CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

T1: Lekcja organizacyjna – Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne i sprawy różne.

4 IX 18

 

T2: Zrozumieć kulturę - zrozumieć człowieka.

7 IX 18

 

Cel lekcji:

 

Rozumienie pojęcia "kultura" i właściwe posługiwanie się nim. Następnie rozumienie pojęć: "kulturowy" i "kulturalny" oraz "tekst kultury".

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafisz wyjaśnić pojęcie kultury na podstawie analizy jakiejś sytuacji życiowej (np. na plaży, w szkole, ...), wskazując na zjawiska i przedmioty materialne oraz zjawiska niematerialne wiążące się z pojęciem kultury.

2. Budujesz zdania, w których poprawnie stosujesz wyrazy: "kulturowy", "kulturalny" i "tekst kultury".

 

P.d. S. 14, zad. 6.

 

T3: W świecie znaków.

11 IX 18

 

Cel lekcji:

 

Definiowanie pojęcia znaku oraz rozróżnianie znaków umownych (konwencjonalnych) i oznak (symptomów), następnie w grupie znaków umownych rozróżnianie znaków symbolicznych i ikonograficznych.

 

Kryteria sukcesu:

1. Potrafisz zdefiniować pojęcie znaku, wyjaśniając, na czym polega jego dwudzielność.

2. Umiesz pogrupować różne znaki.

3. Potrafisz wyjaśnić, czym  się wyróżnia znak umowny (konwencjonalny) i czym się różni od oznak (symptomów).

4. W grupie znaków umownych wyróżniasz znaki symboliczne (konwencjonalne) i ikoniczne (ikonograficzne)

5. Rozumiesz specyfikę znaków języka naturalnego, zwracając uwagę na formę brzmieniową i graficzną znaków językowych.

 

 

T4: Specyfika znaków symbolicznych (konwencjonalnych).

14 IX 18

 

Pojęcie arbitralności.

Znaki symboliczne a znaki ikoniczne.

Przykłady znaków symbolicznych i ikonicznych.

Język naturalny i jego struktura.

 

P.d. S. 25 i 26 - cztery wybrane ćwiczenia.

 

T5: Literatura i jej klasyfikacje.

18 IX 18

 

Spr. p.d. - cztery wybrane ćw. ze str. 25-26.

1. Definicja pojęcia "literatura".

2. Wyznaczniki literatury:

a) funkcja estetyczna,

b) fikcyjność,

c) obrazowość,

d) specjalne ukształtowanie języka.

3. S. 25.

 

T6: Literatura a retoryka

21 IX 18

 

1. Czym retoryka różni się od literatury.

2. Zapisz własną - czyli zrozumiałą dla ciebie - definicję retoryki.

3. Dokonaj porównania poezji i prozy.

 

P.d.

1) Jeszcze raz pkt 3.

2) S. 26, zad. 2.

3) S. 26 - interpretacja obrazu.

 

T7: Test diagnostyczny (I).

25 IX 18

 

T8: Test diagnostyczny (II).

28 IX 18

 

Podano T9, omówiono akt komunikacji.

 

P.d. Podr. s. 27-29, s. 9 - zad. 16-6 (trzy pisemnie, trzy ustnie).

 

T9: Wypowiedź językowa jako akt komunikacji.

2 X 18

 

Analiza fr. Zemsty Aleksandra Fredry jako przykładu aktu komunikacji.

Praca w grupach. Każda przygotowuje prezentację fr. i następnie wyjaśnia elementy aktu komunikacji - wykonuje ćw. z podręcznika.

 

T10: Funkcje języka w komunikacji językowej (analiza fr. "Zemsty" Aleksandra Fredry).

5 X 18

 

Prezentacja fr. Zemsty i wyjaśnienie elementów aktu komunikacji w oparciu o ćw. z podręcznika.

 

P.d. Fakty z historii i kultury, s. 30-31.

 

T11: Wypowiedzi pisemne w szkole średniej (rozprawka, interpretacja).

