CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

T1: Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne, wagi ocen, wykaz lektur i inne sprawy organizacyjne.

4 IX 18

 

T2: Analiza i interpretacja wybranych satyr Ignacego Krasickiego ("Świat zepsuty", "Do króla").

5 IX 18

 

1. Co się zepsuło w świecie Krasickiego?

2. Co wiąże poetę z epoką?

3. Co go różni?

4. Funkcje środków stylistycznych.

5. Autotematyzm.

6. Karykaturalizacja.

 

Przykład Rzymu - czemu posłużył Krasickiemu?

 

 

P.d.

1) Przygotować interpretację satyry "Do króla".

 

T3: Sylwetka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w satyrze Ignacego Krasickiego „Do króla”.

5 IX 18

 

Praca z tekstem:

 

1. Pytanie wstępne zasadnicze: “Jaki był stosunek Krasickiego do króla?”

 

2. Wypiszcie oddzielnie:

a)  cechy osobowości i charakteru króla,

b) fakty, dane.

 

T4: Jaka wizja świata wyłania się z bajek Ignacego Krasickiego?

7 IX 18

 

Bajki: Potok i rzeka, Kulawy i ślepy, Szczur i kot oraz bajka wybrana samodzielnie.

 

P.d.

1) Jaka wizja świata i człowieka wyłania się z satyr i bajek Ignacego Krasickiego?

lub

2) "Krasicki ciągle aktualny ..." (prezentacja np. w PP).

 

 

T5: Podsumowanie twórczości Ignacego Krasickiego.

10 IX 18

 

1. Rola Krasickiego w kształtowaniu postaw.

2. Środki artystyczne.

3. Sylwetka.

 

P.d. Recytacja hymnu państwowego.

 

T6: Mazurek Dąbrowskiego, czyli nowy wymiar patriotyzmu.

11 IX 18

 

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego (s. 245) a oficjalna wersja hymnu państwowego.

 

Porównanie tekst hymnu państwowego z Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego. Jak sądzisz,

z czego wynikają różnice.

 

P.d.

Przygotuj wycieczkę po zabytkach i przestrzeniach związanych z sentymentalizmem w Polsce. Jesteś organizatorem i zarazem przewodnikiem i dobrze znasz literaturę sentymentalną.

 

 

T7: Czułość serca w epoce rozumu, czyli marzenia o powrocie do natury.

12 IX 18

 

Sentymentalizm jako uzupełnienie epoki rozumu o sferę uczuć i emocji.

 

Praca z tekstem (podr. s. 251, 252)

 

1. Sentymentalizm a klasycyzm:

a) cechy klasycyzmu (ogrody francuskie),

b) literatura klasycyzmu i sposób ujmowania sfery uczuć (konwencjonalność).

2) Sentymentalizm:

a) rola Puław,

b) sielanka jako gatunek,

c) ogrody angielskie.

 

2. Sylwetka Franciszka Karpińskiego (garść informacji: guwerner, ziemianin dzięki wsparciu finansowemu

jednej z Justyn).

 

3. Teza interpretacyjna do wiersza Do Justyny. Tęskność na wiosnę.

 

P.d. Teza do wiersza i 2-3 argumenty.

 

T8: Serce czułe i piękne wzory, czyli sielanka sentymentalna.

12 IX 18

 

Do Justyny. Tęskność na wiosnę, podr. s. 253

 

1. Scharakteryzuj podmiot liryczny utworu.

2. Udowodnij, że wiersz reprezentujące sentymentalizm.

3. Wskaż trzy istotne środki stylistyczne i określ ich funkcje.

 

* Przypomnienie dawnej miłości, podr. s. 252

 

Przydział zadań s. 253 wg numerów z dziennika.

 

P.d.

1) Pisemnie przydzielony punkt.

2) Teza interpretacyjna i jeden argument.

3) Udowodnij tezę, że wiersz ma charakter sentymentalny.

 

T9: Najsłynniejsza kolęda polska.

14 IX 18

 

Na ocenę:

 

Dokonaj interpretacji wybranego wiersza Franciszka Karpińskiego. Zorganizuj wypowiedź wykorzystując pytania pod tekstem lub koło interpretacji (zdeklaruj swój wybór). Jednak w wypowiedzi ustnej nie informuj, na które pytanie odpowiadasz, ani - ewentualnie - który element koła omawiasz. (UKRYTE PYTANIA / KOŁO)

 

Który środek stylistyczny nadaje się najlepiej do przedstawienia obrazu Boga lub relacji Bóg - człowiek?

 

P.d. Oksymorony i ich funkcje (s. 254).

 

T10: Śladami sentymentalizmu - projekt wycieczki.

17 IX 18

 

Prezentacja prac grup.

 

Prezentacja prac grup.

 

Wysłuchaj uważnie prezentacji grup i wykonaj poniższe działania:

a) czego nowego dowiedizałaś/--eś o sentymentalizmie,

b) co szczególnie spodobało ci się w sposobie prezentacji,

c) co doradziłbyś/-łabyś danej grupie,

d) na ktrórą z zapronowanych wycieczek wybrałbyś/-łabyś się chętnie i dlaczego.

 

Podano temat 11 i pd. obowiązuje z tego tematu.

 

 

T11: Język i styl w różnych epokach.

18 IX 18

 

P.d.

Wszyscy średniowiecze, nieparzyści - renesans, parzyści - barok.

 

1. Charakterystyka języka średniowiecza - s. 260, tekst IV.

 

 

T12: Analiza języka i stylu tekstów epok: średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia.

19 IX 18

 

T13: Podsumowanie oświecenia.

19 IX 18

 

Czy oświecenie było epoką mającą bardzo istotny wpływ na rozwój kultury naszego kraju? Uzasadnij odpowiedź.

 

 

T14: Przełom romantyczny.

21 IX 18

 

P.d. Wybierz jeden obraz z podręcznika i jeden spoza podręcznika. Chodzi o obrazy, które trafnie wyrażają idee i specyfikę romantyzmu.

 

Padlet - zamieść tutaj!

 

T15: Idee romantyczne na obrazach malarzy epoki.

24 IX 18

 

Interpretacja obrazów romantycznych.

 

P.d. Komplet obrazów pokazujących 12 cech epoki (s. 16).

 

 

T16: Młodość jako wartość ("Oda do młodości" Adama Mickiewicza).

25 IX 18

 

 

T17: Idee młodości, rewolucji i stworzenia nowego świata w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza.

26 IX 18

 

Wypowiedź interpretacyjna w oparciu o pytania pod tekstem.

 

T18: Poetycki manifest romantyzmu ("Romantyczność" Adama Mickiewicza).

26 IX 18

 

Praca w czterech grupach - drama (Karusia, świadek, narrator, Starzec).

 

P.d. "Romantyczność" - wyjaśnienie tytułu. Środki stylistyczne - najciekawsze i najbardziej funkcjonalne.

 

 

T19: Styl naukowy.

28 IX 18

 

Style funkcjonalne - podział.

Cechy stylu naukowego.

Język.

 

T20: Sporządzanie bibliografii i przypisów.

1 X 18

 

Podr. s. 42.

 

P.d.

1) Co znaczy op.cit.

2) W oparciu o dostępne materiały sporządzić bibliografię i przypis.

 

T21: Romantyczny świat duchów i wyzwolonej wyobraźni.

2 X 18

 

W oparciu o dostępne materiały sporządzić bibliografię (4) i przypisy (2).

 

P.d. Przejrzeć rozdz. Tajemnica istnienia. Przygotować głośne czytanie ballady J.W. Goethego Król olch (s. 49). Dokładnie zrobić s. 51 (przypomnienie z gimnazjum).

 

T22/23: Literackie i malarskie środki służące ukazaniu dramatycznych przeżyć (J.W. Goethe, Król olch i wybrane obrazy romantyczne).

3 X 18

 

Współczesne ilustracje do ballad - padlet!

 

T24: Ballada romantyczna jako gatunek.

5 X 18

 

S. 51, ćw. 2, 3 (padlet)

 

T25: Miłość romantyczna. Nieszczęśliwi kochankowie.

8 X 18

 

T26: Różne wzorce miłości i różne sposoby mówienia o niej.

9 X 18

 

Uwaga! 15 X (pon.) zaczynamy III część Dziadów Adama Mickiewicza.

 

P.d. S. 65, zad. 1-5 (zwłaszcza wyjaśnianie metafory "społeczne okulary" i refleksji, ze miłość ze sfery psychologii wkracza w sferę filozofii) lub zad. 6.

 

 

T26: Przeżycia podróżnego - podmiotu lirycznego sonetu Stepy Akermańskie, doświadczającego kontaktu z Orientem.

10 X 18

 

Przygotuje wystąpienie, w którym:

a) przeczytasz w ciekawy sposób Stepy Akermańskie,

b) przedstawisz tło biograficzne związane z okolicznościami powstania Sonetów krymskich,

c) postawisz tezę interpretacyjną i ją uargumentujesz,

d) wskażesz kluczowe środki stylistycznej i określisz ich funkcje,

e) wygłosisz krótką mowę skierowaną do młodych ludzi, w której zachęcisz ich do sięgania po Sonety krymskie.

 

T27: Artystyczne widzenie przestrzeni w sonecie Droga nad przepaścią w Czufut-Kale Adama Mickiewicza.

10 X 18

 

T28: Literackie i malarskie ujęcia obrazu morza (A. Mickiewicz Burza - T. Gericault Tratwa "Meduzy”).

12 X 18

 

T29: Obraz prześladowań naszkicowany przez we Wstępie do III cz. "Dziadów" w konfrontacji z sytuacjami ukazanymi w dramacie.

15 X 18

 

Wstęp Mickiewicza. Dedykacja. Prolog.

