CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

KLASA 1 TECHNIKUM

Testy - wymagania

POW

1) T1: Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne, wagi ocen, wykaz lektur i inne sprawy organizacyjne.

6 IX 17 T1 (T1)

 

Test diagnozujący 12 września we wtorek.

 

P.d

1) Wybierz trzy postacie mitologiczne, które mogłyby być dla młodzieży idolami lub autorytetami. Uzasadni swój wybór w syntetycznej notatce zawierającej przede wszystkim argumenty.

2) Znajdź jedną postać, której nie chciałbyś naśladować. Uzasadnienie jak wyżej.

 

Należy mieć z sobą „Mitologię grecką” Jana Parandowskiego.

 

T2: Wprowadzenie do starożytności – korzenie literatury.

8 IX 17 T1 (T1)

 

Podr. s. 14-15.

P.d. Notatka na stronę ze s. 14-15 do zreferowania.

 

T3: Sprawdzian diagnozujący – część I.

11 IX 17 T2 (T2)

 

Przypomnieć o notatce na jedną stronę z materiału s. 14-15 do zreferowania.

Przypomnieć o wypożyczeniu „Mitologii” Jana Parandowskiego.

 

T4: Sprawdzian diagnozujący – część II.

13 IX 17 T2 (T2)

 

P.d.

Jak powstał świat? W jakich okolicznościach pojawił się człowiek? (Podano już wcześniej). Obowiązuje również zadanie dotyczące jednej strony syntetycznych notatek do zreferowania s. 14-15.

 

T5: Greckie i rzymskie początki literatury, sztuki i filozofii.

15 IX 17 T2 (T2)

 

P.d. podr. s. 23 - odpowiedzi na wybrane cztery pytania.

 

T6: Mity, czyli opowieści o Początku. Narodziny świata i pojawienie się człowieka w świetle mitologii greckiej. Mit o Prometeuszu.

18 IX 17 T3 (T3)

 

Sprawdzono referowanie z notatki.

W trakcie zapis rodzajów mitów (ale tylko teogoniczne i heroiczne).e

Powstanie świata - Chaos - ocena koncepcji greckiej.

 

P.d. W dalszym ciągu odpowiedzi na pytanie s. 13 - tym razem wszystkie pięć.

 

 

T7: Problematyka i forma "Iliady" Homera - przypomnienie z gimnazjum.

20 IX 17 T3 (T3)

 

Dokończenie: definicja mitów, cechy i rodzaje. Sacrum i profanum. Archetyp i topos. Genealogia bogów.

 

P.d. Ćw. związanych z Homerem s. 16.

 

T8: Bogowie i herosi. W świecie mitów greckich.

25 IX 17 T4 (T4)

 

Spr. p.d. s. 16. Na tej bazie przywołanie przygód Odyseusza, ale również inne historie mitologiczne, które uczniowie poznali w gimnazjum lub o których przeczytali w ostatnim czasie.

 

 

P.d.

1) Postać Orfeusza w Mitologii Jana Parandowskiego. Nie podano

2) P.d. s. 22, ćw. 4 lub 7. Nie podano.

3) Jeszcze raz o bohaterach z ćw. 1, s. 16.

4) Jeszcze raz ćw. 4. s. 16.

 

 

T9: Mit o Orfeuszu i Eurydyce oraz jego symboliczne znaczenia.

29 IX 17 T4 (T4)

 

P.d.

1) S. 22, ćw. 4. lub 7.

 

 

T10: Bohaterowie mityczni, ich losy i archetypiczny oraz symboliczny sens.

2 X 17 T1 (T5)

 

Syzyf, Tezeusz, Narcyz i Herakles (z Parandowskiego).

Podr. s. 22, ćw. 1-4.

 

P.d.

1) Która z prac Heraklesa była wg ciebie najłatwiejsza, a która - najtrudniejsza?

2) Podane postacie - losy, archetypiczność.

 

Na wyższą ocenę, kolejne ćwiczenia.

 

T11: Związki frazeologiczne, ich źródła i cele zastosowania w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

4 X 17 T1 (T5)

 

1. DefinIcja związku frazeologicznego.

2. Pochodzenie związków

 

P.d.

1) Podano przy źródłach różne związki, trzeba znać ich znaczenie.

2) Związki frazeologiczne - ćw. s. 31-32, dwa na dop itd.

 

P.d.

1) "Król Edyp" Sofoklesa.

 

T12: Geneza teatru greckiego.

6 X 17 T1 (T5)

 

1. Geneza tragedii i komedii.

2. Strój aktorski.

3. Rozwój tragedii.

4. Cechy tragedii.

a) tragizm (konflikt tragiczny),

b) rola fatum,

c) wina tragiczna (hamartia),

d) pycha (hybris),

e) ironia tragiczna,

f) katharsis.

5. Rekonstrukcja teatru starogreckiego. (ćw. multimedialne Stentor).

 

P.d.

1) Scharakteryzuj Edypa jako władcę i jako męża Jokasty.

2) Jak oceniasz zachowanie Edypa wobec wobec Tyrezjasza i Kreona.

