CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

POW

 

 

 

T1: Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne, wagi ocen, wykaz lektur i inne sprawy organizacyjne.

5 IX 17 T1 (T1)

 

Test diagnozujący 12 września we wtorek.


T2: Wprowadzenie do starożytności – korzenie literatury.

6 IX 17 T1 (T1)

 

Praca z podręcznikiem: pojęcia "literatura', "poezja", "epika", "dramat".

Rerefowanie dwóch pierwszych fr. s. 14 (tylko).

 

P.d

1) Wybierz trzy postacie mitologiczne, które mogłyby być dla młodzieży idolami lub autorytetami. Uzasadni swój wybór w syntetycznej notatce zawierającej przede wszystkim argumenty.

2) Znajdź jedną postać, której nie chciałbyś naśladować. Uzasadnienie jak wyżej.

 

Należy mieć z sobą „Mitologię grecką” Jana Parandowskiego.

 

T3: Greckie i rzymskie początki literatury, sztuki i filozofii (wprowadzenie do starożytności).

7 IX 17 T1 (T1)

 

Praca z podr. s. 14-15. Refleksje na temat źródeł kultury europejskiej.

 

P.d.

1) Na jednej str. zeszytu sporządzić w dowolnej formie notatkę do zreferowania s. 14-15.

2) Mieć z sobą "Mitologię" Parandowskiego.

 

T4: Test diagnostyczny po gimnazjum – część I.

12 IX 17 T2 (T2)

 

P.d. Jak powstał świat? W jakich okolicznościach pojawił się człowiek?

 

T5: Test diagnostyczny po gimnazjum – część I.

13 IX 17 T2 (T2)

 

Zajęcia integracyjne.

14 IX 17 T2 (T2)

 

T6: Mity, czyli opowieści o Początku. Narodziny świata i pojawienie się człowieka w świetle mitologii greckiej. Mit o Prometeuszu.

19 IX 17 T3 (T3)

 

1. Genealogia bogów greckich (podr. s.19).

2. Definicja mitu - opowieść o pochodzeniu bogów, zjawisk, kosmosu, próba wyjasnienia tajemnic.

3. Cechy mitu (podr. s. 17).

4. Rodzaje mitów (podr. s. 17).

5. Pojęcia "sacrum" i "profanum".

 

P.d. s. 23 - 5 pytań.

 

T7: Problematyka i forma "Iliady" Homera.

20 IX 17 T3 (T3)

 

Ćw. 1., s. 16 (tylko). Homer, ślepiec, aojda, wędrowny śpiewak.

Temat "Iliady" - gniew Achillesa z powodu zabrania branki przez Agamemnona. Tego nie zdążono.

 

P.d.

1) Ćw. s. 16.

2) Ciekawy fr. "Iliady" (Wolne Lektury) oraz początek utworu.

 

T8: Bogowie i herosi. W świecie mitów greckich.

26 IX 17 T4 (T4)

 

Wokół wybranych bogów i herosów. Historie warte zapamiętania i interpretacji.

Jakie prawdy o człowieku niosą przygody Odyseusza? Praca w grupach.

1. Jeśli chcemy osiągnąć cel i powrócić do Itaki, musimy być wytrwali, zdetreminowani i sprytni.

2. Droga do celu pełna jest niebezpieczeństw, a to wymaga czujności i roztropności.

 

P.d.

1) Postać Orfeusza w Mitologii Jana Parandowskiego.

2) P.d. s. 22, ćw. 4 lub 7.

 

T9: Mit o Orfeusza i Eurydyce oraz jego symboliczne znaczenia.

28 IX 17 T4 (T4)

 

P.d.

1) Syzyf, Tezeusz, Narcyz i Herakles ( z Parandowskiego).

 

 

T10: Bohaterowie mityczni, ich losy i archetypiczny oraz symboliczny sens.

3 X 17 T1 (T5)

 

Syzyf, Tezeusz, Narcyz i Herakles.

W ramach pracy w grupach wykonano zad. 2,3,5 s. 24.

 

P.d.

1) s. 24, zad. 1 (jeszcze raz, nie sprawdzono).

2) s. 24, zad. 4 (wskazać źródło).

 

T11: Rodzaje związków frazeologicznych, ich źródła i cele zastosowania w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

4 X 17 T1 (T5)

 

1. Definicja związku frazeologicznego.

2. Źródła i przykłady.

3. Związki fr. a przysłowia.

4. Błąd a innowacja.

 

P.d.

1) Ćw. z podr. 3 na dop, 4 na dst. itd

2) KE do stasimonu I.

