CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 

 

 

 

 

 

T1: Lekcja organizacyjna – Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne z języka polskiego i informacja na temat egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,.

5 IX 18

 

P.d. Praca z tekstem C. Rowińskiego o Prometeuszu: ćw. 1 abcd.

 

T2: C. Rowiński, "Prometeusz" (praca ćw. - zajmowanie stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora).

6 IX 18

 

 

T3: Związki między prometeizmem a romantyzmem.

7 IX 18

 

P.d.

Komentarz do tekstu W. Gombrowicza o Sienkiewiczu.

 

 

T4: Wykorzystanie kontekstów w wypowiedzi argumentacyjnej (na podstawie fr. "Dziennika" Witolda Gombrowicza na temat powieści H. Sienkiewicza).

10 IX 18

 

 

T5: Analiza i interpretacja porównawcza: Jan Kochanowski "Hymn", Stanisław Barańczak "Drogi kąciku porad").

12 IX 18

 

1. Przypomnienie koła interpretacji jako sposobu na zorganizowanie struktury pracy.

2. Porównanie własnych rozpoznań z tekstem interpretacyjnym z IM.

 

T6: Sposoby wykorzystania koła interpretacji do kompozycji pracy analityczno-interpretacyjnej o charakterze porównawczym.

13 IX 18

 

Jedna rzecz musi być: A3 o sobie lub teksty do porównania.

 

 

T7: Wokół lektur szkolnych i utworów preferowanych indywidualnie (debata oksfordzka).

14 IX 18

 

Teza:

 

W szkole powinny być omawiane przede wszystkim teksty kultury z obszaru tradycji, ważne ze względu na naszą przeszłość, świadczące o naszym bogactwie kulturowym.

 

P.d. Jak po lekcji

 

T8: Autoprezentacja (moje pasje i umiejętności - moja przyszłość).

17 IX 18

 

T9: Motyw śmierci i poetyka pustego miejsca w tekstach kultury różnych epok.

19 IX 18

 

Sebastian Grabowiecki Sonet VIII / John Donne Sonet X

 

Ralph Kamiński ........... / Wisława Szymborska Kot w pustym mieszkaniu

 

T10: Sposoby przedstawiania uczuć i namiętności w liryce romantycznej (analiza i interpretacja porównawcza: Adam Mickiewicz "Do M...", Juliusz Słowacki "Rozłączenie").

20 IX 18

 

Płaszczyzny porównania.

 

 

T11: Poetyka pustego miejsca (Wisława Szymborska a Jan Kochanowski).

21 IX 18

 

Wisława Szymborska Kot w pustym mieszkaniu / Jan Kochanowski Tren VIII

 

P.d.

1. Jaki nieobecny u Mickiewicza temat podejmuje Słowacki w Rozłączeniu?

2. Dalsza praca nad zaproponowanymi tekstami do porównania.

 

T12: Motyw samotności w tekstach różnych epok (Konstanty Damrot "Samotność", Antoni Lange "Dusze ludzkie").

24 IX 18

 

 

T13: Test diagnostyczny dla poziomu rozszerzonego.

26 IX 18

 

T14: Dokąd może zaprowadzić język - niezwykłe funkcje neologizmów (Bolesław Leśmian "Topielec", Krvavy "Diabłanoc II").

28 IX 18

 

T15: Co czerpiemy z antyku?

1 X 18

 

Praca z tekstem Leszka Kołakowskiego.

 

Co czerpiemy z antyku? Czy dla młodego pokolenia ta epoka ma jeszcze jakieś znaczenie?

 

T16: "Świat, w którym żyję" - wywiad z Zygmuntem Kubiakiem ("O Śródziemnomorzu, cesarzu Auguście i goryczy antycznej").

3 X 18

 

Praca z wywiadem z wybitnym znawcą antyku - Zygmuntem Kubiakiem ("Tygodnik Powszechny"). Wywiad z Zygmuntem Kubiakiem.

 

P.d. Zagadki z kartki bez kartki.

 

T17: Praca z wybranym esejem Zygmunta Kubiaka.

4 X 18

 

Zagadki z kartki bez kartki.

 

T18: Specyfika literatury greckiej (wyjątkowość Homera i Safony).

5 X 18

 

Analiza fr. Iliady Homera oraz analiza wybranego utworu Safony.

 

T19: Spotkanie autorskie.

8 X 18

 

Karolina Wilczyńska

 

T20: Mit o Orfeuszu w poezji (Rainer Maria Rilke "Sonet XIII" z cyklu "Sonety do Orfeusza").

10 X 18

 

Propozycje interpretacyjne. Analiza wzorcowej interpretacji.

 

T21: Poezja i pieśń - Jacek Kaczmarski, Przechadzka z Orfeuszem.

11 X 18

 

Interpretacja tekstu. Co wnosi linia melodyczna?