9 X 18

 

Temat 12 już podany i omówiony. Podpunkty z podr. ujęte syntetycznie.

 

P.d. Trzy cytaty z Biblii: wybierz losowo, codziennie inny przez trzy dni, zapisz w zeszycie, odnieś do swojego życia.

 

T12: U źródeł kultury (Biblia).

12 X 18

 

Quiz - historia i kultura antyku. Należy zwrócić uwagę na filozofów, Homera, Safonę ... .

Skróty ksiąg biblijnych.

Pojęcia s. 44 (werset, naród wybrany, menora ...).

 

P.d.

1) S. 45 - informacje wstępne.

2) S. 46 - fr. Księgi Rodzaju.

3) S. 47-48: zad. 1-9 - nieparzyści - nieparzyste, parzyści - parzyste.

4) Wszyscy się przygotowują do dyskusji (s. 48, zad. 10).

5) Z dwóch zadań ostatnich (s. 48 PD) - wybieramy jedno dowolne.

 

T13: Oto jestem. Człowiek i Bóg w Biblii - historia Abrahama.

16 X 18

 

Odp. do pyt. 4.

 

P.d. Od pyt. 5 do końca obowiązuje wszystkich, bez podziału na grupy.

 

T14: "Strach, niepowstrzymany strach". Świat ludzkich uczuć wobec próby wiary.

19 X 18

 

P.d. S. 53, zad. 7 wszyscy, z p.d. do wyboru zad. 1 lub 2.

 

T15: "W boleści mej duszy…". Obraz ludzkiego cierpienia w Biblii (Księga Hioba).

23 X 18

 

P.d. Zad. s. 57 foto

 

T16: Księga Hioba - formułowanie tezy interpretacyjnej i argumentów.

26 X 18

 

S. 57. 

 

P.d. Zapis tezy i co najmniej dwóch argumentów.

 

T17: Dyktando niepodległościowe.

30 X 18

 

Spr. p.d. po dyktandzie.

 

T18: "Gdyby przeżyła, miałaby dzisiaj siwe włosy...". Opowieść o współczesnym Hiobie.

6 XI 18

 

Cel lekcji

Interpretacja fr. opowiadania Hanny Krall i określenie związku z problematyką Księgi Hioba.

 

Pytanie kluczowe

Na czym polega związek tego tekstu z z biblijnym Hiobem?

 

Kryteria sukcesu

1. Relacjonujesz wydarzenia i sytuacje życiowe rodziny Szulima w okresie wojny i po wojnie.

2. Omawiasz podobieństwa między Szulimem a Hiobem.

3. Opisujesz specyfikę stylu opowiadania.

4. Odpowiadasz na wybrane pytanie ze s. 61.

 

P.d. S. 61 (na samym dole) - tworzenie własnego tekstu - co najmniej strona.

 

T19: "Marność nad marnościami…". Biblijna wizja losu ludzkiego

9 XI 18

 

Informacje podstawowe. Interpretacja fr. 

 

P.d. S. 66, zad. 8-9 na ocenę bdb.

 

T20: Wnioski z analizy testu diagnostycznego.

13 XI 18

 

Dane i wnioski.

 

P.d. S. 72 - czym się różni symbol od alegorii oraz dwa pytania ze s. 72.

 

T21: "Jak śmierć potężna jest miłość…". Biblijna poezja miłosnego wyznania.

16 XI 18

 

Podr. s. 70

 

P.d. s. 77 u dołu - teza interpr.

 

T22: "Psalm będę śpiewać…" W świecie poezji biblijnej.

20 XI 18

 

Podr. s. 76.

 

P.d. Odpowiedzi na pytania s. 79.

 

T23: "Twój brat był umarły, a znów ożył…". Parabola i jej funkcje w Ewangeliach

27 XI 18

 

Podr. s. 88

 

P.d. s. 90-92, nieparzyści - zad. nieparzyste, parzyści - parzyste z zakresu 1-10 (11. dla ochotników).