 

 

T12:  Początki teatru greckiego.

10  X 17 T2 (T6)

 

1. Geneza tragedii i komedii.

2. Strój aktorski.

3. Rozwój tragedii.

4. Cechy tragedii.

a) tragizm (konflikt tragiczny),

b) rola fatum,

c) wina tragiczna (hamartia),

d) pycha (hybris),

e) ironia tragiczna,

f) katharsis.

5. Rekonstrukcja teatru starogreckiego. (ćw. multimedialne Stentor).

 

P.d. notatka na stronę, np. w punktach

1) Scharakteryzuj Edypa jako władcę i jako męża Jokasty.

2) Jak oceniasz zachowanie Edypa wobec Tyrezjasza i Kreona.

 

 

T13: Mieszkańcy Teb przed obliczem króla Edypa (analiza prologu, epejsodionu I i stasimonu I).

11  X 17 T2 (T6)

 

Kartkówka: związki frazeologiczne, cechy tragedii greckiej, Edyp

 

Interpretacja dialogu między Edypem a Kapłanem:

- dobre relacje między władcą o poddanymi, Edyp już podjął stosowne działania, wysłał Kreona do wyroczni,

- traktuje poddanych z ojcowską troską,

 

P.d. Pisemna interpretacja stasimonu I (1 str.).

 

T14: Postawa Jokasty a postawa Edypa (przejawy „hybris” i jej skutki).

 12 X 17 T2 (T6)

 

Spr. pd. – pisemna interpretacja stasimonu I (co najmniej 1 str.).

 

Epeisodion II:

- dialog między Edypem a Kreonem (Kto ma rację? Czy argumenty Kreona są przekonujące?),

- wypowiedzi Jokasty (przejawy hybris – s. 34, s. 39).

 

P.d. Interpretacja wypowiedzi Jokasty, będącej przejawem hybris (s. 34) i innego fr. analogicznego.

 

T15: Środki artystyczne tworzące napięcie dramatyczne w epeisodionie III i IV „Króla Edypa” Sofoklesa.

17 X 17 T3 (T7)

 

1. Związek słów Jokasty z początku epeisodionu III z jej wypowiedziami (hybris) z końcówki epeisodionu II:

- zmiana postawy, zwraca się do Apollina o wsparcie,

- w jakiejś mierze zareagowała w ten sposób na krytykę Chóru w stasimonie II.

2. Przybycie Posłańca z Koryntu sprawia wrażenie, jak gdyby Apollo zareagował i przybywa Poslaniec z dobrymi wieściami - po śmierci Polybosa Edyp może objąć tron.

3. Próba uspokojenia Edypa przez Posłańca z Koryntu, który informuje króla, że nie jest Polybos i Meropa nie byli bioloigcznymi rodzicami Edypa.

 

P.d.

1) C.d. analizy środków artystycznych i rozwiązań dramaturgicznych w ep. III i IV.

 

 

T16: Tragizm, ironia tragiczna, przeznaczenie, zbłądzenie tragiczne, hybris - pycha (praca nad fragmentami Króla Edypa Sofoklesa).

18 X 17 T3 (T7)

 

Praca z tekstem, szukanie fr. zwierających określone zjawisko dramatrurgiczne, typowe dla teatru greckiego.

 

P.d. Streszczenie s. 48: 40-60 wyrazów.

 

 

T17: Praca z tekstem H.D.F Kitto "Król Edyp": streszczanie, wskazywanie tezy i argumentów.

19 X 17 T3 (T7)

 

Analiza streszczeń. Wykonanie ćw. do tekstu i ponowne redagowanie streszczenia.

 

P.d.

1) Przedstawienie przeredagowanego streszczenia.

2) S. 48, pytania do "Antygony" - pyt. 1 - nr 1, pyt. 2 - nr 2, pyt. 1 również nr 9, pyt. 1 - również nr 17, pyt. 2. - nr 18.

    Jedno pytanie wybrane przez ucznia, inne niż przydzielone.

    Z prawej str. pyt. nr 4.

 

T18: Przyczyny i skutki konfliktu tragicznego w "Antygonie" Sofoklesa.

24 X 17 T4 (T8)

 

Podr. s. 48.

 

P. d.

1) Do której szkoły filozoficznej chętnie byś uczęszczał i dlaczego? Która ci nie odpowiada i dlaczego?

 

T19: Pytania stawiane przez filozofów greckich; działy filozofii.

25 X 17 T4 (T8)

 

O poglądach Sokratesa (interpretacja obrazu Śmierć Sokratesa Davida), Platona, Arystotelesa i Marka Aureliusza.