 

T22: Nurt poezji tyrtejskiej (Tyrtajos, "Rzecz to piękna ...").

12 X 18

 

Interpretacja tekstu.

 

P.d. Polecenia do tekstu (parzyści parzyste, nieparzyści - nieparzyste).

 

T23: Analiza i interpretacja porównawcza (Safona - Tyrteusz).

15 X 18

 

Praca z tekstami.

 

T24: Apollo - między mrokiem a światłem.

17 X 18

 

Praca z tekstem Zygmunta Kubiaka (fr. Mitologii Greków i Rzymian).

Zbigniew Herbert, Apollo i Marsjasz.

 

P.d. poszukać jakiejś nowej informacji interpretacyjnej z wybranego źródła.

 

T25: Śmiertelnicy skrzywdzeni przez bogów (mitologia grecka).

18 X 18

 

Arachne, Syzyf, Odyseusz, Demeter i Kore (Persefona), Hiakintos.

 

Tabela:

 

Człowiek / Bóg / Krzywda (ewent. przycz.) / Kontekst / Nawiązania.

 

T26: Rozważanie o sensie mitu o Demeter i Korze (Zygmunt Kubiak, "Eleuzis").

19 X 18

 

Z. Kubiak. fr. "Brewiarza Europejczyka".

 

P.d.

1) Dokończyć tabelę.

2) Z. Kubiak, Eleuzis, s. 25-28, zad. 1-6 (parzyści, nieparzyści).

 

T27: Motyw rozstania w literaturze i sztuce (rzeźba antyczna i teksty kultury innych epok).

22 X 18

 

Z. Kubiak. fr. "Brewiarza Europejczyka".

 

T28: Naukowa interpretacja mitu o Narcyzie.

24 X 18

 

M. Głowiński, Narcyz i jego odbicia.

 

T29: Owidiusz o Narcyzie.

26 X 18

 

M. Głowiński, Narcyz i jego odbicia.

 

T30: Prawda o człowieku zawarta w micie o Odyseuszu.

29 X 18

 

Cel lekcji

Odnajdywanie w micie o Odyseuszu prawd dotyczących człowieka.

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafisz opowiedzieć poszczególne doświadczenia (przygody) i przeżycia Odyseusza.

2. W losie Odyseusza odnajdujesz odniesienia do doświadczeń egzystencjalnych człowieka.

3. Wyjaśniasz, na czym polegało greckie spojrzenie na sytuację człowieka w świecie.

 

T31: Nawiązania do mitu o Odyseuszu w różnych tekstach kultury.

31 X 18

 

Przykłady z różnych epok.

 

T32: Wnioski z analizy testu diagnostycznego dla poziomu rozszerzonego.

5 XI 18

 

Analiza poziomu spełnienia kryteriów A-H wg standardów maturalnych.

 

T33: Praca klasowa: wypowiedź argumentacyjna / analiza i interpretacja porównawcza.

7 XI 18

 

T34: Wojna i walka w eposie heroicznym ("Iliada" Homera).

5 XI 18

 

Analiza fr.

 

T35: Podsumowanie mitów i nawiązań do mitów w kulturze greckiej (quiz).

14 XI 18

 

Quizizz.'

 

Homer - odpowiedzi

 

T36: Sąd nad Achillesem (drama - przygotowanie).

15 XI 18

 

Na ocenę: odpowiedzi do fr. Iliady.

 

S. 196, ćw. 2 (wejście w role prokuratora, obrońcy, sędziego, sądzonego, dziennikarza).

 

T37: Opis tarczy Achillesa - kosmiczny porządek świata.

16 XI 18

 

Praca z tekstem.

Epos - jego dalsze losy.

 

T38: Sąd nad Achillesem (drama - prezentacja).

19 XI 18

 

Sędzia, prokurator, adwokat, świadek (Priam), oskarżony (Achilles), dziennikarz

 

T39: Wnioski z pracy klasowej (analiza i interpretacja porównawcza / wypowiedź argumentacyjna).

21 XI 18

 

Mocne i słabe strony prac.

 

T40: "Król Edyp" w reżyserii Laco Adamica (spektakl z 1992 roku) oraz Gustawa Holoubka (2005).

22 XI 18

 

Co Grecy sądzą o ludzkim losie? Rozwiń zagadnienie odnosząc się do Króla Edypa Sofoklesa

 

 

T41: Wola czy przeznaczenie - wokół ekranizacji "Króla Edypa" Sofoklesa (analiza recenzji).

26 XI 18

 

Który spektakl trafi lepiej do współczesnego młodego odbiorcy? Wnioski z recenzji.

 

T42: Horacy na tle liryki starożytnej.

28 XI 18

 

Pieśń zimowa

 

P.d. Teza do wiersza Ojczyzna - okrętem.