 

T13: Mieszkańcy Teb przed obliczem króla Edypa (analiza prologu, epejsodionu I i stasimonu I).

9 X 17 T2 (T6)

 

Interpretacja dialogu między Edypem a Kapłanem: kliknij tutaj

- dobre relacje między władcą o poddanymi, Edyp już podjął stosowne działania, wysłał Kreona do wyroczni,

- traktuje poddanych z ojcowską troską,

 

P.d. Pisemna interpretacja stasimonu I (1 str.).

 

T14: Postawa Jokasty a postawa Edypa (przejawy „hybris” i jej skutki).

11 X 17 T2 (T6)

 

Spr. pd. – pisemna interpretacja stasimonu I (co najmniej 1 str.).

 

Epeisodion II:

- dialog między Edypem a Kreonem (Kto ma rację? Czy argumenty Kreona są przekonujące?),

- wypowiedzi Jokasty (przejawy hybris – s. 34, s. 39).

 

 

P.d. Interpretacja wypowiedzi Jokasty, będącej przejawem hybris (s. 34) i innego fr. analogicznego.

 

T15: Środki artystyczne tworzące napięcie dramatyczne w epeisodionie III i IV „Króla Edypa” Sofoklesa.

13 X 17 T2 (T6)

 

1. Związek słów Jokasty z początku epeisodionu III z jej wypowiedziami (hybris) z końcówki epeisodionu II:

- zmiana postawy, zwraca się do Apollina o wsparcie,

- w jakiejś mierze zareagowała w ten sposób na krytykę Chóru w stasimonie II.

2. Przybycie Posłańca z Koryntu sprawia wrażenie, jak gdyby Apollo zareagował i przybywa Poslaniec z dobrymi wieściami - po śmierci Polybosa Edyp może objąć tron.

 

P.d.

1) C.d. analizy środków artystycznych i rozwiązań dramaturgicznych w ep. III i IV.

2) Ustna interpretacja stasimonu IV.

 

 

T16: Analiza i interpretacja stasimonu IV („O śmiertelnych pokolenia! Życie wasze to cień cienia …”).

16 X 17 T3 (T7)

 

Spr. p.d.

Omówienie kartkówki. Model - kliknij tutaj. Z tego zakresu należy być przygotowanym ustnie.

 

P.d. Interpretacja stasimonu IV - punkty i podpunkty do strof.

 

T17: Cechy tragedii antycznej - podsumowanie pracy nad "Królem Edypem" Sofoklesa.

18 X 17 T3 (T7)

 

Zasada "decorum", czyli stosowności:

- nie łączono stylu niskiego z wysokim,

- nie pokazywano sytuacji drastycznych na scenie (np. o okolicznościach śmierci Jokasty opowiada Posłaniec domowy).

 

P.d.

1) Streszczenie tekstu  podr. s. 48 (40-60 wyrazów).

 

T18: Praca z tekstem H.D.F Kitto "Król Edyp": streszczanie, wskazywanie tezy i argumentów.

20 X 17 T3 (T7)

 

Podr. s. 48:

- streszczanie (p.d.)

- wskazywanie tezy,

- wskazywanie argumentów.

 

P.d. "Antygona", s. 48 - przydział pytań z lewej wg numerów: nr 1 - pyt.1., nr 2 - pyt. 2; nr 9 - pyt. 1, nr 10 - pyt. 2; nr 17 - pyt. 1.

Do tego wybrać jedno pytanie z lewej. Z prawej strony pyt. 4.

 

T19: Przyczyny i skutki konfliktu tragicznego w "Antygonie" Sofoklesa.

23 X 17 T4 (T8)

 

Podr. s. 48. Omówiono 1-6 (argumenty Kreona i Antygony, Kreon i jego cechy autokratyczne, rola opisów przyrody w relacji Strażnika).

 

P. d.

1) Odpowiedzi na pyt., 1-8, s. 48 i na 4. z prawej strony.

 

 

T20: Pytania stawiane przez filozofów greckich; działy filozofii.

25 X 17 T4 (T8)

  

Krótko o poglądach Sokratesa (interpretacja obrazu Śmierć Sokratesa Davida), Platona, Arystotelesa i Marka Aureliusza.

Do której ze szkół filozoficznych chciałbyś się zapisać i dlaczego. (s. 50)

 

P. d.

1) Umieć wyjaśnić poglądy poszczególnych szkół filozoficznych oraz Sokratesa, Platona, Sokratesa i Marka Aureliusza.

 

 

T21: Klasycyzm pieśni Horacego oraz związki ze stoicyzmem i epikureizmem.

27 X 17 T4 (T8)

 

Na ocenę: koncepcje wybranych szkół filozoficznych.

 

Główny sens wiersza Wybudowałem pomnik. Elementy autobiograficzne.

Plejada poetów greckich i rzymskich.

Krótko o życiu Horacego.

Teza interpretacyjna.

 

KOŁO INTERPRETACJI

 

P.d. Wybudowałem pomnik  - zebrać materiał interpretacyjny w oparciu o koło interpretacji

 

 

T22: Biblia: jej rodowód, struktura i znaczenie.

