CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

noT1: Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne, wagi ocen, wykaz lektur i inne sprawy organizacyjne.

4 IX 18

 

 

T2: Analiza i interpretacja wybranych satyr Ignacego Krasickiego ("Świat zepsuty", "Do króla").

6 IX 18

 

1. Co zepsuło się w świecie Krasickiego?

2. Ci wiąże tekst z oświeceniem?

3. Co różni utwór od epoki?

4. Wskażcie środki językowe zastosowane w tekście i określcie ich funkcje.

5. Rola autotematyzmu.

6. Funkcje karykaturalizacji.

 

P.d.

1) 

 

T3: Sylwetka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w satyrze Ignacego Krasickiego „Do króla”.

7 IX 18

 

T4: Jaka wizja świata i człowieka wyłania się z bajek Ignacego Krasickiego?

11 IX 18

 

Na ocenę:

 

1. Jaką funkcję pełni w satyrze Świat zepsuty motyw Rzymu?

2. Jaki jest stosunek Krasickiego do władcy?

3. Podaj cechy króla opisane w satyrze Do króla.

4. Jaki portret szlachty sarmackiej wyłania się z utworu?

 

Bajki: Potok i rzeka, Kulawy i ślepy, Szczur i kot oraz bajka wybrana samodzielnie.

 

P.d.

1) Zinterpretować bajkę "Szczur i kot".

2) Wybrać dwie inne bajki do interpretacji.

 

T5: Podsumowanie twórczości Ignacego Krasickiego.

13 IX 18

 

1. Rola Krasickiego w kształtowaniu postaw społeczeństwa w epoce oświecenia..

2. Środki artystyczne dominujące w satyrach i bajkach.

3. Sylwetka biskupa warmińskiego.

 

P.d. Pamięciowe opanowanie hymnu państwowego. Porównanie z Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego.

 

T6: Mazurek Dąbrowskiego, czyli nowy wymiar patriotyzmu.

14 IX 18

 

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego (s. 245) a oficjalna wersja hymnu państwowego.

 

Porównanie tekst hymnu państwowego z Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego. Jak sądzisz, z czego wynikają różnice.

 

P.d. na początek października:

     Przygotuj wycieczkę po zabytkach i przestrzeniach związanych z sentymentalizmem w Polsce. Jesteś organizatorem i zarazem przewodnikiem i dobrze znasz literaturę sentymentalną.

 

P.d. na następną lekcję:

Sporządź notatkę porównującą sentymentalizm z klasycyzmem (249-250).

 

 

T7: Czułość serca w epoce rozumu, czyli marzenia o powrocie do natury.

18 IX 18

 

Sentymentalizm jako uzupełnienie epoki rozumu o sferę uczuć i emocji.

 

Sentymentalizm a klasycyzm:

a) cechy klasycyzmu (ogrody francuskie),

b) literatura klasycyzmu i sposób ujmowania sfery uczuć (konwencjonalność).

2) Sentymentalizm:

a) rola Puław,

b) sielanka jako gatunek,

c) ogrody angielskie.

 

P.d. Organizujesz wycieczkę po miejscach będących pamiątką sentymentalizmu. Jesteś zarazem przewodnikiem i znasz świetnie literaturę sentymentalną (dla ochotników).

 

Temat poniżej już podano. Biografia Karpińskiego.

 

P.d. Postaw tezę interpretacyjną do wiersza Do Justyny. Tęskność na wiosnę. (nieparzyści) lub Przypomnienie dawnej miłości (parzyści). Podaj argumenty i odpowiedz na pytania (na ocenę dst - trzy wybrane, na db - 5, na bdb - wszystkie)

 

T8: Serce czułe i piękne wzory, czyli sielanka sentymentalna.

20 IX 18

 

Spr. p.d.

 

P.d. Wskaż dwa środki najtrafniej opisuuące Boga lub stosunek człowieka do Boga. Podaj przykłady.

 

T9: Najsłynniejsza kolęda polska.

21 IX 18

 

Środki stylistyczne służące opisowi Boga i relacji Bóg – człowiek:

- wyliczenia (np. w psalmach),

- apostrofy,

- pytania retoryczne,

- anafory.

 

Podr. s. 254.

- kluczowa funkcja oksymoronów

 

P.d.

1) Odpowiedzi na pytania 2-6, s. 255-256.

lub

2) Streszczenie 40-60 wyrazów.

 

 

T10: Język i styl w różnych epokach.

25 IX 18

 

Charakterystyka języka średniowiecza - s. 260, tekst IV.

 

P.d.

Charakterystyka języka poszczególnych epok - notatka.

 

 

T11: Analiza języka i stylu tekstów epok: średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia.

28 IX 18

 

Ćwiczenia dotyczące stylu.

Na następnej lekcji podsumowanie oświecenia - i przekazanie wiedzy na ten temat klasie z praktyk.

 

T12: Sylwetka i twórczość Ignacego Krasickiego (praca w grupach 2tż/2ti).

2 X 18

 

1. Rola Krasickiego w kształtowaniu postaw społeczeństwa w epoce oświecenia..

2. Środki artystyczne dominujące w satyrach i bajkach.

3. Sylwetka biskupa warmińskiego.

 

Pytania dla grup - te, które podano na tablicy interaktywnej.

 

P.d. Świat zepsuty. Sześć pytań, które podano. To będzie na ocenę, a dla tż będą + lub -.

 

T13: Satyry Ignacego Krasickiego - funkcje środków artystycznych ("Świat zepsuty", "Pijaństwo").

4 X 18

 

Ignacy Krasicki, Świat zepsuty. Sześć pytań, które podano. To będzie na ocenę, a dla tż będą + lub -.

 

 

T14: Sentymentalizm w Polsce (projekt wycieczki).

5 X 18

 

 

T15: Podsumowanie oświecenia (quizizz).

9 X 18

 

Czy oświecenie było epoką mającą bardzo istotny wpływ na rozwój kultury naszego kraju? Uzasadnij odpowiedź.

 

P.d. 

Wybrać jeden obraz z podręcznika i ustalić jego cechy romantyczne na podstawie tabeli na s. 16 (wykaz cech romantyzmu).

 

 

T16: Przełom romantyczny.

11 X 18

 

Wydarzenia historyczne obrazem epoki.

Romantyzm w perspektywie historycznej.

Preromantyzm angielski i sentymentalizm jako kierunki kształtujące oblicze nowej epoki.

Literatura "burzy i naporu" w Niemczech (Fryderyk Schiller, Johann Wolfgang Goethe.

 

P.d. Przypomnij sobie postać Prometeusza i wyjaśnij, dlaczego ten bohater mitologiczny był tak ważny dla romantyków? (mit prometejski)

 

T17: Młodość jako wartość ("Oda do młodości" Adama Mickiewicza).

12 X 18

 

Analiza i interpretacja wiersza.

Teza interpretacyjna.

 

Na następnej lekcji: pytanie moje lub z podręcznika ( uczeń sam wybiera).

 

T18: Idee młodości, rewolucji i stworzenia nowego świata w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza.

16 X 18

 

Analiza utworu.

 

P.d. Obowiązują pytania z podręcznika. Pojawią się również pytania sformułowane przez nauczyciela.

 

 

T19: Poetycki manifest romantyzmu ("Romantyczność" Adama Mickiewicza).

18 X 18

 

P.d. "Romantyczność" - wyjaśnienie tytułu. Środki stylistyczne - najciekawsze i najbardziej funkcjonalne.T19:

 

T20: Styl naukowy.