 

T43: Poezja Horacego - wychowawcy obywateli (motyw okrętu u Horacego i J. Brodskiego).

29 XI 18

 

Koncepcja porównania.

 

T44: Nurt poezji patriotycznej na przestrzeni epok.

30 XI 18

 

Redagowanie antologii poezji patriotycznej. Forma: materiał w Wordzie lub PP. Wstęp, ciekawy układ, grafika (?).

 

T45: Prezentacja prac (antologia poezji patriotycznej: wstęp, grafika, okładka, ...).

3 XII 18

 

Prezentacja w wybranej formie.

 

T46: Analiza porównawcza "Inwokacji" Mickiewicza i Homera.

5 XII 18

 

Pan Tadeusz a Iliada.

 

T47: Patriotyzm czy jego brak? Dylematy wynikające z postaw bohaterów literackich.

6 XII 18

 

Postawy bohaterów homeryckich: Agamemnona, Achilles, Chryzesa, Kalchasa.

Bohaterowie Mickiewicza: Telimena (bywająca w Petersburgu), Maciej Dobrzyński, Jacek Soplica.

 

U losują topos i wykonują polecenia:

1. Twoja definicja toposu.

2. Znajdź w Biblii fragmenty, w których pojawia się wylosowany przez Ciebie topos i zapisz poprawnie nazwę księgi, rozdział i wersety.

3. Dokonaj analizy i interpretacji wskazanych fragmentów:

a) przedstaw sytuację, bohaterów, tło,

b) określ funkcje zastosowanych środków stylistycznych i pomysłów literackich.

4. Zastanów się nad znaczeniem danego toposu w kulturze.

 

 

T48: W kręgu biblijnych toposów (powstanie świata, raj, ziemia obiecana, potop, upadek człowieka, wędrówka, …).

6 XII 18


Zapis skrótowy w oparciu o zgromadzony materiał.

Na lekcji omówiono topos "ziemi obiecanej".

 

T49: Upadek i podniesienie (Psalm CXXX, Psalm 30).

10 XII 18


Psalm CXXX paraphrasis: "De profundis clamavi, ad Te, Domine" Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego (NZ s.80),

Psalm 30 w tłumaczeniu Czesława Miłosza

 

T50: Dialogi z tradycją w poezji współczesnej (Tadeusz Nowak, "Psalm nad śnieg bielszy" / "Psalm 51").

12 XII 18


Analiza NZ s. 85.

 

T51: Analiza i interpretacja porównawcza "Psalmu 51" oraz wiersza "Psalm nad śnieg bielszy" Tadeusza Nowaka.

13 XII 18


Płaszczyzny porównania.

 

T52: Człowiek wobec cierpienia  w różnych tekstach kultury (Tadeusz Nowak, "Psalm o chorych nogach").

14 XII 18


Przykłady z różnych epok i rodzajów literackich.

 

T53: Księga Hioba w kontekście eschatologii Starego Testamentu i tradycji judaistycznej.

17 XII 18


NZ s. 54-57.

 

T54: Analiza i interpretacja wiersza "Powrót Hioba" Anny Kamieńskiej.

19 XII 18


Zadanie edukacyjne

Przygotuj scenariusz lekcji dotyczącej nawiązań do Hioba (przede wszystkim uwzględnij wiersz Anny Kamieńskiej).

 

Kryteria sukcesu:

1. Formułuję ciekawy, inspirujący i określający cel lekcji temat.

2. Redaguję cele lekcji.

3. Projektuję zadania, które pozwolą uczniom zrozumieć sensy Księgi Hioba.

4. Opracowuję sposoby pozwalające na właściwą interpretację wiersza "Powrót Hioba" Anny Kamieńskiej.

5. Proponuję ciekawą pracę domową.

 

T55: Prezentacja scenariuszy lekcji dotyczących Księgi Hioba i wiersza "Powrót Hioba" Anny Kamieńskiej.

20 XII 18


Prezentacje prac grupowych.

 

T56: Zasady i kryteria oceny prezentacji materiałów prasowych (dziennik, tygodnik opinii, miesięcznik, kwartalnik).

2 I 19


1. Uczeń losuje rodzaj czasopisma:

- dziennik

- tygodnik

- dwutygodnik

- miesięcznik

- dwumiesięcznik

- kwartalnik

- półrocznik

- rocznik.

2. Przedstawia informacje na temat danego rodzaju czasopisma (które jest najpopularniejsze, jakie są nakłady, perspektywy wersji papierowej i wersji elektronicznej).