 

Praca w 3 grupach:

1. Referowanie pierwszej części. Wstępu.

2. Referowanie drugiej części.

3. Pytania do obu części.

 

P.d Znaleźć dwa fr. obrazujące martyrologię Polaków i Litwinów.

 

 

T30: Sens przemiany Gustawa w Konrada.

16 X 18

 

Opowieść Sobolewskiego.

 

Kim jest Gustaw? Kim staje się Konrad?
 
P.d.
1. Na podstawie sceny I wyjaśnij, jakie pomysły odnośnie swoich dalszych losów mają więźniowie.

2. Dlaczego uznaje się pieśń Jankowskiego za bluźnierstwo?

3. Jak prawda wynika z opowieści Kaprala dotyczących czasów wojen napoleońskich?

4. Jaki charakter ma pieśń Feliksa
5. Dokonaj wnikliwej interpretacji tzw. małej improwizacji.
 
T31: Analiza i interpretacja pieśni bluźnierczej Jankowskiego, pieśni Feliksa i pieśni zemsty oraz małej improwizacji.

17 X 18

 

Wg punktów p.d. T30.

 

T32: Prometeizm w III części "Dziadów".

17 X 18

 

Pojęcie prometeizmu.

 

Interpretacja WI Jerzego Treli

 

T33: Historia i proroctwo - idea mesjanizmu w „Widzeniu księdza Piotra”.

19 X 18

 

Pojęcie mesjanizmu.

 

T34: Diaboliczna sylwetka Senatora Nowosilcowa.

22 X 18

 

Kreacja sylwetki Nowosilcowa.

 

T35: Interpretacja Sceny VII: towarzystwo przy drzwiach a towarzystwo stolikowe.

23 X 18

 

Kryteria porównania.

 

T36/37: Praca klasowa - interpretacja fragmentu III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

24 X 18

 

Plakaty teatralne.

 

 

T38: Interpretacja plakatów teatralnych (III część "Dziadów" A. Mickiewicza na deskach scenicznych).

26 X 18

 

Plakat Romana Cieślewicza.

 

P.d. Przygotować interpretację kolejnego plakatu.

 

 

T39: Dramat Rollisonowej i obraz otoczenia Nowosilcowa - literackie sposoby przedstawiania cierpienia matki.

29 X 18

 

Cel lekcji

Nazwanie środków artystycznych, jakimi w literaturze przedstawiane było cierpienie

matki i określenie ich funkcji oraz porównanie ujęcia tego problemu w III części

"Dziadów" z innym tekstem literackim.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wyodrębniasz fragmenty, w których widać funkcjonowanie różnych środków artystycznych obrazujących cierpienie Rollisonowej (5 przykładów) i nazywasz te

środki.

2. Określasz funkcje wskazanych w punkcie 1. środków.

3. Wyjaśniasz sens tematu lekcji - wskazujesz na przyczynę powiązania problemu

cierpienia matki z obrazem otoczenia Nowosilcowa.

4. Porównujesz sposób przedstawienia cierpienia matki w III części "Dziadów"

z innym tekstem literackim, wskazując na jedną różnicę i jedno podobieństwo.

 

T40: W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiani są wrogowie ojczyzny?

30 X 18

 

Cel lekcji

Omówienie sposobów kreacji obrazów wrogów w różnych tekstach kultury i porównywanie z ujęciem tego obrazu w III części Dziadów.

 

Kryteria sukcesu

1. Przywołujesz trzy teksty kultury zawierające obraz wrogów (poza III częścią Dziadów), podajesz autora, tytuł tekstu i epokę. Wśród wskazanych trzech tekstów kultury musi się znaleźć co najmniej jeden utwór Jana Kochanowskiego.

2. Charakteryzujesz przedstawiony w tekstach z punktu 1. obraz wrogów.

3. Potrafisz omówić sposoby kreacji wizerunków wrogów (określasz funkcje środków stylistycznych, omawiasz pomysły artystyczne wykorzystane przez autora i uzyskane efekty).

4. Porównujesz ujęcie obrazu wrogów w przywołanych przez siebie tekstach z ujęciem Mickiewicza w III części Dziadów.

 

T41: Elementy groteski w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza ("Bal").

31 X 18

 

Definicja groteski.

 

Cel lekcji

Rozpoznawanie różnych przejawów groteski.

 

Kryteria sukcesu

1. Wskazujesz fragmenty, w których pojawia się groteska.

2. Omawiasz środki stylistyczne i sytuacje wykreowane w utworze, za pomocą których kreowana jest groteska.

3. Wyjaśniasz cel zastosowania groteski.

 

T42: Obraz despotyzmu carskiego w Ustępie do III części "Dziadów".

31 X 18

 

Analiza wybranych fragmentów.\

 

Wybierz trzy fragmenty obrazujące despotyzm cara, dokonaj ich interpretacji, zwracając uwagę na środki artystyczne.

 

T43: Spojrzenie Mickiewicza na Rosję i Rosjan (interpretacja Drogi do Rosji, fr. Ustępu oraz wiersza Do przyjaciół Moskali).

5 XI 18

 

1. Wyodrębnij całostki we fr. Drogi do Rosji. i określ, jaki problem poruszony jest w tym fr.

2. Wskaż trzy środki stylistyczne, które pełnią istotną funkcje w tworzeniu obrazu Rosjan i Rosji - określ ich funkcje.

3. Czy opinia o innym narodzie ma szanse na obiektywność, czy też ma na ogół charakter subiektywny? Uzasadnij swoją opinię.

 

Czy zgadzasz się z twierdzeniem Mickiewicza, że "każda twarz jest pomnikiem narodu"? Jak w tym kontekście Mickiewicz widzi twarz Rosjan i ich charakter?

 

P.d.

1) C.d. pracy z fr.

2) Przedmieścia stolicy.

 

 

T44: Piotr Wielki a Marek Aureliusz - portrety władców.

6 XI 18

 

Porównanie obrazów władcy.

 

 

T45: Pytania do III części "Dziadów" (obraz Rosji, Rosjan i caratu we fragmentach „Ustępu” III cz. „Dziadów”:„Petersburg”, "Przegląd wojska", "Oleszkiewicz", "Do przyjaciół Moskali").

7 XI 18

 

Na ocenę:

 

Na podstawie Pomnika Piotra Wielkiego wyjaśnij, co Mickiewicz sądzi na temat różnych stylów rządzenia swoim państwem. W wypowiedzi odnieś się do III części Dziadów oraz innego tekstu kultury. Ponadto w analizowanym wskaż jeden środek stylistyczny pełniący istotną rolę i określ jego funkcje.

 

Praca w grupach - przydział fr. tekstu.

Uczniowie odpowiadają na pytania zaczynające się od zaimków pytających i zapisują na karcie pytań:

1. Kto? 2. Co? 3. Kiedy? 4. Gdzie? 5. Jak? 6. W jaki sposób? 7. Po co? 8. Dlaczego? Jaki, -a, -ie?

Grupy wymieniają się pytaniami i odpowiadają na pytanie otrzymane.

 

T46: Stosunek Mickiewicza do caratu i narodu rosyjskiego oraz przyjaciół w Rosji ("Do przyjaciół Moskali").

7 XI 18

 

Prezentacja pracy w grupach.

 

T47: Wnioski z analizy pracy klasowej (III część "Dziadów").

9 XI 18

 

Typologia błędów.

 

T48: Prezentacja prac grup (pytania do III części "Dziadów").

13 XI 18

 

Prezentacja odpowiedzi.

 

T49: "Dziady" jako dramat romantyczny.

14 XI 18

 

Praca w grupach:

A - bez pomocy B - tekst C - podręcznik D - Internet (czas 10')

 

T50: Sceniczne interpretacje „Dziadów części III” Adama Mickiewicza („Lawa”).

14 XI 18

 

Film Lawa Tadeusza Konwickiego

 

T51: Interpretacja plakatów teatralnych do „Dziadów części III” Adama Mickiewicza.

16 XI 18

 

T52: Zasady redagowania recenzji (recenzja "Lawy" Tadeusza Konwickiego).

19 XI 18

 

1. Jak długi fr. został obejrzany?

2. Co zwróciło uwagę?

3. Moja wstępna deklaracja wyboru filmu do recenzji.

 

Recenzja jako gatunek publicystyczny.

 

T53: Praca z arkuszem maturalnym (operacje na tekście).

20 XI 18

 

Teza interpretacyjna do wiersza Hymn Juliusza Słowackiego. Argumenty. Funkcje środków.

 

T54: Poetyckie rozmowy z Bogiem (J. Słowacki - "Hymn").

21 XI 18

 

P.d.

1. Teza interpretacyjna do wiersza Hymn Juliusza Słowackiego. (Dla chętnych: argumenty, funkcje środków).

2. Jaki gatunek reprezentuje utwór? Uzasadnienie.

 

T55: Sylwetka Juliusza Słowackiego (biografia romantyka).

21 XI 18

 

1. Fakty, które wiele znaczą.

2. Przypadki i decyzje.

3. W poszukiwaniu źródeł informacji o poecie (poprawny zapis bibliograficzny - co najmniej jedna książka).

 

Czytamy Pana Tadeusza:

- na pon. Epilog i Księga I

 

T56: Analiza i interpretacja wiersza "Pielgrzym" Cypriana Norwida.

26 XI 18

 

Na ocenę: sylwetka Juliusza Słowackiego.

 

Realizacja tematu: co można wyrazić rozstrzelonym drukiem?

 

Na ocenę: s. 80 - pyt. u góry.

 

T57: Wyobrażenia morza i motyw podróży w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu (praca z tekstem Józefa Bachórza, „Motywy akwatyczne: morze”).

27 XI 18

 

Podr. s. 80-81.

 

T58: Metafora, metonimia i synekdocha w języku.