 

T24: "I piąty anioł zatrąbił…". Biblijna wizja końca świata w Apokalipsie wg św. Jana.

30 XI 18

 

1. Geneza.

2. Etymologia wyrazy "apokalipsa".

 

P.d. S. 96, zad. 5, 6 oraz jedno wybrane  z p.d. lub twt

 

T25: Kobiety w Biblii (mapa mentalna).

7 XII 18

 

Podr. s. 100, 102, 103, 105, 106.

 

T26: "Chrześcijańska Wenus…" Kobieta w Nowym Testamencie.

14 XII 18

 

Prezentacja map mentalnych.

Podr. s. 106. Odpowiedzi na pytania s. 109.

 

T27: Między mitem a historią. Wiedza o przeszłości i świecie w Biblii.

18 XII 18

 

Prezentacja map mentalnych.

 

P.d. S. 119, nieparzyści - motyw ufności i lęku, parzyści - motyw miłości.

 

T28: Biblia - wędrówka przez motywy i symbole.

21 XII 18

 

Jaka jest różnica między toposem a symbolem?

 

T29: Symbolika biblijna (miejsca i zdarzenia, zwierzęta, liczby, barwy).

4 I 19

 

S. 117.

 

Zadanie (czas pracy: 15')

 

Gr. 1. Wyobraźcie sobie, że macie stworzyć tekst kultury  o życiu. Wybierzcie pięć symboli, które uwzględnicie w tym tekście. Uzasadnijcie swój wybór. Przedstawcie zarys swojego dzieła i przybliżcie sposoby wprowadzenia do tekstu wybranych symboli. W waszym wystąpieniu w dowolnym miejscu powinny się pojawić wnikliwe wyjaśnienia wybranych symboli.

 

Gr. 2. Wyobraźcie sobie, że macie stworzyć kultury tekst o podróży. Wybierzcie pięć symboli, które uwzględnicie w tym tekście. Uzasadnijcie swój wybór. Przedstawcie zarys swojego dzieła i przybliżcie sposoby wprowadzenia do tekstu wybranych symboli. W waszym wystąpieniu w dowolnym miejscu powinny się pojawić wnikliwe wyjaśnienia wybranych symboli.

 

Gr. 3. Wyobraźcie sobie, że macie stworzyć tekst kultury o rodzinie. Wybierzcie pięć symboli, które uwzględnicie w tym tekście. Uzasadnijcie swój wybór. Przedstawcie zarys swojego dzieła i przybliżcie sposoby wprowadzenia do tekstu wybranych symboli. W waszym wystąpieniu w dowolnym miejscu powinny się pojawić wnikliwe wyjaśnienia wybranych symboli.

 

Gr. 4. Wyobraźcie sobie, że macie stworzyć tekst kultury o człowieku. Wybierzcie pięć symboli, które uwzględnicie w tym tekście. Uzasadnijcie swój wybór. Przedstawcie zarys swojego dzieła i przybliżcie sposoby wprowadzenia do tekstu wybranych symboli. W waszym wystąpieniu w dowolnym miejscu powinny się pojawić wnikliwe wyjaśnienia wybranych symboli.

 

P.d. Wybrać jakikolwiek inny temat i wpleść pięć wybranych symboli do projektowanego dzieła.

 

Wymagania do sprawdzianu z Biblii:

 

1. Skróty ksiąg biblijnych.

2. Pojęcia: Biblia, Ewangelia, Stary Testament ("testament"), parabola, Apokalipsa.

3. Cechy stylu biblijnego.

4. Symbolika biblijna.

5. Postacie biblijne - ich symbolika.

6. Interpretacja wybranego fr. Biblii (np. psalmu).

 

T30: Wypowiedź ustna - fazy pracy (od analizy polecenia poprzez przygotowanie planu wypowiedzi do wystąpienia zgodnego z zasadami sztuki mówienia).