19 X 18

 

"Romantyczność" - wyjaśnienie tytułu. Środki stylistyczne - najciekawsze i najbardziej funkcjonalne.

 

Style funkcjonalne - podział.

Cechy stylu naukowego.

Język.

 

P.d. Umieć scharakteryzować styl naukowy.

 

T21: Romantyczny świat duchów i wyzwolonej wyobraźni.

23 X 18

 

T22: Miłość romantyczna. Nieszczęśliwi kochankowie.

26 X 18

 

Uwaga! Zaczynamy III część Dziadów Adama Mickiewicza.

 

P.d.

1) S. 61, zad. 1 - wszyscy.

2) Zad. 2, 4 - parzyści; 3, 5 - nieparzyści.

 

T23: Różne wzorce miłości i różne sposoby mówienia o niej.

30 X 18

 

Spr. p.d.

 

Miłość w średniowieczu 

 

Walther von der Vogelweide Piękność i wdzięk

 

Cel lekcji:

Przedstawienie średniowiecznych wzorców miłości, ich porównanie z romantycznymi utworami o tematyce miłosnej.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wyjaśniasz pojęcie miłości dwornej na przykładzie wiersza Walthera von der Vogelweide Piękność i wdzięk.

2. Rekonstruujesz skrótowo historię Tristana i Izoldy.

3. Przedstawiasz obraz miłości i wpływu kobiety na mężczyznę na podstawie utworu Dantego Boska Komedia.

4. Porównujesz sposoby przedstawiania miłości w wybranym tekście  średniowiecznym i w IV części Dziadów (znajdujesz jedno podobieństwo i dwie różnice).

 

T23: Przeżycia podróżnego - podmiotu lirycznego sonetu Stepy Akermańskie, doświadczającego kontaktu z Orientem.

6 XI 18

 

Przygotować interpretację Stepów Akermańskich. 

1. Zapis tezy interpretacyjnej.

2. Argumentacja, uzasadnienie tezy.

3. Środek stylistyczny wzmacniający tezę.

4. Przydzielone zadanie s. 69.

5. Wybrane zadanie s. 69.

 

III część Dziadów 13 XI.

 

 

T24: Artystyczne widzenie przestrzeni w sonecie Droga nad przepaścią w Czufut-Kale Adama Mickiewicza.

8 XI 18

 

Przygotować interpretację Drogi nad przepaścią w Czufut-Kale. 

1. Zapis tezy interpretacyjnej.

2. Na czym polega oryginalność tego sonetu?

3. Charakterystyka Mirzy i Pielgrzyma.

 

P.d. Burza, s. 73: teza, dwa argumenty, analiza i funkcje dwóch środków stylistycznych.

 

III część Dziadów 13 XI.

 

 

T25: Literackie i malarskie ujęcia obrazu morza (A. Mickiewicz Burza - T. Gericault Tratwa "Meduzy”).

13 XI 18

 

1. Udowodnij, że sonet Droga nad przepaścią w Czufut-Kale ma charakter synkretyczny.

2. Porównaj postacie Pielgrzyma i Mirzy.

3. Jak rozumiesz metaforę spojrzenia przez "szczeliny świata"?

 

Pytanie kluczowe:

Co wg ciebie lepiej pokazuje sytuację człowieka w obliczu żywiołu: literatura czy malarstwo?

Podaj argumenty.

 

P.d.

1) Co Mickiewicz pisze w Przedmowie na temat postaw młodzieży i na temat postaw Europy?

2) Scharakteryzuj Więźnia na podstawie jego wypowiedzi w Prologu.

 

 

T26: Obraz prześladowań naszkicowany przez we Wstępie do III cz. "Dziadów" w konfrontacji z sytuacjami ukazanymi w dramacie.

15 XI 18

 

Opowieść Sobolewskiego.

Opowieść Adolfa o Cichowskim.

 

T27: Sens przemiany Gustawa w Konrada.

16 XI 18

 

Kim jest Gustaw? Kim staje się Konrad?

 

P.d. 

 

1. Na podstawie sceny I wyjaśnij, jakie pomysły odnośnie swoich dalszych losów mają więźniowie.

2. Dlaczego uznaje się pieśń Jankowskiego za bluźnierstwo?

3. Jak prawda wynika z opowieści Kaprala dotyczących czasów wojen napoleońskich?

4. Jaki charakter ma pieśń Feliksa
5. Dokonaj wnikliwej interpretacji tzw. małej improwizacji.

 

 

T28: Analiza i interpretacja pieśni bluźnierczej Jankowskiego, pieśni Feliksa i pieśni zemsty oraz małej improwizacji.

20 XI 18

 

Wg punktów p.d. T27.

Analiza pieśni zemsty.

 

P.d.

1. Wyjaśnij, co może symbolizować porównanie poezji Konrada do upiora, który kąsa rodaków..

2. Wyjaśnij symbolikę orła i kruka  w małej improwizacji.

 

 

T29: Prometeizm w III części "Dziadów".

22 XI 18

 

Pojęcie prometeizmu.

 

P.d.

Przygotować interpretację Wielkiej Improwizacji (umieć wyodrębnić fragmenty stanowiące pewną całość).

 

 

T30: Historia i proroctwo - idea mesjanizmu w „Widzeniu księdza Piotra”.

27 XI 18

 

Pojęcie mesjanizmu.

 

P.d. Pisemna interpretacja Widzenia ks. Piotra (2 str.).

22 X 18

 

T31: Diaboliczna sylwetka Senatora Nowosilcowa.

29 XI 18

 

W planowanej kartkówce zwracam uwagę na Wielką Improwizację, Widzenie ks. Piotra i sylwetkę Nowosilcowa.

 

Kreacja sylwetki Nowosilcowa.

Które sytuacje przedstawiają Senatora w szczególnie negatywny sposób? Nazwij cechy bohatera krytykowane w ten sposób. Wskaż środek stylistyczny szczególnie przydatny do kreacji wybranej sytuacji.

 

T32: Interpretacja Sceny VII: towarzystwo przy drzwiach a towarzystwo stolikowe.

30 XI 18

 

Kryteria porównania. Tabela. Ustalono kryterium składu i języka.

 

P.d. Znaleźć inne kryteria i porównać.

 

T33: Dramat Rollisonowej i obraz otoczenia Nowosilcowa.

4 XII 18

 

Cel lekcji

 

Nazwanie środków artystycznych, jakimi w literaturze przedstawiane było cierpienie matki i określenie ich funkcji oraz porównanie ujęcia tego problemu w III części "Dziadów" z innym tekstem literackim.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wyodrębniasz fragmenty, w których widać funkcjonowanie różnych środków artystycznych obrazujących cierpienie Rollisonowej (5 przykładów) i nazywasz te środki.

2. Określasz funkcje wskazanych w punkcie 1. środków.

3. Wyjaśniasz sens tematu lekcji - wskazujesz na przyczynę powiązania problemu cierpienia matki z obrazem otoczenia Nowosilcowa.

4. Porównujesz sposób przedstawienia cierpienia matki w III części "Dziadów" z innym tekstem literackim, wskazując na jedną różnicę i jedno podobieństwo.

 

T35: W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiani są wrogowie ojczyzny?

7 XII 18

 

Cel lekcji

Omówienie sposobów kreacji obrazów wrogów w różnych tekstach kultury i porównywanie z ujęciem tego obrazu w III części Dziadów.