28 XI 18

 

Podr. s. 83-87.

1. Wyjaśnij mechanizm metafory na przykładzie połączenia wyrazowego "zęby to perły".

 

 

T59: Symbolika wody i płynięcia w liryku "Nad wodą wielką i czystą…" Adama Mickiewicza.

28 XI 18

 

Podr. s. 90. "Mnie płynąć, płynąć i płynąć" - symbolika.

 

Praca w grupach:

1. Koło interpretacji.

2. Pytania.

3. Własny wybór.

4. Ustosunkowuje się do poprzedników.

 

T60: Ubiór jako tekst.

30 XI 18

 

Juliusz Słowacki, List do matki s. 93; Ryszard Przybylski, Ubranie jako tekst, s. 96.

 

T61: Między emigracją a krainą lat dziecięcych (konfrontacja Epilogu i Księgi I "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza).

3 XII 18

 

1. Jak wyglądało życie na emigracji i jaki miało wypływ na odczucia Mickiewicza? Znajdź fr. i zinterpretuj. (Sytuacja na emigracji i jej wpływ na powstanie poematu).

2. Jaki obraz przeszłości wyłania się z Epilogu?

 

P.d. Interpretacja fr. dotyczących pkt. 2.

 

T62: Epilog i Księga I "Pana Tadeusza" w ujęciu filmowym Andrzeja Wajdy.

4 XII 18

 

Zad. Porównaj obejrzany fr. filmu z tekstem i skomentuj działania autora scenariusza. Zwróć uwagę na scenografię, kostiumy  i grę aktorską oraz muzykę. Zaproponuj fr., który warto byłoby wykorzystać w filmie. Ustal szczegóły scenograficzne i inne.

 

T63: Idea małej ojczyzny w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

5 XII 18

 

1. Geneza (czas powstania).

2. Analiza porównawcza wersji pierwotnej i ostatecznej Inwokacji.

 

T64: "Ut pictura poesis" Horacego a modyfikacja tej zasady przez Mickiewicza.

5 XII 18

 

"Poezja jako obraz".

 

P.d. Kto ma rację w dyskusji o grzeczności (Sędzia czy Podkomorzy)?

 

T65: Podkomorzy i Sędzia w dyskusji o grzeczności i wychowaniu.

7 XII 18

 

Analiza fr.

 

Cel  lekcji:

Przedstawienie dyskusji o grzeczności między Sędzią a Podkomorzym i wskazanie, który z bohaterów ma  rację. Uzasadnienie swojego rozstrzygnięcia.

 

1. Przedstawiam sytuację, która wywołała  dyskusję.

2. Relacjonuję wypowiedzi bohaterów, rozpoznając w nich określone problemy i uwzględniam cytaty.

3. Rozstrzygam, który z nich ma rację i podaję argumenty.

4. W podsumowaniu odnoszę się do problemu współczesnej młodzieży (savoir-vivre w sytuacjach towarzyskich).

5. W tok wypowiedzi, w różnych miejscach wprowadzam refleksje o funkcjach wybranych środków stylistycznych.

 

 

T66: Historia i współczesność w poemacie Mickiewicza.

10 XII 18

 

Obrazy na ścianach soplicowskiego dworku - Ks. I, 50-72 (NZ pyt. s. 115)

Kościuszko w czamarce. Podr. NZ s. 113.

Wskazywanie fr. obrazujących historię - ich interpretacja.

 

P.d.

KDŚ - fragmenty do interpretacji historii.

 

Ks. I, 55-72: Tadeusz Kościuszko w czamarce i inne postacie (Rejtan, Jasiński, Korsak)

Ks. I, 485-490: Sędzia o Napoleonie

Ks. I, 513-527: Rykow o Napoleonie

Ks. I, 893 - i dalej: pola bitew Napoleona

Ks. IV, 1 - dalej: historia początków Litwy i czasy Zygmunta II Augusta

Ks. IV, 316-319: ks. Robak o Napoleonie

Ks. VI, 180 - dalej: ks. Robak w karczmie o Napoleonie

 

Ks. VII, 16-30: Bartek Prusak o przejściu Francuzów przez Wartę i roku 1806.

Ks. XI, 1-90: o zbliżającej się wojnie, reakcjach zwierząt

Ks. XII, w. 240-311: słowa generała Dąbrowskiego

Ks. XII, 682-761: historia przełomu XVIII i XIX wieku w koncercie Jankiela

 

 

T67: Koncert Jankiela - muzyczna wersja historii Polski.

11 XII 18

 

Ks. XII, w. 641-761

1) Koncert Jankiela (Ks. XII, w. 641-761) - wydziel pięć części dotyczących pięciu wydarzeń historycznych i przedstaw treść każdej z nich.

2) Wskaż przykład instrumentacji głoskowej.

 

Wydziel w koncercie Jankiela pięć części. Przedstaw treść każdej z nich, odwołując się do wiedzy z historii.

Opisz reakcje słuchaczy i wyjaśnij, czego te reakcje dowodzą.

Opisz zachowanie Jankiela. O czym ono świadczy.

 

T68: Dzieje Jacka Soplicy z punktu widzenia Klucznika Gerwazego i z perspektywy księdza Robaka.

12 XII 18

 

Konfrontacja opowieści.

 

1. Relacjonuję losy Jacka Soplicy przedstawione przez Gerwazego Hrabiemu.

2. Przedstawiam historię Jacka w oparciu o jego spowiedź przed Gerwazym.

3. Porównuję obydwa ujęcia losów bohatera.

4. Wyjaśniam, skąd się wzięły różnice.

 

T69: Spowiedź ks. Robaka - funkcje środków stylistycznych.

12 XII 18

 

Ks. X, 459-875 (film 2g03')

1. Analiza sytuacji komunikacyjnej (Gerwazy i Sędzia - dwaj odmienni odbiorcy i ich reakcje).

2. Funkcje środków stylistycznych:

a) przerzutnie (856-857),

b) struktura graficzna tekstu,

c) wyliczenia.

 

Przydział indywidualny wersów (po 32)

 

1. O czym mówi Jacek Soplica, o których momentach swojego życia?

2. Jak odbierają te informacje Sędzia i Gerwazy (o czym wiedzą, co rozumieją, a czego się dopiero dowiadują i czego nie rozumieją)?

3. Jakie środki stylistyczne dominują i jakie pełnią funkcje?

4. Jakie informacje wprowadza komentarz narratora?

 

P.d.

1) Fr. przydzielony, jeden dodatkowy na dop,

 

T70: Sylwetka Tadeusza, tytułowego bohatera poematu Adama Mickiewicza (wypowiedź do określonego kręgu odbiorców - praca w grupach).

14 XII 18

 

Zadanie edukacyjne:

Przedstawiacie sylwetkę Tadeusza, chcąc zachęcić odbiorców do sięgnięcia po książkę i znalezienia w niej czegoś ciekawego i wartościowego. Waszymi odbiorcami są:

 

Gr. I - uczniowie szkoły podstawowej,

 

Gr II - rówieśnicy,

 

Gr III - żołnierze,

 

Gr IV - wybrany przez was odbiorca.

 

Przydział wg pór roku.

 

T71: Sprawdzian znajomości treści "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

15 XII 18

 

P.d. Zob. lekcję 68.

 

T72: Prezentacja sylwetki Tadeusza (wypowiedź do określonego kręgu odbiorców).

18 XII 18

 

Prezentacja w wybranej formie.

Temat 73 już podano.

 

Pd.

1. Interpretacja fr. Ks. III, w.534-568, 631-653.

2) Odpowiedzi na pytania 1-11 (ksero).

 

T73: Obraz przyrody Północy w "Panu Tadeuszu" (dyskusja między Hrabią a Tadeuszem).

19 XII 18

 

NZ podr. s. 125.

Zad. s. 129

 

T74: Opisy przyrody w powiązaniu z historią w "Panu Tadeuszu" (Ks. IV - redagowanie pytań).

19 XII 18

 

Zredagować analogiczne jak na lekcji pytania (zadania) do Ks. IV, w. 1-88.

Zapis pytań. Odpowiedzi.

 

P.d. Dzieje Jacka Soplicy, (NZ s. 134, a-d.)

a) relacja Gerwazego  (ks. II, w. 263-330),

b) ujawnienie prawdy o sobie przed Sędzią (ks. VIII, w. 286-312),

c) spowiedź Jacka (ks. X. w. 499-902),

d) rehabilitacja pośmiertna (ks. XI, w. 236-291).

 

T75: Wnioski ze sprawdzianu znajomości treści „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

2 I 19

 

Sprawdzenie p.d. - dzieje Jacka Soplicy w oparciu o podane cztery fr.

 

Omówienie wniosków.


T76: Przygotowanie merytoryczne do rozprawy sądowej nad Jackiem Soplicą.

2 I 19

 

NZ s. 134, zad. 1-11.Na podstawie kserokopii przygotować zadanie zgodne z numerem z dziennika oraz dwa następne. Czyli nr 1. przygotowuje 1, 2 i 3. Nr 2 - 2, 3 i 4. Nr 12 rozpoczyna od zad. nr 1, 13 - 2, 14 - 3 itd.

 

P.d.

1) Nieparzyści - prokuratorzy:

a) sformułowanie zarzutów,

b) postawienie wniosku o zasądzenie wyroku.

2) Parzyści - obrońcy:

a) odpieranie zarzutów,

b) rozważenie wniosku o dobrowolnym poddaniu się karze (argumentacja w obu przypadkach).

 

Uwaga! Nieustannie odwołujemy się do tekstu, w nim szukamy wszelkich argumentów.

 

T77: Rozprawa sądowa nad Jackiem Soplicą.

4 I 19

 

Przydział ról.