Do której ze szkół filozoficznych chciałbyś się zapisać i dlaczego. (s. 50)

 

P. d.

1) Umieć wyjaśnić poglądy poszczególnych szkół filozoficznych oraz Sokratesa, Platona, Sokratesa i Marka Aureliusza.

2) Ustnie "Wybudowałem pomnik"

 

 

T20: Klasycyzm pieśni Horacego oraz związki ze stoicyzmem i epikureizmem.

31 X 17

 

Iza kończy wystąpienie

 

Na ocenę: Do której szkoły filozoficznej chętnie byś uczęszczał i dlaczego? Która ci nie odpowiada i dlaczego?

 

Główny sens wiersza Wybudowałem pomnik. Elementy autobiograficzne.

 

P.d. Notatka interpretacyjna do wiersza Horacego.

 

 

T21: Biblia: jej rodowód, struktura i znaczenie.

7 XI 17

 

S. 62-63: referowanie, mapa mentalna, ...

 

Na ocenę interpretacja wiersza "Wybudowałem pomnik" Horacego. Przypomnieć elementy koła interpretacji.

 

1. Proces kształtowania się Biblii.

2. Etymologia ("biblion" - "księga").

3. Gatunki.

4. Pojęcie "testamentum" - "przymierze".

5. Przekłady.

6. Trzy gatunki dla młodzieży - argumentacja.

 

P.d.

1) Jakie prawdy zawarte są w opowieściach biblijnych? (s. 65)

 

T22: Księga Hioba, czyli opowieść o wielkim cierpieniu.

8 XI 17

        

Jaki był cel powstania Księgi Hioba? Jaką prawdę miała ona przekazać?

 

P.d.

1) Plan tekstu s. 76 (zad. 2. s. 77)

 

T23: Redagowanie planu tekstu („Tajemnica ludzkiego cierpienia”).

9 XI 17

 

Na ocenę:

1. Podstawowe wiadomości o Biblii.

2. Interpretacja Księgi Hioba (pojęcie eschatologii).

3. Spr. p.d. - plan tekstu.

 

P.d.

 

T24: Modlitwa wieków (Księga Psalmów).

14 XI 17

 

Psalm 6, Psalm 144 (s. 70).

 

P.d.

1) Inny psalm - interpretacja z uwzględnieniem środków językowych, obrazu relacji Bóg - człowiek, rodzajem psalmu itd..

 

T25: Ponadczasowe obrazy miłości.

15 XI 17

 

Praca w grupach nad Pieśnią nad pieśniami.

 

P.d. S. 71, zad. 1, 2 - Hymn o miłości św. Pawła.

 

 

T26: Przypowieści biblijne - interpretacja ich przenośnego znaczenia.

16 XI 17

 

1) Interpretacja sensu przenośnego przypowieści w podręczniku s. 73.

 

P.d. Przypowieść inna niż w podr.: streścić i zinterpretować sens przenośny.

 

 

T27: Apokalipsa, czyli księga nadziei. Wizje apokaliptyczne w ujęciu św. Jana Apostoła.

21 XI 17

 

Uwaga! Wymagania do testu:

 

Obraz Duerera a tekst.

 

P.d.

1. 84, wybrać jedno ćw.

 

 

T28: „Prorocy” Anny Świderkówny - operacje na tekście.

22 XI 17

 

 

P.d.

1) S. 85, ćw. - tabela.

2) Zwrócić uwagę na akapit pierwszy, s. 85.

 

T29: Cechy stylu biblijnego.

23 XI 17

 

P. d.

1) Wiersze Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej i Czesława Miłosza: teza interpretacyjna, po dwa argumenty i pod dwa środki stylistyczne z określeniem funkcji.

 

T30: Motywy biblijne w poezji współczesnej (Zbigniew Herbert, Anna Kamieńska, Czesław Miłosz).

28 XI 17

           

PODR. S. 89-91.

Formułowanie tezy interpretacyjnej.

Argumenty.

Środki artystyczne i ich funkcje.

 

Zbigniew Herbert Książka

Anna Kamieńska Powrót Hioba

Czesław Miłosz Piosenka o końcu świata

 

P.d.

1) Sformułuj tezy interpretacyjne.

2) Podaj po dwa argumenty.

3) Wskaż po dwa środki stylistyczne i określ ich funkcje.

 

P.d. Przykładowe dzieła literackie, malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne lub filmowe nawiązujące do Biblii (przynajmniej po jednym przykładzie, na podstawie którego wyjaśniamy, w jakim celu autor nawiązywał do Biblii, jakich użył sposobów artystycznych i jakie funkcje pełnią odniesienia biblijne).