 

Kryteria sukcesu

1. Przywołujesz trzy teksty kultury zawierające obraz wrogów (poza III częścią Dziadów), podajesz autora, tytuł tekstu i epokę, w której tekst powstał, oraz epokę, w której rozgrywa się akcja utworu.

2. Charakteryzujesz przedstawiony w tekstach z punktu 1. obraz wrogów.

3. Potrafisz omówić sposoby kreacji wizerunków wrogów (określasz funkcje środków stylistycznych, omawiasz pomysły artystyczne wykorzystane przez autora i uzyskane efekty).

4. Porównujesz ujęcie obrazu wrogów w przywołanych przez siebie tekstach z ujęciem Mickiewicza w III części Dziadów.

 

T36: Elementy groteski w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza ("Bal").

11 XII 18

 

Cel lekcji

Rozpoznawanie różnych przejawów groteski, określanie funkcji środków stylistycznych tworzących groteskę i omawianie celów stosowania groteski w tekstach kultury.

 

Kryteria sukcesu

1. Tworzę własną definicję groteski (w oparciu o dostępne źródła informacji).

2. Podaję przykład groteski, ale niezwiązany z III częścią Dziadów (autor i tytuł tekstu kultury) i wyjaśniam, za pomocą jakich  środków artystycznych została stworzona i w jakim celu użyta.

3. Wskazuję trzy fragmenty III części Dziadów, w których pojawia się groteska.

4. Omawiam środki stylistyczne i sytuacje wykreowane w utworze, za pomocą których budowana jest groteska.

5. Wyjaśniam cel jej zastosowania.

 

T37: Obraz despotyzmu carskiego w Ustępie do III części "Dziadów".

13 XII 18

 

Analiza wybranych fragmentów "Drogi do Rosji"

 

Cel lekcji

Przygotowanie i prezentacja wypowiedzi ustnej będącej interpretacją fr. "Ustępu" pt. "Droga do Rosji". Ukazanie różnych przejawów despotyzmu carskiego oraz uwzględnienie funkcji wybranych  środków stylistycznych.

 

Kryteria sukcesu:

 

1. Wyodrębnij całostki we fr. Drogi do Rosji. i określ, jaki problem poruszony jest każdej z nich.

2. Wskaż środek stylistyczny, które pełni istotną funkcję w tworzeniu obrazu Rosjan lub Rosji.

3.Czy zgadzasz się z twierdzeniem Mickiewicza, że "każda twarz jest pomnikiem narodu"? Jak w tym kontekście Mickiewicz widzi twarz Rosjan i ich charakter?

4. Co nowego w spojrzeniu na Rosjan wnosi wiersz Do przyjaciół Moskali?

5. Czy opinia o innym narodzie ma szanse na obiektywność, czy też ma na ogół charakter subiektywny? Uzasadnij swoją opinię.

 

Omówiono w. 31-41, 97-108.

 

 

T38: Spojrzenie Mickiewicza na Rosję i Rosjan (interpretacja Drogi do Rosji, fr. Ustępu oraz wiersza Do przyjaciół Moskali).

14 XII 18

 

T39: Piotr Wielki a Marek Aureliusz - portrety władców.

18 XII 18

 

Tekst a pomniki.

 

Porównanie obrazów władcy.

 

Na podstawie Pomnika Piotra Wielkiego wyjaśnij, co Mickiewicz sądzi na temat różnych stylów rządzenia swoim państwem. W wypowiedzi odnieś się do III części Dziadów oraz innego tekstu kultury. Ponadto w analizowanym wskaż jeden środek stylistyczny pełniący istotną rolę i określ jego funkcje.

 

P.d. Przeczytaj uważnie Przegląd wojska:

1. Znajdź przykłady okrucieństwa.

2. Wskaż zinterpretuj fr. zawierające ironię.

 

 

T40: Pytania do III części "Dziadów" (obraz Rosji, Rosjan i caratu we fragmentach „Ustępu” III cz. „Dziadów”:„Petersburg”, "Przegląd wojska", "Oleszkiewicz", "Do przyjaciół Moskali").

20 XII 18

 

 

Zredaguj pytania zaczynające się od zaimków:

 

1. Kto?

2. Co?

3. Kiedy?

4. Gdzie?

5. Jak?

6. W jaki sposób?

7. Po co?

8. Dlaczego?

9. Jaki, -a, -ie?

 

T41: Praca klasowa - interpretacja fragmentu III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

3 I 19

 

P.d. jak do lekcji nr 40.

 

T42: III część "Dziadów" Adama Mickiewicza na plakatach teatralnych.

4 I 19

 

Praca w grupach

I - krzyż, łańcuch,

II - lawa,

III - Prometeusz,

IV - skrzydła, orzeł

 

P.d. Jeden z plakatów zostanie wylosowany do omówienia przez ucznia.

 

T43: "Dziady" jako dramat romantyczny.

8 I 19

 

Cel lekcji

 

Wskazywanie cech dramatu romantycznego i udowadnianie ich obecności w III części "Dziadów".

 

Kryteria sukcesu:

1. Wymieniam cechy dramatu romantycznego (najpierw trzy).

2. Udowadniam ich obecność w III części "Dziadów", nie korzystając z tekstu.

3. Wymieniam kolejne trzy cechy dramatu romantycznego, które nie zostały uwzględnione w punkcie 1. i udowadniam ich obecność w III części "Dziadów" - korzystam z tekstu, cytuję.

4. Wskazuję jedną cechę, która według mnie jest najbardziej typowa dla epoki romantyzmu i uzasadniam swój wybór.

 

 

Na następnej lekcji wypowiedź o plakacie na ocenę.

Należy też przygotować to, co było na lekcji (cechy dramatu wg kryteriów sukcesu).

 

T44: Jak wygląda część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i jakie umiejętności są wymagane?

10 I 19

 

Cel lekcji

Poznanie standardów wymagań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 

P.d. Cechy dramatu wg kryteriów (T43).

 

T45: Sceniczne i filmowe interpretacje „Dziadów części III” Adama Mickiewicza („Lawa” Tadeusza Konwickiego).

11 I 19

 

Cel lekcji

Interpretacja fr. filmu "Lawa" Tadeusza Konwickiego oraz opis reżyserskich pomysłów.

 

Film "Lawa"

 

1. Którzy bohaterowie pojawili się w danym fragmencie?

2. Co zwróciło Twoją uwagę?

3. Co Ci się szczególnie podobało?

 

P.d.

Od 1 g 30' aniołowie o ks. Piotrze i Konradzie, Widzenie ks. Piotra, scena u Senatora (w sumie ok. 15').

 

T46: Wnioski z analizy pracy klasowej (III część "Dziadów" Adama Mickiewicza).

15 I 19

 

Na ocenę - zob. praca domowa (film).

 

Wykonaj następujące polecenia związane z poprawą pracy klasowej:

 

1. Popraw błąd w zdaniu: "Konrad był romantykiem, który bardzo kocha kobiety i jest nim do momentu, kiedy nie ulegnie przemianie, zmieniając imię z Gustawa na Konrada".

2. Popraw błąd w zdaniu: "Konrad buntuje się przeciw niemu i nie wierzy w Boga".

3. Zbuduj po trzy wyrazy za pomocą przyrostków: "-ność", "-stwo". Zbuduj zdania z wyrazami: "piękno" i "piękność".

4. Rozważają zagadnienie wpływu ortografii i interpunkcji na komunikatywność wypowiedzi.

Przykład do analizy:

 "Pani Rollisonowa przyszłaby prosić Senatora o łaskę".