3. Wybiera tekst o dowolnej tematyce.

4. Uzasadnia wybór.

5. Prezentuje tekst.

6. Kryteria oceny:

a) zawartość merytoryczna (czego nowego dowiedziała się klasa, dlaczego jest to ważne, czemu może służyć wiedza na poruszony temat ...),

b) pomysł na włącznie klasy do dyskusji wiążącej się z tematyką tekstum

c) jakość językowa wypowiedzi (komunikatywność, płynność),

d) kompozycja wypowiedzi,

e) sposoby prezentacji (przygotowanie materiałów dodatkowych, np. kserokopii, quizów, prezentacji multimedialnej).

 

P.d.

1) Przypowieść  o synu marnotrawnym (polecenia do tekstu).

2) Obraz z motywem syna marnotrawnego (podać autora, tytuł i epokę).

 

T57: Przypowieści biblijne i ich uniwersalny charakter.

3 I 19


1. Geneza przypowieści.

2. Definicja gatunku (pojęcie paraboli).

3. Interpretacja wybranego obrazu.

 

 

T58: Biblijna wizja końca świata.

4 I 19


NZ s. 94.

 

Grafika Jana Lebensteina "A Z DYMU WYSZŁA SZARAŃCZA NA ZIEMIĘ I DANO JEJ MOC TAKĄ JAK MOC SKORPIONÓW ZIEMSKICH" Ap. 9.3, 1983-1985.

 

P.d. Zad. 1, 2, 5 (podyktowane)

 

T59: Malarskie i poetyckie ujęcia motywów Apokalipsy (Jan Lebenstein, El Greco i Czesław Miłosz - "Piosenka o końcu świata").

7 I 19


NZ s. 96.

 

Grafika Jana Lebensteina "A Z DYMU WYSZŁA SZARAŃCZA NA ZIEMIĘ I DANO JEJ MOC TAKĄ JAK MOC SKORPIONÓW ZIEMSKICH" Ap. 9.3, 1983-1985.

El Greco, "OTWARCIE PIĄTEJ PIECZĘCI", 1610-1614.

Czesław Miłosz, "Piosenka o końcu świata".

 

T60: Współczesna wizja Sądu Ostatecznego (Zbigniew Herbert, U wrót doliny).

9 I 19


NZ s. 97.

 

Czego spodziewasz się po dalszym ciągu wiersza Herberta?

 

P.d. Nieparzyści - pytania nieparzyste 1-10, parzyści - parzyste  tego samego zakresu.

 

T61: Analiza i interpretacja porównawcza wiersza "U wrót doliny" Zbigniewa Herberta i fr. Apokalipsy św. Jana  9,1-12.

10 I 19


NZ s. 97. / 94

 

T62: Obraz kobiet biblijnych w liryce Wisławy Szymborskiej i Kazimiery Zawistowskiej.

11 I 19


NZ s. 97. / 94

 

P.d. Z. Herbert, Żona Lota - pyt. pod tekstem.

 

T63:  W jaki sposób Wisława Szymborska interpretuje motyw zniszczenia Sodomy i Gomory w wierszu "Żona Lota", a jak przedstawia ten motyw Rafael Santi na obrazie "Żona Lota zamieniona w słup soli"?

14 I 19

 

Cel lekcji

Celem lekcji jest porównanie ujęć artystycznych motywu Sodomy i Gomory w wierszu "Żona Lota" Wisławy Szymborskiej i na obrazie Rafaela Santi "Żona Lota zamieniona w słup soli".

 

Kryteria sukcesu.

1. Potrafię odpowiedzieć na pytania pod tekstem (s. 102).

2. Formułuję tezę interpretacyjną do wiersza.

3. Przedstawiam argumenty do tezy.

4. Określam funkcję kluczowych dla utworu środków stylistycznych.

5. Opisuję obraz.

6. Wyjaśniam, na czym polega jego związek z motywem biblijnym.

7. Porównuję ujęcie motywu Sodomy i Gomory w wierszu i na obrazie.

 

Omówiono kryterium 1.

 

P.d. Wybrać trzy dowolne kryteria i przygotować wystąpienie.

 

T64: Motyw miłości, tańca i femme fatale w wierszu "Herodiada" Kazimiery Zawistowskiej oraz na obrazach Tycjana i Gustawa Moreau.

16 I 19

 

Na ocenę p.d.

 

Ewangelia wg św. Marka, historia Jana, Herodiady i Heroda.

 

P.d. Wg uznania uczniów.

 

 

T65: Pojęcia filozoficzne niezbędne w redagowaniu wypowiedzi argumentacyjnej (B. Zeler, "Poezja i filozofia").

23 I 19

 

T66: Praca klasowa - wypowiedź argumentacyjna, interpretacja porównawcza.

24 I 19

 

T67: W jaki sposób artyści przedstawiają w różnych tekstach kultury postać Matki Boskiej?

25 I 19

 

Praca w grupach bez żadnych materiałów.

Druga faza - korzystanie z zasobów sieciowych.

 

T68: Wnioski z analizy pracy klasowej (wypowiedź argumentacyjna w oparciu o tekst Anny Pawełczyńskiej "Przeszłość jest dziś...".