 

Tablica wirtualna: https://padlet.com/andrzejlopata04/biblia1a

 

T31: Biblia źródłem inspiracji literackich, malarskich, rzeźbiarskich, muzycznych i filmowych. Motywy biblijne w malarstwie.

29 XI 17

 

Sprawdzian wymagania: zobacz!

 

T32: Praca klasowa: antyk (Grecja i Rzym) oraz Biblia.

30 XI 17

 

T33: Wprowadzenie do średniowiecza. Czasy średniowiecza widziane z różnych perspektyw.

5 XII 17

 

1. Nazwa epoki.

2. Fazy średniowiecza.

3. Rola Kościoła katolickiego.

4. Scholastyka.

5. Uniwersytety.

6. Filozofia św. Augustyna i św. Tomasza.

7. Apokryfy.

8. Hagiografia.

9. Utwory parenetyczne.

 

P.d. Bogurodzica - "tłumaczenie" na język współczesny.

 

T34: Średniowieczne idee hierarchii i pośrednictwa w Bogurodzicy.

6 XII 17

 

"Tłumaczenie" na język współczesny.

1. Średniowieczna idea hierarchii (koncepcja, która pojawiła się już u św. Tomasza - świat, byty mają strukturę hierarchiczą)

Analiza i interpretacja.

2. Idea pośrednictwa.

3. Motyw deesis.

4. Sens, przesłanie.

5. Kompozycja i środki artystyczne (paralelizmy, paradoksy).

 

P. d.

1. Recytacja – podwyższa o ocenę lub dwie (na wt.).

2. Odpowiedzi na pytania s. 103-104.

 

T35: "Siedem pieczęci Bogurodzicy" - praca z tekstem.

7 XII 17

 

Temat poniższy już podano.

P.d. 5 wybranych zadań ze s. 101.

 

T36: Matka pełna bólu - wizerunek Matki Boskiej ukazany w "Lamencie świętokrzyskim".

12 XII 17

 

Na ocenę:

1. Bogurodzica.

2. P.d.

 

Omówienie utworu.

 

P.d.

1) Wnikliwa analiza i interpretacja tekstu, przemyślenie tezy.

2) Styl romański a styl gotycki (ustnie).

 

T37: Wnioski z analizy pracy klasowej (mity, „Król Edyp”, Biblia).

13 XII 17


W ramach p.d. nalezy rozpoznać oznaczone na marginesie błędy i dokonać w zeszycie ich poprawy. Wskazane jest, aby popraw błędów w wyrazach dokonywać na wydruku, a poprawy błędów składniowych - w zeszycie.

 

T38: Cechy stylu romańskiego i stylu gotyckiego w architekturze, malarstwie i literaturze.

14 XII 17

 

Styl gotycki s. 102

Rodzaje archaizmów (analiza Bogurodzicy i Lamentu świętokrzyskiego).

 

P.d. Rodzaje archaizmów s. 104-106

 

T39: Funkcje archaizacji w tekstach różnych epok (Łukasz Górnicki Dworzanin polski, Henryk Sienkiewicz Ogniem i mieczem).

19 XII 17

 

Rodzaje archaizmów.

Archaizmy: analiza Bogurodzicy i Lamentu świętokrzyskiego).

S. 107, ćw. 3 i 4.

 

 

T40: Roland jako wzór rycerza.

19 XII 17

 

Podr. s. 108

Ile prawdy jest w fikcji?.

Jaki był cel powstania Pieśni o Rolandzie?  – funkcje propagandowe i literatura parenetyczna

Gatunek – chanson de geste – utwór epicki opiewający czyny sławnego bohatera .

 

 

P.d. Środki artystyczne i pomysły literackie w  Pieśni o Rolandzie - fragment Pieśni o Rolandzie - zobacz! (g

 

T41: Środki artystyczne i ich funkcje w "Pieśni o Rolandzie".

20 XII 17

 

 

T42: Wzorzec miłości w kulturze współczesnej (praca z tekstem Miłosna pasja D. de Rougemont).

2 I 18

 

Uwaga! Praca klasowa ze średniowiecza – 10 I 2018 (śr.).

 

Na ocenę: rozprawka „Czy relację między Tristanem a Izolda można nazwać miłością dworną?” Rozprawka (250 słów).

 

Podr. s. 115-116.

 

 

T43: Franciszkanizm, czyli pochwała stworzenia.

2 I 18

 

Podr. s. 114.

Umiłowanie Boga, człowieka i przyrody w Kwiatkach św. Franciszka.