30 X 17 T5 (T9)

 

Na ocenę interpretacja wiersza "Wybudowałem pomnik" Horacego. Przypomnieć elementy koła interpretacji.

 

1. Proces kształtowania się Biblii.

2. Etymologia ("biblion" - "księga").

3. Gatunki.

4. Pojęcie "testamentum" - "przymierze".

5. Przekłady.

 

P.d.

1) Trzy gatunki dla młodzieży - argumentacja.

2) Znaczenie Biblii - rozwiń w notatce w oparciu o s. 63.

 

T23: Księga Hioba, czyli opowieść o wielkim cierpieniu.

3 XI 17 T5 (T9)

        

Jaki był cel powstania Księgi Hioba? Jaką prawdę miała ona przekazać?

 

P.d.

1) Plan tekstu s. 76 (zad. 2. s. 77)

 

T24: Redagowanie planu tekstu („Tajemnica ludzkiego cierpienia”).

6 XI 17 T1 (T10)

 

Na ocenę:

1. Podstawowe wiadomości o Biblii.

2. Interpretacja Księgi Hioba (pojęcie eschatologii).

3. Spr. p.d. - plan tekstu.

 

P.d. Podano z wyprzedzeniem Apokalipsę s. 80 oraz jedno wybrane ćw. ze s. 82-83.

 

T25: Modlitwa wieków (Księga Psalmów).

8 XI 17 T1 (T10)

 

1. Psalm jako gatunek (psalterion - instrument strunowy).

2. Wyróżniki stylu biblijnego (paralelizmy, apostrofy, zdania wykrzyknikowe).

3. Obraz relacji Bóg - człowiek.

 

Psalm 6 (s. 69)

 

P.d. Interpretacja dwóch psalmów z podręcznika oraz wybranego innego psalmu spoza podręcznika.

 

T26: Ponadczasowe obrazy miłości - Pieśń nad pieśniami (fr.) "Hymn o miłości św. Pawła".

10 XI 17

 

S. 71.

1. Dialogiczność Pnp (obecność chóru, jego komentarze, zupełnie odmienne niż w dramacie greckim).

2. Pnp jako poemat miłosny i jako tekst przenośny, metaforyczny, mówiący o relacji Bóg - człowiek.

3. Sposoby patrzenia na siebie Oblubieńca.

 

P.d. C.d. Pnp   "Hymn o miłości" pytania pod tekstem.

 

T27: Przypowieści biblijne - interpretacja ich przenośnego znaczenia.

13 XI 17

 

Sens dosłowny i sens przenośny. Omówiono cztery pierwsze przypowieści.

 

Uwaga! Test 27 XI w pon.

Uwaga! Trzy pierwsze zgłaszające się osoby mogą przygotować prezentację w PP lub na na bristolu – chodzi o znaczenie Biblii w kulturze w różnych epokach. Na 22 oraz 24 XI. Po takiej prezentacji nie będą pytani przez trzy kolejne lekcje z rzędu, jeśli by przypadkiem byli wylosowani.

 

P. d.

1) Przypowieść o synu marnotrawnym.

2) Wybrana przypowieść spoza podręcznika.

3) Dla ochotników interpretacja obrazu.

 

 

T28: Apokalipsa, czyli księga nadziei. Wizje apokaliptyczne w ujęciu św. Jana Apostoła.

15 XI 17

 

Obraz Duerera a tekst.

 

P.d. S. 83, trzy zadania na dop, cztery na dst, pięć - sześć na db, siedem na bdb.

 

 

T29: Prorocy Anny Świderkówny - operacje na tekście.

17 XI 17

 

P.d. S. 84, zad. 5.

 

 

T30: Cechy stylu biblijnego.

20 XI 17

 

Styl biblijny: budowa zdań, cechy słownictwa, cechy wypowiedz.

 

P. d. Wiersze Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej i Czesława Miłosza - pisemnie tezy interpretacyjne i po jednym argumencie oraz po jednym środku stylistycznym i jego funkcjach.

 

 

 T31: Motywy biblijne w poezji współczesnej (Zbigniew Herbert, Anna Kamieńska, Czesław Miłosz).

22 XI 17

 

PODR. S. 89-91.

Formułowanie tezy interpretacyjnej.

Argumenty.

Środki artystyczne i ich funkcje.

 

Zbigniew Herbert Książka

Anna Kamieńska Powrót Hioba

Czesław Miłosz Piosenka o końcu świata

 

P.d. Przykładowe dzieła literackie, malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne lub filmowe nawiązujące do Biblii (przynajmniej po jednym przykładzie, na podstawie którego wyjaśniamy, w jakim celu autor nawiązywał do Biblii, jakich użył sposobów artystycznych i jakie funkcje pełnią odniesienia biblijne).

 

 

T32: Biblia źródłem inspiracji literackich, malarskich, rzeźbiarskich, muzycznych i filmowych. Motywy biblijne w malarstwie.

24 XI 17

 

Wymagania do testu:

 

 

T33: Sprawdzian wiadomości obejmujący antyk grecko-rzymski i Biblię.