 

T47: Poetyckie rozmowy z Bogiem (Juliusz Słowacki - "Hymn").

24 I 19

 

P.d.

1. Teza interpretacyjna do wiersza Hymn Juliusza Słowackiego. (Dla chętnych: argumenty, funkcje środków).

2. Jaki gatunek reprezentuje utwór? Uzasadnienie.

 

Sylwetka Juliusza Słowackiego (biografia romantyka).

 

1. Fakty, które wiele znaczą.

2. Przypadki i decyzje.

3. W poszukiwaniu źródeł informacji o poecie (poprawny zapis bibliograficzny - jedno źródło koniecznie książkowe).

 

Czytamy Pana Tadeusza:

- na pon. Epilog i Księga I

 

T48: Analiza i interpretacja wiersza "Pielgrzym" Cypriana Norwida.

25 I 19

 

Tekst s. 79.

 

Co można wyrazić rozstrzelonym drukiem?

 

Obowiązuje znajomość "Pana Tadeusza".

 

 

T49: Wyobrażenia morza i motyw podróży w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu (praca z tekstem Józefa Bachórza, „Motywy akwatyczne: morze”).

12 II 19

 

Podr. s. 80-81.

 

W piątek rozpoczynamy pracę nad "Panem Tadeuszem". Każdy uczeń ma mieć tekst do dyspozycji.

21 II 2019 - sprawdzian znajomości treści "Pana Tadeusza".

 

P.d.

1) Obowiązują zad. 1-3, s. 81.

2) S. 87, zad. 6.

 

T50: Metafora, metonimia i synekdocha w języku.

14 II 19

 

Pytanie kontrolne

Ile postaci z Pana Tadeusza zostało niżej wymienionych:

Jacek, Stolnik, Woźny, Ksiądz Robak, Protazy, Gerwazy, Wojski, Klucznik, Horeszko,     5

Jacek Soplica, Stolnik Horeszko, Woźny Protazy, Klucznik Gerwazy, Wojski,

 

Podr. s. 83-87.

 

Cel lekcji:

Celem lekcji jest zrozumienie funkcjonowania znaczeń w metaforze, metonimii i synekdosze, również umiejętność wyjaśniania wymienionych pojęć na konkretnych przykładach.

 

Kryteria sukcesu:

1. Rozumiem, czym jest metafora i na czym polega przenoszenie znaczeń z wyrazu na wyraz - potrafię to wyjaśnić na przykładzie "zęby to perły" oraz na przykładzie zaproponowanym przez siebie.

2. Rozróżniam przykłady metafor poetyckich oraz językowych.

3. Potrafię wyjaśnić pojęcie metonimii w oparciu o wybrany przykład.

4. Rozróżniam typ metonimii i potrafię je zidentyfikować.

5. Potrafię wyjaśnić na przykładach pojęcie synekdochy.

 

T51: Między emigracją a krainą lat dziecięcych (konfrontacja Epilogu i Księgi I "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza).

15 II 19

 

Praca najpierw indywidualna, potem w parach

 

1. Podziel Epilog na pewne całostki:

a) przedstaw problem poruszony w każdej z nich,

b) nazwij jeden dominujący środek stylistyczny w danym fr. i omów jego funkcje.

2. Wskaż fragmenty, które opisują życie na emigracji i spróbuj wyjaśnić, jakie odczucia pojawiały się u Mickiewicza

3. Jaki obraz przeszłości wyłania się z Epilogu?

 

P.d. Dla ochotników. Napisz notatkę na co najmniej jedną stronę, w którym wyjaśniasz, czego dowiadujemy się o Soplicowie i jego mieszkańcach na podstawie sytuacji powrotu Tadeusza i uczty (wersy 1-331).

 

Wszyscy kontynuują pracę z lekcji wg podzielonych fragmentów.

 

T52: Czego można się dowiedzieć o mieszkańcach Soplicowa na podstawie wyglądu wnętrza soplicowskiego dworku?

19 II 19

 

Kryteria sukcesu

1. Potrafię scharakteryzować właściciela dworku na podstawie wyglądu otoczenia folwarku.

2. Opisuję wnętrze dworku, zwracam uwagę na obrazy i inne elementy wystroju - wyciągam wnioski stanowiące charakterystykę Sopliców i dotyczące ich systemu wartości.

 

P.d. Poszukać jeszcze informacji jak na lekcji. Uważnie przeczytać całą księgę pierwszą.

 

T53: Sprawdzian znajomości treści "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

21 II 19

 

Wersja A i B.

 

P.d.

1) Inwokacja - wypisz środki i określi ich funkcje.

2) Dyskusja Sędziego z Podkomorzym o grzeczności (wypisz poglądy jednego i drugiego, który z nich ma rację - uzasadnij).

 

T54: Podkomorzy i Sędzia w dyskusji o grzeczności i wychowaniu.

22 II 19

 

Według p.d.

 

P.d. Ks. II, w punktach elementy historii opowiedzianej przez Gerwazego.

 

T55: Jaką rolę odgrywają w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza fragmenty odnoszące się do historii?

26 II 19

 

Cele lekcji - określony w temacie

 

Zadanie edukacyjne

Zapoznajcie się z fr. dotyczącymi historii (zgodnie z wykazem), dokonajcie ich analizy i interpretacji. Zastanówcie się, w jaki sposób i w jakim celu Mickiewicz przywołuje postacie i wydarzenia historyczne. Przedstawcie wnioski w wybranej formie.

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię wyjaśnić w oparciu o podane fragmenty okoliczności historyczne związane z opisywanym wydarzeniem lub postacią, czyli wyjaśniam, jakie fakty są przedstawiane, jakiego okresu dotyczą i z kim się wiążą.

2. Określam cel, jaki realizuje Mickiewicz w danym fragmencie.

3. Podaję funkcję dominującego w danym fragmencie środka stylistycznego.

4. ...

 

Obrazy na ścianach soplicowskiego dworku - Ks. I, 50-72 (NZ pyt. s. 115)

Kościuszko w czamarce. Podr. NZ s. 113.

Wskazywanie fr. obrazujących historię - ich interpretacja.

 

Ks. I, 55-72: Tadeusz Kościuszko w czamarce i inne postacie (Rejtan, Jasiński, Korsak)

Ks. I, 485-490: Podkomorzy o Napoleonie

Ks. I, 513-527: Rykow o Napoleonie

Ks. I, 893 - i dalej: pola bitew Napoleona

Ks. IV, 1 - dalej: historia początków Litwy i czasy Zygmunta II Augusta

Ks. IV, 316-319: ks. Robak o Napoleonie

Ks. VI, 180 - dalej: ks. Robak w karczmie o Napoleonie

 

Ks. VII, 16-30: Bartek Prusak o przejściu Francuzów przez Wartę i roku 1806.

Ks. XI, 1-90: o zbliżającej się wojnie, reakcjach zwierząt

Ks. XII, w. 240-311: słowa generała Dąbrowskiego

Ks. XII, 682-761: historia przełomu XVIII i XIX wieku w koncercie Jankiela

 

 

P.d.

Limit - trzy fr. minimum, cztery na db, pięć na bdb.

 

T56: Dzieje Jacka Soplicy z punktu widzenia Klucznika Gerwazego (konfrontacja tekstu z ujęciem filmowym Andrzeja Wajdy).

28 II 19

 

Cel lekcji

Porównanie sposobu przedstawienia losów Jacka Soplicy w tekście literackim i dziele filmowym.