 

P.d.

1) Korekty rozprawek - powiązać argumenty z tezą.

2) S. 116, zad. 3 (podać autora słownika, podać nazwę strony www), zad. 5 (podać trzy przykłady).

 

 

T44: Człowiek średniowiecza w obliczu śmierci (Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią).

3 I 18

 

Praca z podr. s. 117-118: fascynacja śmiercią, twórczość Francois Villona, taniec śmierci, średniowieczna eschatologia.

Interpretacja obrazów.

Praca z tekstem Rozmowy

 

P.d.

1) S. 117 - interpretacje obrazów:

a) nieparzyści - Zmarły przed Sądem Bożym,

b) parzyści - H. Memling Piekło.

2) S. 120, zad. 1.

 

 

T45: Obraz piekła w Boskiej komedii Dantego.

9 I 18

 

Zadania do tekstu s. 126-127 - przydział wg numerów.

 

 

T46: Odniesienia do średniowiecza w poezji XX wieku (Krzysztof Kamil Baczyński, Halina Poświatowska, Tadeusz Różewicz). 

9 I 18

 

P.d.

Na tablicy wirtualnej macie już gotowe trzy kolumny. Proszę już wpisywać tytułów utworów, tylko swoje imię.

 

https://padlet.com/andrzejlopata04/wspolczesnoscwobecsredniowiecza1a

 

 

T47: Średniowiecze - podsumowanie (analiza zapisów na tablicy wirtualnej).

10 I 18

 

 

Średniowiecze - sprawdzian

 

 

T48: Praca klasowa – średniowiecze.

30 I 18

 

 

T49: Renesansowe hasła, idee i wartości.

30 I 18

 

1. Nazwa epoki.

2. Włochy jako kolebka renesansu.

3. Humanizm renesansowy i humaniści.

 

P.d. Kontynuacja analizy podr. do s. 137.


 

T50: Renesansowa koncepcja godności człowieka w Pieśni XIX z Ksiąg wtórych Jana Kochanowskiego „Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy…”.

31 I 18

 

Materiał wstępny: Mowa o godności człowieka Mirandoli manifestem renesansu.Mowa o godności człowieka Mirandoli manifestem renesansu.

 

Redagowanie tezy interpretacyjnej do tekstu (s. 142).

 

P.d.

1) Pisemna teza.

2) Odpowiedzi na pytania pod tekstem, s. 143.

.

T51: Renesansowa koncepcja artysty zawarta Pieśni XXIV (Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony …)  .

6 II 18

 

T52: Renesansowa biografia poety ujęta we fraszce (Jan Kochanowski Do gór i lasów).

6 II 18

Przypomnienie fraszek s. 145: Do gór i lasów, Na dom w Czarnolesie, Ku Muzom

 

P. d.

1) Dokończyć notatkę interpretacyjną do Pieśni XXIV.

2) Dokonać analizy cv Kochanowskiego (142) i podkreślić najważniejsze fakt z biografii.

3) Mieć wklejoną do zeszytu fraszkę Do gór i lasów - umieć powiązać treść fraszki z biografią poety.

 

 

T53: Cnota – dobro najwyższe. Rozumienie pojęć „cnota” i „patriotyzm” przez Jana Kochanowskiego (Pieśń XII „Nie masz, i po drugi raz nie masz wątpliwości …”).

7 II 18

Na ocenę:

1. Powiąż fr. fraszki Ku Muzom (s. 145) z Pieśnią XXIV.

2. Dokonaj interpretacji fraszki Do gór i lasów:

a) postaw tezę,

b) argumenty,

c) odniesienia do biografii,

d) trzy środki i ich funkcje.

 

Antyczne i renesnasowe rozumienie pojęcia "cnota".

Interpretacja wiersza.

 

P.d. Pytania pod tekstem s. 146 (pisemnie).

 

T54: Wnioski z analizy pracy klasowej (średniowiecze).

13 II 18

Spr. p.d. pyt. s. 146.

Pisownia tytułów (cudzysłowy).

Sposób formułowania tezy (zdanie, a nie równoważnik).

 

 

T55: Renesansowy wzorzec osobowy obywatela-patrioty. Jan Kochanowski apeluje do rządzących państwem, aby … (Pieśń XIV, Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie …, fr. Odprawy posłów greckich).

13 II 18

1. Kończenie zdania z tematu - formułowanie w ten sposób tezy.

2. Wizerunek ludzi władzy w ujęciu Kochanowskiego.

 

P.d. Czytanie ze zrozumieniem – Wacław Borowy Kamienne rękawiczki, s. 149-150. Pisemne odpowiedzi na pytania.