8 I 19

 

S. 121

 

Cel lekcji

Przygotowanie konspektu wypowiedzi ustnej (dłuższej) dotyczącej interpretacji obrazu malarskiego nawiązującego do Biblii oraz wygłoszenie wypowiedzi.

 

Kryteria sukcesu:

1. Redaguję konspekt, który zawiera istotne sugestie interpretacyjne i jest im on pomocny w toku wypowiedzi.

2. Moja wypowiedź jest odpowiednio skomponowana: zawiera wstęp, rozwinięcie i podsumowanie.

3. W mojej wypowiedzi interpretuję obraz, zwracając uwagę na wymowę całości i detale.

4. Potrafię wyjaśnić, na czym polegają odniesienia elementów obrazu do Biblii.

5. Moja wypowiedź jest poprawna językowo i w miarę płynna.

 

P.d.

1. Wypowiedź ustna jak na lekcji - wiersz Wisławy Szymborskiej "Na wieży Babel"

 

T31: Biblia - sprawdzian pisemny.

11 I 19

 

A, B

 

T32: Wnioski z analizy pracy klasowej (Biblia).

25 I 19

 

Rodzaje błędów.

 

P.d. Mitologia Parandowskiego: narodziny świata, bogowie olimpijscy.

W czasie lekcji s. 128-129, zad. 1,2 (reszta do domu).

 

T33: Typy zadań testowych - operacje na tekstach nieliterackich.

11 II 19

 

C.d. pracy nad zadaniami testowymi z podr. s. 129 (zrobiono tylko zad. 1. i 2.).

Wykonanie zadań do następnych tekstów.

 

T34: Wyobrażenia Greków na temat narodzin świata i pojawienia się człowieka w konfrontacji z koncepcjami naukowymi.

11 II 19

 

Interpretacja fr. Mitologii J. Parandowskiego - Narodziny świata.

 

Zadanie edukacyjne:

 

Przedstawcie wyobrażenia Greków na temat powstania świata i pojawienia się człowieka. Skonfrontujcie elementy mitologiczne z danymi naukowymi. Wyciągnijcie wnioski, zwracając uwagę na podobieństwa i różnice myślenia opartego na mitach i rozumowania naukowego. W toku pracy możecie korzystać ze wszelkich dostępnych źródeł, w tym z zasobów internetowych. Czas pracy: 15 minut.

 

Cel lekcji:

 

Porównanie greckich wyobrażeń o powstaniu świata i pojawienia się człowieka ze współczesnymi koncepcjami naukowymi wyjaśniającymi ten problem.

 

Kryteria sukcesu:

1. Relacjonuję mit grecki o powstaniu świata, uwzględniając motywy i postacie takie jak: Chaos, Uranos, Gaja, Okeanos, Kronos, Erynie, Dzeus, Amaltea i róg obfitości, Hades, Posejdon, Hera, Demeter, Hestia, Tyfon, gigantomachia.

2. Wyjaśniam szczegóły dotyczące mitu o pojawieniu się człowieka (Prometeusz, Epimeteusz, Pandora, Deukalion i Pyrra).

3. Przedstawiam najnowsze koncepcje dotyczące powstania świata i pojawienia się człowieka.

4. Porównuję wyobrażenia Greków z koncepcjami naukowymi i wyciągam wnioski, wskazując na podobieństwa i różnice.

 

T35: Literatura starożytnych Greków i Rzymian (gatunki i tematy).

15 II 19

 

1. Muzyczny rodowód poezji.

2. Starożytna liryka i retoryka.

3. Na podstawie analizy wykazu rodzajów i gatunków (s. 137) podaj tematy podejmowane przez twórców antycznych.

4. Interpretacja wiersza Safony [Wydaje mi się samym bogom równy..."].

 

Kryteria:

1. Wyjaśniam, na czym polega związek między muzyką a poezją.

2. Porównuję cechy poezji greckiej z cechami retoryki.

3. Wymieniam rodzaje literackie i należące do nich gatunki

 

T36: Konfrontacja wiersza Safony ["Wydaje mi się samym bogom równy..."] z "Hymnem o miłości" św. Pawła.