 

Kryteria sukcesu

1. Przedstawiam dzieje Jacka Soplicy na podstawie wypowiedzi Gerwazego.

2. Dostrzegam sposoby prezentacji losów Jacka opowiadanych przez Gerwazego, który chce zainteresować tematem Hrabiego i uwzględniam w wypowiedzi funkcje wybranych dwóch środków stylistycznych.

3. Opisuję pomysły zastosowane w filmie przez Andrzeja Wajdę i oceniam ich oddziaływanie na widza. (zadedu)

 

Na następnej lekcji nie odnosimy się już do ks. I w przypadku historii.

 

T57: Koncert Jankiela - muzyczna wersja historii Polski.

1 III 19

 

Cel lekcji i kryteria sukcesu uczniowie redagują sami.

 

Ks. XII, w. 641-761

 

Cel lekcji - celem lekcji jest dokonanie interpretacji koncertu Jankiela i wyodrębnienie wydarzeń historycznych ukazanych w tekście oraz uwzględnienie opisu reakcji muzyka i słuchaczy, a także uwzględnienie funkcji wybranych środków stylistycznych.

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię określić, jakie wydarzenia historyczne zostały przedstawione w koncercie Jankiela.

2. Potrafię opisać zachowanie muzyka i słuchaczy oraz wyjaśnić przyczyny ich reakcji.

3. Wskazuję środki stylistyczne i określam ich funkcje.

 

Omówiono instrumentację głoskową ("zgrzyt żelaza po szkole") i motyw cymbałów kojarzonych z mieczem.

 

T58: Spowiedź ks. Robaka - analiza sytuacji komunikacyjnej i określanie funkcji środków stylistycznych.

5 III 19

 

Omówiono plakat z motywem miecza, flagi, wierzb

 

Ks. X, 459-875 (film 2g03')

 

Cel lekcji - rozwijanie umiejętności interpretacji spowiedzi Jacka Soplicy przez Gerwazy ze zwróceniem uwagi na sytuację komunikacyjną i funkcje zastosowanych środków stylistycznych.

 

Zadanie edukacyjne

1. Analiza sytuacji komunikacyjnej: Gerwazy i Sędzia - dwaj odmienni odbiorcy i ich reakcje.

2. Funkcje środków stylistycznych:

a) przerzutnie (856-857),

b) struktura graficzna tekstu,

c) wyliczenia.

 

Kryteria sukcesu

 

1. Potrafię wyjaśnić w oparciu o wybrany dowolny fragment, o czym mówi Jacek Soplica (o których momentach swojego życia).

2. Wyjaśniam, jak odbierają te informacje Sędzia i Gerwazy (o czym wiedzą, co rozumieją, a czego się dopiero dowiadują i czego nie rozumieją).

3. Wskazuję istotne dla wymowy sytuacji środki stylistyczne i określam ich funkcje.

4. Potrafię zinterpretować sens informacji w komentarzach narratora.

 

Ewentualna odmienna forma pracy: przydział indywidualny wersów (po 32)

 

Wskazano fr. do kr. 2. (ale też 4.) Stosowne wyjaśnienia.

 

 

P.d.

1) Wg kryteriów sukcesu.

 

T59: Sylwetka Tadeusza, tytułowego bohatera poematu Adama Mickiewicza (wypowiedź do określonego kręgu odbiorców - praca w grupach).

7 III 19

 

Celem lekcji jest znalezienie w poemacie "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza różnych fragmentów poświęconych tytułowemu bohaterowi i w oparciu o przeanalizowany materiał dokonanie charakterystyki i oceny Tadeusza Soplicy, a następnie przedstawienie zgromadzonego materiału w ciekawej formie.

 

Zadanie edukacyjne:

Przedstawiacie sylwetkę Tadeusza, chcąc zachęcić odbiorców do sięgnięcia po książkę i znalezienia w niej czegoś ciekawego i wartościowego. Waszymi odbiorcami są:

 

Gr. I - uczniowie szkoły podstawowej,

Gr II - rówieśnicy,

Gr III - żołnierze,

Gr IV - wybrany przez was odbiorca.

 

W tym celu znajdźcie ważne waszym zdaniem fragmenty, przybliżcie ciekawsze fakty z losów bohatera i przedstawcie to wszystko w interesujące formie, pamiętając o odbiorcach.

 

Kryteria sukcesu

1. Znajdujemy interesujące fragmenty tekstu i w oparciu o nie prezentujemy sylwetkę bohatera.

2. Posługujemy się cytatami, które ilustrują nasze spostrzeżenia i cytaty komentujemy.

3. Potrafimy zaprezentować zebrany materiał i wnioski w ciekawej dla odbiorców formie.

 

P.d. Księga IV.

 

T60: Opisy przyrody w powiązaniu z historią w (księga czwarta "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza).

8 III 19

 

Cel lekcji

Interpretacja fr. poematu dotyczących różnych ujęć przyrody i analiza  środków stylistycznych z określaniem ich funkcji.

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię wyodrębnić i omówić problemy poruszone przez Mickiewicza w związku z obrazami przyrody.

2. Określam funkcje wybranych środków stylistycznych (co najmniej trzy przy danym fr.

3. Potrafię dokonać interpretacji obrazu matecznika ze zwróceniem uwagi na odniesienia tego obrazu funkcjonowania zwierząt do świata ludzi.

 

Ad. 1)

1. Drzewa - porównywane do kniaziów - są okazją do przypomnienia odległej przeszłości Litwy i początków jej państwowości.

2. Przypomnienie czasów Zygmunta Augusta - okresu korzystnego sojuszu polsko-litewskiego.

3.

 

Ad. 2)

 

P.d. Znaleźć jakiś nowy fr. z motywem przyrody i pracować w oparciu o kryterium 1. i 2.

 

T61: Wnioski ze sprawdzianu znajomości treści „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

11 III 19

 

Sprawdzenie p.d. - dzieje Jacka Soplicy w oparciu o podane cztery fr.

 

Omówienie wniosków.

 

Ks. IV. w. 164 - 279 pojawia się - 449 - do 452.

 

T62: Spotkanie w karczmie - znaczenie sytuacji ukazanej w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza (bohater zbiorowy i sposoby oddziaływania księdza Robaka na emocje i poglądy odbiorców wypowiedzi).

14 III 19

 

Cel lekcji – analiza i interpretacja fragmentów księgi czwartej dotyczących sposobów przedstawienia bohatera zbiorowego oraz technik wpływania na słuchaczy (wypowiedź księdza Robaka).

 

Kryteria sukcesu:

1. Opisuję sytuację w karczmie i wymieniam grupy społeczne obecne w tym miejscu.

2. Omawiam umiejętności retoryczne księdza Robaka, wskazując na to, jakie problemy podejmuje i w jaki sposób próbuje utrzymać uwagę odbiorców (rola tabakiery).

3. Charakteryzuję szlachtę i wyciągam wnioski na podstawie zachowania jej przedstawicieli obecnych w karczmie.

 

P.d. Charakterystyka i ocena Jankiela w oparciu o fr. ks. IV (od wersu 223), przypomnienie wniosków z koncertu Jankiela i jakiś jeden inny wybrany przez siebie fragment.

 

T63: Sposoby kreacji postaci Wojskiego.

15 III 19

 

Na ocenę:

W jaki sposób może być kreowany obraz bohatera zbiorowego i jakie cechy tego bohatera są eksponowane? Omów zagadnienie w oparciu o grafikę,odnieś się do poematu Pan Tadeusz i do innego tekstu kultury.