11 II 19

 

Kryteria maturalne.

 

T69: Filozofia epoki średniowiecza: poglądy św. Augustyna (teodycea oraz spojrzenie na problem dobra i zła).

13 II 19

 

NZ s. 270

 

T70: Poglądy św. Augustyna a koncepcje Sokratesa na temat dobra i zła.

14 II 19

 

NZ s. Sokrates 148.

 

Tabela (s. 271, zad. 1 z p.d.).

 

P.d. Słynne myśli filozofów greckich - zacytuj trzy wybrane (z pamięci).

 

T71: "Gaude, Mater Polonia" - hymn pierwszego polskiego nieanonimowego poety polskiego: Wincentego z Kielczy.

15 II 19

 

NZ s. 273

 

Omówiono zad. wszystkie z wyjątkiem ostatniego.

 

T72: Porównanie poetyckiej i kronikarskiej relacji o życiu i męczeństwie św. Stanisława ("Hymn do świętego Stanisława" Wincentego z Kielczy a "Kronika polska" Wincentego Kadłubka).

18 II 19

 

NZ s. 276.

 

T73: Gotyk - piękno uduchowione i pełne emocji (poetyckie narzędzia opisu architektury w wierszu Juliana Przybosia "Widzenie katedry w Chartres").

20 II 19

 

NZ s. 294.

 

P.d. Katedra Bagińskiego - film animowany ok. 6 '.

 

T74: Symbolika katedry gotyckiej w filmie animowanym (Tomasz Bagiński, Katedra).

21 II 19

 

NZ s. 296.

 

Katedra Bagińskiego - film animowany ok. 6 '.

 

T75: Zabytki języka polskiego i ich znaczenie w kulturze oraz historii - przygotowanie prezentacji.

22 II 19

 

Zadanie edukacyjne (na środę)

Zbierzcie informacje dotyczące zabytków języka polskiego i przygotujcie pięciominutową prezentację skierowaną do określonych odbiorców, których staracie się zainteresować wybranymi zabytkami. Ponieważ wśród odbiorców są obcokrajowcy, w szóstej minucie wystąpienia zwróćcie się do nich w wybranym języku obcym z informacjami, gdzie można zobaczyć omawiane przez Was zabytki.

 

T76: Liryzm i dramatyzm planktu średniowiecznego (Stabat Mater dolorosa).

25 II 19

 

NZ 309: Stabat Mater dolorosa

 

T77: Zabytki języka polskiego - prezentacje.

27 II 19

 

T78: Liryczna refleksja nad sensem świętości we współczesnym świecie (Jan Twardowski, Malowani święci).

28 II 19

 

NZ 309

 

T79: "Vita contemplativa" św. Aleksego a "vita activa" św. Franciszka.

1 III 19

 

NZ 323, zad. p.d. - podyktowano.

 

T80: Czy postawa św. Franciszka może być inspirująca dla współczesnego człowieka?

4 III 19

 

NZ 320

 

Zadanie edukacyjne

Przeczytaj fr.

 

T81: Elementy groteskowe w średniowiecznym wizerunku śmierci ukazanym w utworze "Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią".

6 III 19

 

NZ 320

 

U redagują trzy pytania do podanego fragmentu.

 

Jak artysta osiągnął efekt groteski?

Czy osoba mówiąca w wersach 10-20 mówi w sposób pogardliwy, z niedowierzaniem lub w jakiś inny sposób? Uzasadnij odpowiedź.

(D.) S

W jaki sposób charakteryzowana jest śmierć we fr. 45- i dalej (I.) E

Czy Śmierć okaże komuś litość i  w jakiej kolejności wymienia swoje przyszłe ofiary? (S.) W

Jaką prawdę o ludzkim życiu przedstawia w wersach 50-69? (E. D

Wymień co najmniej trzy cechy śmierci? Czy faktycznie ma ona tak potężną moc? (W.) I

 

P.d. Odpowiedzi na pytania.

 

T82: Czy literatura i sztuka mogą zneutralizować lęk przed śmiercią?

7 III 19

 

NZ 330

C.d. Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

 

T83: Analiza i interpretacja porównawcza utworów: "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" oraz "Wywiad" Mirona Białoszewskiego.

8 III 19

 

NZ 330

 

T84: Jak organizować pracę nad analizą i interpretacją porównawczą?

11 III 19

 

Praca w grupach z użyciem hexów.

 

T85: Na czym polega pogłębienie uzasadnienia w interpretacji porównawczej?

13 III 19

 

Praca

 

Uzasadnienie jest pogłębione, jeśli znajduje potwierdzenie nie tylko w tekstach, ale także w kontekstach (np. biograficznym, historycznoliterackim, filozoficznym, kulturowym). Zdający powinien choć częściowo rozwinąć przywołany kontekst, aby uzasadnić jego pojawienie się.