 

Cel:

Zainscenizowanie sytuacji rozprawy dotyczącej Jacka Soplicy w powiązaniu z treścią i problematyką utworu.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wypowiadamy się zgodnie z przydzieloną lub wybraną rolą (pojawia się stosowna stylistyka wypowiedzi sądowej).

2. Wypowiedzi są wspierane odniesieniami do tekstu i zgodne z jego sensem.

3. Stwarza atmosferę przypominającą rozprawę sądową (powaga).

4. Formułujemy przekonujące argumenty.

5. Reagujemy na argumenty przeciwnej strony, odnosimy się do nich.

6. Jako ławnicy prezentujemy swoją opinię, odwołując się do argumentów prokuratora lub adwokata.

7. Jako dziennikarze przedstawiamy najważniejsze informacje obrazujące przebieg rozprawy.

 

T78: Wnioski z rozprawy sądowej nad bohaterem (rola argumentacji i umiejętności retorycznych).

7 I 19

 

Analiza rozprawy w kontekście merytorycznym i językowym.

 

 

T79: W jaki sposób Adam Mickiewicz kreuje obrazy przyrody w "Panu Tadeuszu"? Funkcje środków stylistycznych.

8 I 19

 

Cel lekcji - zobacz temat

 

Kryteria sukcesu:

1. Znajduję fragmenty zawierające różne ujęcia obrazów przyrody i potrafię wykazać ich różnorodność.

2. Interpretuję fragmenty i znajduję w nich problemy dotyczące nie tylko samej przyrody, ale również innych sfer życia.

3. Znajduję różne środki stylistyczne i określam ich funkcje (co najmniej 5 środków).

4. Tworzę dłuższą wypowiedź, która jest poprawna językowo i w miarę płynna.

 

Uwagi techniczne

Numery nieparzyste szukają w księgach nieparzystych, parzyste - w parzystych. Bierzemy pod uwagę wyłącznie księgi począwszy od V. Można jeszcze uwzględnić księgę IV, ale począwszy od wersu 480.

 

T80: Analiza funkcji środków artystycznych we fragmentach opisowych poematu.

9 I 19

 

Praca w parach wg kryteriów jak na lekcji 77.

 

T81: Obyczaje ukazane w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza (praca w grupach).

9 I 19

 

Praca w grupach:

 

I - księgi nieparzyste (nr 14-18)

II - księgi parzyste (nr 9-13)

III - księgi I - VI (nr 5-8)

IV - księgi VII - XII (nr 1-4)

 

1. Określamy obyczaje i je opisujemy.

2. Odnośnie punktu 1. podajemy stosowne fragmenty i w trakcie wypowiedzi cytujemy.

3. Wskazujemy pomysły literackie i środki artystyczne istotne ze względu na sposób pokazania obyczajów. Uzasadniamy wybór.

4. Odpowiadamy na pytanie, jaką rolę odgrywają obyczaje w społeczności soplicowskiej.

 

Rozpoczyna grupa ochotników. Jeśli jakaś grupa nie zdąży zaprezentować wyników swojej pracy, to jest zobowiązana przesłać elektronicznie wypracowany materiał.

 

P.d.

 

Przedstawiamy w dowolnej formie obraz obyczajów a Panu Tadeuszu wg kryteriów podanych wyżej.

 

T82: W poszukiwaniu plakatów i grafik ilustrujących "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicz i wskazujących na nowe sposoby odczytania utworu.

11 I 19

 

Grupy zaprezentowały obyczaje wg wytycznych T81.

 

Uczniowie korzystają z zasobów internetowych i wybierają w najciekawsze plakaty. Szukają cytatów pasujących do plakatów i przygotowują wypowiedź interpretacyjną ukierunkowaną przez materiał graficzny.

 

P.d. Jak instrukcja wyżej. Na następnej lekcji uczniowie będą wypowiadali się o obyczajach. Przygotowanie plakatu oznacza podniesienie oceny o stopień.

 

T83: Obraz szlachty w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

14 I 19

 

Na ocenę:

1. Przedstaw obyczaje ukazane w "Panu Tadeuszu":

a) wymień je,

b) krótko opisz,

c) określ funkcje, jakie pełnią obyczaje w społeczności soplicowskiej,

d) wskaż trzy środki stylistyczne, które pełnią szczególnie ważną rolę w sposobie przedstawienia obyczajów.

2. W jaki sposób obyczaje oddziałują na sferę uczuć i zmysłów bohaterów poematu?

 

P.d. Plakaty (wskazano na lekcji cztery) lub wybrany przez siebie. Lub: obraz szlachty.

 

T84: Sylwetka Macieja Dobrzyńskiego na tle szlachty dobrzyńskiej i szlachty z innych zaścianków.

15 I 19

 

Końcówka ks. VII, 491-553.

1. Charakterystyka sytuacji społecznej, w jakiej funkcjonuje szlachta w zaścianku dobrzyńskim.

2. Maciej Dobrzyński jako nieformalny przywódca szlachty dobrzyńskiej (jego relacje z otoczeniem).

3. Maciej Dobrzyński na szerszym tle swojej grupy społecznej.

 

P.d. (dla ochotników chcących uniknąć grafiki).  Znajdź taki fr. "Pana Tadeusza", który dotyczy zagadnienia do tej pory nieporuszonego na lekcji (objętość ok. 1 str., zwróć również na funkcje środków stylistycznych).

 

T85: Metamorfozy bohaterów indywidualnych i metamorfozy społeczności soplicowskiej (idea wspólnoty narodowej).

16 I 19

 

Sprawdzenie p.d.

 

Cel lekcji:

Znalezienie odpowiedzi na pytania:

1. Którzy z bohaterów ulegli - w jakiejś mierze - przemianie?

2. U których trudno zauważyć transformację osobowości i systemu wartości?

 

Kryteria sukcesu:

1. Wskazuję bohaterów, którzy ulegli przemianie.

2. Motywuję swoje zdanie.

3. Wskazuję bohaterów, którzy nie zmienili swojego systemu wartości, osobowości i wrażliwości.

4. Motywuję swoje zdanie.

5. Odnoszę się również do bohaterów dynamicznych spoza "Pana Tadeusza" i dokonuję porównania w omawianym zakresie.

6. Wyjaśniam problem zawarty w drugiej części tematu lekcji.

 

T86: Gatunki i artyzm "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

16 I 19

 

Cel lekcji: charakterystyka "Pana Tadeusza" pod kątem występujących w nim gatunków i dominujących środków stylistycznych.

 

1. epopeja

2. powieść

3. powieść poetycka

4. sielanka

5. baśń

6. poemat satyryczny

7. komedia

8. gawęda

 

Praca nad definiowaniem gatunku i udowadnianiem jego obecności w "Panu Tadeuszu"

ad. 1) epopeja - utwór poetycki, wielowątkowy, z narratorem wszechwiedzącym, obecnością bohatera zbiorowego, z tematem dotyczącym momentu przełomowego dla danej zbiorowości

 

 

T87: Praca klasowa - rozprawka w oparciu o fr. "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

23 I 19

 

T88: Charakterystyka "Pana Tadeusza" pod kątem występujących w nim gatunków i dominujących środków stylistycznych.

23 I 19

 

T89: "Jak pachnie na Litwie Mickiewicza?" (praca z tekstem Józefa Bachórza).

23 I 19

 

Podr. s. 169

 

T90: Wnioski z analizy pracy klasowej i omówienie informacji zwrotnej - przygotowanie do poprawy (rozprawka w oparciu o fr. "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza).

11 II 19

 

Wnioski, informacja zwrotna, ustalenie szczegółów i terminu poprawy indywidualnej.

 

Nad czym - w przypadku rozprawki - muszę jeszcze popracować?

 

P.d. Zapisz tezę interpretacyjną i dwa argumenty do wiersza Marionetki Cypriana Norwida (s. 94).

 

T91: Analiza i interpretacja wiersza „Marionetki” Cypriana Norwida.

12 II 19

 

Podr. s. 94.

 

T92: Znaczenie wyrazów (słownikowe, realne, etymologiczne).

13 II 19

 

Podr. s. 97.

 

Cel lekcji:

Celem lekcji jest uświadomienie sobie problemu znaczeń wyrazów i rozróżnianie znaczeń słownikowych (leksykalnych), realnych (rzeczywistych) i etymologiczne. Istotne jest również rozumienie relacji między zakresem znaczeniowym a treścią.

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię wyjaśnić pojęcia: "semantyka", "leksem".

2.  Zauważam różnice między treścią wyrazu a jego zakresem znaczeniowym.

3. Znam typy znaczeń wyrazów i potrafię wyjaśnić, czym się charakteryzuje znaczenie słownikowe (leksykalne), realne (rzeczywiste) i etymologiczne (dotyczące pochodzenia).

4. Potrafię wyjaśnić różnice znaczeniowe danego wyrazu w zależności od jego połączenia z innym wyrazem.

5. Jestem w stanie określić znaczenie wyrazu na podstawie kontekstu, w którym ten wyrazu występuje.

6. Potrafię skorzystać z odpowiedniego słownika w zależności od tego, które znaczenia wyrazu mnie interesują.

7. Rozróżniam definicję naukową i nienaukową wyrazu.

 

T93: Słowo i czyn - czyli o polskim wybijaniu się na niepodległość - romantyczna wizja historii.

13 II 19

 

Podr. s. 102.

 

 Co wynika z tych materiałów na str. 102-109? Zapisz wnioski i przedstaw słowa-klucze, które są niezbędne do wyłowienia zasadniczych myśli zawartych w analizowanym materiale.

 

Kryteria sukcesu mają przygotować Marta, Alicja i Michał.

 

T94: Między Termopilami a Cheroneą, czyli polski poeta na grobie Agamemnona.

15 II 19

 

Podr. s. 110.

 

Pytanie do ucznia:

Jaki jest wg Ciebie podstawowy sens i cel wiersza?