 

Cel lekcji - rozpoznanie różnych sposobów artystycznych, za pomocą których wykreowana została postać Wojskiego.

 

Kryteria sukcesu:

1. Znajduję trzy krótsze i jeden dłuższy fragment, którego bohaterem jest Wojski i określam w sposób ogólny problem dominujący w danym fragmencie.

2. Wyjaśniam, na czym polega pomysł służący przedstawieniu postaci i z jakim kontekstem się on wiąże (np. kontekst obyczajowy, przyrodniczy, społeczny, ...).

3. Wybieram w każdym fragmencie  po dwa istotne środki stylistyczne i określam ich funkcje.

 

Ks. I, w. od 150 (informacje podstawowe: rola w domu, ubiór, ...)

Ks. I, w. od 776 - dłuższa wypowiedź na temat sztuki polowania

Ks. II, w. od 545 - skórzana placka na muchy

Ks. IV, w. 660 - koncert na rogu

Ks. V, w. od 717 - mistrz w sztuce rzucania nożem

Ks. XI, w. od 100 - kucharz

 

T64: Literackie sposoby przedstawiania wrażeń wizualnych, dźwiękowych i smakowych (serwis, koncert Wojskiego na rogu, kawiarka, bigos, ).
19 III 19

 

Cel lekcji

W jaki sposób mogą być przedstawione w utworze wrażenia wizualne, dźwiękowe i smakowe?

 

Kryteria sukcesu:

1. Wskazuję środki stylistyczne, za pomocą których przedstawiane są w poemacie wrażenia wizualne, dźwiękowe i smakowe.

2. Wyjaśniam, z jakimi sytuacjami (wydarzeniami, obyczajami, ...) związane są fragmenty zawierające odniesienia do wrażeń zmysłowych.

 

Ks. II, w. 403 (sad) i dalej kawiarka i opis kawy

 

P.d.

S. 169 - pytania do tekstu.

 

T65: W jaki sposób zostały przedstawione obyczaje w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza?

21 III 19

 

Uczniowie redagują w grupach cel lekcji i kryteria sukcesu.

 

Zredaguj notatkę na podstawie tekstu J. Bachórza (s. 169). Opisz zapachy przedstawione przez Mickiewicza. Czy są one podobne do zapachów w egzotycznej kulturze Orientu? Wypisz z poematu przykłady zapachów, wskaż księgę i wiersze.

 

Znajdź fr. z opisami obyczajów. Nazwij i opisz obyczaj. Wyjaśnij, z którymi bohaterami wiąże się opis danego obyczaju. Wskaż jeden środek stylistyczny, który pełni istotną rolę w przedstawieniu danego obyczaju i określ jego funkcję.

 

Na dop trzy obyczaje, na dst pięć, na dob sześć, na bdb siedem.

 

T66: Obraz szlachty w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

22 III 19

 

Na ocenę: obyczaje.

Uzupełnienie: podręcznik s. 158 Obyczaje.

 

Elementy obraz szlachty 1. Podr. s. 158:

a) znaczenie dworów szlacheckich,

b) podział szlachty:

- zamożna,

- średniozamożna,

- zaściankowa,

c) wolność szlachecka,

d) zmiana świadomości szlachty - od rodów do narodu.

 

T67: Sylwetka Macieja Dobrzyńskiego na tle szlachty dobrzyńskiej i szlachty z innych zaścianków.

26 III 19

 

Księga VI Zajazd

 

P.d.

1) Przygotować wypowiedź: obraz szlachty i sylwetka Macieja Dobrzyńskiego.

 

T68: Metamorfozy bohaterów indywidualnych i metamorfozy społeczności soplicowskiej (idea wspólnoty narodowej).

2 IV 19

 

Sprawdzenie p.d.

 

Jaki obraz szlachty wyłania się z Pana Tadeusza i za pomocą jakich  środków stylistycznych jest on kreowany?

 

Cel lekcji:

Znalezienie odpowiedzi na pytania:

1. Którzy z bohaterów ulegli - w jakiejś mierze - przemianie?

2. U których trudno zauważyć transformację osobowości i systemu wartości?

 

Kryteria sukcesu:

1. Wskazuję bohaterów, którzy ulegli przemianie.

2. Motywuję swoje zdanie.

3. Wskazuję bohaterów, którzy nie zmienili swojego systemu wartości, osobowości i wrażliwości.

4. Motywuję swoje zdanie.

5. Odnoszę się również do bohaterów dynamicznych spoza "Pana Tadeusza" i dokonuję porównania w omawianym zakresie.

6. Wyjaśniam problem zawarty w drugiej części tematu lekcji.

 

Uwzględnić tekst z podr.

 

Zredaguj notatkę, w której przedstawisz wybranego bohatera najciekawszego i najciekawiej przedstawionego przez Mickiewicza. Zwróć uwagę, za pomocą jakich pomysłów i środków artystycznych ta postać jest kreowana. Możesz wybrać wszystkich z wyjątkiem Jacka Soplicy.

 

T69: Gatunki i artyzm "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

4 IV 19

 

Cel lekcji: charakterystyka "Pana Tadeusza" pod kątem występujących w nim gatunków i dominujących środków stylistycznych.

 

1. epopeja

2. powieść

3. powieść poetycka X 489

4. sielanka

5. baśń

6. poemat satyryczny

7. komedia

8. gawęda

 

Tabela: Kolumna 1. - gatunek; kolumna 2 - definicja gatunku; 3 - księga i wiersz 4 - argumentacja

 

Uczniowie losują gatunek, który opracowują w grupach (wg losowania).

 

Praca nad definiowaniem gatunku i udowadnianiem jego obecności w "Panu Tadeuszu"

ad. 1) epopeja - utwór poetycki, wielowątkowy, z narratorem wszechwiedzącym, obecnością bohatera zbiorowego, z tematem dotyczącym momentu przełomowego dla danej zbiorowości

ad. 2) powieść -

ad. 3) powieść poetycka

 

Pozostałe p.d.

 

T70: W poszukiwaniu plakatów i grafik ilustrujących "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i wskazujących na nowe sposoby odczytania utworu.

5 IV 19

 

Praca w grupach - wybór plakatu, przygotowanie wypowiedzi.

 

I Teza

II Wstęp

III Argumentacja

IV Pomysły na ubogacenie tezy wnioskami z analizy funkcji środków

V Podsumowanie i zakończenie

 

Uwaga! Podczas prezentacji zmieniamy kolejność:

I Wstęp

II Teza

 

T71: Praca klasowa: rozprawka w oparciu o fr. Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

11 IV 19

 

Na następną lekcję podręczniki.

 

T72: Symbolika wody i płynięcia w liryku "Nad wodą wielką i czystą…" Adama Mickiewicza.

12 IV 19

 

Podr. s. 90. "Mnie płynąć, płynąć i płynąć" - symbolika.

 

P.d. List Słowackiego s. 93.

 

T73: Ubiór jako tekst.

16 IV 19

 

Podr. s. 93-94: stosunek Słowackiego do stroju; czy był dandysem?

 

S.. 96 - strój - zbroja Chopina.

 

P.d. Czy Norwid się nudzi i kim są marionetki?

 

T74: Analiza i interpretacja wiersza „Marionetki” Cypriana Norwida.

25 IV 19

 

Podr. s. 94.

Zapis tez interpretacyjnych i ich analiza. Przedstawienie argumentów w powiązaniu z zadaniami 1-6 s. 96.