 

Uzasadnienie jest niepogłębione, gdy wszystkie argumenty są sfunkcjonalizowane, ale zdający przywołał je tylko z tekstów albo tylko z kontekstów.

 

Ustalenie ostatecznego układu hexów i następnie wprowadzenie elementów pogłębienia.

 

T86: "Wiernie ci służę ...". Obraz miłości dwornej w poezji średniowiecza (Walther vo der Vogelweide, "Piękność i wdzięk").

14 III 19

 

P.d.

1) S. 333, zad. 1 - 6 ustnie.

2) Zad. 7 - pisemnie.

 

T87: Dialogi współczesności ze średniowieczem (Halina Poświatowska "Śpiący jednorożec").

15 III 19

 

s. 338.

 

P.d. Wybrać dowolny tekst z motywem rycerza i przedstawić średniowieczne spojrzenie na rycerza.

 

T88: Rycerz średniowieczny w różnych odsłonach.

18 III 19

 

Praca w oparciu o materiały przygotowane przez uczniów.

 

T89: Co człowiek może zrobić z kamieniem? A czy kamień może coś zrobić z człowiekiem? Zadanie edukacyjne - faza wstępna.

20 III 19

 

Cel lekcji

Potrafię zinterpretować różne ujęcia motywu kamienia w literaturze, malarstwie, rzeźbie i architekturze. Odpowiadam na pytanie: "Co człowiek może zrobić z kamieniem? A czy kamień może coś zrobić z człowiekiem?".

 

Zadanie edukacyjne

Pracując w grupach przygotujcie w oparciu o dostarczone materiały mapę myśli na dużym formacie. Waszym zadaniem jest przedstawienie różnych ujęć motywu kamienia. Macie do dyspozycji:

- wiersz Cypriana Norwida Adam Krafft (podr. NZ s. 205),

- fotografię fragmentu ołtarza w kościele św. Wawrzyńca w Norymberdze autorstwa Adama Kraffta (podr. s. 206),

- kserokopię fragmentu ołtarza w kościele św. Wawrzyńca w Norymberdze autorstwa Adama Kraffta (inne ujęcie),

- wiersz Cypriana Norwida W Weronie (podr. s. 208),

- wiersz Zbigniewa Herberta Kamyk,

- wiersz Wisławy Szymborskiej Rozmowa z kamieniem,

- fotografię katedry Notre-Dame w Paryżu,

- fotografię przedstawiającą rzeźbę Katedra, której autorem jest Auguste Rodin,

- fotografię przedstawiającą obraz Rembrandta Ukamienowanie Szczepana

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię wyjaśnić, w jakim celu w danym tekście kultury artysta sięgnął po motyw kamienia.

2. Omawiam mapę myśli przygotowaną przez grupę, zwracając uwagę na spójność wypowiedzi.

3. Przedstawiam wnioski przygotowane przez grupę.

4. Odpowiadam na pytanie określone w celu lekcji: "Co człowiek może zrobić z kamieniem? A czy kamień może coś zrobić z człowiekiem?".

 

T90: Kamień w kulturze. Zadanie edukacyjne - finalizacja.

21 III 19

 

Finał i prezentacja.

 

T91: Współczesna dekonstrukcja mitu rycerza (od Tristana poprzez Don Kichota do wojaka Szwejka).

21 III 19

 

NZ 358 i dalej.

 

S. 361, zad. 1-7.

 

P.d. S. 361, zad. 7-10.

 

T92: Prezentacja pracy z motywem kamienia (zadanie edukacyjne).

25 III 19

 

NZ 362 i dalej.

 

Od etosu rycerskiego do ideologii wojennej (militaryzmu). Różne oblicza heroizmu.

 

 

NZ 362 i dalej.

 

T93: Sylwetka Macieja Kazimierza Sarbiewskiego z Sarbiewa.

1 IV 19

 

Poszukiwanie materiałów źródłowych.

 

1. W oparciu o dostępne materiały przedstaw sylwetkę poety:

a) które fakty mogły mieć istotny wpływ na sukces Macieja Kazimierza Sarbiewskiego,

b) które wydarzenia mogły zdecydować o tematyce jego utworów,

c) wskaż wnioski wypływające z analizy biografii poety, które mogą zainteresować współczesnego człowieka.

 

T94: Motywy patriotyczne w poezji M. K. Sarbiewskiego („Do rycerstwa polskiego”).

3 IV 19

 

T95: Motywy przyrody w poezji M. K. Sarbiewskiego („Ad violam”, „Pszczoły”).

4 IV 19

 

Cel lekcji:

Celem lekcji jest przedstawienie sposobów  ujmowania przyrody przez Macieja Kazimierza Sarbiewskiego z uwzględnieniem faktu, iż patrzy on na naturę jako chrześcijański Horacy z Mazowsza. Dodatkowym celem jest rozważenie kwestii oryginalności artysty.