 

Pytania do pary:

1. W jakim celu odwołuje się Słowacki do historii i kultury Grecji? (Pytanie pomocnicze: Co symbolizują Termopile, a co Cheronea?).

2. Jaki jest stosunek Słowackiego do szlachty i za pomocą jakich metafor tę szlachtę opisuje?

 

Pytania do grupy:

1. Jaki jest stosunek Słowackiego do Polski i Polaków?

2. Czy wg Ciebie Słowacki obraz ojczyznę i rodaków, czy też ma tu miejsce jakaś inna reakcja?

 

Omówiono strofy 13-17, wyjaśniono symbolikę (Termopile i Cheronea).

 

P.d. Przygotować interpretację całości (pytania potraktować jako pomoc).

 

T95: Interpretacja "Grobu Agamemnona" Juliusza Słowackiego w różnych kontekstach: historycznym, społecznym, literackim, psychologicznym i językowo-artystycznym.

18 II 19

 

Prezentacja kryteriów sukcesu trójki uczniów (Messenger).

 

Podr. s. 110-113.

 

Praca w pięciu grupach - każda grupa otrzymuje jeden kontekst i wybiera pytania ze str. 113, które wiążą się z tym kontekstem.

 

P.d. "Przygotowanie" (Kordian Juliusza Słowackiego)

 

T96: Kontekst historyczny w kostiumie metafizycznym - interpretacja "Przygotowania" ("Kordian" Juliusza Słowackiego).

19 II 19

 

Kryteria sukcesu

 

1. Potrafię scharakteryzować siły Zła i sposób ich przedstawienia w tekście.

2. Wyjaśniam, w jaki sposób ujawnia się problem ograniczenia mocy szatańskich.

3. Interpretuję fragment zawierający motyw czasu (zegara).

4. Interpretuję fragment, w którym Szatan charakteryzuje naród polski.

5. Charakteryzują  tworzonych przez siły Zła przywódców powstania listopadowego i wyjaśniam, w jaki sposób tworzona jest w wypowiedziach diabłów etymologia nazwisk tych przywódców.

6. Omawiam problem relacji między siłami Zła i siłami Dobra, zwracając uwagę na koniec Przygotowania.

7. W jaki sposób charakteryzuje naród polski Archanioł.

 

 

P.d.

1) 10 kryteriów z 12 przygotowanych przez trzyosobową ekipę.

2) Kryteria sukcesu z dzisiejszej lekcji, które nie zostały omówione na lekcji.

3) Przeczytać Prolog: trzy koncepcje poezji i roli poety w Prologu "Kordiana" Juliusza Słowackiego (do dla ochotników).

 

T97: "Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój …". Dylematy egzystencjalne Kordiana - tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego.

20 II 19

 

Interpretacja monologu Kordiana ze sceny I aktu I.

 

Cel lekcji:

Celem lekcji jest przyjrzenie się Kordianowi z punktu widzenia psychologicznego i rozpoznanie głównego problemu, z jakim boryka się bohater.

 

Kryteria sukcesu:

1. Wyjaśniam, co się zmieniło w podejściu Kordiana do problemu śmierci samobójczej.

2. Potrafię objaśnić symbolikę ognia, kwiatów, liści i drzew - za pomocą których Kordian mówi o swojej egzystencji.

3. W charakterystyce bohatera potrafię podać siedem epitetów wskazujących na określone reakcje i zachowania Kordiana (muszą to być zatem określenia inne niż "młody").

4. Wyjaśniam, na czym polega główny problem bohatera.

 

Po analizie monologu Kordiana uświadomiłem/-am sobie, że ... .

Bardzo mnie zainteresował fakt, że Kordian ... .

Uważam, że Słowacki miał bardzo dobry pomysł ...

 

 

T98: Jak zmotywować młodego człowieka do poszukiwania celu swojego życia? Interpretacja opowieści Grzegorza w I scenie I aktu "Kordiana" Juliusza Słowackiego.

20 II 19

 

Wyobraź sobie siebie za 30 lat, kiedy już wiele wiesz o życiu, zdajesz sobie sprawę, jak łatwo popełnia się błędy i jak czasami okrężnymi drogami zmierza do celu. Mając tę prawie pięćdziesiątkę na karku spotykasz osobę młodą, powiedzmy siedemnastoletnią, która nie ma bladego pojęcia, co ma robić w życiu, co robić po szkole średniej. jaką wybrać drogę życiową. Nie wie, co w pewnej perspektywie czasowej jest ważne, a co zupełnie nieistotne. Co byś zrobił/-ła w tej sytuacji, żeby wpłynąć na tę osobę, jakie byś podjął/podjęła działania? Przedstaw swoją propozycję w dowolnej formie.

 

T99: Analiza zaproponowanych przez uczniów kryteriów sukcesu - praca w oparciu o wybrane z nich.

22 II 19

 

Kryteria sukcesu (Izy):

1. Potrafię streścić opowieści Grzegorza.

2. Umiem wyjaśnić, w jaki sposób Grzegorz wpływa na Kordiana oraz nakłania go do głębszych przemyśleń.

3. Wyjaśniam, dlaczego Kordian przerwał jedną z opowieści Grzegorza.

4. Umiem wyjaśnić, jak zmieniło się podejście Kordiana do miłości w podanym fragmencie.

5. Wskazuję w tekście miejsca, które świadczą o silniejszym odbiorze słów Grzegorza i ustosunkowuję się do jego odczuć.

 

P.d.

 

 Akt II - wędrówki Kordiana po Europie - przeczytać.

 

T100: Podróże Kordiana po Europie i ich efekty.

25 II 19

 

Dokonaj interpretacji fr. wypowiedzi Kordiana z końcówki sceny I aktu I od słów "Boże! jak  ten stary ..."

Wyjaśnij sens odwołań do mitu o Edypie.

Przedstaw niepokoje egzystencjalne Kordiana.

Określ, na czym polega jego  hamletyzm.

Co według Ciebie wpływa na postępowanie młodego Kordiana: jego wiek, wychowanie czy charakter? Uzasadnij odpowiedź.

 

Relacje z Laurą (jej protekcjonalna wyższość).

 

Kordian: Weltschmerz i hamletyzm.

Etapy podróży Kordiana i rozpoznania bohatera. Poznanie świata i poznanie siebie.

Anglia - kapitalizm i demokracja nowożytna (zob. NZ s. 152).

 

Wizyta w James Parku i rozmowa z Dozorcą:

a) czego Kordian poszukuje w Anglii,

b) jak postrzegany jest kapitalizm i demokracja w świetle wypowiedzi bohaterów,

c) na czym polega konfrontacja romantycznych wyobrażeń o świecie z zastaną rzeczywistością,

 

Zaproponuj pytania dotyczące:

a) relacji Kordiana z Wiolettą,

b) wizytą w Watykanie.

 

Kilka uwag o pobycie w Londynie. Zwrócić uwagę na fr. od słów "Był wiek ...".

 

 

T101: "Polska Winkelriedem narodów!" "Kordian" jako polemika z III częścią "Dziadów".

26 II 19

 

Podr. NZ s. 154

 

 

T102: Która z koncepcji poświęcenia dla ojczyzny jest bardziej realistyczna i warta wprowadzenia w czyn - Adama Mickiewicza z III części "Dziadów", z "Pana Tadeusza" czy Juliusza Słowackiego z "Kordiana"? Debata klasowa.

27 II 19

 

Podr. NZ s. 157

 

Cel lekcji - określony w temacie.

 

Zadanie edukacyjne

Pracując w grupach przeanalizujcie romantyczne koncepcje poświęcenia dla ojczyzny i oceńcie, która z nich jest bardziej realistyczna i warta wprowadzenia w czyn. Uwzględnijcie III część Dziadów oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, a także Kordiana Juliusza Słowackiego oraz ewentualnie inne utwory związane z zagadnieniem. Przedstawcie zagadnienie w ciekawej formie (np. dyskusji w grupie, prezentacji itp.).

 

Kryteria sukcesu

1. Potrafię omówić co najmniej trzy romantyczne koncepcje poświęcenia dla ojczyzny.

2. Dokonuję wyboru koncepcji najbardziej realistycznej i wartej wprowadzenia w czyn oraz potrafię swój wybór umotywować.

3. Zabieram głos w dyskusji i potrafię przekonać rozmówców do swoich argumentów

   lub

4. Komentuję materiał graficzny i odpowiadam na pytania odbiorców.

 

T103: "Ty chciałeś zabić widmo, poświęcić się za nic…". Dramat o przyczynach upadku powstania listopadowego.

27 II 19

 

Podr. NZ s. 160

Analiza fr. tekstu: akt III, scena IV / akt III, scena V / szpital.

 

1. Przedstaw argumenty Prezesa przeciw carobójstwu.

2. Wyjaśnij, czym są dla Kordiana postacie pojawiające się pod drzwiami sypialni cara.

 

De facto lekcja ostatnia to praca w gr. nad T102.

 

T104: Bohater w poszukiwaniu wartości ("Kordian" Juliusza Słowackiego - podsumowanie).

1 III 19

 

Zob. kryteria T98.

 

T105: Rola jednostki wybitnej w historii według Cypriana Norwida ("Bema pamięci żałobny-rapsod").

4 III 19

 

Podr. s. 114.

 

Cel lekcji

Sformułowanie tezy interpretacyjnej oraz podanie argumentów uzasadniających tezę. Ważnym elementem celu lekcji jest połączenie analizy środków stylistycznych z argumentacją (co najmniej jeden przykład).

 

Kryteria sukcesu

1. Potrafię sformułować tezę do wiersza zawierającą kilka ważnych wskazań do interpretacji.

2. Formułuję argumenty uzasadniające tezę.

3. Wskazuję środek stylistyczny i określam jego funkcje w taki sposób, by wnioski stały się argumentem wspierającym tezę.