 

P.d. S. 97, ćw. na samym dole.

 

T75: Znaczenie wyrazów (słownikowe, realne, etymologiczne).

26 IV 19

 

Podr. s. 97.

Znaczenie etymologiczne i realne wyrazów: górnik, bielizna, listopada.

 

Celem lekcji jest uświadomienie sobie, że wyrazy mogą mieć znaczenia słownikowe (leksykalne), realne (rzeczywiste) oraz etymologiczne.

 

Kryteria sukcesu:

1. Rozumiem pojęcia z tematu lekcji.

2. Wyjaśniam, na czym polega znaczenie słownikowe, realne i etymologiczne na wybranych przykładach.

3. Wyjaśniam relacje między treścią z zakresem znaczeniowym wyrazów w oparciu o wybrane przykłady.

4. Definiuję pojęcie leksemu.

 

P.d. S. 100, zad. 1-6.

 

T76: Słowo i czyn - czyli o polskim wybijaniu się na niepodległość - romantyczna wizja historii.

30 IV 19

 

Podr. s. 102 - 109. Zwrócenie uwagi na postać Napoleona, na obrazy przedstawiające bohaterów (Tadeusz Kościuszko, książę Józef Poniatowski), motyw Sybiru.

 

Praca w grupach nad materiałem 102-109.

 

Co wynika z tych materiałów? Czego się dowiadujemy się z tych źródeł historii tamtych czasów? Zapiszcie wnioski w formie punktów. W zaproponowanych punktach i podkreślcie słowa-klucze, które są niezbędne do wyodrębnienia  zasadniczych myśli zawartych w analizowanym materiale.

 

T77: Wnioski z analizy pracy klasowej (rozprawka w oparciu o fr. "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza).

9 V 19

 

Praca samodzielna nad własnym tekstem.

 

Praca w parach - co mi podpowiedziała osoba z pary? Co zauważyła pozytywnego w mojej pracy i co mi doradziła, jeśli chodzi o kwestie poprawy elementów mojej pracy? Co zauważyłem sam w mojej pracy, jeśli chodzi o pozytywy i negatywy? Wybierz jeden zasadniczy element (np. wstęp, argumenty do tezy itp.) i napisz w zeszycie jego poprawę.

 

T78: Między Termopilami a Cheroneą, czyli polski poeta na grobie Agamemnona (Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona).

10 V 19

 

Podr. s. 110-113.

 

Redagowanie tezy interpretacyjnej: najpierw indywidualnie, potem w parach,następnie w czwórkach. Wylosowani uczniowie przedstawiają ustaloną w czwórkach tezę i porównują ją z własną pierwotną wersją.

 

Konteksty:

 

historyczny, społeczny, literacki, psychologiczny, językowo-artystyczny

 

Omówiono kontekst psychologiczny i związane z nim pyt. 1. i 7. s. 113.

 

P.d.ocenia

1. Na dst - trzy inne pytania, trzy wybrane strofy.

2. "Przygotowanie" (Kordian Juliusza Słowackiego).

 

 

T79: W jaki sposób w różnych tekstach kultury autorzy przedstawiają stosunek rodaków do ojczyzny? Czym wyróżnia się na tym tle "Grób Agamemnona" Juliusza Słowackiego?

14 V 19

 

Spr. p.d.

 

Przypomnienie Pieśni o spustoszeniu Podola.

 

P.d.

1) "Przygotowanie" i Scena 1.

Spr.

T80: Kontekst historyczny w kostiumie metafizycznym - interpretacja "Przygotowania" ("Kordian" Juliusza Słowackiego).

16 V 19

 

1. Dokonaj interpretacji strof 17, 18 i 19 Grobu Agamemnona.

2. Co radzi Polakom Jan Kochanowski w Pieśni o spustoszeniu Podola i przed czym przestrzega.

 

W obydwu zadaniach zwracaj uwagę na funkcje środków stylistycznych.

 

Cel lekcji

Celem lekcji jest zrozumienie okoliczności, które doprowadziły do upadku powstania listopadowego i rozpoznanie dramaturgicznych pomysłów, za pomocą których Słowacki dokonał charakterystyki i oceny postaci historycznych związanych z powstaniem.

 

Zadanie edukacyjne

Pracując w grupach, dokonajcie analizy Przygotowania, zwracają uwagę na to, w jaki sposób Słowacki pokazuje obraz tworzenia się historii, wyłaniania się postaci historycznych. Zwróćcie również uwagę, jak autor Kordiana ocenia te sylwetki. Kryteriów jest dużo i niektóre z nich są bardzo trudne. Dwa najtrudniejsze można pominąć. Ale za ich wykonanie będzie wysoka premia.

 

Kryteria sukcesu

 

1. Potrafię scharakteryzować siły Zła i sposób ich przedstawienia w tekście.

2. Wyjaśniam, w jaki sposób ujawnia się problem ograniczenia mocy szatańskich.

3. Interpretuję fragment zawierający motyw czasu.

4. Interpretuję fragment, w którym Szatan charakteryzuje naród polski.

5. Charakteryzuję  tworzonych przez siły Zła przywódców powstania listopadowego i wyjaśniam, w jaki sposób tworzona jest w wypowiedziach diabłów etymologia nazwisk tych przywódców.

6. Omawiam problem relacji między siłami Zła i siłami Dobra, zwracając uwagę na koniec Przygotowania.

7. Wyjaśniam, w jaki sposób Archanioł charakteryzuje naród polski.

 

Praca nad kryterium 5. Zinterpretowano fr. poświęcone Chłopickiemu i Czartoryskiemu (częściowo).

 

Na ocenę dst wystarczą trzy kryteria. Wszystkich obowiązuje kryterium nr 5.

 

Trzy koncepcje poezji i roli poety w Prologu "Kordiana" Juliusza Słowackiego. Dla ochotników.

 

T81: "Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój …". Dylematy egzystencjalne Kordiana - tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego.

17 V 19

 

Interpretacja monologu Kordiana ze sceny I aktu I.

 

Cel lekcji:

Celem lekcji jest przyjrzenie się Kordianowi z punktu widzenia psychologicznego i rozpoznanie głównego problemu, z jakim boryka się bohater.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wyjaśniam, co się zmieniło w podejściu Kordiana do problemu śmierci samobójczej.

2. Potrafię objaśnić symbolikę ognia, kwiatów, liści i drzew - za pomocą których Kordian mówi o swojej egzystencji.

3. W charakterystyce bohatera potrafię podać co najmniej pięć epitetów wskazujących na określone reakcje i zachowania Kordiana (muszą to być zatem określenia inne niż "młody").

4. Wyjaśniam, na czym polega główny problem bohatera.

 

Omówiono tekst z wyjątkiem fr. od wersu: "Niech grom we mnie wali!" (kryterium 4.).

 

T82: Jak zmotywować młodego człowieka do poszukiwania celu swojego życia? Interpretacja opowieści Grzegorza w scenie I aktu I "Kordiana" Juliusza Słowackiego.

21 V 19

 

Wyobraź sobie siebie za 30 lat, kiedy już wiele wiesz o życiu, zdajesz sobie sprawę, jak łatwo popełnia się błędy i jak czasami okrężnymi drogami zmierza do celu. Mając tę prawie pięćdziesiątkę na karku spotykasz osobę młodą, powiedzmy siedemnastoletnią, która nie ma bladego pojęcia, co ma robić w życiu, co robić po szkole średniej. jaką wybrać drogę życiową. Nie wie, co w pewnej perspektywie czasowej jest ważne, a co zupełnie nieistotne. Co byś zrobił/-ła w tej sytuacji, żeby wpłynąć na tę osobę, jakie byś podjął/podjęła działania? Przedstaw swoją propozycję w dowolnej formie.