27 XI 17

 

P.d. S. 94-97

1) Uniwersalizm.

2) Anonimowość

3) Hagiografia.

 

T34: Wprowadzenie do średniowiecza - sztuka romańska i gotycka.

29 XI 17

 

Teocentryzm, filozofia, scholastyka, apokryfy, hagiografia, zabytki języka polskiego.

 

P.d. "Tłumaczenie" Bogurodzicy na polszczyznę współczesną.

 

T35: Średniowiecze, czyli czas modlitwy. Pieśń ojców - Bogurodzica.

1 XII 17

 

1. Idee hierarchii, pośrednictwa i motyw "deesis".

2. Środki artystyczne i ich funkcje (apostrofa, paradoksy, paralelizmy).

3. Znaczenie utworu w historii i kulturze.

 

P.d. Pyt. 1-5 s. 103-104 (jedno można pominąć - dotyczy osób obecnych na lekcji, nieobecni robią wszystko).

 

T36: Wnioski z analizy pracy klasowej (mity, „Król Edyp”, Biblia).

4 XII 17

 

1. Unikanie kryptocytatów.

2. Określanie funkcji środków artystycznych - nie wystarczy wskazać danego środka.

3. Przy interpretacji wiersza najważniejsze jest podanie tezy, a następnie sformułowanie argumentów potwierdzających tę tezę.

 

P. d. Recytacja – podwyższa o ocenę lub dwie. (na środę lub pon.)

 

T37: Praca z tekstem Siedem pieczęci "Bogurodzicy".

6 XII 17

 

T38: Matka pełna bólu - wizerunek Matki Boskiej ukazany w "Lamencie świętokrzyskim".

8 XII 17

 

Na ocenę:

1. Interpretacja Bogurodzicy:

a) wyjaśnij, w jaki sposób widoczny jest w utworze motyw deesis,

b) wskaż trzy środki stylistyczne i określ ich funkcje,

c) zredaguj tezę interpretacyjną.

 

S. 101 - odpowiedzi na pytania do Lamentu świętokrzyskiego (Posłuchajcie, bracia miła...) - odpowiedziano na pytania do 5.

 

P.d.

1) Przygotowanie recytacji Bogurodzicy.

2) Wszystkie polecenia s. 101 - umiejętność interpretacji Lamentu świętokrzyskiego.

 

T39: Motyw maryjny w literaturze polskiego średniowiecza (Posłuchajcie, bracia miła... i inne teksty kultury).

11 XII 17

 

Recytacja Bogurodzicy.

Obraz Matki Boskiej w Lamencie i w Bogurodzicy.

 

P.d.

1) S. 101, ćw. 8.

 

 

T40: Cechy stylu romańskiego i stylu gotyckiego w architekturze, malarstwie i literaturze.

13 XII 17

 

Styl gotycki s. 102

Rodzaje archaizmów

 

P.d.

1) Styl gotycki a styl romański.

2) Podr. s. 104-106.

 

 

T41: Funkcje archaizacji w tekstach różnych epok (Łukasz Górnicki Dworzanin polski, Henryk Sienkiewicz Ogniem i mieczem).

15 XII 17

 

Analiza Bogurodzicy i Lamentu świętokrzyskiego.

S. 107, ćw. 3 i 4.

a) Łukasz Górnicki, Dwoarzanin polski - wskazywanie polskich odpowiedników form archaicznych,

b) efekty uzyskane przez Henryka Sienkiewicza w Ogniem i mieczem:

- naśladowanie języka epoki,

- wprowadzanie realiów epoki.

 

P.d. Pieśń o Rolandzie (podr. s. 108) - fragment Pieśni o Rolandzie - zobacz!

 

T42: Roland jako wzór rycerza.

18 XII 17

 

Podr. s. 108

Ile prawdy jest w fikcji? W rzeczywistości napadli na wojska Karola górale baskijscy.

Jaki był cel powstania Pieśni o Rolandzie?

Gatunek – chanson de geste.

 

Czy ideały rycerskie są aktualne dziś?

 

T43: Środki artystyczne i ich funkcje w "Pieśni o Rolandzie".

20 XII 17

 

T44: Miłość rycerska - Dzieje Tristana i Izoldy.

22 XII 17

 

Pojęcie miłości dwornej.

Czy Tristan jest ideałem rycerza?

 

P.d. Czy relację między Tristanem a Izoldą można nazwać miłością dworną? Rozprawka (co najmniej 250 wyrazów).

 

T45: Franciszkanizm, czyli pochwała stworzenia.

3 I 18

 

1. Sylwetka św. Franciszka (jego pochodzenie i decyzje życiowe).

2. Interpretacja fr. Kwiatków św. Franciszka.

 

P.d.

1) S. 117 - interpretacje obrazów:

a) nieparzyści - Zmarły przed Sądem Bożym,

b) parzyści - H. Memling Piekło.

2) S. 120, zad. 1.

 

T46: Człowiek średniowiecza w obliczu śmierci (Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią).

5 I 18

 

Praca z podr. s. 117-118: fascynacja śmiercią, twórczość Francois Villona, taniec śmierci, średniowieczna eschatologia.

