leśmiana.

7 II 18

 

 

T73: Koncepcja poety i poezji w liryce Bolesław Leśmiana w konfrontacji z romantyzmem.

7 II 18

 

P.d. Zadania do tekstu Dziewczyna.

 

T74: Obrazy i symbole w liryce Bolesława Leśmiana w konfrontacji z wybranymi dziełami ikonograficznymi.

8 II 18

 

 

T75; Prezentacja książki spoza kanonu lektur szkolnych (Guy Gilbert, Krzyk młodych).

8 II 18

 

 

T76: Symbole kulturowe i znaki tradycji judaistycznej w opowiadaniu Nawiedzenie Brunona Schulza.

14 II 18

 

T77: Wykorzystanie w interpretacji opowiadań Brunona Schulza elementów znaczących dla odczytania sensu utworu (np. słowa-klucze, wyznaczniki kompozycji).

14 II 18

 

P.d.

Po jednym przykładzie do tabeli (Ptaki, Manekiny).

 

T78: Motyw demiurga, kreatora, twórcy w literaturze i ikonografii.

15 II 18

 

T79: Związek języka z obrazem świata (na przykładzie opowiadań Brunona Schulza).

15 II 18

 

T80: Motyw księgi w różnych tekstach kultury oraz w opowiadaniu Księga Brunona Schulza.

28 II 18

 

Praca w grupach:

1. Wybór fragmentu do interpretacji.

2. Z tego fragmentu wypisać co najmniej jedno zdanie mające wydźwięk aforystyczny.

3. Propozycja grafiki lub znalezienie odpowiedniej grafiki w zasobach internetowych.

4. Trzy środki stylistyczne i ich funkcje.

5. Odniesienia do innych tekstów kultury.

 

T81: Ujęcie czasu w opowiadaniu Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza.

28 II 18

 

 

T82: Praca klasowa - wypowiedź argumentacyjna.

1 III 18

 

T83: Praca klasowa - analiza i interpretacja porównawcza (teksty prozatorskie lub poetyckie).

1 III 18

 

T84: Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja porównawcza).

7 III 18

 

T85: Wnioski z analizy pracy klasowej (wypowiedź argumentacyjna).

7 III 18

 

T86: „Proces” Franza Kafki w kontekście biblijnym, politycznym, egzystencjalnym i psychologicznym.

8 III 18

 

T87: "Proces" F. Kafki - spektakl w reż. Agnieszki Holland i Laco Adamika.

8 III 18

 

T88: Analiza recenzji spektaklu "Proces" F. Kafki w reż. Agnieszki Holland i Laco Adamika.

14 III 18

 

F. Kafka, „Proces”, s. 105-114 (ze s. 114 – odpowiedź na wybrane trzy pytania).

W jaki sposób Bruno Schulz interpretował Proces Franza Kafki?

 

T89: Interpretacja przypowieści kapelana o odźwiernym u wrót prawa ("Proces" Franza Kafki).

14 III 18

P.d. Redagowanie recenzji spektaklu (zad. na środę 21 III).

 

 

 

 

 

 

T90: Przestrzeń Kafki a przestrzeń Schulza.

 

15 III 18

 

T91: Szewcy Witkacego - wizje katastroficzno-absurdalne i groteskowa forma.

15 III 18

 

P.d. Podr. s. 142:

- fr. I, zad. 1 - wszyscy,

- fr. I, zad. 2 - nieparzyści,

- fr. I, zad. 3 - parzyści,

- fr. II, zad. 1 - wszyscy,

- fr. II, zad. 2 - parzyści,

- fr. II, zad. 3 - nieparzyści,

- fr. II, zad. 4 - dla ochotników.

 

T92: Adiustacja tekstów na poziomie elementarnym.

21 III 18

 

Trzy pojęcia: redakcja, adiustacja, korekta - zob. link

 

T93: Język bohaterów "Szewców" Witkacego.

21 III 18

 

Praca zgodnie z wytycznymi z p.d. zob. L91.

 

T94: Rola nawiązań w różnych tekstach kultury.

22 III 18

 

Władysław Broniewski,

 

T95: Poetyckie i prozatorskie spojrzenia na sytuacje wojenne.

22 III 18

 

Anna Świrszczyńska

 

T96/97: Praca klasowa (wypowiedź argumentacyjna).

28 III 18

 

Dokończenie analizy recenzji.

 

P.d. Analiza pozostałych recenzji.

 

T98: Wnioski z analizy pracy klasowej.

4 IV 18

 

T99: Groteska w różnych epokach literackich (praca z tekstem).

4 IV 18

 

P.d. Motywy lustra - 3 przykłady i funkcje.

 

 

T100: Funkcje motywu lustra w literaturze i sztuce (w oparciu o wiersz "Spojrzenie" K.K. Baczyńskiego i inne teksty kultury).

5 IV 18

 

T101: Motyw "ars poetica" w literaturze na przestrzeni epok.

5 IV 18

 

 

T102: Rozrachunki ze stalinizmem.

11 IV 18

 

Podr. s. 226 - referowanie poszczególnych segmentów.

 

T103: Językowe cechy polskiej nowomowy, jej specyficzne funkcje i zjawisko neonowomowy.

11 IV 18

 

Podr. s. 244 - nowomowa i jej cechy językowe

 

P.d. Orwell, Rok 1984, praca z tekstem s. 232-236 (pyt. 1-6 s. 237).

 

T104: Obraz systemu totalitarnego w antyutopii Orwella „Rok 1984” i innych tekstach kultury.

12 IV 18

 

T105: Świat orwellowski i obraz zmagania świadomości jednostki z presją systemu.

12 IV 18

 

T106: Funkcje języka a funkcje tekstu.

18 IV 18

 

T107: Podsumowanie projektu "Moja przygoda z książką".

18 IV 18

 

P.d. S. Grochowiak, Płonąca żyrafa.

 

T108: Turpizm w poezji współczesnej (Stanisław Grochowiak, "Płonąca żyrafa").

19 IV 18

 

T109: Cierpienie i współczucie w ujęciu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Pieta dell'Isola).

19 IV 18