 

Kryteria sukcesu:

1. Streszczam opowieść Grzegorza  o Janku, co psom szył buty.

2. Formułuję morał wypływający z tej bajki.

3. Wyjaśniam cel, jaki chciał osiągnąć sługa poprzez tę opowieść.

3. Interpretuję fragment, w którym Grzegorz mówi o swoich doświadczeniach z czasów walki w Egipcie przy boku Napoleona - określam cel, jaki chciał zrealizować sługa.

4. Przedstawiam opowiedziane przez Grzegorza losy Kazimierza - wyjaśniam cel, jakim kierował się Grzegorz opowiadając tę historię.

5. Opisuję reakcje Kordiana na opowieści Grzegorza i zwracam uwagę na pewną zmianę, która pojawia się w wypowiedzi bohatera na samym końcu sceny 1.

 

P.d.

1) Fr. wypowiedzi Grzegorza o postaci rycerza na szczycie piramid - interpretacja.

2) Akt II - wędrówki Kordiana po Europie - przeczytać.

 

T83: Podróże Kordiana po Europie i ich efekty.

23 V 19

 

Dokonaj interpretacji fr. wypowiedzi Kordiana z końcówki sceny I aktu I od słów "Boże! jak  ten stary ..."

 

Wyjaśnij sens odwołań do mitu o Edypie.

 

Przedstaw niepokoje egzystencjalne Kordiana.

Określ, na czym polega jego  hamletyzm.

Co według Ciebie wpływa na postępowanie młodego Kordiana: jego wiek, wychowanie czy charakter? Uzasadnij odpowiedź.

 

Relacje z Laurą (jej protekcjonalna wyższość).

 

Kordian: Weltschmerz i hamletyzm.

Etapy podróży Kordiana i rozpoznania bohatera. Poznanie świata i poznanie siebie.

Anglia - kapitalizm i demokracja nowożytna (zob. NZ s. 152).

 

1. Wizyta w James Parku w Londynie i rozmowa z Dozorcą:

a) czego Kordian poszukuje w Anglii,

b) jak postrzegany jest kapitalizm i demokracja w świetle wypowiedzi bohaterów,

c) jak się kończy konfrontacja romantycznych wyobrażeń o świecie z zastaną rzeczywistością.

2. Pobyt Kordiana w Dover  i refleksje o Szekspirze.

 

P.d.

1. Zaproponuj pytania dotyczące:

a) relacji Kordiana z Wiolettą,

b) wizyty w Watykanie.

 

 

T84: Bohater w poszukiwaniu wartości ("Kordian" Juliusza Słowackiego).

24 V 19

 

Spr. p.d

 

T85: Prezes czy Podchorąży? Kto ma rację w sporze na temat spisku i zamachu na cara?

28 V 19

 

Jaką rolę w życiu człowieka może pełnić droga? Omów zagadnienie na podstawie fr. początku aktu II, odnieś się do całego dramatu i do innych tekstów kultury.

 

W jakim celu Słowacki w scenie 2. aktu III stworzył obszerne i didaskalium i najkrótszy w dramacie element sceny, składający się z jednego wyrazu - "Przysięgam!".

 

Argumenty:

Prezes                                                                                          

- nie było zabójstwa króla w historii Polski,

- uważa zabójstwo za grzech, plamę (s. 53), sprzeniewierzenie się Bogu (s. 54),

- obawa przed zemstą cara,

- uważa spiskowców za ludzi nieodpowiedzialnych,

- walka powinna być uczciwa, na placu boju, z użyciem pałaszów, a nie sztyletów i skrytobójstwa, fr. s. 56 i inne.

 

Kordian (wspierany przez Księdza) - przeanalizować fr. sceny 4., zwłaszcza wypowiedzi Kordiana i wyodrębnić jego argumenty.

 

 

Osoby wylosowane na lekcji a nieobecne piszą na następnej lekcji kartkówkę.

 

T86: Przyczyny porażki Kordiana i obrazy zła w "Kordianie" i w innych tekstach kultury.

30 V 19

 

1. Przedstaw podróże Kordiana po Europie:

a) gdzie był,

b) jakie zdobył doświadczenia, czego się dowiedział o świecie, ludziach i sobie,

c) jak dane miejsce na niego wpłynęło.

2. Dlaczego pobyt na szczycie Mont Blanc odegrał najważniejszą rolę?

3. Mocne i słabe strony Kordiana.

4. Zredaguj pytanie dotyczące dramatu Kordian i udziel na nie odpowiedzi.

 

Przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne.

Obrazy zła - burza mózgów.

 

P.d. Jak na lekcji, c.d. do końca doczytać.

 

 

T87: Rola jednostki wybitnej w historii według Cypriana Norwida ("Bema pamięci żałobny-rapsod").

31 V 19

 

Podr. s. 114.

 

Zredaguj tezę interpretacyjną i podaj co najmniej dwa argumenty, następnie określ środek stylistyczny, który według też jest związany z tezą i wyjaśnij, na czym ten związek polega.

 

Podr. s. 114-115.

 

Cel lekcji

Sformułowanie tezy interpretacyjnej oraz podanie argumentów uzasadniających tezę. Ważnym elementem celu lekcji jest połączenie analizy środków stylistycznych z argumentacją (co najmniej jeden przykład).

 

Kryteria sukcesu

1. Potrafię sformułować tezę do wiersza zawierającą kilka ważnych wskazań do interpretacji.

2. Formułuję argumenty uzasadniające tezę.

3. Wskazuję środek stylistyczny i określam jego funkcje w taki sposób, by wnioski stały się argumentem wspierającym tezę.

                                                                                                                                                                                                  (zadedu)

 

P.d. S. 115, zad. 8. No i oczywiście notatki z lekcji.

 

T88: Literackie i malarskie środki idealizacji i heroizacji bohatera (postaci fikcyjnej lub historycznej).

4 VI 19

 

W jaki sposób artyści idealizują i heroizują swoich bohaterów? Podaj trzy teksty kultury, wskazując na zastosowane w nich środki artystyczne i określając ich funkcje.

 

T89: Porozbiorowe symbole i legendy narodowe (praca z tekstem nieliterackim: „Rząd dusz i pospolitość życia” Jerzego Jedlickiego).

6 VI 19

 

Podr. s. 117. Nieparzyści pytania nieparzyste, parzyści parzy

 

P.d. S. 121, zad. 1.

 

T90: Zmiany znaczeniowe w polszczyźnie.

11 VI 19

 

Podr. s. 119.

 

1. Najważniejsze zmiany znaczeniowe:

 

a) rozszerzenie (np. wyraz "piwnica"),

b) zawężenie (np. wyraz "odór"),

c) przesunięcie znaczenia (książę - księżyc).

 

2. Zmiany nacechowania stylistycznego wyrazów:

a) obniżenie nacechowania stylistycznego,

b) awans stylistyczny.

 

P.d. S. 121-122: wybrać dwa ćw.

 

T91: Relacje semantyczne między wyrazami: synonimia, antonimia, polisemia, homonimia.

13 VI 19

 

Podr. s. 172.

 

T92: Podsumowanie pracy całorocznej - wnioski na przyszły rok szkolny.

14 VI 19

 

Wnioski.