 

T56: Retoryka dawniej i dziś, czyli jak mówić i pisać pięknie i skutecznie

14 II 18

Na ocenę Kamienne rękawiczki s. 149.

 

P.d. Mowa na wybrany temat przed określonym audytorium.


T57: Hymn renesansowego poety na cześć Stwórcy i jego dzieła (Jan Kochanowski, Hymn).

20 II 18

 

T58: Człowiek wobec ładu natury i wspaniałości Boga (Jan Kochanowski Pieśń II, Psalm 8)

20 II 18

 

P.d. Tezy interpretacyjne do wierszy podanych w temacie (s. 160-161).

 

 

T59: Wygłaszanie mów w różnych sytuacjach społeczno-kulturowych.

27 II 18

 

Obraz Botticelliego Primavera, s. 159

 

T60: Obraz Boga w Psalmie 8 Jana Kochanowskiego.

27 II 18

Praca w grupach (obraz Boga, świata i człowieka).

Porównanie Psalmu 8 z franciszkanizmem.

 

P.d.

1) Streszczenie tekstu Tzvetana Todorova (60-80 słów).

 

T61: Moc sprawcza listu (list Amerigo Vespucciego a list Krzysztofa Kolumba). Praca z tekstem Tzvetana Todorova (fragment książki Człowiek renesansu).

28 II 18

P.d. Porównaj Pieśń IX z grafiką Koło Fortuny.

 

T62: Człowiek wobec zagadki losu, czyli niepokoje renesansowe (Jan Kochanowski, Pieśń IX z Ksiąg wtórych).

6 III 18

 

1. Elementy horacjańskie (przyroda punktem wyjścia do refleksji o człowieku).

2. Stoicyzm.

3. Ufność wobec Boga.

4. Motyw Fortuny.

 

T63: Rozpacz ojca – rozpacz filozofa (Jan Kochanowski, Tren IX).

6 III 18

 

1. Dedykacja Trenów.

2. Kluczowe wnioski dotyczące Trenów: I - VIII.

3. Interpretacja Trenu IX.

 

P.d.

1) Tren V i Tren VII (przypomnienie z gimnazjum).

2) Tren X: teza, trzy argumenty, dwa środki artystyczne i ich funkcje.

 

 

T64: Tren X i XI – apogeum kryzysu humanisty renesansowego.

7 III 18

 

 

T65: Czym są Treny Jana Kochanowskiego wg Janusza Pelca? Czytanie ze zrozumieniem.

13 III 18

 

Na ocenę: odpowiedzi na pytania do Trenu XI (s. 169).

 

Praca z tekstem. W zadaniu nr 1 nie należy cytować, lecz używać określeń synonimicznych.

 

T66: Treny Jana Kochanowskiego – analiza funkcji środków stylistycznych.

13 III 18

 

Praca nad treami: XII, XIII.

 

P.d.

1. Wypisać środki stylistyczne z trenów od XIII do XIX.

2. Określić funkcje każdego z nich i zaznaczyć, w którym przypadku zauważyliście, że dany środek wiąże się z tezą.

 

T67: Odniesienia do renesansu i poezji Jana Kochanowskiego w literaturze późniejszych epok.

14 III 18

 

„Rzecz Czarnoleska” a polska kultura (Julian Tuwim Rzecz Czarnoleska).

 

P.d.

1) S. 172, zad. 1, 3.

 

T68: Praca klasowa – interpretacja wybranego wiersza Jana Kochanowskiego.

20 III 18

 

T69: Język polski na tle języków europejskich i słowiańskich.

20 III 18

 

1. Opracowanie schematu pokazującego miejsce języków słowiańskich wśród języków indoeuropejskich.

2. Opracowanie schmatu obrazującego miejsce języka polskiego wśród języków słowiańskich.

3. Cechy łączące język polski z językami słowiańskimi:

a) rozbudowana deklinacja,

b) brak następstwa.

...

 

P.d.  C.d. punktu 3 (s. 172)

 

T70: Wprowadzenie do epoki baroku.

21 III 18

 

1. Pojęcia kluczowe: sceptycyzm, kontrreformacja ... .

2. Cechy sztuki barokowej.

3. Informacje faktograficzne.

 

P.d. Pisemne odpowiedzi na pytania do Sonetu I Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego (podr. s. 184-185).

 

T71: Mikołaj Sęp-Szarzyński i jego dramatyczna wizja bytu człowieka w świecie (Sonet I O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego).