Interpretacja obrazów.

Praca z tekstem Rozmowy

 

P.d.

1) Interpretacja grafik Hansa Holbeina. Kto jest bohaterem poszczególnych grafik? Jaki element łączy poszczególne części?

 

 

T47: Obraz piekła w Boskiej komedii Dantego.

8 I 18

 

Narrator-bohater, jego wiek i sytuacja życiowa.

Alegorie: Pantera, Lew, Wilczyca.

Spotkanie z Wergiliuszem.

Sceny dantejskie i środki artystyczne je budujące.

 

P.d. Pięć pytań na dop. Na wyższą ocenę kolejne trzy. Pytania można wybrać.

 

Zadanie dla ochotników: numery 1-8 mają wiersz Baczyńskiego, 9-16 - Poświatowskiej, pozostali - Różewicza.

 

https://padlet.com/andrzejlopata04/odniesieniadosredniowiecza1t

 

Nawet za krótki wpis przed lekcją 10 I daję plusa. Za ambitniejsze - daję więcej plusów.

 

 

T48: Odniesienia do średniowiecza w poezji XX wieku (Krzysztof Kamil Baczyński, Halina Poświatowska, Tadeusz Różewicz).

10 I 18

 

P.d. Który tekst kultury średniowiecza uważasz za najciekawszy i dlaczego:

 

https://padlet.com/andrzejlopata04/najciekawszetekstysredniowiecza1t

 

 

T49: Który tekst kultury średniowiecza uważasz za najciekawszy i dlaczego?

12 I 18

 

Wymagania do testu średniowiecza

 

 

T50: Praca klasowa – średniowiecze w literaturze i ikonografii.

29 I 18

 

P.d.

Zapoznaj się z informacjami wstępnymi dotyczącymi renesansu:

a) które wartości są dla renesansu najważniejsze (ułóż hierarchicznie),

b) czym renesans różni się od średniowiecza.

 

T51: Renesansowe hasła, idee i wartości.

2 II 18

 

P.d. Notatki w punktach do s. 137.

 

 

T52: Renesansowa koncepcja godności człowieka w Pieśni XIX z Ksiąg wtórych Jana Kochanowskiego „Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy…”.

5 II 18

 

Na ocenę:

1. Wartości ważne dla renesansu.

2. Pojęcie "humanizm".

3. Grafika L. da Vinci Człowiek wpisany w kwadrat i koło.

4. Interpretacja wskazangeo hasła renesansu.

 

Tekst wyjściowy: Mowa o godności człowieka Mirandoli manifestem renesansu. 

 

Teza do wiersza:

- Poeta przedstawia renesansową koncepcję człowieka, który powininien podjąć działania na rzecz kraju.     

 

P.d. Pisemna interpretacja wiersza (1,5 str.) lub pisemne odpowiedzi na pytania pod tekstem         

 

T53: Renesansowa koncepcja artysty zawarta Pieśni XXIV (Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony …)  .

7 II 18

 

Redagowanie tezy interpretacyjnej.

Argumenty.

Analiza i interpretacja poszczególnych strof.

 

P. d.

1) Pytania pod tekstem

 

T54: Renesansowa biografia poety ujęta we fraszce (Jan Kochanowski Do gór i lasów).

9 II 18

            

P. d.

1) Mieć wklejoną fraszkę Do gór i lasów.

2) Interpretacja – odniesienia do cv Kochanowskiego.

 

T55: Wnioski z pracy klasowej dotyczącej średniowiecza.

12 II 18

Na ocenę:

Interpretacja fraszki Do gór i lasów - wiązanie z epoką renesansu i wykazanie jej związku z biografią Kochanowskiego.

 

P.d.

1) Zapisz tezę interpretacyjną do Pieśni XII (s. 146).

2) Nieparzyści - zadania nieparzyste, parzyści - parzyste (jedno wybrane pisemnie, reszta ustnie).

 

 

T56: Cnota – dobro najwyższe. Rozumienie pojęć „cnota” i „patriotyzm” przez Jana Kochanowskiego (Pieśń XII „Nie masz, i po drugi raz nie masz wątpliwości …”).

14 II 18              

 

Na ocenę:

Porównaj Pieśń XII (s. 146) z Pieśnią XIX (s. 142).

 

 

T57: Renesansowy wzorzec osobowy obywatela-patrioty. Jan Kochanowski apeluje do rządzących państwem, aby … (Pieśń XIV, Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie …, fr. Odprawy posłów greckich).

16 II 18

        

Czytanie ze zrozumieniem – Wacław Borowy Kamienne rękawiczki, s. 149-150. Pisemne odpowiedzi na pytania.

 

P.d. s. 150, zad. 3 lub 4.

 

 

T58: Retoryka dawniej i dziś, czyli jak mówić i pisać pięknie i skutecznie

19 II 18

1. Przykład mowy.

2. Analiza tekstu Cycerona oskarżającego Werresa.

3. Definicja retoryki.

4. Cechy stylu retorycznego i środki.

 

P.d. Argumenty (analiza tabeli). Na poniedziałek należy również mieć pomysł na temat mowy. 