18 II 19

 

Obowiązują kryteria do lekcji 34 i kryteria do lekcji 35.

Również porównanie wiersza Safony z tekstem św. Pawła (P.d. podr. s. 139 na samym dole).

 

T37: Nurt poezji tyrtejskiej ("Rzecz to piękna...", Tyrtajos lub Tyrteusz).

22 II 19

 

S. 141 - poezja tyrtejska. Teza interpretacyjna, argumenty. Funkcje środków.

 

P.d. Odpowiedzi pisemne na pytania 1-8 s. 142 lub interpretacja tekstu Tyrtajosa.

 

T38: "Wiem, że nic nie wiem…". Filozofia grecka (Sokrates i Platon).

25 II 19

 

Kilka uwag o Anakreoncie i Anakreontyku s. 143.

O filozofii greckiej w skrócie - etymologia pojęcia "filozofia" (z gr. phileo - miłuję, sophia - mądrość)

 

Filozofia Platona.

 

T39: Praca z tekstem Platona "Obrona Sokratesa".

25 II 19

 

Praca z tekstem Platona o Sokratesie s. 148.

Wybrać trzy słynne myśli filozofów s. 149, zapamiętać i uzasadnić wybór.

 

T40: "Apollo między mrokiem a światłem". Wina i oczyszczenie w kulturze greckiej.

1 III 19

 

Na ocenę

1) Odpowiedzi na pytania s. 148-149.

2) Przedstawienie z pamięci trzech myśli filozofów i uzasadnienie wyboru.

 

Kilka uwag o Hezjodzie i Teogonii s. 156.

Klasyczne piękno Apollo Sauroktonos Praksystelesa s. 160

 

Podr. s. 164 - praca z tekstem Zygmunta Kubiaka.

 

P.d. C.d. zadań 1-10 s. 167 (pisemnie). Na lekcji omówiono 1, 2, 3 (częściowo), 4, 5 (częściowo)

 

T41: "Ponad wytrzymałość boga…". Pojedynek boskości i człowieczeństwa (konfrontacja mitu z wierszem Zbigniewa Herberta "Apollo i Marsjasz").

4 III 19

 

Podr. s. 168

 

Celem lekcji jest poznanie mitu związanego z pojedynkiem między Apollinem a Marsjaszem, a następnie porównanie ujęcia tego mitu przez Jana Parandowskiego we fragmenciecie pt. "Marsjasz" i przez Zbigniewa Herberta w wierszu pt. Apollo i Marsjasz.

 

Kryteria sukcesu

1. Streszczam mit dotyczący Marsjasza w ujęciu J. Parandowskiego.

2. Przedstawiam sytuację ukazaną w wierszu Z. Herberta, opisuję zachowanie Apollina i wyjaśniam motywy jego działania.

3. Określam funkcje dwóch wybranych środków stylistycznych.

4. Przedstawiam wnioski z porównania obu tekstów.

 

Omówiono dwa kryteria. P.d. - c.d.

 

T42: "Tak wielki był jej smutek…". Cierpienie w mitologii greckiej (praca z tekstem Zygmunta Kubiaka).

8 III 19

 

Podr. s. 175

Zapis tezy.

 

P.d. S. 177, zad. 6 oraz dwa wybrane z 1-5.

 

T43: "Na ścieżce do Hadesu…". Miłość i śmierć w micie o Orfeuszu i w utworze Jacka Kaczmarskiego.

11 III 19

 

Podr. s. 179 - zad. 3: charakterystyka postaci Orfeusza i archetyp poety.

 

P.d.

1) Związana z poprzednią lekcją - s. 177, zad. 6 oraz cztery wybrane z 1-5.

2) Związana z bieżącą lekcją.