27 III 18

 

Który z obrazów zamieszczonych w podręczniku lepiej ilustruje wymowę wiersza?

 

T72: Filozoficzne i poetyckie zdziwienie wyrażone w Sonecie II Na one słowa Jopowe … .  oraz w Sonecie IV O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego.

27 III 18

 

P.d. S. 186-187, zad. 1-7 lub 8.

 

T73: Motywy vanitas w poezji i ikonografii barokowej (Daniel Naborowski Krótkość żywota).

28 III 18

 

P.d. Motyw vanitas na obrazach (str. 188-189).

 

 

T74: Konfrontacja ideałów z życiem (postać Don Kichota).

4 IV 18

 

Don Kichote - postać tragikomiczna.

Parodia romansów rycerskich.

 

P.d. Interpretacja obrazu H. Daumiera (s. 191) w powiązaniu z tematem lekcji.

 

T75: Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja utworu Jana Kochanowskiego).

10 IV 18

 

Typy błędów.

 

P.d.

1) S. 195: Wszystko jest złudzeniem, Teatr elżbietański.

2) S. 197198: przewodnik po Hamlecie W. Szekspira.

 

T76: Czego dotyczą wątpliwości Hamleta?

10 IV 18

     

Na ocenę: interpretacja obraz H. Daumiera.

 

Rola motywu teatru w kulturze baroku.

Cechy teatru elżbietańskiego.

Interpretacja fr. Hamleta (s. 201, zad. 1, 2a).

 

P.d. S. 201, zad. 2b,c, 3., 4.,5.


 

T77: Spojrzenie na Hamleta i Fortynbrasa w wierszu Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa.

11 IV 18

 

Herbert, s. 225

 

P. d.

1) Wybierz fr. Makbeta Szekspira z pierwszego aktu:

a) określ dominujący w nim problem,

b) sformułuj pytania do wybranego fragmentu,

c) przygotuj interpretację.

 

T78: Dramat ludzkich namiętności - W. Szekspir, Makbet.

17 IV 2018

 

Motywy zbrodni i skutki zbrodni w świetle Makbeta Szekspira. 

 

 

T79: Sylwetka Lady Makbet, jej przemiana i wpływ na męża.

17 IV 2018

 

Praca z tekstem akt I, sceny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (początek).

 

Jak silny wpływ miała Lady Makbet na swojego męża?

Po jakie argumenty sięga Lady Makbet, żeby przekonać Makbeta do zbrodni?

Czy wpływ żony zwalnia Makbeta z odpowiedzialności za zbrodnię?

 

P.d. S. 207, zad. 1-3.

 

 

T80: Dramaturgiczne sposoby przedstawiania zła w Makbecie W. Szekspira.

18 IV 2018

 

Obrazy zła

 

ZŁO

- akt V, sc. 2  / (aspekt zła) sytuacja w państwie      / (środki i funkcje) porównanie: suknia olbrzyma na karle - ukazanie, jak nisko upadł Makbet i jak nie przystaje do niego rola króla; w państwie dzieje się coraz gorzej.

 

- akt III, sc. 4 / (az) zbrodnia rodzi kolejną zbrodnię / (ś. - f.) wypowiedź Makbeta skierowana do żony (apostrofa do sił piekielnych) - ukazanie bezmiaru zła Makbeta, jego pogrążanie się w zbrodni

 

P.d. Trzy fr. z motywem zła.

 

 

T81: Zemsta sumienia i kara za pychę (wizje wewnętrzne mordercy w II i III akcie Makbeta Szekspira i ocena głównego bohatera dokonana przez Hekate).

24 IV 2018

 

 

T82: Sylwetki władców w Makbecie W. Szekspira.

24 IV 2018

 

Sylwetki władców w Makbecie: Dunkan, Makbet, Malkolm, Edward.

 

P.d. Porównaj w dowolnej formie Makbeta i Edypa.

 

 

T83: Tragizm Makbeta a tragizm Edypa.

25 IV 2018

 

T84: Cechy dramatu szekspirowskiego.

9 V 2018

 

Praca w grupach (bez żadnych pomocy) - ustalanie cech dramatu szekspirowskiego poprzez konfrontację z Królem Edypem.

 

P.d. Skonfrontować fraszkę Na lipę Jana Kochanowskiego z fr. wypowiedzi Makbeta w akcie V, scenie 5 (motyw życia - teatru).

 

T85: Praca klasowa – Makbet Szekspira.

15 V 2018

 

T86: Dwie miłości ludzi baroku – świat i Bóg (Mikołaj Sęp-Szarzyński Sonet V O nietrwałej miłości rzeczy świata tego …).