 

T59: Hymn renesansowego poety na cześć Stwórcy i jego dzieła (Jan Kochanowski, Hymn).

26 II 18

Podr. s. 157 - analiza i interpretacja tekstu (np.pytania pod tekstem).

 

P.d. S. 158 - cechy stylu klasycznego - ująć własnymi słowami.

 

T60: Człowiek wobec ładu natury i wspaniałości Boga (Jan Kochanowski Pieśń II z Ksiąg pierwszych, Psalm 8).

28 II 18

 

Podr. S. 157

P.d.

1) Nr 1-9, pyt. 1, s. 162.

2) Nr 10-18, pyt. 2,

3) Nr 19-28, ptt. 3

4) Wszyscy pyt. 4 i 5.

 

 

T61: Wygłaszanie mów w różnych sytuacjach społeczno-kulturowych.

2 III 18

 

T62: Moc sprawcza listu (list Amerigo Vespucciego a list Krzysztofa Kolumba). Praca z tekstem Tzvetana Teodorova (fragment książki Człowiek renesansu).

5 III 18

 

Prezentacja pracy domowej - streszczeń tekstu.

Odpowiedzi na pytania pod tekstem.

 

P.d. Zredaguj pisemnie tezę interpretacyjną do Pieśni IX, s. 164.

 

T63: Człowiek wobec zagadki losu, czyli niepokoje renesansowe (Jan Kochanowski, Pieśń IX z Ksiąg wtórych).

7 III 18

 

P.d. Dokona interpretacji Trenu VII: postaw tezę, podaj argumenty, wskaż trzy środki stylistyczne i określ ich funkcje.

 

 

T64: Rozpacz ojca – rozpacz filozofa (Jan Kochanowski, Tren IX).

9 III 18

 

Wyodrębnie dwóch odmiennych części tekstu.

Redagowanie tezy interpretaycjnej.

 

P.d. Argumenty do tezy (2). Funkcje środków stylistycznych w Trenie IX (2 środki).

 

T65: Tren X i XI – apogeum kryzysu humanisty renesansowego.

12 III 18

 

Tren XI - teza i argument, odpowiedzi na pytania pod tekstem.

Tren XI - omówiono fr. na str. 168.

 

P.d. Odpowiedzi na pytania s. 169.

 

 

T66: Czym są Treny Jana Kochanowskiego wg Janusza Pelca? Czytanie ze zrozumieniem.

14 III 18

 

W ramach p.d. parzyści – Tren X, nieparzyści – Tren XI.

 

T67: Treny Jana Kochanowskiego – analiza funkcji środków stylistycznych.

16 III 18

 

Treny - analiza trenów XII - XIX. Wskazywanie środka i określanie funkcji.

 

T68: Praca klasowa – interpretacja wybranego wiersza Jana Kochanowskiego.

19 III 18

 

Zredagować notatkę na temat pracy klasowej: co mi się udaje w pracy nad interpretacją wiersza / z czym mam problemy. Jest to zadanie dla ochotników, którzy zauważą to polecenie na cyfropolu. Można za to zyskać plusy.

 

T69: Odniesienia do renesansu i poezji Jana Kochanowskiego w literaturze późniejszych epok.

21 III 18

 

Rzecz Czarnoleska a polska kultura (Julian Tuwim Rzecz Czarnoleska).

 

P.d.

1) S. 172, zad. 1, 3.

 

T70: Język polski na tle języków europejskich i słowiańskich.

23 III 18


P.d. Cechy stylu barokowego (umieć wymieniać).

 

T71: Wprowadzenie do epoki baroku

26 III 18

 

1. Pojęcia kluczowe: sceptycyzm, kontrreformacja ... .

2. Cechy sztuki barokowej.

3. Informacje faktograficzne.

 

P.d. Pisemne odpowiedzi na pytania do Sonetu I Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego (podr. s. 184-185).

 

Podano temat z dnia 28 III i polecenie pod tematem 72 (do zrobienia na środę).

 

T72: Mikołaj Sęp-Szarzyński i jego dramatyczna wizja bytu człowieka w świecie (Sonet I O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego).

28 III 18

 

Na ocenę: Który z obrazów zamieszczonych w podręczniku lepiej ilustruje wymowę wiersza?

 

P.d. S. 186-187, zad. 1-7 lub zad. 8.

 

T73: Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja utworu Jana Kochanowskiego).

4 IV 18

 

P.d. Poprawa pracy klasowej (nanieść na pracę innym długopisem niż czerwony i niebieski).

 

Na ocenę:

W jaki sposób artyści przedstawiają Boga, świat i człowieka? Omów zagadnienie w oparciu o Sonet IV s. 186 oraz odnosząc się do innych tekstów kultury.

 

T74: Motywy vanitas w poezji i ikonografii barokowej (Daniel Naborowski Krótkość żywota).

6 IV 18

 

P.d.

1) Pisemna odp. na pyt. 189.

 

T75: Konfrontacja ideałów z życiem (postać Don Kichota).