 

T44: "Zaczadzona pięknem mojego ciała…". Współczesne interpretacja mitu o Narcyzie (Zbigniew Herbert, Halina Poświatowska).

13 III 19 (zastępstwo)

 

Znaczące elementy mitu o Narcyzie.

Ujęcie Herberta.

Ujęcie Poświatowskiej.

 

T45: "W śmierć nie odejdę bez sławy…". Wojna i walka w eposie bohaterskim ("Iliada" Homera).

15 III 19

 

Podr. s. 191

 

Na ocenę:

 

1. Przypomnij mit o Demeter i Persefone.

2. W oparciu o wiersz Do Demeter (s. 175) opisz, jak cierpienie matki i córki uzewnętrznia się w ich zachowaniach.

3. Postaw tezę interpretacyjną do wiersza i ją uzasadnij.

 

P.d.

1) Z Parandowskiego - Historia wojny trojańskiej.

2) S. 194 - zad. 1-8 (większość omówiona na lekcji).

 

T46: Na czym polega niezwykłość opisu tarczy Achillesa w "Iliadzie" Homera?

18 III 19

 

Podr. s. 195.

 

Cel lekcji - wyjaśnienie, na czym polega niezwykłość opisu tarczy oraz omówienie sposobów przedstawienia elementów tarczy z uwzględnieniem analizy środków stylistycznych zastosowanych w opisie.

 

Kryteria sukcesu:

1. Rozróżniam typy epitetów i określam ich funkcje.

2. Wymieniam i opisuję sceny rodzajowe przedstawione na tarczy Achillesa.

2. Uzasadniam tezę, że opis tarczy Achillesa przedstawia kosmiczny porządek świata.

 

P.d.

1) Na piątek s. 200 trzy wybrane zadania.

2) "Król Edyp" Sofoklesa za tydzień.

 

 

T47: Uosobienie przewrotności losu. Tragedia grecka - bohater tragiczny i jego tragizm.

22 III 19

 

I Historia wojny trojańskiej:

1. Wyjaśnij przyczyny wojny trojańskiej.

2. Czyich ostrzeżeń nie słuchali mieszkańcy, kiedy zdecydowali się wprowadzić konia pozostawionego przez Greków.

3. Przedstaw wybraną przygodę Odyseusza.

 

II Iliada Homera:

1. Uzasadnij twierdzenie, że Hektor jest bohaterem heroicznym.

2. Omów tematykę scen rodzajowych przedstawionych na tarczy Achillesa.

3. Oceń postępowanie Achillesa wobec Hektora.

 

III Przedstaw swoją propozycję odpowiedzi na trzy wybrane pytania ze s. 200.

 

1. Nazwa: z gr. tragos - kozioł, oide - pieśń,

2. Struktura tragedii greckiej:

a) prolog,

b) parodos - pierwsze wejście,

c) epeisodion,

d) pieśń chóru,

e) exodos - pieśń chóru na zakończenie.

3. Pojęcie "katharsis" (oczyszczenie).

 

Odpowiedziano na pyt. 1, 2 s. 200.

 

P.d.

1) Król Edyp w całości.

2) Prolog i Epeisodion I.

 

T48: Sylwetka Edypa jako władcy Teb i jako męża Jokasty.

1 IV 19

 

Praca z tekstem.

 

1. Na podstawie prologu wyjaśnij, jakim władcą był Edyp.

2. W jaki sposób sylwetka władcy jest kreowana?

 

Dokonaj interpretacji parodosu. Notatka o objętości co najmniej jednej strony.

 

T49: Relacje między Edypem a Tyrezjaszem oraz Edypem a Kreonem.

4 IV 19 (zastępstwo)

 

Praca z tekstem w dwóch grupach (parzyści, nieparzyści). W obrębie obydwu makrogrup powstają mniejsze, trzyosobowe lub pary.