15 V 2018

 

Sonet V, s. 209.

 

P.d. S. 211, ćw. 3.

 

T87: Szkatuła barokowych konceptów (Daniel Naborowski Na oczy królewny angielskiej, Jan Andrzej Morsztyn Do trupa).

22 V 2018

 

Interpretacja wierszy podanych w temacie. Opis konceptów.

Jan Andrzej Morsztyn, O swej pannie, s. 212.

Malarstwo barokowe (Georges de la Tour, Peter Paul Rubens, …).

 

T88: W kręgu kultury sarmackiej (mocne i słabe strony sarmatyzmu).

22 V 2018

 

Sytuacja Polski w XVII wieku. Punkty rozdziału jako punkty, w oparciu o które przygotowujemy podpunkty i referujemy. Zanik potęgi i Upadek sarmackiego imperium.

 

P.d.

1) Tekst i koncepcie (dwa pytania można pominąć).

2) Mocne i słabe strony sarmatyzmu.

3) Tekst J. Ch. Paska.

 

 

T89: Wnioski z analizy pracy klasowej (Makbet Szekspira).

29 V 2018

 

T90: Sylwetka Sarmaty (w oparciu o fragmenty Pamiętników Jana Chryzostoma Paska).

29 V 2018

 

S. 221.

Charakterystyka Paska.

 

P.d. S. 221, zad. 3, 4 lub 5.

 

T91: Stylizacja i jej odmiany (dialektyzacja, kolokwializacja, archaizacja).

30 V 2018

 

Podr. s. 222. Definiowanie pojęcia stylizacja. Przykłady stylizacji i jej funkcje.

 

P.d. S. 222-223, zad. 1, 2, 3.

 

LINK DO TESTÓW!

 

T92: Praca klasowa: barok - renesans.

5 VI 2018

 

T93: Odniesienia do baroku w poezji XX wieku.

5 VI 2018

 

Podr. s. 226, 227, 228. Praca w grupach.

 

P.d.

1) Numery 1-6, s. 227, zad. 1-4 lub 5. Wiersz Stanisława Grochowiaka.

2) Numery 7-12, s. 228, zad. 1-4. Wiersz Witolda Maja.

3) Numery 13-18, s. 229, zad. 1-4. Wiersz Ernesta Brylla.

 

T94: Wnioski z analizy pracy klasowej (barok - renesans).

6 VI 2018

 

P.d.

Zapoznaj się z podr. s. 232-235 i sporządź notatkę w dowolnej formie (punkty, mapa mentalna, prezentacja PP).

 

T95: Oświecenie: nowe idee, wartości, poglądy.

12 VI 2018

 

1. Racjonalizm i empiryzm jako główne kierunki filozoficzne oświecenia.

2. Przemiany społeczne i zmiana stosunku do autorytetów.

3. Ramy czasowe oświecenia w Europie i w Polsce.

4. Nazwa epoki.

5. Ramy czasowe.

6. Znaczenie rewolucji francuskiej (1789).

7. Rola ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego wpływ na próby reform państwa - znaczenie Konstytucji 3 maja (1791).

8. Reforma szkolnictwa:

a) Collegium Nobilium (Stanisław Konarski, 1740),

b) Szkoła Rycerska (1765),

c) Komisja Edukacji Narodowej (1773).

9. Teatr epoki oświecenia jako "świecka kazalnica".

10. Rola publicystyki w epoce oświecenia.

 

 

T96: Czas rozumu - idee nowej epoki w odzie Adama Naruszewicza Balon.

12 VI 2018

 

P.d. Wykaż związek wiersza Balon Adama Naruszewicza z epoką oświecenia.

 

 

T97: Patriotyzm czasów klęski. Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego w kontekście poematu heroikomicznego Myszeida i poza kontekstem satyrycznym.

13 VI 2018

 

Obraz Wzlot na balonie Ibbetsona s. 239 z punktu widzenia chłopa, naukowca i artysty.

Jak dziś wyglądałby analogiczny obraz.

 

P.d. Przygotować głośne czytanie Hymnu ... (tak jak to wynika z tematu lekcji).

 

1) Przygotowanie czytania głośnego zgodnie z intencjami Krasickiego (fr. należy potraktować jako element poematu heroikomicznego Myszeida). Czytanie powinno więc wyrażać napuszoność, górnolotność, która wyraża nie tyle patos, ile pokazuje pustosłowie, czczą gadaninę.

2) Głośne czytanie ma ujawniać głęboko patriotyczne przeżycie, ma być szczere i przekonujące.