 

Zadanie edukacyjne:

Opracuj slajdy w programie Power Point i przedstaw różne sposoby ujmowania przyrody, funkcje wybranych środków stylistycznych i ciekawy pomysł na przedstawienie wniosków wynikających z celu lekcji. Na slajdzie powinna dominować grafika, cytaty i słowa-klucze.

 

Kryteria sukcesu:

1. Opisuję różne sposoby artystyczne, za pomocą których poeta przedstawia przyrodę.

2. Określam funkcje wybranych środków stylistycznych.

3. Udowadniam tezę, że w sposobie patrzenia na przyrodę można odnaleźć związki z poezją Horacego i z chrześcijaństwem.

4. Zajmuję stanowisko wobec kwestii oryginalności Sarbiewskiego i podaję przekonujące argumenty.

5. Potrafię przygotować pomysłowy i funkcjonalny zestaw slajdów do przedstawienia zagadnienia.

 

T96: Związki poezji M. K. Sarbiewskiego z horacjanizmem oraz motyw poezji obecny w jego lirykach.

5 IV 19

 

Kontynuacja pracy z poprzedniej lekcji - te same cele, zadanie i kryteria.

 

Przekazano materiał z wierszem Do Narwi.

 

P.d. Slajdy z zadaniem edukacyjnym przesłać przed środą.

 

T97: Twórcze wykorzystanie wypowiedzi krytycznoliterackich i teoretycznoliterackich poświęconych twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

10 IV 19

 

T98: Motywy terapeutyczne w twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

11 IV 19

 

Oda do "Publiusza Munacjusza"

 

T99: Retoryczna organizacja wypowiedzi (analiza szkiców teoretycznoliterackich i historycznoliterackich).

12 IV 19

 

Praca z tekstem.

 

T100: Analiza i interpretacja porównawcza: Do fiołka Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Tamaryszek Zbigniewa Herberta.

15 IV 19

 

Praca z tekstem.

 

T101: Praca klasowa: analiza i interpretacja porównawcza.

17 IV 19

 

Praca z tekstem

 

T102: Koncepcja człowieka w epoce renesansu (mistrzowie renesansu: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Botticelli, Dürer, …).

24 IV 19

 

Quizizz Ewy

 

T103: Życie rodzinne w ujęciu Mikołaja Reja i Ewy Lipskiej.

25 IV 19

 

Quizizz Ewy

 

T104: W jaki sposób artyści różnych epok przedstawiają obraz rodziny? Jak system wartości epoki wpływa na kształt tego obrazu?

29 IV 19

 

T105: Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja porównawcza).

9 V 19

 

T106: Renesansowe i współczesne spojrzenie na relację człowiek - przyroda (Jan Kochanowski *** [Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli...] i Julia Hartwig Pośpiech).

10 V 19

 

NZ s. 44.

 

Interpretacja wiersza J. Hartwig albo polecenia do tekstu.

 

T107: Miłość w ujęciu Jana Kochanowskiego (***[Nie zawżdy, piękna Zofija ...]) i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Pieśń I).

10 V 19

 

NZ s. 60.

 

P.d. Tworzenie własnego tekstu s. 61.

 

T108: Obraz kobiety w poezji renesansowej i w malarstwie - bliski czy daleki współczesnemu odbiorcy?

15 V 19

 

NZ s. 61.

 

T109: Powtórzenie materiału obejmującego epoki od antyku do baroku (gra dydaktyczna).

16 V 19

 

Grasz w to

 

Wybierz wiersz Jana Kochanowskiego, który nie pojawił się jeszcze na lekcjach języka polskiego, a który jest ważny ze względu na jakieś związki ze współczesnością lub zawiera oryginalne pomysły artystyczne.

1. Wyjaśnij, na czym polega związek wymowy utworu ze współczesności.

2. Zapisz słowa-klucze, które naprowadzą na właściwą interpretację utworu.

3. Zredaguj tezę interpretacyjną.

4. Zapisz argument wynikający z analizy wybranego  środka stylistycznego.

 

T110: Wieś jako Arkadia – „Pieśń świętojańska o sobótce” Jana Kochanowskiego.

17 V 19

 

NZ s. 74.

Co fascynuje twórców w kulturze ludowej?

P.d. Jedna strona notatek lub odpowiedzi na pytania pod tekstem.

 

T111: Arkadie ziemiańskie w literaturze renesansowej (Mikołaj Rej i Jan Kochanowski). Co fascynuje twórców w kulturze ludowej?

20 V 19

 

NZ s. 71.