 

Cel lekcji

Celem lekcji jest przedstawienie zmian w relacjach między Edypem a Kreonem oraz Edypem a Tyrezjaszem oraz wejście, jakie prawdy o życiu te zmiany w relacjach uświadamiają.

 

Grupy mniejsze opracowują kryteria sukcesu i pracują wg nich.

 

 

T50: Przejawy hybris Edypa i Jokasty.

5 IV 19

 

S. 22, s. 34 - interpretacja fr. z motywem hybris.

 

P.d. Znajdź następne fr. zawierające przejawy hybris i je skomentuj.

 

T51: "Nic się wasze życie nie liczy...". Koncepcja losu ludzkiego w tragedii antycznej.

 6 V 19

 

Dokończenie poprzedniego tematu - przejawy hybris - analiza wybranych fr. tekstu.

 

Podr. s. 201.

S. 204, omówiono zad. 1. i 2.

 

P.d. S. 204, zad. 3-9.

 

W piątek praca klasowa - rozprawka.

 

T52: Praca klasowa (praca pisemna w oparciu o fr. Króla Edypa Sofoklesa).

10 V 19

 

Praca domowa jak do lekcji nr 51.

 

T53: "Nie widzisz swego marnego żywota…". Fatum i wina w tragedii greckiej.

13 V 19

 

Podr. s. 205.

Praca z fr. ep. 1. w tłumaczeniu R. Chodkowskiego: s. 209, pyt. wg numeru z dziennika + 4, 5, 7.

 

Omówiono pyt. 1-5.

 

P.d. Pytania wszystkie, 1-10.

 

T54: Czy człowiek powinien odpowiadać za nieświadomie popełnione błędy?

17 V 19

 

Podr. s. 209 - tworzenie własnego tekstu.

 

Nieświadomie popełnione błędy a czyny popełnione nieumyślnie.

 

Kontekst prawniczy, artykuły kodeksu karnego.

 

P.d. Podr. s. 210-211: na podstawie grafiki przyswoić pojęcia.

 

T55: Wnioski z analizy pracy klasowej (rozprawka w oparciu o fr. "Króla Edypa" Sofoklesa).

20 V 19

 

Spr. p.d. Podr. s. 210-211: na podstawie grafiki przyswoić pojęcia.

 

Przygotowanie krzyżówki do teatru greckiego

 

T56: Porozumienie i nieporozumienie w języku, prawda i fałsz, szczerość i kłamstwo, argumentacja i perswazja.

24 V 19

 

Podr. s. 212.

 

Zredaguj notatkę z lekcji zawierającą definicje kluczowych pojęć.

Wybierz trzy reguły skutecznej komunikacji, które uważasz za najważniejsze i uzasadnij swój wybór.

Jedno wybrane zad. ze str. 217.

 

T57: "Jeśli słusznie mówią, iż władasz wszystkim…". Religijny charakter "Króla Edypa" Sofoklesa.

24 V 19

 

Podr. s. 215.

 

P.d. S. 217, zad. na dole: zapisz tezę oraz kilka argumentów.

 

T58: "Nie stroń od zabawy…". Epikureizm w "Pieśni zimowej" Horacego.

3 VI 19

 

Podr. s. 225.

 

Redagowanie tezy interpretacyjnej.

 

P.d. Wybrać jeden z kolejnych wierszy Horacego do interpretacji.

 

T59: "Czemu wędrujemy wiecznie?" Refleksje o życiu w pieśniach Horacego "Do Mecenasa" i "Do Pompejusza Grosfusa".

7 VI 19

 

Podr. s. 227.

 

T60: "Nie wszystek umrę…". Horacy o poezji i o sobie.

10 VI 19

 

Podr. s. 233.

 

T61: Pycha czy poczucie własnej wartości? Ocena przekonania poety o nieśmiertelności jego utworów.

10 VI 19

 

Podr. s. 234 - redagowanie krótkiej wypowiedzi o charakterze rozprawki.

 

P.d. S. 234, zad. 2 z PRACY DOMOWEJ.