 

T106: Analiza i interpretacja wiersza "Bema pamięci żałobny-rapsod" Cypriana Norwida.

5 III 19

 

Podr. s. 114-115.

 

Grupy prezentowały ujęcie sumujące kryteriów.

 

P.d.

S. 118, pytania nieparzyste - nieparzyści, parzyste - parzyści.

.

3.

T107: Porozbiorowe symbole i legendy narodowe (praca z tekstem nieliterackim: „Rząd dusz i pospolitość życia” Jerzego Jedlickiego).

6 III 19

 

Podr. s. 117.

 

T108: Zmiany znaczeniowe w polszczyźnie.

6 III 1

 

Podr. s. 119.

 

Najważniejsze zmiany znaczeniowe:

 

a) rozszerzenie (np. wyraz "piwnica"),

b) zawężenie (np. wyraz "odór"),

c) przesunięcie znaczenia (książę - księżyc).

 

P.d. S. 121-122: wybrać dwa ćw.

 

T109: Obraz rewolucji w „Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.

8 III 19

 

Podr. s. 144.

 

T110: Racje hrabiego Henryka a racje Pankracego.

11 III 19

 

Podr. s. 145.

 

T111: Czy każda rewolucja musi przynieść złe skutki? Debata oksfordzka.

12 III 19

 

Podr. NZ s. 186, ćw.

 

Pd

1) Podr. s. 148, zad. 1, 3, 5 - nieparzyści; 2, 4, 6 - parzyści.

2) Interpretacja plakatu s. 144.

3) Wybrać grafikę dotyczącą "Nie-Boskiej komedii" i przygotować interpretację wyjaśniającą problem: jakie rozumienie utworu sugeruje plakat.

 

T112: Interpretacja ikonograficznych tekstów kultury związanych z tematyką "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.

13 III 19

 

Podr. . 146-147.

 

Jaką interpretację "Nie-Boskiej komedii" sugeruje plakat i jak autor postrzega problem rewolucji? Omów zagadnienie w oparciu o plakat, odnieś się do dramatu Krasińskiego i wybranego tekstu kultury.

 

1. W oparciu o s. 148 wyjaśnij, jaki jest stosunek samego Krasińskiego do rewolucji i do arystokracji.

2. Wyjaśnij pojęcie tragizmu i socjalizmu utopijnego.


 

T113: Samodzielny wybór plakatu związanego z "Nie-Boską komedią" Zygmunta Krasińskiego i przygotowanie interpretacji oraz jej prezentacja w formie ustnej.

13 III 19

 

Zadanie edukacyjne - jak w temacie

 

Kryteria sukcesu

 

1. Opisuję plakat, zwracając uwagę na wszystkie szczegóły, które mogą mieć znaczenie związane z utworem i problematyką rewolucji.

2. Potrafię tak zinterpretować dany element graficzny, by wyjaśnić jego symbolikę i następnie powiązać go z tekstem.

3. Komponuję wypowiedź w tradycyjny sposób: wstęp, rozwinięcie, zakończenie.

 

T114: Poezja wieszczów i jej oddziaływanie na naród.

15 III 19

 

Na ocenę: interpretacja plakatu wg kryteriów sukcesu.

 

Podr. s. 177. Streszczanie segmentów tekstu (praca w grupach) w wymiarze 40-60 słów.

 

lub

 

Zapoznaj się z materiałami s. 177-180 i wykonaj następujące działania:

1. Jeden podrozdział streść.

2. Jeden - ujmij w punkty.

3. Jeszcze jeden - w słowa-klucze.

4. Kolejny - w tabeli.

5. A jeden - w wybrany przez siebie sposób, inny niż w punktach 1-4.

 

Przedstawiono sugestie do punktu 1. Wszystkie punkty są do przygotowania.

 

T115: Poetycki testament (Juliusz Słowacki "Testament mój").

18 III 19

 

Podrozdziały - omówienie w wybranych formach.

 

P.d. Jedna strona notatek.

 

T116: Poezja o muzyce. Muzyka w poezji? Poetyckie środki wobec muzyki (Cyprian Norwid, "Fortepian Szopena").

19 III 19

 

Podr. s. 182.

 

Jaką rolę może odgrywać artysta i sztuka? Omów zagadnienie w oparciu o fr. wiersza Testament mój Juliusza Słowackiego oraz odnieś się do utworu Fortepian Szopena Cypriana Norwida i innego tekstu kultury.

 

T117: Czy możliwy jest taki wpływ sztuki na człowieka, aby uległ on przemianie doskonalącej?

20 III 19

 

Odpowiedź pisemna.

 

T118: Norwid o niezrozumieniu wielkich postaci przez społeczeństwo *** ["Coś ty Atenom…"].

20 III 19

 

Podr. s. 188.

 

P.d. Tekst Marii Janion s. 89, zad. 1-4 lub tylko 5.

 

T119: Czy "poetycka filozofia egzystencji"epoki romantyzmu może zainteresować człowieka XXI wieku? Praca z wywiadem z Marią Janion.

22 III 19

 

Podr. s. 18

 

W jaki sposób w tekstach kultury przedstawiane są fakty historyczne i biograficzne i czemu służy określony sposób ich ujęcia? Omów zagadnienie w oparciu o fr. utworu Fortepian Szopena Cypriana Norwida. Odnieś się do wiersza Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie ... i do innego tekstu kultury

 

Podr. s. 189.

 

P.d. S. 194, zad. 3 (po przeczytaniu charakterystyki stylu epoki romantyzmu).

 

T120: Cechy języka i stylu romantyzmu (synteza).

25 III 19

 

Mapa mentalna lub inna forma ujmująca cechy stylu romantycznego.

 

T121: Podsumowanie romantyzmu - wartości, idee, dążenia, natura, historia, bohaterowie ... .

26 III 19

 

Pytania stawiane przez romantyków - praca w grupach trzyosobowych z hexami

1. Kim jest człowiek? Czy jednostka wybitna może wpływać na losy świata?

2. Jak wyglądają relacje między człowiekiem a zbiorowością? Jakie są obowiązki jednostki wobec innych? Jak zbiorowość wpływa na jednostkę?

3. Czym jest świat zewnętrzny, w którym żyje człowiek? Jesteśmy kształtowani bardziej przez naturę czy przez historię?

4. Jakie prawa rządzą historią? Jaki powinien być stosunek artysty do historii?

5. Jaki jest stosunek człowieka do jego codziennej egzystencji, zatem jak romantyk odnajduje się w świecie cywilizacji oraz jak postrzega przestrzeń oddaloną do cywilizacji?

6. W co wierzy człowiek? Jaki jest jego stosunek do Boga i świata metafizycznego?

 

7. Co to jest talent artystyczny? Z czego rodzi się dzieło sztuki?

8. ... - propozycja ucznia.

 

Jak na powyższe pytania odpowiadali romantycy? Odnieś się do różnych tekstów kultury.

 

P.d. Całość, wraz z 7. i 8.

 

T122: Odpowiedzi na pytania stawiane przez romantyków.

1 IV 19

 

Wg przydziału

 

P.d. S. 173, synonimia tekstowa a składniowa.

Jedno pytanie romantyków.

 

T123: Relacje semantyczne między wyrazami (synonimia, antonimia, polisemia, homonimia).

2 IV 19

 

(S. 173).

 

1. Synonimia:

a) synonimia absolutna i częściowa,

b) synonimia tekstowa i składniowa.

2. Antonimia:

a) antonimia przymiotnikowa a czasownikowa,

b) zasady rządzące zjawiskiem antonimii:

- odnoszenie się do tej samej cechy,

- stopniowalność,

- jednakowa odległość na skali od centrum.

3. Hiperonimia i hiponimia.

4. Polisemia.

5. Homonimia.

 

P.d. S. 175-176, zad. 2, 4, 6, 8 - parzyści; 3, 5, 7.

 

T124/125: Praca klasowa - interpretacja wiersza romantycznego.

3 IV 19

 

T126: Pozytywizm w konfrontacji z ideami i wartościami romantyzmu.

5 IV 19

 

Tabela porównawcza.

 

T127: Liryka epoki pozytywizmu - Adam Asnyk, Daremne żale.

10 IV 19

 

Podr. s. 18

 

Praca w grupach w następującym układzie:

Gr. 1 – jury (dwu- lub trzyosobowe)

Grupy trzy- lub czteroosobowe.

 

Grupy przygotowują interpretację wg własnego pomysłu.

 

Jury ocenia wystąpienia w skali 1-10, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- merytoryczność,

- zróżnicowanie (różnorodność prezentacji),

- oryginalność.(chodzi oczywiście o sposób prezentacji).

 

T128: Bliżej pozytywizmu czy romantyzmu? Analiza fr. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej Powstańcza mogiła.

10 IV 19

 

Podr. s. 18

 

Symbolika mogiły w powieści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

 

T129: Konflikty wartości w epoce postyczniowej (Jerzy W. Borejsza, "Noc postyczniowa").

12 IV 19

 

Podr. s.

 

Czy fikcja literacka służy pokazaniu prawdy historycznej, czy też prowadzi do zafałszowania faktów historycznych?

 

T130: Cechy stylu urzędowego i odmiany tego stylu - redagowanie CV.

15 IV 19

 

Podr. s. 30 - praca nad tekstami I i II: cechy stylu urzędowego.

Cechy stylu urzędowego:

 

Wybrane elementy ćw. s. 31.

 

P.d.

Cv swoje z perspektywy roku 2030

 

 

T131: Program polskich pozytywistów: problematyka wsi, emancypacja kobiet oraz asymilacja Żydów.