9 IV 18

 

Na ocenę:

Dokonaj interpretacji wiersza Naborowskiego Krótkość żywota konfrontując go z wybranymi tekstami kultury epoki baroku.

 

P.d.

1) Z podręcznika o teatrze elżbietańskim.

2) S. 197-198 - o Hamlecie - akcja, bohaterowie, ... .

 

 

T76: Czego dotyczą wątpliwości Hamleta?

11 IV 18     

 

P. d.

1) Wybierz trzy fr. Makbeta Szekspira z aktu I:

a) określ dominujący  problem,

b) sformułuj pytania do wybranego fragmentu,

c) przygotuj interpretację wybranego fragmentów.

 

T77: Spojrzenie na Hamleta i Fortynbrasa w wierszu Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa.

16 IV 18

 

Herbert, s. 225: despotyczny Fortynbras - Hamlet, który staje się bohaterem literackim.

 

P. d.

1) Obowiązuje znajomość aktu II (na piątek - III, na 23 IV - całość).

2) Pytania s. 226.

 

T78: Dramat ludzkich namiętności - W. Szekspir, Makbet.

18 IV 2018

 

Motywy zbrodni i skutki zbrodni w świetle Makbeta Szekspira. 

 

T79: Sylwetka Lady Makbet, jej przemiana i wpływ na męża.

20 IV 2018

 

Praca z tekstem akt I, sceny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (początek).

 

Praca w grupach:

1. Mocne strony bohaterki.

2. Jej słabe strony.

3. Co powiedziałby o niej psycholog?

4. Z punktu widzenia męża.

5. Autocharakterystyka.

 

P.d. Przygotować wypowiedź o Makbecie wg punktów jak wyżej (jak przy Lady Makbet)

 

 

T80: Dramaturgiczne sposoby przedstawiania zła w Makbecie W. Szekspira.

23 IV 2018

 

Wskazywanie fr. zawierających określone pomysły artystyczne lub środki stylistyczne służące ukazaniu zła - określanie ich funkcji.

 

ZŁO

- akt V, sc. 2  / (aspekt zła) sytuacja w państwie      / (środki i funkcje) porównanie: suknia olbrzyma na karle - ukazanie, jak nisko upadł Makbet i jak nie przystaje do niego rola króla; w państwie dzieje się coraz gorzej;

 

- akt III, sc. 4 / (az) zbrodnia rodzi kolejną zbrodnię / (ś. - f.) wypowiedź Makbeta skierowana do żony (apostrofa do sił piekielnych) - ukazanie bezmiaru zła Makbeta, jego pogrążanie się w zbrodni

 

T81: Zemsta sumienia i kara za pychę (wizje wewnętrzne mordercy w II i III akcie Makbeta Szekspira i ocena głównego bohatera dokonana przez Hekate).

25 IV 2018

 

T82: Tragizm Makbeta a tragizm Edypa.

27 IV 2018

 

Praca w grupach - kryteria porównania:

1. Cechy charakteru i osobowości.

2. Sposób dojścia do władzy.

3. Style rządzenia.

4. Relacje z innymi.

5. Okoliczności utraty władzy.

 

Sylwetki władców w Makbecie: Dunkan, Makbet, Malkolm, Edward.

 

T83: Cechy dramatu szekspirowskiego.

9 V 2018

 

Praca w grupach (bez żadnych pomocy) - ustalanie cech dramatu szekspirowskiego poprzez konfrontację z Królem Edypem.

 

P.d.

1) Skonfrontować fraszkę Na lipę Jana Kochanowskiego z fr. wypowiedzi Makbeta w akcie V, scenie 5 (motyw życia - teatru).

2) Wybrać plakat teatralny w ciekawy sposób ilustrujący problematykę Makbeta.

 

 

T84: Praca klasowa: interpretacja fragmentów Makbeta Williama Szekspira.

11 V 2018

 

T85: Dwie miłości ludzi baroku – świat i Bóg (Mikołaj Sęp-Szarzyński Sonet V O nietrwałej miłości rzeczy świata tego …).

14 V 2018

 

Sonet V, s. 209:

- redagowanie tezy interpretacyjnej,

- argumenty,

- środki i funkcje.

 

P.d.

1. Na czym polega koncept w wierszu Daniela Naborowskiego Na oczy królewny angielskiej?

2. Wyjaśnij pojęcia: "figura sumacji", "gradacja", "kompozycja łańcuchowa".

3. S. 211, zad. 3.

 

 

T86: Szkatuła barokowych konceptów (Daniel Naborowski Na oczy królewny angielskiej, Jan Andrzej Morsztyn Do trupa).

17 V 2018

 

Malarstwo barokowe (Georges de la Tour, Peter Paul Rubens, …).

Interpretacja wierszy podanych w temacie.

 

P. d.

Dokonaj pisemnej interpretacji wiersza Jana Andrzeja Morsztyna O swej pannie, idąc tropem pytań ze str. 213.

 

 

T87: Wnioski z analizy pracy klasowej (Makbet Szekspira).

21 V 2018

 

P.d. S. 215-216, odpowiedzi na pytania (dwa można pominąć).