 

1. Wyjaśnij, na czym polega afirmacja świata u Reja i jakimi środkami jest wyrażana?

2. Stwórz obraz idealnego ziemianina w oparciu o teksty obydwu autorów.

3. Co fascynuje twórców w kulturze ludowej?

 

T112: Analiza i interpretacja wybranych trenów Jana Kochanowskiego (I-VIII).

22 V 19

 

Wybór indywidualny trenów do interpretacji.

Omówiono treny: I i II.

 

T113: Kryzys światopoglądowy ukazany w "Trenach" Jana Kochanowskiego (I, VII, IX i X).

23 V 19

 

Celem lekcji jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Jan Kochanowski wyraża kryzys światopoglądowy w swoich Trenach.

 

Zadanie edukacyjne

 

Poszukajcie tych trenów, w których pojawia się wyraźnie przynajmniej jeden symptom kryzysu światopoglądowego i wyjaśnijcie, za pomocą jakich  środków stylistycznych i rozwiązań artystycznych kryzys ten został wyrażony.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wskazuję fragmenty trenów, w których widać jakiś przejaw kryzysu światopoglądowego.

2. Wyjaśniam, jakimi środkami posłużył się poeta wyrażając ów kryzys.

3. Interpretuję problem kryzysu światopoglądowego w kontekście całego cyklu.

 

P.d. Znajdź jeszcze jeden fragment innego trenu zawierającego przejawy kryzysu światopoglądowego.

 

T114: W jaki sposób Jan Kochanowski wykorzystuje w Trenach odniesienia do kultury antycznej?

24 V 19

 

Motywy mitologiczne w wybranych trenach.

Tren IV - Dominika, Tren XIV - Iza, Tren XV - Weronika

 

T115: Poszukiwanie pocieszenia w „Trenie XIX” Jana Kochanowskiego. Skuteczne?

27 V 19

 

Motywy - prezentacja wniosków zgodnie z przydziałem.

 

T116: "Wczytać się w Treny Jana Kochanowskiego" - przygotowanie wykładu poświęconego cyklowi trenów, a skierowanemu do współczesnego odbiorcy.

28 V 19

 

Cel lekcji

Celem lekcji jest przygotowanie wykładu z elementami interpretacji wybranych fragmentów Trenów. Wykład powinien być atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy.


Zadanie edukacyjne

Przygotuj wykład, którego ważnym elementem będzie zaprezentowanie krótkich fragmentów Trenów z komentarzem interpretacyjnym, a także refleksja o znaczeniu tych utworów dla kultury polskiej (czy tylko?). Wykład ma trwać ok. 15 minut i być ciekawy. Możesz korzystać z notatek lub prezentacji PP - ale te materiały mogą zawierać  tylko hasła lub grafikę.

 

Kryteria sukcesu

1. Mam pomysł na ciekawy wykład o Trenach i o Janie Kochanowskim. 

2. Wybieram fragmenty mogące zaintrygować współczesnego odbiorcę i potrafię je zinterpretować.

3. Wypowiadam się płynnie, sprawnie korzystam z notatek lub prezentacji w PP.

4. Mój wykład ma nieprzypadkowy i intrygujący, a może nawet zaskakujący kształt kompozycyjny.

 

T117: Barokowa estetyka, barokowe dzieło sztuki i artysta epoki baroku.

30 V 19

 

NZ s. 158-159

 

P.d. Każdy uczeń wybiera ciekawy tekst do interpretacji.

 

T118: Motyw "vanitas" w poezji barokowej – „Krótkość żywota” Daniela Naborowskiego oraz utwory Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego.

31 V 19

 

Praca z tekstami zaproponowanymi przez uczniów.

 

T119: Barokowy a renesansowy obraz świata, człowieka i Boga.

3 VI 19

 

Praca w grupach: tabela, mapa myśli, inny pomysł.

 

T120: Prezentacja wykładu na temat Trenów Jana Kochanowskiego.

5 VI 19

 

Po prezentacji dokończenie T119.

 

T121: Źródła niepokojów religijnych, metafizycznych i innych w baroku.

6 VI 19

 

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie wynikające z tematu lekcji.

 

T122: Barok - podsumowanie: styl, koncepcje, idee.

7 VI 19

 

Barok w ujęciu całościowym.

 

T123: "Możemy z śmierci przyszydzać...". Barokowi i współcześni poeci o śmierci i miłości.

10 VI 19

 

NZ s. 201

 

T124: Poezja barokowa - podsumowanie.

12 VI 19

 

Moja antologia poezji barokowej.

 

T125: Propozycje utworów literackich i dzieł filmowych do pracy w przyszłym roku szkolnym.

13 VI 19

 

Propozycje uczniów - analiza podstawy programowej.

 

T126: Wypowiedź argumentacyjna, analiza i interpretacja porównawcza - wnioski do pracy na przyszły rok szkolny.

14 VI 19

 

Wnioski.