16 IV 19

 

Podr. s. 34

 

Konfrontacja z podręcznikiem - rozdziały: Społeczne zadania literatury i Palące tematy.

 

Praca w grupach

I Wieś: M. Konopnicka: Wolny najmita (s.121), E. Orzeszkowa fr. Nad Niemnem - Żniwa w Bohatyrowiczach (s. 38).

II Żydzi: M. Konopnicka Mendel Gdański

III Kobiety: E. Orzeszkowa Kilka słów o kobietach s. 39.

 

T132: Nowela jako jeden z głównych gatunków pozytywistycznych ("Kamizelka" Bolesława Prusa).

17 IV 19

 

Podr. s. 40.

 

1. Czy kłamstwo można usprawiedliwić? Czy kłamstwo pojawiające się w Kamizelce można usprawiedliwić?

2. Jaką funkcję odgrywa sokół noweli w Kamizelce?

3. Dokonaj interpretacji zakończenia. Czy wg Ciebie jest to zakończenie zgodne z duchem pozytywizmu, czy raczej bliższe innej epoce? Uzasadnij.

4. Czy zgadzasz się z Balzakiem, który powiedział, że aby poznać dzieje ludzkości, trzeba by przedstawić historię kobiet, mężczyzn i ich przedmiotów?

 

P.d. Lalka.

 

T133: Cechy stylu dziennikarsko-publicystycznego.

17 IV 19

 

Podr. s. 42

 

T134: Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja wiersza romantycznego).

24 IV 19

 

 

T135: Cechy felietonu obecne w tekście B. Prusa "Wieża paryska".

24 IV 19

 

Omówienie cv

Podr. s.48

 

1. Wskaż w poszczególnych akapitach obecność cech gatunkowych felietonu.

2. Wypisz cechy zauważone przez Prusa a dotyczące postaw, zachowań, charakteru i osobowości Polaków - zaznacz je w tekście.

 

T136: Poszukiwanie prawdy o rzeczywistości (realizm a naturalizm w literaturze i malarstwie).

26 IV 19

 

Podr. s.50, 54.

 

T137: Motywacja ludzkiego działania z perspektywy Rzeckiego (motyw lalek, zabawek) i z innych punktów widzenia.

29 IV 19

 

Na ocenę:

- cv,

- porównanie odmian stylu dziennikarsko-publicystycznego,

- cechy felietonu,

- realizm a naturalizm.

 

Celem lekcji jest przedstawienie różnych ujęć problemu motywacji działania bohaterów Lalki Bolesława Prusa.

 

Zadanie edukacyjne:

Znajdźcie fragmenty zwierające zagadnienie motywacji działania człowieka. Dokonajcie i ich interpretacji i przedstawcie wnioski stanowiące odpowiedź na pytanie, co stanowi motywację działania Wokulskiego, Rzeckiego i innej wybranej postaci powieści. Do wypowiedzi wprowadźcie własne refleksje dotyczące omawianego zagadnienia - sami zdecydujcie, w którym momencie je umieścić (np. jako wstęp albo zakończenie).

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafię zinterpretować fragmenty zawierające problem motywacji działania i na tej podstawie określić, co stanowi ową motywację w przypadku Wokulskiego, Rzeckiego i innej wybranej postaci.

2. Przedstawiam własne spojrzenie na kwestię motywacji działania.

3. Swoją wypowiedź odpowiednio komponuję.

 

T138: Literackie sposoby wyrażania tęsknoty za ojczyzną.

30 IV 19

 

Lalka, s. 32; Adam Mickiewicz Stepy Akermańskie, Juliusz Słowacki Rozłączenie, Hymn.

 

Zaznacz we fr. Lalki zdania, które wiążą się z danym tekstem poetyckim i wykaż związek między tymi utworami, a następnie porównaj zastosowane środki stylistyczne służące zobrazowaniu tęsknoty za ojczyzną.

 

T139: Sylwetka Wokulskiego - sprzeczności charakteru, piętno dwóch epok.

10 V 19

 

Cel lekcji:

 

Celem lekcji jest zrozumienie, jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne ukształtowały osobowość Stanisława Wokulskiego i jego system wartości. Istotne jest również sformułowanie wniosków dotyczących literackich sposobów i środków stylistycznych, za pomocą których wykreowany został bohater.

 

Zadanie edukacyjne:

 

Pracując w grupach, znajdźcie fragmenty, które  zawierają ważne informacje dotyczące celu lekcji. Sporządźcie wykaz faktów tworzących biografię bohatera. Określcie, jakie czynniki miały na niego wpływ i zdecydujcie, które z nich miały charakter zewnętrzny, a które niezależny od świata zewnętrznego. Na koniec sprawdźcie, do których punktów ze str. 90-91 podręcznika udzieliliście w swojej pracy odpowiedzi.

 

Gr. I - t. I, rozdz. 1-10

Gr. II - t. I rozdz 11-21

Gr. III - t. II rozdz. 1-9

Gr. IV - t. II, rozdz. 10-17

 

Kryteria sukcesu

1. Znam biografię Stanisława Wokulskiego i potrafię go scharakteryzować, zwracając uwagę na sprzeczności jego charakteru.

2. Wyjaśniam, jakie fakty zewnętrzne i które cechy charakteru i osobowości ukształtowały bohatera.

3. Potrafię wyjaśnić, na czym polega związek bohatera z romantyzmem, przy jednoczesnej obecności cech pozytywistycznych.

 

P.d.

4. ...  - zredaguj kryterium wynikające z ostatniego zdania podanego w celach lekcji.

 

T140: Prezentacja postaci Wokulskiego (charakterystyka postaci z różnych punktów widzenia, metaplan).

13 V 19

 

Grupy prezentują wnioski.

Nieobecni na poprzedniej lekcji - sprawdzenie znajomości treści Lalki.

 

Gr. 4. kończy na następnej lekcji.

 

P.d. Podr. s. 89, pyt. 1-7, parzyści, nieparzyści

 

T141: W jaki sposób w różnych tekstach przedstawiana jest psychika bohatera? Analiza fr. "Wokulski w Paryżu".

14 V 19

 

Wokulski widziany z różnych perspektyw (kryteria sukcesu z lekcji 137).

 

T142: Ignacy Rzecki jako narrator i bohater - sposoby kreacji postaci.

15 V 19

 

Rzecki widziany z różnych perspektyw:

 

Jak widzą Rzeckiego różni bohaterowie i sam narrator trzecioosobowy oraz co można powiedzieć o nim na podstawie jego pamiętnika. Pracując w grupach, ustalcie, z jakiej perspektywy patrzycie na Rzeckiego i co z tej perspektywy dostrzegacie.

 

lub

 

Rzecki widziany z różnych perspektyw:

 

Jak widzą Rzeckiego różni bohaterowie i sam narrator trzecioosobowy oraz co można powiedzieć o nim na podstawie jego pamiętnika. Znajdź trzy fragmenty i je skomentuj zgodnie z wytycznymi podanymi na lekcji. Za każdym razem zwracaj uwagę na środki stylistyczne.

 

T143: Stosunek Ignacego Rzeckiego do kwestii żydowskiej.

15 V 19

 

Rzecki wobec Żydów (podr. s. 87).

 

T144: Fascynacja życiem czy jego negacja? Interpretacja fr. Lalki Bolesława Prusa).

17 V 19

 

T. I., r. 2: Rządy starego subiekta.

 

T145: Literacki obraz hermetycznego kręgu arystokracji (metaplan, praca z tekstem, spojrzenie z różnych punktów widzenia).

20 V 19

Praca w grupach metodą metaplanu.

 

1. Jak jest?

2. Jak powinno być?

3. Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

4. Co można zrobić, aby było tak, jak powinno być?

 

T I, r. 2.

Wokulski jako bohater realizujący hasło pracy organicznej i mający dobre podstawy działalności w tym zakresie (zdobył olbrzymi majątek w czasie wojny między Rosją a Turcją), zakłada w Warszawie spółkę do handlu ze Wschodem. W jej skład mają wejść polscy arystokraci i kupcy, ale też przedstawiciele mieszczaństwa żydowskiego.

 

Fragmenty, którym warto się przyjrzeć.

 

Fragment 1.

 

W czasie spotkania organizacyjnego zabiera głos książę, nadużywający w swoich wypowiedziach sloganów patriotycznych, z których nic konkretnego nie wynika. Podany fragment jest o tyle ciekawy, że pokazuje relacje między arystokracją a innymi grupami społecznymi

 

- Wiadomo panom - zaczął Wokulski - że Warszawa jest handlową stacją między Europą zachodnią i wschodnią. Tu zbiera się i przechodzi przez nasze ręce część towarów francuskich i niemieckich przeznaczonych dla Rosji, z czego moglibyśmy mieć pewne zyski, gdyby nasz handel...

- Nie znajdował się w ręku Żydów - wtrącił półgłosem ktoś od stołu, gdzie siedzieli kupcy i przemysłowcy.

- Nie - odparł Wokulski. - Zyski istniałyby wówczas, gdyby nasz handel był prowadzony porządnie.

- Z Żydami nie może być porządny...

- Dziś jednak - przerwał adwokat księcia - szanowny pan Wokulski daje nam możność podstawienia kapitałów chrześcijańskich w miejsce kapitału starozakonnych...

- Pan Wokulski sam wprowadza Żydów do handlu - bryznął oponent ze stanu kupieckiego.

Zrobiło się cicho.

- Ze sposobu prowadzenia moich interesów nie zdaję sprawy przed nikim - ciągnął dalej Wokulski. - Wskazuję panom drogę uporządkowania handlu Warszawy z zagranicą, co stanowi pierwszą połowę mego projektu i jedno źródło zysku dla krajowych kapitałów. Drugim źródłem jest handel z Rosją. Znajdują się tam towary poszukiwane u nas i tanie. Spółka, która zajęłaby się nimi, mogłaby mieć piętnaście do dwudziestu procentów rocznie od wyłożonego kapitału. Na pierwszym miejscu stawiam tkaniny...