 

 

T88: W kręgu kultury sarmackiej (mocne i słabe strony sarmatyzmu).

24 V 2018

 

Definicja sarmatyzmu.

Sytuacja Polski w XVII wieku.

Sarmatyzm jako światopogląd (ideologia, system wartości) i jako zjawisko kulturowe (moda, obyczaje, styl życia).

Zanik potęgi i Upadek sarmackiego imperium.

 

P.d. Przeczytać fr. Pamiętników Jana Chryzostoma Paska.

 

 

T89: Sylwetka Sarmaty (w oparciu o fragmenty Pamiętników Jana Chryzostoma Paska).

28 V 2018

 

S. 221.

 

P.d.

1) S. 221, zad. 4 (Sebastian).

2) Wszyscy zad. 1, s. 221.

3) S. 222-223, zad. 1-3.

 

T90: Stylizacja i jej odmiany (dialektyzacja, archaizacja, kolokwializacja).

30 V 2018

 

„Na styku kultur i systemów politycznych” rozumienie tekstu czytanego, wskazywanie tezy i graficzne ujęcie problematyki tekstu.

 

T91: Praca klasowa: barok - renesans.

4 VI 2018

 

P.d.

1) Numery 1-8, s. 227, zad. 1-4 lub 5. Wiersz Stanisława Grochowiaka.

2) Numery 9-16, s. 228, zad. 1-4. Wiersz Witolda Maja.

3) Numery 17-28, s. 229, zad. 1-4. Wiersz Ernesta Brylla.

  

LINK DO TESTÓW!

 

T92: Wnioski z analizy pracy klasowej (barok i renesans).

6 VI 2018

 

 

T93: Odniesienia do baroku w poezji XX wieku.

7 VI 2018

 

Podr. s. 226, 227, 228. Praca w grupach (zob. lekcja 91).

 

Rozpoczęto realizację kolejnego tematu (oświecenie):

1. Racjonalizm i empiryzm jako główne kierunki filozoficzne oświecenia.

2. Przemiany społeczne i zmiana stosunku do autorytetów.

 

P.d. Opracować pozostały materiał.

 

T94: Oświecenie: nowe idee, wartości, poglądy.

11 VI 2018

 

3. Ramy czasowe oświecenia w Europie i w Polsce.

4. Nazwa epoki.

5. Ramy czasowe.

6. Znaczenie rewolucji francuskiej (1789).

7. Rola ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego wpływ na próby reform państwa - znaczenie Konstytucji 3 maja (1791).

8. Reforma szkolnictwa:

a) Collegium Nobilium (Stanisław Konarski, 1740),

b) Szkoła Rycerska (1765),

c) Komisja Edukacji Narodowej (1773).

9. Rola teatru jako "świeckiej kazalnicy".

10. Znaczenie publicystyki

a) "Monitor",

b) "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne",

c) działalność Stanisława Staszica i Hugona Kołłątaja.

 

T95: Czas rozumu - idee nowej epoki w odzie Adama Naruszewicza Balon.

13 VI 2018

 

Obraz Wzlot na balonie Ibbetsona s. 239 z punktu widzenia chłopa, naukowca i artysty.

Jak dziś wyglądałby analogiczny obraz?

Związek wiersza Balon Adama Naruszewicza z epoką oświecenia.

 

 

T96: Patriotyzm czasów klęski. Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego w kontekście poematu heroikomicznego Myszeida i poza kontekstem satyrycznym.

14 VI 2018

 

Praca w dwóch grupach:

1) Przygotowanie czytania głośnego zgodnie z intencjami Krasickiego (fr. należy potraktować jako element poematu heroikomicznego Myszeida). Czytanie powinno więc wyrażać napuszoność, górnolotność, która wyraża nie tyle patos, ile pokazuje pustosłowie, czczą gadaninę.

2) Głośne czytanie ma ujawniać głęboko patriotyczne przeżycie, ma być szczere i przekonujące.

 

T97: Jaka wizja świata wyłania się z bajek Ignacego Krasickiego?

18 VI 2018

 

Tabela:

Bajka                /    Prawda o świecie i człowieku         /       Środek artystyczny wyrażający tę prawdę   /      Aktualność? Argumenty

"Szczur i kot"            Człowieka gubi pycha i pewność siebie               Ołtarz - metafora wyższości, doskonałości                        Wielu gubi pycha

                                 

 

 

P.d. (dla ochotników)

1) Wybierz trzy bajki (inne niż omawiane w szkole), których wymowa pozostaje aktualna również dziś. Wyjaśnij, na czym polega ten związek ze współczesnością.

2) Wybierz jedną bajkę, która w żaden sposób nie jest dziś aktualna. Wyjaśnij, z czego wynika ten brak związku.

 

T98: Satyra prawdę mówi...- czyli realizacja oświeceniowej zasady - "bawiąc - uczyć". I. Krasicki, Pijaństwo.

20 VI 2018

 

S. 243

 

T99: Mazurek Dąbrowskiego, czyli nowy wymiar patriotyzmu (Pieśń Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego).

21 VI 2018