- To jest podkopywanie naszego przemysłu - odezwał się oponent z grupy kupieckiej.

- Mnie nie obchodzą fabrykanci, tylko konsumenci... - odpowiedział Wokulski.

Kupcy i przemysłowcy poczęli szeptać między sobą w sposób mało życzliwy dla Wokulskiego.

- Otóż i dotarliśmy do interesu publicznego! zawołał wzruszonym głosem książę. - Kwestia zarysowuje się tak: czy projekta szanownego pana Wokulskiego są objawem pomyślnym dla kraju?... Panie mecenasie... - zwrócił się książę do adwokata, czując potrzebę wyręczenia się nim w kłopotliwej nieco sytuacji.

- Szanowny pan Wokulski - zabrał głos adwokat - z właściwą mu gruntownością raczy nas objaśnić: czy sprowadzanie owych tkanin, aż z tak daleka, nie przyniesie uszczerbku naszym fabrykom?

- Przede wszystkim - rzekł Wokulski - owe nasze fabryki nie są naszymi, lecz niemieckimi...

- Oho!... - zawołał oponent z grupy kupców.

- Jestem gotów - mówił Wokulski - natychmiast wyliczyć fabryki, w których cała administracja i wszyscy lepiej płatni robotnicy są Niemcami, których kapitał jest niemiecki, a rada zarządzająca rezyduje w Niemczech; gdzie nareszcie robotnik nasz nie ma możności ukształcić się wyżej w swoim fachu, ale jest parobkiem źle płatnym, źle traktowanym i na dobitkę germanizowanym...

 

T146: Sposoby kreacji postaci Izabeli Łęckiej.

21 V 19

 

Na ocenę:

1. Przedstaw stosunek Rzeckiego do kwestii  żydowskiej.

2. Odpowiedz na pytania z treści.

 

Praca z tekstem: poszukiwanie fragmentów zawierających różne środki stylistyczne, pomysły artystyczne, chwyty narracyjne, które służą prezentacji postaci bohaterki.

 

P.d. 3 środki, 2 pomysły artystyczne służące kreacji Izabeli. Ich funkcje.

 

T147: Stanisław Wokulski w polu widzenia Izabeli Łęckiej - skomplikowane interakcje (w kontekście aktu komunikacji).

22 V 19

 

Praca w parach lub czwórkach - podtekstowanie:

- co bohater mówi,

- co myśli.

 

T148: Środki językowe i pomysły artystyczne w "Lalce" Bolesława Prusa - cel ich zastosowania.

22 V 19

 

1. W jaki sposób w "Lalce" kreowany jest obraz arystokracji? Czy jest to obraz obiektywny czy subiektywny? Uzasadnij. Jaką rolę odgrywa w tej kreacji karykaturalizacja?

 

2. W jaki sposób kreowany jest obraz Łęckiej?

 

 

Analiza środków i ich funkcji.

 

Przygotujcie tzw. podtekstowanie polegające na tym, że po przeczytania zdania tworzącego dialog wprowadzicie wypowiedź odzwierciedlającą myśli bohatera.

 

T149: Literacki obraz szczęścia (analiza i interpretacja fr. rozdz. XVII t. I „Lalki” B. Prusa).

24 V 19

 

Uczniowie proponują wybrane przez siebie fragmenty.

T. I, r. 17, s. 232.

 

P.d.

1) S. 424 - środki obrazujące szczęście i ich funkcje.

2) Fr. wybrany przez siebie.

 

T150: "Zmarnowaliście życie moje... Zatruliście dwa pokolenia!" Miłość w epoce pozytywizmu.

27 V 19

 

Interpretacja fr. r. 4, t. II (NZ s. 335)

 

Tabela: Wokulski jako romantyk i pozytywista - zob. NZ s. 339.

 

P.d. Dokończyć tabelę. (zrobiono kryterium edukacja i nauka).

 

T151: Wokulski jako romantyk i jako pozytywista.

28 V 19

 

Tabela

 

Kartkówka dla części klasy:

1. Wymień pięcioro bohaterów należących do arystokracji (innych niż Izabela Łęcka i jej ojciec).

2. Wymień trzech bohaterów pochodzenia żydowskiego, a następnie wyjaśnij związek powieści Prusa z hasłami pozytywistycznymi dotyczącymi Żydów.

3. Wyjaśnij tytuł utworu w trzech kontekstach.

4. Jaka jest, a jaka powinna być arystokracja.

 

T152: Różne ujęcia motywu drogi w literaturze i sztuce.

29 V 19

 

DROGA - skojarzenia: hasło, słowo-klucz, autor i tekst

podróż - J. Słowacki, Kordian,

wędrówka - C.D. Friedrich, Wędrowiec ponad chmurami,

emigracja - A. Mickiewicz, Pan Tadeusz,

pielgrzymka - C. Norwid, Pielgrzym,

Golgota - symbol cierpienia i zbawienia,

wędrówka-kara (symbol życia)  - wypędzenie z raju, zesłanie na Sybir

 

Interpretacja wiersza Pielgrzym Adama Mickiewicza.

 

P.d.

1) Jeszcze jeden aspekt motywu drogi.

2) Odniesienie wiersza do Lalki - motyw drogi w Lalce.

 

T153: Humor w "Lalce" Bolesława Prusa - jego funkcje.

29 V 19

 

Fragmenty humorystyczne - funkcje humoru.

 

Przypomnienie motywu drogi, trzy fr. z Lalki.

 

Fragmenty humorystyczne - funkcje humoru.

Znajdź fr. humorystyczne.

Opisz sytuację i wyjaśnij, co stanowi źródło humoru.

Jaką funkcję pełni humor w tej sytuacji.

Wskaż jeden ważny środek artystyczny i określ jego funkcje.

Podaj trzy inne utwory i wyjaśnij, jaką funkcję pełni w nich humor.

 

S. 62-63: przybycie Izabeli do sklepu, reakcje osób znajdujących się w sklepie, zachowanie Mraczewskiego,

jego talent handlowy, obserwacje Rzeckiego, liczby Wokulskiego.

Prus pokazuje, jak silnie oddziałującą osobowością jest Łęcka, jakie wywołuje reakcje.

Ale też przy okazuje przedstawia umiejętności Mraczewskiego, jego zachowanie jako subiekta.

 

254

457

 

T154: Socjolekt, argotyzm, profesjolekt - problem zróżnicowania środowiskowego i zawodowego polszczyzny.

31 V 19

 

Podr. s. 97.

 

T155: Sprawdzian znajomości treści i problematyki Lalki Bolesława Prusa.

3 VI 19

 

Gr. I, II.

 

T156: Pozytywny czy negatywny wizerunek Żyda w literaturze polskiej?

4 V 19

 

Omów zagadnienie w oparciu o wybrany fr. Lalki i odnieś się do innych tekstów kultury.

 

T157: Sukces czy porażka bohaterów literackich różnych epok (Wokulski i inni).

5 V 19

 

Teza i argument oraz inne teksty kultury.

 

Propozycja ciekawego tematu rozprawki.

 

T158: Obrazy miasta w literaturze II połowy XIX wieku (B. Prus, F. Dostojewski).

5 V 19

 

Podr. s. 101 i dalej. fr. s. 109.

 

T159: Wnioski z analizy sprawdzianu znajomości treści i problematyki "Lalki" Bolesława Prusa.

10 VI 19

 

Omówienie sprawdzianu.

 

T160: Raskolnikow - portret psychologiczny (prozatorskie sposoby kreacji postaci głównego bohatera).

11 VI 19

 

Praca z fr. zaproponowanymi przez uczniów i nauczyciela.

1. Introwertyk.

2. Samotnik.

3. Człowiek wyalienowany (wyobcowany) ze społeczeństwa.

4. Ekscentryk.

5. Racjonalista.

6. Często działający irracjonalnie.

7. Indywidualista.

8. Idealista.

9. Skrajny immoralista.

10. Człowiek wrażliwy.

11. Chwiejny emocjonalnie i psychicznie.

12. Skłonny do stanów depresyjno-maniakalnych.

13. Pełen sprzeczności.

14. Zagubiony.

15. Refleksyjny.

16. .....................................

 

P.d. Dlaczego Raskolnikow popełnił zbrodnię? Podaj kilka przyczyn i uzasadnij swoje zdanie.

 

T161: „Co to znaczy nie mieć dokąd pójść?” Sylwetka Marmieładowa i styl jego wypowiedzi oraz reakcje odbiorców.

12 VI 19

 

Sylwetka alkoholika. Śmieszność czy wzniosłość w jego kreacji?

 

T162: Jakie czynniki miały wpływ na decyzję o popełnieniu zbrodni przez Raskolnikowa?

12 VI 19

 

Burza mózgów. Argumentacja - fragmenty.

 

Przyczyny zbrodni:

1. Chęć wzbogacenia.

2. Pomoc rodzinie (zapobieżenie małżeństwu Duni z  Łużynem).

3. Negatywny wpływ środowiska.

4. Przekonanie, że należy do kategorii ludzi niezwykłych, jest nadczłowiekiem (przekonanie o własnej wyższości).

5. Choroba psychiczna.

6. Sprzyjające okoliczności.

7. Zaburzenia  psychiczne.

8. Przeświadczenie, że zabija "ludzką wesz".

9. Sytuacja ekonomiczna.

 

Uczniowie decydują, czy wchodzą w rolę prokuratora czy obrońcy.

 

T163: "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego jako powieść psychologiczna i polifoniczna.

14 VI 19

 

Powieść kryminalna a powieść psychologiczna

JĘZYK POLSKI - NAUCZANIE ZDALNE